Uznesenia november 2006

Uznesenia z 11. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 23. novembra 2006

Uznesenie číslo 212/0611 vo veci žiadostí JUDr. Jána Beličku, Ulica Československej armády 269/68, Kremnica a Emílie Mališovej, Ulica Československej armády 269/68, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica po dodaní geometrického plánu.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 163/0609 bod A/ zo dňa 07. 09. 2006
B/ s c h v a ľ u j e
1.    odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1217/5 – zastavané plochy s výmerou 24 m² v katastrálnom území Kremnica, zameraného geometrickým plánom č. 34611771-91/2006 zo dňa 29. 10. 2006 z pozemku parc. č. KN-C 1217/1, zapísaného na liste vlastníctva č. 1388, JUDr. Jánovi  Beličkovi, Ulica  Československej armády 269/68, Kremnica, za účelom výstavby garáže, za kúpnu cenu dohodou vo výške 200,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom 4.800,- Sk s tým, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti
2.    odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1217/4 – zastavané plochy s výmerou 24 m² v katastrálnom území Kremnica, zameraného geometrickým plánom č. 34611771-91/2006 zo dňa 29. 10. 2006 z pozemku parc. č. KN-C 1217/1, zapísaného na liste vlastníctva č. 1388, Emílii Mališovej, Ulica Československej armády 269/68, Kremnica, za účelom výstavby garáže, za kúpnu cenu dohodou vo výške 200,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom 4.800,- Sk s tým, že kupujúca uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti
C/u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj pozemkov podľa bodu B/ 1. a 2. uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 12. 2006.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 213/0611 vo veci majetkovoprávneho usporiadania pozemkov hospodárskeho dvora v katastrálnom území Dolná Štubňa so spoločnosťou AFG, s. r. o., Dĺžiny 122/40, Turčianske Teplice, po predložení geometrického plánu.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 264/0511 zo dňa 10. 11. 2005
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov hospodárskeho dvora v katastrálnom území Dolná Štubňa, zapísaných na liste vlastníctva Mesta Kremnica č. 937 pre katastrálne územie Dolná Štubňa:
– parc. č. KN-C 556/3 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 956 m²,
– parc. č. KN-C 556/4 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 387 m²,
– parc. č. KN-C 556/33 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 11411 m²,
– parc. č. KN-C 556/36 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9 m²,
– parc. č. KN-C 556/37 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 526 m²,
– parc. č. KN-C 556/38 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 160 m²,
t. j. výmera pozemkov spolu je 13449 m², spoločnosti AFG, s.r.o., Dĺžiny 122/40, Turčianske Teplice, IČO 36 383 422, za kúpnu cenu dohodou vo výške 30,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom činí 403.470,- Sk s tým, že kupujúci uhradí náklady spojené s prevodom nehnuteľností
C/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj pozemkov podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 12. 2006.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 214/0611 vo veci uzavretia Kúpnej zmluvy č. 16/2006 zo dňa 02. 10. 2006 medzi Národnou bankou Slovenska ako predávajúcim a Mestom Kremnica ako kupujúcim na odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
uzavretie Kúpnej zmluvy č. 16/2006 zo dňa 02. 10. 2006 medzi Národnou bankou Slovenska ako predávajúcim a Mestom Kremnica ako kupujúcim na odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 20 – záhrady s výmerou 149 m² v katastrálnom území Kremnica, ktorý mal byť pôvodne predmetom darovacej zmluvy pre Mesto Kremnica, čo bolo schválené uznesením MsZ č. 188/0509 zo dňa 08. 09. 2005
B/ s ú h l a s í
s kúpou pozemku parc. č. KN-C 20 – záhrady o výmere 149 m² v katastrálnom území Kremnica Mestom Kremnica od Národnej banky Slovenska, Imricha Karvaša č. 1, Bratislava za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 15.000,- Sk
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ a B/ každému, koho sa to týka
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2006.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 215/0611 vo veci žiadostí Mária Václavíka, Ulica Československej armády 143/21, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica a o zníženie kúpnej ceny za predaj pozemku.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 162/0609 zo dňa 07. 09. 2006, ktorým bol schválený odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 2102/1 – zastavané plochy s výmerou cca 150 m² v katastrálnom území Kremnica Máriovi Václavíkovi, Ulica Československej armády 143/21, Kremnica, z dôvodu že prebieha súdne konanie na zrušenie spoluvlastníctva domu súp. č. 811, ku ktorému mal predávaný pozemok tvoriť dvor
