Uznesenia marec 2006

Uznesenia z 2. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 9. marca 2006

Uznesenie číslo  34/0603 vo veci zvolania mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – z v o l á v a
mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kremnici na deň 20. 3. 2006 (t.j. v pondelok) o 15.00 h s nasledovným programom:
1.    Otvorenie
2.    Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3.    Vyhodnotenie ponukového konania na investíciu do tepelného hospodárstva Mesta Kremnica
4.    1.zmena rozpočtu Mesta Kremnica
5.    Úprava zmluvných vzťahov s investorom Coimex Invest, a.s., Banská Bystrica
6.    Záver
11    11    0    0

Uznesenie číslo 35/0603 vo veci žiadosti spoločnosti A3 Media, s.r.o., Kopanice č. 4, Bratislava, o odkúpenie nehnuteľnosti v katastrálnom území Horná Ves po predložení geometrického plánu.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/r u š í
uznesenie MsZ č. 17/0602 zo dňa 09. februára 2006
B/s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku novovytvorená parcela č. KN-C 363/8 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 560 m² v katastrálnom území Horná Ves, zameraná geometrickým plánom č. 34611771-20/2006 zo dňa 06. 03. 2006, spoločnosti A 3 Media, s.r.o., Kopanice č. 4, Bratislava, IČO 35 847 247, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom 56.000,- Sk s tým, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti
C/u k l a d á
mestskému úradu realizovať predaj podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 13. 04. 2006.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 36/0603 vo veci zrušenia uznesenia MsZ č. 83/0504 zo dňa 14. 04. 2005.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 83/0504 zo dňa 14. 04. 2005 o zriadení vecného bremena v prospech spoločnosti GROTTO, s.r.o., Bratislava
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ spoločnosti GROTTO, s.r.o., Sokolská 1/B, Bratislava
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 03. 2006.
11    11    0    0

 

