Uznesenia marec 2005

Uznesenia z 3. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 10. marca 2005

Uznesenie číslo 33/0503 vo veci vzdania sa mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i  e,  že
1.    Ing. Jaroslav Valent sa listom doručeným mestskému úradu dňa 28. 2. 2005 vzdal mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici
2.    podľa § 25 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov účinky vzdania sa mandátu nastali dňom 28. 2. 2005.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 34/0503 vo veci zastupovania Mesta Kremnica v orgánoch spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ o d v o l á v a
Ing. Jaroslava Valenta ako zástupcu Mesta Kremnica vo Valnom zhromaždení spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie konateľovi Mestských lesov Kremnica, s.r.o.
zodpovedná: Ľ. Ďurčová
termín: 20. 3. 2005.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 35/0503 vo veci odvolania Ing. Jaroslava Valenta z komisie pre riešenie problematiky spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – o d v o l á v a
Ing. Jaroslava Valenta z komisie pre riešenie problematiky spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 36/0503 vo veci sekretárky dotačnej komisie.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/o d v o l á v a
Janu Zipserovú z funkcie sekretárky dotačnej komisie.
B/v o l í
Ľubu Ďurčovú do funkcie sekretárky dotačnej komisie.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 37/0503 vo veci žiadosti Petra Bartalského, Dubové č. 162 o zmenu údajov kupujúceho ku kúpnej zmluve na odkúpenie pozemku v katastrálnom území Dubové.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 12/0502 zo dňa 10. 02. 2005
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov parc. č. KN-C 786/1 – zastavané plochy o výmere 9852 m², parc. č. KN-C 786/2 – zastavané plochy o výmere 967 m² a parc. č. KN-C 786/3 – zastavané plochy o výmere 113 m² v katastrálnom území Dubové, zameraných geometrických plánom č. 328/2004 zo dňa 05. 01. 2005 z pozemku parc. č. KN-E 1092, Petrovi Bartalskému CEDER – Zrubové stavby, č. 162, 038 23 Dubové, IČO/DIČ 33228311/1021941063, za kúpnu cenu dohodou vo výške 20,- Sk/m², t.j. kúpna cena celkom 218.640,- Sk, s tým, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností
C/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať predaj pozemku podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 3. 2005.
9    8    0    1

Uznesenie číslo 38/0503 vo veci žiadosti spoločnosti COIMEX Invest, a.s., Partizánska cesta 3, Banská Bystrica o predĺženie termínu úhrady kúpnej ceny.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s c h v a ľ u j e
predĺženie termínu úhrady kúpnej ceny vo výške 820.000,- Sk podľa kúpnej zmluvy č. OEaPA 2004/01980406 zo dňa 03. 12. 2004 na odpredaj kanalizačného zberača Skalka, uzavretej so spoločnosťou COIMEX Invest, a.s., Partizánska cesta 3, Banská Bystrica v termíne do 30. 06. 2005
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 3. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 39/0503 vo veci 1. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2005.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s ch v a ľ u j e
1.zmenu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2005 nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy    72.197 tis. Sk
výdavky    70.540 tis. Sk
saldo    1.657 tis. Sk
Kapitálový rozpočet:    príjmy    13.382 tis. Sk
výdavky    14.887 tis. Sk
saldo    –  1.505 tis. Sk
Finančné operácie:    príjmy    1.484 tis. Sk
výdavky    1.636 tis. Sk
saldo    –  152 tis. Sk
10    10    0    0

Uznesenie číslo 40/0503 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2005.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2005 vo výške 14.500,- Sk nasledovne:
1.    Charitný dom Útočište    8.000,- Sk
2.    Občianske združenie Bašta Musica    1.500,- Sk
3.    Športový klub tenisu Kremnica    5.000,- Sk
B/ u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ľ. Ďurčová
termín: 31. 3. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 41/0503 vo veci zmeny Organizačného poriadku Mestského úradu v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/s ch v a ľ u j e
Dodatok č. 4 Organizačného poriadku Mestského úradu v Kremnici s účinnosťou od 11. 3. 2005
B/ u k l a d á
mestskému úradu dopracovať prílohu č. 1 a prílohu č. 2 o náplň činnosti oddelenia mestskej zelene
zodpovedná: Ing. Mutňanská
termín: 15. 4. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 42/0503 vo veci výberového konania na funkciu riaditeľa Základnej školy na Ul. Angyalovej v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/o d v o l á v a
Mgr. Ivetu Roškovú z funkcie riaditeľky Základnej školy na Ul. Angyalovej v Kremnici ku dňu 30. 6. 2005.