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 12. 2006.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 216/0611 vo veci použitia finančných prostriedkov podľa Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 07/2004/228 v znení Dodatku č. 1 o doplatku kompenzácie.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
použitie finančných prostriedkov podľa Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov
č. 07/2004/228 v znení Dodatku č. 1 o doplatku kompenzácie vo výške 60.878,- Sk na úhradu faktúry č. OF/047 zo dňa 26. 10. 2006, firmy L-STAV, spol. s r.o., Svätý Peter, k projektu Dobudovanie vybavenosti strediska cestovného ruchu Kremnica – Skalka – Cyklotrasy v Kremnických vrchoch
B/  u k l a d á
mestskému úradu zabezpečiť úhradu faktúry podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2006.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 217/0611 vo veci zmeny Zmluvy o nájme pozemkov č. OEaPA 2004/00044/1 zo dňa 21. 06. 2004 uzavretej so spoločnosťou COIMEX Invest, a.s., Partizánska cesta 3, Banská Bystrica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s c h v a ľ u j e
zmenu Zmluvy o nájme pozemkov č. OEaPA 2004/00044/1 zo dňa 21. 06. 2004 uzavretej so spoločnosťou COIMEX Invest, a.s., Partizánska cesta 3, Banská Bystrica nasledovne:
1. pôvodný text Čl. IV. bod 4.1 zmluvy:
„4.1    Nájomca sa zaväzuje, že začne s výstavbou objektov a zariadení podľa čl. I. odsek 1.2 písm.
a) až d) do 31. 12. 2006.“
sa mení na text:
„4.1      Nájomca sa zaväzuje, že začne s výstavbou objektov a zariadení podľa čl. I. odsek 1.2
písm. a) do 31. 12. 2007, písm. b) a c) do 31. 12. 2006 a písm. d) do 31. 12. 2008.“
2. pôvodný text Čl. II. Doba nájmu, bod 2.1 zmluvy:
„2.1    Nájom sa dojednáva na dobu určitú počnúc od 01. 07. 2004 na dobu 15 (pätnásť) rokov, t.j. do 30. 06. 2019.“
sa mení na text:
„ 2.1     Nájom zariadení a pozemkov uvedených v čl. I. ods. 1.2 písm. a) a d) sa dojednáva na dobu určitú počnúc od 01. 07. 2004 na dobu 15 (pätnásť) rokov, t.j. do 30. 06. 2019.
2.2     Nájom zariadení a pozemkov uvedených v čl. I. ods. 1.2  písm. b) a c) sa dojednáva na dobu určitú počnúc od 01. 01. 2007 na dobu 50 (päťdesiat) rokov, t.j. do 31. 12. 2056.“
3. pôvodný text Čl. III. zmluvy:
„3.1    Účastníci zmluvy si dojednali nájomné za nájom pozemkov podľa čl. I. odsek 1.2
písm. a) a b) zmluvy v sume 3,- Sk/m², ktorého povinnosť úhrady vzniká nájomcovi dňom nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia. Nájomné za príslušný kalendárny rok je splatné do 31. januára daného roka. Nájomné za začatý neúplný rok je splatné do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.
3.2       Účastníci zmluvy si dojednali nájomné – za nájom pozemkov podľa čl. I. odsek 1.2
písm. c) a d) zmluvy vo výške 8% z ročných tržieb prevádzky sedačky a vlekov, ktoré bude nájomca platiť od doby sprevádzkovania zariadení, vždy k 31. 03. nasledujúceho roku.
3.3       Nájomné odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia do doby
sprevádzkovania zariadení na pozemkoch podľa čl. I. odsek 1.2 písm. c) a d) zmluvy je stanovené v sume 1,- Sk/m²/rok. Nájomné za príslušný kalendárny rok je splatné do 30. januára daného roka. Nájomné za začatý neúplný rok je splatné do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.“
sa mení na text:
„3.1    Účastníci zmluvy si dojednali nájomné za nájom pozemkov podľa čl. I. odsek 1.2
písm. a) zmluvy v sume 3,- Sk/m², ktorého povinnosť úhrady vzniká nájomcovi
dňom nadobudnutia právoplatnosti stavebného rozhodnutia. Nájomné za príslušný kalendárny rok je splatné do 31. januára daného roka. Nájomné za začatý neúplný rok  je splatné do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.
3.2      Účastníci zmluvy si dojednali nájomné za nájom pozemkov podľa čl. I. odsek 1.2
písm. b) a c) zmluvy (cca 90 000 m²) vo výške 450.000,- Sk/ročne. Toto nájomné platí od 01. 01. 2008.  Nájomné je splatné každoročne do 31. 12. bežného roka. Nájomné sa bude každoročne navyšovať o výšku inflácie za predchádzajúci kalendárny rok.
3.3       Účastníci zmluvy si dojednali nájomné – za nájom pozemkov podľa čl. I. odsek 1.2
písm. d) zmluvy vo výške 5,- Sk/m²/rok, ktoré bude nájomca platiť od doby sprevádzkovania  zariadení, vždy k 31. 03. bežného roka.
3.4       Nájomné odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia do doby
sprevádzkovania zariadení na pozemkoch podľa čl. I. odsek 1.2 písm. c) a d) zmluvy je stanovené v sume 1,- Sk/m²/rok. Nájomné za príslušný kalendárny rok je splatné do 30. januára daného roka. Nájomné za začatý neúplný rok je splatné do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.
3.5    Nájomné podľa bodu 3.2 zmluvy bude postupne (po dobu cca 15 rokov) započítané s nadobúdacou cenou snežného pásového vozidla, ktoré zabezpečí nájomca do 31. 05. 2007 po započítaní celej nadobúdacej ceny bude nájomné riadne platené“
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať zmenu zmluvy o nájme pozemku podľa bodu A/ uznesenia dodatkom č. 1 k zmluve
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 01. 2007.
10    9    0    1