Uznesenie číslo 37/0603 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 28. 02. 2006.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 28. 02. 2006 vo výške  159.436,- Sk nasledovne:
1.    Divadlo Kusy cukru (daň z nehnuteľností)    2.510,- Sk
2.    Divadlo Kusy cukru    7.500,- Sk
3.    Klub športu Kremnica – OZ    30.000,- Sk
4.    Knižnica J. Kollára    10.000,- Sk
5.    Slovenský zväz telesne postihnutých    4.000,- Sk
6.    Spolok Dychová hudba „Minciar“    7.500,- Sk
7.    Športový klub futbalu    5.376,- Sk
8.    Športový klub futbalu    4.050,- Sk
9.    TJ Biela stopa    30.000,- Sk
10.    TJ Kremnica – kolkársky oddiel    6.000,- Sk
11.    Združenie na pomoc mentálne postihnutým športovcom    10.000,- Sk
12.    Združenie pre pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím    42.500,- Sk
B/ u k l a d á
1.    mestskému úradu navýšiť položku dotácie o 80.000,- Sk do I. zmeny rozpočtu
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: v texte
2.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
3.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
4.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Pračková
termín: 31. 3.  2006.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 38/0603 vo veci zmeny uznesenia MsZ č. 295/0512 zo dňa 8. 12. 2005.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – m e n í
uznesenie MsZ č. 295/0512  zo  dňa 8. 12. 2005  nasledovne:
pôvodný text:
„A/schvaľuje odpredaj domu  súp. č. 711/39 na Ulici Langsfeldovej v Kremnici a  pozemku parc. č. 211 – zastavané plochy,  o výmere 168 m2,  zapísaných na LV  č.1388, pre žiadateľky: Hermínu Goralovú  v podiele ½ za cenu 40.000,- Sk  za platobných podmienok:  I. splátka 8.000,- Sk pri podpísaní kúpnej zmluvy, zostatok vo výške 32.000,- Sk v pravidelných mesačných splátkach do 18 mesiacov  a Zdenku Goralovú  v podiele ½ za cenu 40.000,- Sk za platobných podmienok:  I. splátka 8.000,- Sk pri podpísaní kúpnej zmluvy, zostatok vo výške 32.000,-Sk v pravidelných mesačných splátkach do 18 mesiacov“
sa mení na  text :
„A/schvaľuje odpredaj domu  súp. č. 711/39 na Ulici Langsfeldovej v Kremnici a  pozemku parc. č. 211 – zastavané plochy,  o výmere 168 m2,  zapísaných na LV  č.1388, pre žiadateľov: Hermínu Goralovú a Milana Gorala v podiele ½ (každý po ¼) za cenu 40.000,- Sk  za platobných podmienok:  I. splátka 8.000,- Sk pri podpísaní kúpnej zmluvy, zostatok vo výške 32.000,- Sk v pravidelných mesačných splátkach do 18 mesiacov  a Zdenku Goralovú  v podiele ½ za cenu 40.000,- Sk za platobných podmienok:  I. splátka 8.000,- Sk pri podpísaní kúpnej zmluvy, zostatok vo výške 32.000,-Sk v pravidelných mesačných splátkach do 18 mesiacov“.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 39/0603 vo veci návrhu na schválenie odpredaja domu súp. č. 1362 na Dolnej ulici v Kremnici a  pozemku KN-C parc. č. 830/2, zastavaná plocha, o výmere 82 m2.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –   A/s c h v a ľ u j e
odpredaj domu  súp. č. 1362 na Dolnej ulici  v Kremnici a pozemku KN-C parc. č. 830/2,  zastavaná plocha, o výmere 82 m2, zapísaných na LV  č.1388, za nasledovných podmienok:
1.    ponuková cena min. 200 000,-  Sk
2.    termín predloženia žiadosti do 30. 4. 2006
3.    rozhoduje najvyššie ponúknutá cena
B/p o v e r u je
komisiu ekonomickú,  obchodu a cestovného ruchu vyhodnotením ponúk
C/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku v Kremnici zverejniť ponuku na tabuli mesta, vo vývesných skrinkách, v mestskom  rozhlase, Kremnických novinách a na web stránke mesta
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 15. 03. 2006.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 40/0603 vo veci zrušenia uznesenia MsZ č. 15/0602 zo dňa 09. 02. 2006.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ r u š í
na základe listu zo dňa 15. 02. 2006 spoločnosti ENZO-VERONIKA-VES, a.s., Dežerice
uznesenie MsZ č. 15/0602 zo dňa 09. 02. 2006 o ukončení nájmu podľa Nájomnej zmluvy č. OEaPA 2005/00307 zo dňa 26. 04. 2005
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ spoločnosti ENZO-VERONIKA-VES, a.s., Dežerice
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 03. 2006.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 41/0603 vo veci zrušenia ponuky na uplatnenie predkupného práva mesta podľa kúpnej zmluvy č. OSMM 2002/00833 zo dňa 08. 11. 2002 na pozemky v k. ú. Kremnické Bane.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ b e r i e   n a   v e d o m i e
zrušenie ponuky na uplatnenie predkupného práva mesta podľa kúpnej zmluvy č. OSMM 2002/00833 zo dňa 08. 11. 2002 na pozemky v k. ú. Kremnické Bane, ktorú predložila spoločnosť SLOVKOR-M. s.r.o., Vysoká 6, Bratislava listom zo dňa 17. 02. 2006
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ spoločnosti SLOVKOR-M, s.r.o., Bratislava
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 03. 2006.
12    11    0    1

 

Uznesenie číslo 42/0603 vo veci informácie o stave rozpracovania ÚPN mesta.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o stave rozpracovania ÚPN mesta.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 43/0603 vo veci správy o činnosti primátora mesta Kremnica za obdobie od 31. 1. 2006 do 3. 3. 2006.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –   b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátora mesta Kremnica za obdobie od 31. 1. 2006 do 3. 3. 2006, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta Kremnica.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 44/0603 vo veci „Súpisu pamätihodností mesta Kremnica, 2. časť“.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
„Súpis pamätihodností mesta Kremnica, 2. časť“.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 45/0603 vo veci schválenia hospodárskeho výsledku spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s c h v a ľ u j e
1.    výročnú správu o výsledkoch činnosti spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. s výsledkom hospodárenia za rok 2005- čistý zisk vo výške 2,184.922,14 Sk
2.    rozdelenie čistého zisku za rok 2005 nasledovne:
a)    tvorba rezervného fondu vo výške 5% z čistého zisku za rok 2005, t.j. 109.250,- Sk
b)    zostatok čistého zisku vo výške 2,075.672,14 Sk usporiadať na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 46/0603 vo veci rozdelenia čistého zisku spoločnosti Mestského lesy Kremnica, s.r.o., za rok 2004.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –   s c h v a ľ u j e
tvorbu rezervného fondu vo výške 5% z čistého zisku za rok 2004, t.j. 73.900,- Sk.
12    11    0    1

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
Mgr. Vladimír Gorbunov, člen návrhovej komisie
PaedDr. Peter Klimek, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.