B/ v y h l a s u j e
výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Základnej školy na Ul. Angyalovej v Kremnici podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
Mesto Kremnica vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Základne školy na Ul. Angyalovej v Kremnici
1.    kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie:
–    odborná a pedagogická spôsobilosť ustanovená podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov
–    najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
–    absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy
–    absolvovanie II. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy a osvedčenie o absolvovaní prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov vítané
2.    osobnostné a špeciálne predpoklady uchádzačov na výkon funkcie
–    bezúhonnosť
–    záujem o uvedenú prácu
3.    zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania
–    profesijný životopis
–    overená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní a absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy
–    potvrdenie o pedagogickej praxi
–    doklad o bezúhonnosti – odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
–    súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov)
4.    súčasťou prihlášky do výberového konania je i návrh koncepcie rozvoja Základnej školy na Ul. Angyalovej v Kremnici
5.    termín podania prihlášky do výberového konania je potrebné predložiť najneskôr do 4. 4. 2005 na adresu: Mestský úrad Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01  Kremnica. Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia v podateľni Mestského úradu v Kremnici. Žiadosť a požadované doklady je potrebné predložiť v zatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ ZŠ na Ul. Angyalovej“.
C/p o v e r u j e
primátora mesta Kremnica zabezpečiť zverejnenie vyhláseného výberového konania v priestoroch Základnej školy na Ul. Angyalovej v Kremnici, v Kremnických novinách, v týždenníku MY – Žiara, na web – stránke mesta, na úradnej a informačných tabuliach v meste a mestskom rozhlase, najmenej 3 týždne pred jeho začatím, t.j. 14. marca 2005.
D/v y m e n ú v a
PaedDr. Petra Klimeka ako zástupcu zriaďovateľa, ktorý sa zúčastňuje na práci výberovej komisie pri výberovom konaní s poradným hlasom, podľa § 4 ods. 3 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 43/0503 vo veci dodatku č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu č. 1/EO/2003/MP-p zo dňa 31.1. 2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s ch v a ľ u j e
dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu č. 1/EO/2003/MP-p zo dňa 31.1. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 44/0503 vo veci škodového prípadu spôsobeného krádežou Základnej umeleckej škole J. L. BELLU v Kremnici a odpísania škodovej čiastky z účtovnej evidencie.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e
odpísanie hnuteľného majetku – televíznej antény so stojanom v škodovej čiastke 1.100,- Sk, ktoré boli odcudzené neznámym páchateľom v októbri 2004, z inventúrneho súpisu Základnej umeleckej školy J. L. BELLU v Kremnici                             B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ Základnej umeleckej škole J. L. BELLU v Kremnici
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 25. 03. 2005.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 45/0503 vo veci vyradenia prebytočného a neupotrebiteľného dlhodobého hmotného investičného majetku, dlhodobého drobného hmotného majetku, dlhodobého drobného nehmotného majetku a hnuteľného majetku vedeného v operatívnej evidencii príspevkových organizácií mesta, mestskej polície, informačného centra a mestského úradu
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/  s ch v a ľ u j e
vyradenie