Uznesenie číslo 218/0611 vo veci zmeny uznesenia MsZ č. 66/0604 zo dňa 06. apríla 2006 o uzavretí zmluvy o spolufinancovaní projektu „Dobudovanie strediska cestovného ruchu Kremnica, Skalka“.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia MsZ č. 66/0604 zo dňa 06. apríla 2006 nasledovne:
pôvodný text bodu 1.
„1. COIMEX Invest, a. s., dodá mechanizmy na základe verejných obstarávaní, ktoré urobilo mesto. Po dohode s vybraným dodávateľom a SACR môže dôjsť k dodaniu mechanizmov iných parametrov. Mechanizmy budú umiestnené na Skalke a budú k dispozícii pre potreby realizácie  projektu počas doby ich životnosti. Ide o nasledovné mechanizmy:
a)    snežné pásové vozidlo
b)    univerzálny nosič náradia
c)    čerpacia stanica a snežné delá
Mechanizmy budú dodané v termíne do 31. 10. 2006.“
sa mení na text:
„1. COIMEX Invest, a. s., dodá mechanizmy na základe verejných obstarávaní, ktoré urobilo mesto. Po dohode s vybraným dodávateľom a SACR môže dôjsť k dodaniu mechanizmov iných parametrov. Mechanizmy budú umiestnené na Skalke a budú k dispozícii pre potreby realizácie  projektu počas doby ich životnosti. Ide o nasledovné mechanizmy:
a)    univerzálny nosič náradia
b)    snežné delá
Mechanizmy budú dodané v termíne do 31. 05. 2007.“
pôvodný text bodu 2.
„2.  COIMEX Invest, a. s., zabezpečí pre Mesto Kremnica od 1. 11. 2006 do 31. 12. 2021, to znamená po dobu 15 rokov a 2 mesiacov, ……………..“
sa mení na text:
„2.  COIMEX Invest, a. s., zabezpečí pre Mesto Kremnica od 01. 06. 2007 do 31. 05. 2022, to
znamená po dobu 15 rokov, …………………..“
zostávajúci text bodu 2. sa nemení.

pôvodný text bodu 3.
„ 3. Mesto Kremnica odpredá stavbu kanalizačného zberača spoločnosti COIMEX Invest, a. s., za 1,- Sk v termíne do 31. 10. 2006.“
sa mení na text:
„ 3. Mesto Kremnica odpredá stavbu kanalizačného zberača spoločnosti COIMEX Invest, a. s., za 1,- Sk v termíne do 31. 05. 2007.“
body 4. a 5. uznesenia zostávajú nezmenené.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 219/0611 vo veci správy o plnení rozpočtu Mesta Kremnica k 30. 9. 2006.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mesta Kremnica k 30. 9. 2006 nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    68 399 tis. Sk    t.j. 77,44%
výdavky:    61 205 tis. Sk    t.j. 69,77%
saldo:    7 194 tis. Sk
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    21.952 tis. Sk    t.j. 11,50%
výdavky:    37 696 tis. Sk    t.j. 6,74%
saldo:    – 15 744 tis. Sk
Finančné operácie:    príjmy:    24 156 tis. Sk    t.j. 9,65%
výdavky:    1 883 tis. Sk    t.j. 49,82%
saldo:    22 273 tis. Sk
10    10    0    0

