Uznesenia november 2005

Uznesenia z 12. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 10. novembra 2005

Uznesenie číslo 253/0511 vo veci zrušenia uznesení MsZ č. 234/0510, 235/0510 a 236/0510 zo dňa 13. októbra 2005.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –  r u š í
uznesenia MsZ č. č. 234/0510, 235/0510 a 236/0510 zo dňa 13. októbra 2005 prijatých vo veci žiadostí spoločnosti COIMEX Invest, a. s., Banská Bystrica.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 254/0511 vo veci zrušenia uznesenia MsZ č. 322/0411 zo dňa 11. 11. 2004.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –  r u š í
uznesenie MsZ č. 322/0411 zo dňa 11. 11. 2004 vo veci odpredaja rodinného domu pre p. Kiššovú.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 255/0511 vo veci správy o plnení rozpočtu Mesta Kremnica k 30. 9. 2005.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mesta Kremnica k 30. 9. 2005.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 256/0511 vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku Kremnica k 30. 9. 2005.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku Kremnica k 30. 9. 2005.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 257/0511 vo veci návrhov rozpočtov pre roky 2006 – 2008.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
návrh rozpočtu Mesta Kremnica pre roky 2006 – 2008.
B/u k l a d á
mestskému úradu zverejniť uvedený návrh v zmysle časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2006
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: podľa harmonogramu.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 258/0511 vo veci návrhu na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok Mestského bytového podniku v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok Mestského bytového podniku v Kremnici v celkovej sume 75.371,-Sk v zmysle VZN mesta Kremnica č. 11/2003 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta čl. 10, ods.5
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku v Kremnici odpísať nevymožiteľné pohľadávky z účtovnej evidencie MsBP k 30. 11. 2005
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín:  30. 11. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 259/0511 vo veci návrhu na  schválenie  prenájmu nebytového priestoru – drevárne súp. č. 1337 na Kutnohorskej ulici  v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytového priestoru – drevárne súp. č. 1337 na Kutnohorskej ulici  v Kremnici, s výmerou 14 m2, pre Ivana Frzona, Nová Dolina 736/3, Kremnica,  za cenu 250,- Sk/m2/rok, s termínom od 15.11.2005 na dobu neurčitú
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku v Kremnici vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín:  15. 11. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 260/0511 vo veci návrhu na zmenu zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatvorenou medzi Mestom Kremnica a MUDr. Zuzanou Prachárovou, Sládkovičova 13, Žiar nad Hronom, na prenájom nebytových priestorov v objekte 49/21 na  Dolnej ulici v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
zmenu zmluvy o nájme nebytových priestorov nasledovne:
Doterajší nájomca:     MUDr. Zuzana Prachárová
Sladkovičova 13
965 01  Žiar nad Hronom
Nový nájomca:     MUDr. Zuzana Prachárová, s.r.o.
P.O. Hviezdoslava 383/14
968 01 Nová Baňa.
Zmena nájomnej zmluvy  nadobúda právoplatnosť podpisom zmluvných strán s účinnosťou odo dňa zápisu do Obchodného registra
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku v Kremnici vypracovať dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín:  15. 11. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 261/0511 vo veci návrhu na zrušenie prenájmu nebytového priestoru v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici so  Spolkom Klub mladých Labyrint.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –  A/r u š í
prenájom nebytového priestoru – v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici so Spolkom Klub mladých Labyrint, Kutnohorská 666/2, Kremnica, s výmerou 15,64 m2 k termínu 31.10.2005
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku v Kremnici vypracovať dohodu o ukončení   nájmu nebytového priestoru  podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín:  15. 11. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 262/0511 vo veci žiadosti spoločnosti GATTA, s.r.o., J. Horvátha 928/76, Kremnica o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/n e s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemkov parc. č. KN-E 2878/1 – TTP s výmerou 2326 m², parc. č. KN-E 2880 – TTP  s výmerou 661 m² a parc. č. KN-E 2750/1 – ostatné plochy s výmerou 114 m² v katastrálnom území Kremnica spoločnosti GATTA, s.r.o., J. Horvátha 928/76, Kremnica
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 12. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 263/0511 vo veci žiadosti Agnesy Bachoríkovej, ČSA 213/61, Kremnica o zmenu nájomcu pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s ch v a ľ u j e
1.    ukončenie nájmu pozemku v katastrálnom území Kremnica, prenajatého podľa Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/15 zo dňa 14. 09. 2000, ktorá bola uzavretá s Agnesou Bachoríkovou, ČSA 213/61, Kremnica, dohodou k 31. 12. 2005
2.    prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 1153 – záhrada s výmerou 225 m² v katastrálnom území Kremnica, Antonovi Obrcianovi, ČSA 213/61, Kremnica, na dobu neurčitú od 01. 01. 2006, za nájomné vo výške 0,50 Sk/m², t.j. ročné nájomné celkom 112,50 Sk
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľom a realizovať prenájom pozemku podľa bodu A 2./ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 12. 2005.
12    12    0    0