1.    neupotrebiteľného dlhodobého hmotného investičného majetku Mestského bytového podniku podľa návrhu č. 1/2004 zo dňa 31.10. 2004, t. j. osem položiek – nefunkčná, opotrebovaná elektronika, v celkovej hodnote 164.058,- Sk, dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu č. 2/2004 zo dňa 31. 10. 2004, t. j. jedenásť položiek – opotrebované vnútorné zariadenie, v celkovej hodnote 38.939,20 Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
2.    neupotrebiteľného dlhodobého hmotného investičného majetku Technických služieb Kremnica podľa návrhov č. 10/2004 a 11/2004 zo dňa 18. 11. 2004, t. j. tri položky – nefunkčné elektromotory a váha TKO, v celkovej hodnote 519.337,60 Sk, dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhov č. 2/2004 a 3/2004 zo dňa 18. 11. 2004, t. j. pätnásť položiek – nefunkčná elektronika, v celkovej hodnote 107.298,24 Sk, hnuteľného majetku vedeného v operatívnej evidencii podľa návrhov č. 4/2004 a 5/2004 zo dňa 18.11. 2004, t. j. dvadsaťdva položiek – poškodené vnútorné zariadenie a pracovné náradie, v celkovej hodnote 17.456,95 Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
3.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Mestskej polície Kremnica podľa návrhov č. 3/04 a 4/04 zo dňa 15.10. 2004, t. j. štrnásť položiek – opotrebované pracovné odevy a príslušenstvo, v celkovej hodnote 64.421,50 Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
4.    neupotrebiteľného dlhodobého hmotného investičného majetku Informačného centra podľa návrhu č. 5/2004 zo dňa 29. 10. 2004, t. j. opotrebovaný, zastaralý kopírovací stroj, v celkovej hodnote 117.219,- Sk, dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhov č. 3/2004, 4/2004 a 6/2004 zo dňa 29. 10. 2004, t. j. štyri položky – poškodený nábytok a zariadenie, v celkovej hodnote 13.141,85 Sk a majetku vedeného v operatívnej evidencii podľa návrhu č. 7/2004 zo dňa 29. 10. 2004, t. j. sedem položiek – tričká a neaktuálne turistické mapy, v celkovej hodnote 5.073,- Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
5.    neupotrebiteľný dlhodobý hmotný investičný majetok Mestského úradu podľa návrhu č. 16/2004 zo dňa 31. 10. 2004, t. j. deväť položiek – repasovaná výpočtová technika, v celkovej hodnote 167.481.65 Sk, dlhodobého drobného nehmotného majetku podľa návrhu č. 15/2004 zo dňa 31. 10. 2004, t. j. dve položky – nepoužívaný, zastaralý softvér, v celkovej hodnote 0,- Sk, dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhov č. 1/2004, 4/2004, 6/2004, 7/2004,  17/2004, 18/2004, 19/2004 zo dňa 11. 11. 2004 a č. 13/2004 zo dňa 31. 10. 2004, t. j. tridsaťšesť položiek – poškodený nábytok, opotrebované a zastaralé pracovné pomôcky, repasovaná výpočtová technika, v celkovej hodnote 125.353,50 Sk, hnuteľného majetku vedeného v operatívnej evidencii podľa návrhov č. 2/2004, 3/2004, 5/2004, 8/2004, 9/2004, 10/2004, 11/2004, 12/2004, 20/2004 zo dňa 11. 11. 2004 a č. 14/2004 zo dňa 31. 10. 2004, t. j. tridsaťjeden položiek – poškodené, zničené, opotrebované pracovné pomôcky a drobné zariadenie kancelárií, v celkovej hodnote 10.635,50 Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
6.    a) neupotrebiteľného dlhodobého hmotného investičného majetku Mestského úradu – oddelenia technických služieb, podľa návrhu č. 1/2005 zo dňa 16. 02. 2005, t. j. osem položiek opotrebovaný snehový pluh a radlica, vianočná výzdoba a telefónna ústredňa, v celkovej   hodnote 419.377,27 Sk a podľa návrhu č. 6/2005 zo dňa 17. 02. 2005, t. j. nepojazdný nakladač UNC 060, výrobné číslo 9T61, dlhodobého drobného nehmotného majetku podľa návrhu č. 1/2005 zo dňa 16. 02. 2005, t. j. tri položky – zastaralý softvér, v celkovej hodnote 68.735,- Sk. Majetok uvedený v návrhu č. 1/2005 zlikvidovať odovzdaním do separovaného  odpadu.
b)    prebytočného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhov č. 2/2005, 3/2005, 4/2005 a č. 5/2005 zo dňa 16. 02. 2005, t. j. štyridsaťštyri položiek – opotrebovaný nábytok, vnútorné zariadenie, pracovné náradie a pracovné pomôcky, v celkovej hodnote 132.535,50 Sk.