Uznesenie číslo 220/0611 vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku Kremnica k 30. 9. 2006.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku Kremnica k 30. 9. 2006.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 221/0611 vo veci správy o plnení rozpočtu Informačného centra mesta Kremnica k 30. 9. 2006.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Informačného centra mesta Kremnica k 30. 9. 2006.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 222/0611 vo veci rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2007.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e
rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2007 nasledovne:
Bežný rozpočet:     príjmy:    93 932 tis. Sk
výdavky:    93 736 tis. Sk
saldo:    196 tis. Sk
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    21 220 tis. Sk
výdavky:    26 113 tis. Sk
saldo:    –  4 893 tis. Sk
Finančné operácie:    príjmy:    9 723 tis. Sk
výdavky:    5 026 tis. Sk
saldo:    4 697 tis. Sk
11    10    0    1

Uznesenie číslo 223/0611 vo veci rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2008.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2008 nasledovne:
Bežný rozpočet:     príjmy:    96 240 tis. Sk
výdavky:    95 890 tis. Sk
saldo:    350 tis. Sk
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    5 400 tis. Sk
výdavky:    200 tis. Sk
saldo:    5 200 tis. Sk
Finančné operácie:    príjmy:    0 tis. Sk
výdavky:    5 026 tis. Sk
saldo:    –  5 026 tis. Sk
11    10    0    1

Uznesenie číslo 224/0611 vo veci rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2009.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2009 nasledovne:
Bežný rozpočet:     príjmy:    101 310 tis. Sk
výdavky:    100 150 tis. Sk
saldo:    1 160 tis. Sk
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    2 530 tis. Sk
výdavky:    200 tis. Sk
saldo:    2 330 tis. Sk
Finančné operácie:    príjmy:    524 tis. Sk
výdavky:    4 014 tis. Sk
saldo:    –  3 490tis. Sk
11    10    0    1

 

Uznesenie číslo 225/0611 vo veci rozpočtu Mestského bytového podniku Kremnica pre rok 2007.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e
rozpočet Mestského bytového podniku Kremnica pre rok 2007 nasledovne:
príjmy:    hlavná činnosť    4 034 tis. Sk
výdavky:    hlavná činnosť    7 024 tis. Sk
saldo:    hlavná činnosť    – 2 990 tis. Sk
kapitálový príspevok od zriaďovateľa    250 tis. Sk
11    11    0    0

 

Uznesenie číslo 226/0611 vo veci rozpočtu Informačného centra mesta Kremnica pre rok 2007.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e
rozpočet  Informačného centra mesta Kremnica pre rok 2007 nasledovne:
Bežný rozpočet:     príjmy     hlavná činnosť    1 500 tis. Sk
výdavky     hlavná činnosť    1 500 tis. Sk
saldo    hlavná činnosť        0
11    11    0    0

 

Uznesenie číslo 227/0611 Vo veci VZN č. 5/2006, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2005 o miestnej dani z nehnuteľností.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e
VZN č. 5/2006, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2005 o miestnej dani z nehnuteľností.
11    11    0    0

 

Uznesenie číslo 228/0611 vo veci návrhu na trvale upustenie od vymáhania pohľadávok Mestského bytového podniku v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e
trvale upustenie od vymáhania pohľadávok Mestského bytového podniku v Kremnici v celkovej sume 1 466,50 Sk v zmysle VZN mesta Kremnica č. 11/2003 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta čl. 10, ods.5
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku v Kremnici odpísať nevymožiteľné pohľadávky z účtovnej evidencie MsBP k 30.11.2006
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín:  30. 11. 2006.
10    10    0    0

 