 

Uznesenie číslo 264/0511 vo veci majetkovoprávneho usporiadania pozemkov hospodárskeho dvora v katastrálnom území Dolná Štubňa.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemkov parc. č. KN-E 696 s výmerou cca 457 m² a parc. č. KN-E 697 s výmerou cca 21199 m², v katastrálnom území Dolná Štubňa, ktorý tvorí súčasť hospodárskeho dvora bývalého Agrokombinátu Šturec, spoločnosti AFG, s.r.o., Dĺžiny 122/40, Turčianske Teplice, za kúpnu cenu dohodou vo výške 30,- Sk/m² a za podmienky dodania geometrického plánu s tým, že kupujúci uhradí náklady spojené s prevodom nehnuteľností
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 12. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 265/0511 vo veci prenájmu pozemkov v lokalite Kalvária, katastrálne územie Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/r u š í
uznesenie MsZ č. 87/0504 zo dňa 14. 04. 2005 o schválení ponuky na prenájom poľnohospodárskych pozemkov v katastrálnom území Kremnica a č. 130/0506 zo dňa 09. 06. 2005 o určení poradia uchádzačov o prenájom poľnohospodárskej pôdy v lokalite Kalvária
B/s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku parc. č. KN-E 1524/17 – TTP s výmerou 71 8159 m² v lokalite Kalvária, katastrálne územie Kremnica, spoločnosti Kremnica GOLD, a.s., Horná 51, Banská Bystrica, na dobu neurčitú, za nájomné celkom vo výške 15.000,- Sk/ročne
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi a realizovať prenájom pozemku podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 12. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 266/0511 vo veci odpredaja vyradeného mechanizmu TS.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
odpredaj autožeriavu na podvozku IFA žiadateľovi Jurajovi Murínovi, Drevex GM Slovakia, export – import, Dobroč 87, 985 53  Mýtna,  za ponukovú cenu 55.000,- Sk.
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj podľa bodu A/uznesenia
zodpovedný: Ing. Valent
termín: 30. 11. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 267/0511 vo veci návrhu na zmenu zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatvorenou medzi Mestom Kremnica a MUDr. Máriou Rosenzweigovou, ČSA 222/79, Kremnica na prenájom nebytových priestorov v objekte 49/21 na  Dolnej ulici v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
zmenu zmluvy o nájme nebytových priestorov nasledovne:
Doterajší nájomca:     MUDr. Mária Rosenzweigová
ČSA 222/79
967 01  Kremnica
Nový nájomca:     VADEMECUM, s.r.o.
Dolná ulica 49/21
967 01  Kremnica.
Zmena nájomnej zmluvy  nadobúda právoplatnosť podpisom zmluvných strán s účinnosťou odo dňa zápisu do Obchodného registra
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku v Kremnici vypracovať dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín:  21. 11. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 268/0511 vo veci správy o činnosti primátora mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátora mesta Kremnica za obdobie od 3. 10. 2005 do 31. 10. 2005, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta Kremnica.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 269/0511 vo veci dohody o rozdelení kompetencií medzi mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. zo strany Mesta Kremnica ako jediného spoločníka.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
dohodu o rozdelení kompetencií medzi mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. zo strany Mesta Kremnica ako jediného spoločníka
B/p o v e r u j e
poslancov MsZ Ing. Zoltána Beczányiho a Mgr. Vladimíra Gorbunova podpísaním dohody o rozdelení kompetencií medzi mestským zastupiteľstvom a primátorom  mesta pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. zo strany Mesta Kremnica ako jediného spoločníka.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 270/0511 vo veci dodatočného nájomného za prenájom pozemkov pre Mestské lesy Kremnica, s.r.o..
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
dodatočné nájomné za prenájom pozemkov pre Mestské lesy Kremnica, s.r.o. vo výške 700 tis. Sk, ktoré je splatné do konca roka 2005.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie konateľovi spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 271/0511 vo veci Operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií, chodníkov a schodíšť pre zimnú obdobie 2005/2006.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií, chodníkov a schodíšť pre zimnú obdobie 2005/2006.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 272/0511 vo veci Memoranda o spolupráci medzi partnermi a organizátormi: Nezisková organizácia NEO, n.o. a Mesto Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
Memorandum o spolupráci medzi partnermi a organizátormi: Nezisková organizácia NEO, n.o. a Mesto Kremnica
B/s ú h l a s í,
aby primátor mesta podpísal uvedené memorandum.
11    11    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
Mgr. Stanislav Šumichrast, člen návrhovej komisie
Ing. Ján Malach, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.