Uvedený majetok ponúknuť na ďalšie využitie organizáciám zriadeným mestom, v prípade nezáujmu ponúknuť na odpredaj širokej verejnosti za 10 % z obstarávacej ceny. Nepredaný majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
B/  u k l a d á
mestskému úradu vyradiť prebytočný a neupotrebiteľný hnuteľný majetok podľa bodu A/ 1 – 6 uznesenia do termínu 30. 04. 2005 a v spolupráci s likvidačnou komisiou a jednotlivými subjektami zlikvidovať uvedený majetok v termíne do 30. 06. 2005
zodpovedná: Ing. Ihringová a podľa textu
termín: podľa textu
10    10    0    0

Uznesenie číslo 46/0503 vo veci zámeny nakladača UNC 060 výr. č. 9T61.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ch v a ľ u j e
zámenu vyradeného UNC 060 výr. č. 9T61 za nakladač UNC 060 výr. č. 6020 zo spoločnosti HONTAPEX, s.r.o., Osloboditeľov 11, Krupina, pričom doplatok zo strany mesta Kremnica činí 297.500,- Sk
B/ o d p o r ú č a
primátorovi mesta uzavrieť zámennú zmluvu medzi Mestom Kremnica a spoločnosťou HONTAPEX, s.r.o., Osloboditeľov 11, Krupina, v zastúpení Ing. Filčíkom podľa bodu A/ uznesenia
termín: ihneď.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 47/0503 vo veci prenájmu haly, kancelárie, skladových priestorov a hnuteľného majetku pre Združenie obcí NEOS za účelom plnenia zmluvy č. 16/05/R502/K.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
prenájom haly, kancelárie, skladových priestorov a hnuteľného majetku v areáli bývalých Technických služieb Kremnica v Hornej Vsi podľa predloženého návrhu nájomnej zmluvy
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 3. 2005.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 48/0503 vo veci žiadosti Občianskeho združenia CREMNICIUM, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica o čiastočnú úhradu elektrickej energie v Galérii Archív.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e
úhradu nákladov za dodávku elektrickej energie do výšky max. 25.000,- Sk/ročne, v priestoroch bývalého archívu v budove Mestského domu v Kremnici, prenajatých Občianskemu združeniu CREMNICIUM, Štefánikovo nám. 1/1, Kremnica podľa zmluvy o nájme nebytových priestorov č. OSMM 2002/01323 zo dňa 22. 01. 2003
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať dodatkom k nájomnej zmluve doplnenie zmluvy podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 3. 2005.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 49/0503 vo veci poskytnutia nenávratného finančného prostriedku zo štrukturálnych fondov EÚ – dobudovanie vybavenosti strediska cestovného ruchu Kremnica – Skalka.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ b e r i e  n a v e d o m i e
oznámenie o rozhodnutí hodnotiacej komisie č. 118/BA/05-144 zo dňa 7. 3. 2005                            B/s ú h l a s í
s výškou schváleného nenávratného príspevku v sume 120 mil. Sk, čo tvorí 95 % celkových oprávnených nákladov projektu
C/o d p o r ú č a
primátorovi mesta podpísať Akceptačný list podľa bodu B/uznesenia a podľa príloh
zodpovedný: v texte
termín: 15. 3. 2005.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 50/0503 vo veci zmluvy o spoločenstve „Partnerstvo sociálnej inklúzie – Žiarsky región“.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s ch v a ľ u j e
podpísanie zmluvy o spoločenstve a členstvo Mesta Kremnica v spoločenstve „Partnerstvo sociálnej inklúzie – Žiarsky región“.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 51/0503 vo veci Akčného plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Kremnica pre rok 2005.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/s ch v a ľ u j e
Akčný plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Kremnica pre rok 2005 ako súčasť Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Kremnica do roku 2010.
B/u k l a d á
mestskému úradu a organizáciám zriadených mestom Kremnica realizovať úlohy vyplývajúce z Akčného plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kremnica pre rok 2005.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 52/0503 vo veci predloženej informácie o povinnostiach verejných funkcionárov, vyplývajúcich z ústavného zákona 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu Tibora Blahyjho, predsedu komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov Mestského zastupiteľstva v Kremnici o povinnostiach verejných funkcionárov, vyplývajúcich z ústavného zákona 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, o povinnosti oznámiť funkcie, zamestnania, činnosti a majetkové pomery do 31. 3. 2005 komisii pre posudzovanie  konfliktu záujmov.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 53/0503 vo veci Štatútu komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov pri MsZ Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e  ľ s t v o – s ch v a ľ u je
Štatút komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov pri MsZ Kremnica.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 54/0503 vo veci správy o činnosti na úseku verejného osvetlenia a mestského rozhlasu.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti na úseku verejného osvetlenia a mestského rozhlasu, ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora mesta.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 55/0503 vo veci správy o Súpise pamätihodností mesta Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o Súpise pamätihodností mesta Kremnica.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 56/0503 vo veci správy o činnosti primátora mesta Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátora mesta Kremnica za obdobie od 5. 2. 2005 do 4. 3. 2005, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta Kremnica.
10    10    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
Ing. Veronika Králiková, člen návrhovej komisie
Ing. Ján Malach, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.