Uznesenie číslo 229/0611 vo veci návrhu na  ukončenie a schválenie  prenájmu nebytových priestorov v objekte  49/21 Dolná ulica, 967 01 Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e
1.    ukončenie nájmu nebytového priestoru výpoveďou,  v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici  pre Slavomíru Firákovú, Hviezdoslavova 44/13, Žiar nad Hronom, s výmerou 17,20 m2  (priestory bývalej vrátnice)
2.    ukončenie nájmu nebytového priestoru výpoveďou, v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici  pre EMR – Vladimír Králik, Ulica Československej armády 247/24, Kremnica, s výmerou 23,36 m2
3.    nájom nebytového priestoru v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici  pre EMR – Vladimír Králik, Ulica Československej armády 247/24, Kremnica  s výmerou 17,20 m2, za cenu 360,- Sk/m2/rok, za účelom zabezpečenia dopravnej zdravotnej služby,   s termínom od 01. 03. 2007 na dobu neurčitú
4.    nájom nebytového priestoru v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici pre Kremnické tepelné hospodárstvo s.r.o., Dolná ulica 49/21 v Kremnici, s výmerou 53,67m2, za cenu 900,-Sk/m2/rok, za účelom zriadenia kancelárii,  s termínom od 01. 03. 2007 na dobu neurčitú
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať výpovede z nájmu nebytových priestorov  podľa  bodov A/1. a 2. uznesenia a zmluvy o nájme nebytových priestorov podľa bodov A/ 3. – 4. uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín:  v texte.
11    11    0    0

 

Uznesenie číslo 230/0611 vo veci návrhu na  schválenie  ukončenia nájmu nebytových priestorov – ambulancia všeobecného lekára,  v objekte 265/60 na Ulici Československej armády v Kremnici s ELBA a.s., Ulica Československej armády 264/58 v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e
ukončenie nájmu nebytového priestoru – ambulancia všeobecného lekára, s výmerou 75,67m2,  v objekte 265/60 na Ulici Československej armády v Kremnici  s ELBA a.s. Ulica Československej armády 264/58 v Kremnici, dohodou  ku dňu  31. 12. 2006
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať dohodu o ukončení nájmu nebytového priestoru podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín:  30. 12. 2006.
12    12    0    0

 

Uznesenie číslo 231/0611 vo veci návrhu na  schválenie  zakúpenia elektrickej čističky potrubia – REMS Cobra 22.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s c h v a ľ u j e
zakúpenie elektrickej čističky potrubia – REMS Cobra 22, pre Mestský bytový podnik v Kremnici za cenu 56 990,- Sk bez DPH.
12    12    0    0

 

Uznesenie číslo 232/0611 vo veci žiadosti Daniela Frieberta, Veternícka ulica 112/9, Kremnica, IČO 34 610 863, o odkúpenie starých mestských WC na iné podnikateľské účely.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj starých mestských WC, postavených na pozemku parc. č. KN-C 802 a pozemku parc. č. KN-C 802 – ostatné plochy s výmerou 917 m² v katastrálnom území Kremnica, Danielovi Friebertovi, Veternícka 112/9, Kremnica, IČO 34 610 863
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 12. 2006.
12    12    0    0

 

Uznesenie číslo 233/0611 vo veci žiadosti Vladimíra Baču, Bystrická ulica 442/17, Kremnica o odkúpenie pozemku.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ n e s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 615/1 – zastavaná plocha s výmerou cca 25 m² v katastrálnom území Kremnica, Vladimírovi Bačovi, Bystrická ulica 442/17, Kremnica
B/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 615/1 – zastavaná plocha s výmerou 25 m² v katastrálnom území Kremnica, Vladimírovi Bačovi, Bystrická ulica 442/17, Kremnica, na účel umiestnenia garáže bez základov, na dobu neurčitú od 01. 12. 2006, za nájomné vo výške 30,- Sk/m²/ročne, t.j. celkové ročné nájomné vo výške 750,- Sk
C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi a realizovať prenájom podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 12. 2006.
12    12    0    0

 

Uznesenie číslo 234/0611 vo veci žiadosti Mgr. Ondreja Ďuriana, Ulica Jula Horvátha 904/38, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1204/6 – zastavané plochy s výmerou 358 m² v katastrálnom území Kremnica, Mgr. Ondrejovi Ďurianovi, Ulica Jula Horvátha 904/38, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 30,- Sk/m², t.j. kúpna cena celkom 10.740,- Sk, za podmienky uhradenia všetkých nákladov spojených s prevodom pozemku
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 01. 2007.
12    10    0    2

 

Uznesenie číslo 235/0611 vo veci žiadosti spoločnosti MAXIMA, s. r. o., Československej armády 1694, Martin, IČO 36 040 011, o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Horná Štubňa.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 632/2 – ostatné plochy s výmerou 104 m², zameraného geometrickým plánom č. 91/2006 zo dňa 14. 09. 2006 z pozemku parc. č. KN-C 632 v katastrálnom území Horná Štubňa, spoločnosti MAXIMA, s. r. o., Československej armády 1694, Martin, IČO 36 040 011,  za kúpnu cenu dohodou vo výške 50,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom 5.200,- Sk, za podmienky uhradenia všetkých nákladov spojených s prevodom pozemku
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 01. 2007.
12    12    0    0

 

Uznesenie číslo 236/0611 vo veci žiadosti spoločnosti AFG, s.r.o., Dĺžiny 122/40, Turčianske Teplice, IČO 36 383 422, o prenájom poľnohospodárskej pôdy v katastrálnych územiach Dolná Štubňa, Horná Štubňa, Dubové a Sklené
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ n e s c h v a ľ u j e
zmenu nájomcu poľnohospodárskej pôdy v katastrálnych územiach Dolná Štubňa, Horná Štubňa, Dubové a Sklené s celkovou výmerou 813 ha, prenajatej podľa zmluvy o nájme pozemkov č. OSMM 1239/98 zo dňa 13. 10. 1998 v znení dodatkov, v prospech spoločnosti AFG, s.r.o., Dĺžiny 122/40, Turčianske Teplice, IČO 36 383 422
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 12. 2006.
12    12    0    0

 

Uznesenie číslo 237/0611 vo veci žiadosti spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica, IČO 31 600 182, o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 782 – záhrady s výmerou 362 m² v katastrálnom území Kremnica spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica, IČO 31 600 182, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m², t.j. kúpna cena celkom 36.200,- Sk, za podmienky uhradenia všetkých nákladov spojených s prevodom pozemku
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 12. 2006.
12    11    0    1

 

Uznesenie číslo 238/0611 vo veci žiadosti Vladimíra Králika – EMR, Ulica Československej armády 247/24, Kremnica o odkúpenie sanitného vozidla.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/  s c h v a ľ u j e
1.    vyradenie prebytočného dlhodobého hmotného investičného majetku Mesta Kremnica,
t. j. sanitného motorového vozidla TAZ 1500, Š 1203 s evidenčným číslom ZH 192 AF v obstarávacej cene 380.160,- Sk
2.    odpredaj uvedeného dlhodobého hmotného investičného majetku žiadateľovi Vladimírovi Králikovi – EMR, Ulica Československej armády 247/24, Kremnica, za symbolickú kúpnu cenu vo výške 1,- Sk.
B/  u k l a d á
mestskému úradu vyradiť hnuteľný majetok, realizovať odpredaj podľa bodu A/ uznesenia a upraviť Zmluvu o vykonávaní dopravy pre účely LSPP
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 12. 2006.
12    12    0    0

 

Uznesenie číslo 239/0611 vo veci žiadosti NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica, Štefánikovo námestie 11/21, Kremnica, o umiestnenie historických striekačiek v múzeu.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/ s c h v a ľ u j e
darovanie dvoch historických hasičských striekačiek značky:
– BRAND & LHUILLIER, BRUNN, MOTORSPRITZE: E. S., TYPE: F. W. 3, JAHR: 1924
(PAULA)
– WALSER FERENCZ-FELE, RESZVENYTARSASAG, BUDAPESTEN, 1893-11937
vo vlastníctve Mesta Kremnica žiadateľovi NBS – Múzeu mincí a medailí Kremnica, Štefánikovo námestie 11/21, Kremnica, za podmienky, že v prípade konania slávnostných a iných významných udalostí budú predmetné striekačky bezplatne zapožičané Dobrovoľnému hasičskému zboru v Kremnici.
B/ u k l a d á
Mestskému úradu realizovať darovanie podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 12. 2006.
12    12    0    0

 

Uznesenie číslo 240/0611 vo veci majetkového prevodu lesnej investičnej cesty v katastrálnom území Horný Turček od podniku Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP č. 8, Banská Bystrica, IČO 36 038 351, Odštepný závod Žilina, do majetku Mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ b e r i e    n a    v e d o m i e
majetkový prevod lesnej investičnej cesty v katastrálnom území Horný Turček – lokalita Vlčí vrch, Kostolná skala, v dĺžke 5,682 km, v nadobúdacej cene 4,698.545,- Sk, v zostatkovej cene 4,039.147,- Sk z majetku podniku Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP č. 8, Banská Bystrica, IČO 36 038 351, Odštepný závod Žilina, do majetku Mesta Kremnica, v zmysle zákona č. 12/2004 Z.z.
B/ s c h v a ľ u j e
bezplatný prevod lesnej investičnej cesty v katastrálnom území Horný Turček – lokalita Vlčí vrch, Kostolná skala, v dĺžke 5,682 km, v nadobúdacej cene 4,698.545,- Sk, v zostatkovej cene 4,039.147,- Sk z majetku Mesta Kremnica do majetku spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica, IČO 31 600 182, bez navýšenia základného imania
C/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať bezplatný prevod podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 01. 2007.
12    11    0    1

 

Uznesenie číslo 241/0611 vo veci prenájmu časti budovy súp. č. 742 na Ulici Jurka Langsfelda v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ r u š í
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 203/0610 zo dňa 12. 10. 2006
B/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti budovy súp. č. 742 na Ulici Jurka Langsfelda v Kremnici spolu 11 miestností s výmerou 204,45 m², v správe Materskej školy, Ulica Jurka Langsfelda, Kremnica, spoločnosti VOX-V, spol. s r.o., Banská cesta 816/10, Kremnica, IČO 36 028 771, na účel umiestnenia prevádzky zhotovovanie reklamných prvkov, na dobu určitú od 16. 10. 2006 do 31. 12. 2007, za nájomné stanovené dohodou vo výške 500,- Sk/m²/ročne, t. j. celkové ročné nájomné 102.225,- Sk, s tým, že úhrada nájomného je možná len finančným plnením
C/u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom časti budovy podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová, T. Lietavová
termín: 10. 12. 2006.
12    12    0    0

 

Uznesenie číslo 242/0611 vo veci žiadosti Národnej banky Slovenska, Bratislava o darovanie obrazov autorov – Angyal Béla, Angyal Gejza, Hermély Viktor a Longino Rafael, ktoré sú vlastníctvom Mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
žiadosť Národnej banky Slovenska, Bratislava, o darovanie obrazov vo vlastníctve Mesta Kremnica do zbierkového fondu umenia Múzea mincí a medailí v Kremnici, od autorov – Angyal Béla, Angyal Gejza, Hermély Viktor a Longino Rafael, spolu v počte 18 kusov
B/ p o v e r u j e
primátora mesta rokovať so žiadateľom
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 12. 2006.
12    12    0    0

 

Uznesenie číslo 243/0611 vo veci zmeny zmluvy o nájme pozemkov na prenájom poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území Háj.
M e s t s k é   z a s t  u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
zmenu Zmluvy o nájme pozemkov č. EO 348/97 zo dňa 29. 05. 1997 v znení dodatkov č. 1 – 3,  uzavretej s Poľnohospodárskym družstvom Priateľstva národov so sídlom v Mošovciach nasledovne:
–    zmena názvu nájomcu sa mení na Poľnohospodárske družstvo Mošovce, 038 21  Mošovce č. 265, IČO 00 196 762,
–    doba nájmu sa mení od 01. 01. 2007 na dobu určitú 5 rokov, t.j. do 31. 12. 2011,
–    výška nájomného za prenájom poľnohospodárskej pôdy o výmere 45 896 m² sa stanovuje od 01. 01. 2007 vo výške 2% z hodnoty prenajatej pôdy, t.j. 1.858,- Sk/ročne
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať zmenu zmluvy o nájme pozemkov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 01. 2007.
12    12    0    0

 

Uznesenie číslo 244/0611 vo veci schválenia Prevádzkového poriadku pre pohrebisko „Mestský cintorín“ na Dolnej ulici v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
Prevádzkový poriadok pre pohrebisko „Mestský cintorín“ na Dolnej ulici v Kremnici vypracovaný v zmysle zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve pre prevádzkovateľa pohrebiska – T.B.S. servis-služby, spol. s r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica, IČO 36 050 831
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ prevádzkovateľovi pohrebiska
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 12. 2006.
12    12    0    0

 

Uznesenie číslo 245/0611 vo veci zverenia hnuteľného majetku do správy Základnej školy na Angyalovej ulici v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/  s c h v a ľ u j e
zverenie hnuteľného majetku mesta – snehovej frézy TORO 1028 LXE v obstarávacej cene 69.990,- Sk a unimobunky s rozmermi 2,7 m x 4,7 m v obstarávacej cene 30.010,- Sk do správy Základnej školy, Angyalova ulica č. 401/26, Kremnica, od 10. 10. 2006 na dobu neurčitú
B/ u k l a d á
Mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2006.
12    12    0    0

 

Uznesenie číslo 246/0611 vo veci zverenia majetku vo forme technického zhodnotenia budovy súp. č. 399 – rekonštrukcia strechy školskej jedálne a školského ihriska  – „Asfaltová úprava ihriska ZŠ, Angyalova, Kremnica“ do správy Základnej školy, Angyalova 401/26, Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s c h v a ľ u j e
zverenie majetku vo forme technického zhodnotenia budovy súp. č. 399 – rekonštrukcia strechy školskej jedálne, v hodnote diela 689.567,- Sk a školského ihriska  – „Asfaltová úprava ihriska ZŠ, Angyalova, Kremnica“, v hodnote diela 720.525,- Sk do správy Základnej školy, Angyalova 401/26, Kremnica, od 01. 12. 2006
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2006.
12    12    0    0

 

Uznesenie číslo 247/0611 vo veci zverenia nehnuteľného majetku do správy Mestského bytového podniku v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
zverenie budov:
1.    súp. č. 14 (Bellov dom), postavený na pozemku parc. č. KN-C 21 v katastrálnom území Kremnica s obstarávacou cenou 5,975.984,- Sk
2.    súp. č. 6 (Červená veža), postavená na pozemku parc. č. KN-C 525 v katastrálnom území Kremnica s obstarávacou cenou 2,374.612,01 Sk
do správy Mestského bytového podniku, Dolná 49/21, Kremnica od 01. 01. 2007
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 01. 2007.
12    12    0    0

 

Uznesenie číslo 248/0611 vo veci zverenia majetku – technického zhodnotenia budovy súp. č. 33 do správy Mestského bytového podniku v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s c h v a ľ u j e
zverenie majetku – technického zhodnotenia budovy súp. č. 33 – Rekonštrukcia Klubu mladých Labyrint podľa kolaudačného rozhodnutia č. 1997/2006 zo dňa 20. 10. 2006, v hodnote diela 2,625.408,- Sk do správy Mestskému bytovému podniku v Kremnici dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, t. j. dňom 15. 11. 2006
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 01. 2007.
12    12    0    0

 

Uznesenie číslo 249/0611 vo veci prenájmu budovy mestského Kina na Ulici Pavla Križku 393/10 v Kremnici pre Občianske združenie OZ 1115 Rybany.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
prenájom budovy mestského Kina na Ulici Pavla Križku 393/10 v Kremnici pre Občianske združenie OZ 1115  Rybany 418/2, zastúpené Mgr. Zdenkom Galisom, predsedom združenia, za cenu 1,- Sk/rok, s termínom od 01. 12. 2006 na dobu neurčitú
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme kina podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing.  Sitarčíková
termín:  30. 11. 2006.
12    12    0    0

 

Uznesenie číslo 250/0611 vo veci Operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií, chodníkov a schodíšť pre zimné obdobie 2006/2007.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e
Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií, chodníkov a schodíšť pre zimné obdobie 2006/2007.
12    12    0    0

 

Uznesenie číslo 251/0611 vo veci správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, ich výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kremnica za školský rok 2005/2006.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e
správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, ich výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kremnica za školský rok 2005/2006.
11    11    0    0

 

Uznesenie číslo 252/0611 vo veci informácie o počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO a ich úhrade.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO a ich úhrade.
11    11    0    0

 

Uznesenie číslo 253/0611 vo veci správy o realizácii investičnej výstavby k 10. 11. 2006.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o realizácii investičnej výstavby k 10. 11. 2006.
11    11    0    0

 

Uznesenie číslo 254/0611 vo veci správy o činnosti primátora mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátora mesta Kremnica za obdobie od 07. 10. 2006 do 07. 11. 2006, ktorý predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta.
11    11    0    0

 

Uznesenie číslo 255/0611 vo veci krátkodobej finančnej výpomoci pre Mestský bytový podnik Kremnica
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e
krátkodobú finančnú výpomoc pre Mestský bytový podnik Kremnica vo výške 5.200 tis. Sk, pričom poskytovateľom výpomoci budú Mestské lesy Kremnica, s.r.o.. Uvedená finančná výpomoc je splatná v celosti najneskôr do 09. 12. 2006
zodpovedná: Ing. Sitarčíková.
12    11    0    1

 

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
Marián Vojtko, člen návrhovej komisie
Mgr. Stanislav Šumichrast, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.