Uznesenia október 2005

Uznesenia z 9. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 13. októbra 2005

Uznesenie číslo 209/0510 vo veci žiadosti Ing. Miloslava Kršku, J. Horvátha 900/30, Kremnica o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 191/0509 bod B/ zo dňa 08. 09. 2005
B/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemkov zameraných geometrickým plánom č. 34611771-80/2005 zo dňa 29. 09. 2005 ako diel 2 s výmerou 98 m² vytvorený z pozemku parc. č. KN-C 272 a diel 4 s výmerou 278 m² vytvorený z pozemku parc. č. KN-C 273, ktoré vytvárajú novú parcelu KN-C 273/1 – zastavané plochy s výmerou 376 m² a diel 5 s výmerou 17 m² vytvorený z pozemku parc. č. KN-C 274, ktorý vytvára novú parcelu KN-C 274/2 – záhrada s výmerou 17 m², t. j. výmera pozemkov spolu 393 m² v katastrálnom území Kremnica, Ing. Miloslavovi Krškovi, J. Horvátha 900/30, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m², t.j. kúpna cena celkom 39.300,- Sk s tým, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností
C/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať predaj podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 210/0510 vo veci žiadosti Jána Konôpku s manželkou, M. R. Štefánika 1696/12, Zvolen o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemkov zameraných geometrickým plánom č. 34611771-80/2005 zo dňa 29. 09. 2005 ako diel 1 s výmerou 2 m² vytvorený z pozemku parc. č. KN-E 1162/1 a diel 3 s výmerou 29 m² vytvorený z pozemku parc. č. KN-C 272, ktoré vytvárajú novú parcelu KN-C 273/2 – zastavané plochy s výmerou 31 m² v katastrálnom území Kremnica Jánovi Konôpkovi s manželkou, M. R. Štefánika 1696/12, Zvolen, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m², t.j. kúpna  cena celkom 3.100,- Sk, s tým, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Eva Ihringová
termín: 30. 11. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 211/0510 vo veci žiadosti spoločnosti A3 Media, s.r.o., Kopanice č. 4, Bratislava o odkúpenie nehnuteľností v katastrálnom území Horná Ves po predložení geometrického plánu.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 198/0509 zo dňa 08. 09. 2005
B/ s ch v a ľ u j e
odpredaj budovy súp. č. 107 (prevádzka tech. služieb) postavenej na pozemku parc. č. KN-C 363/2, pozemku parc. č. KN-C 363/2 – zastavané plochy s výmerou 291 m² a pozemku parc. č. KN-C 363/6 – zastavané plochy s výmerou 2457 m², ktorý je zameraný geometrickým plánom č. 34611771-82/2005 zo dňa 12. 10. 2005, v katastrálnom území Horná Ves, spoločnosti A3 Media, s.r.o., Kopanice č. 4, Bratislava, za kúpnu cenu dohodou vo výške 1,000.000,- Sk, za podmienky, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností
C/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať predaj podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 212/0510 vo veci žiadosti Jána Búryho – K&B, Zámocké nám. 570/5, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Horná Ves.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 363/7 – zastavané plochy s výmerou 2105 m², ktorý je zameraný geometrickým plánom č. 34611771-82/2005 zo dňa 12. 10. 2005, v katastrálnom území Horná Ves, Jánovi Búrymu – K&B, Zámocké nám. 570/5, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m², t.j. kúpna cena celkom 210.500,- Sk, za podmienky, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 213/0510 vo veci použitia finančných prostriedkov poskytnutých Fondom národného majetku Slovenskej republiky na kompenzáciu nákladov miest a obcí do energetických zariadení.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
použitie finančných prostriedkov získaných od Fondu národného majetku Slovenskej republiky ako kompenzáciu nákladov vynaložených Mestom Kremnica do energetických zariadení vo výške 191.622,- Sk na kapitálové výdavky – úhrada časti obstarávacej ceny malého úžitkového vozidla na zber komunálneho odpadu
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať úhradu časti obstarávacej ceny vozidla v zmysle bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 11. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 214/0510 vo veci zmeny uznesenia MsZ č. 197/0509 zo dňa 8. septembra 2005 – odpredaj mechanizmov vyradených z majetku Mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/ s ch v a ľ u j e
zmenu uznesenia č. 197/0509 zo dňa 08. 09. 2005 nasledovne: text uznesenia „za kúpnu cenu dohodou vo výške 30.000,- Sk“ sa mení na text „za kúpnu cenu dohodou vo výške 35.000,- Sk“.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 215/0510 vo veci žiadosti Rastislava Baráta, Bystrická 441/11, Kremnica o rozšírenie prenájmu pozemku v katastrálnom území Kremnica, prenajatého podľa nájomnej zmluvy č. OSMM 2005/00766 zo dňa 20. 07. 2005.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
rozšírenie prenájmu pozemku časť parc. č. KN-C 615/5 – ostatné plochy v katastrálnom území Kremnica, prenajatého podľa nájomnej zmluvy č. OSMM 2005/00766 zo dňa 20. 07. 2005, o výmeru 3 m², t. j. z 15 m² na 18 m², za podmienok nájomnej zmluvy, Rastislavovi Barátovi, Bystrická 441/11, Kremnica.
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať rozšírenie prenájmu pozemku podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 216/0510 vo veci udelenia kľúča od mestskej brány.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   – s ch v a ľ u j e
udelenie kľúča od mestskej brány pre partnerské mesto Nový Jičín.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 217/0510 vo veci zvolania slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   – z v o l á v a
slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kremnici na deň 18. 11. 2005 o 17.45h vo Františkánskom kostole.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 218/0510 vo veci 3. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2005.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   – s ch v a ľ u j e
3. zmenu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2005 nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy    76.379 tis. Sk
výdavky    73.655 tis. Sk
saldo    2.724 tis. Sk
Kapitálový rozpočet:    príjmy    16.305 tis. Sk
výdavky    17.456 tis. Sk
saldo    – 1.151 tis. Sk
Finančné operácie:    príjmy    1.228 tis. Sk
výdavky    2.207 tis. Sk
saldo    – 979 tis.Sk
10    9    0    1

 

Uznesenie číslo 219/0510 vo veci volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 26. novembra 2005.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a  v e d o m i e,
1. že primátor mesta vytvoril na odovzdávanie hlasovacích  lístkov a na sčítanie hlasov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov konané dňa 26. novembra 2005 v meste Kremnica 5 volebných okrskov a určil nasledovné volebné miestnosti:
Okrsok č.1:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Zámocké námestie, Zlatá ulica, Továrenská ulica, Langsfeldova ulica, Štúrova ulica, Rumunskej armády, Kutnohorská ulica, Banská cesta, Nová dolina, Ul. J. Horvátha (čísla domov 860, 861, 862, 863, 871,  872, 878, 887, 888, 892, 893, 894, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 912, 913, 916, 917, 918, 919, 920 a 922), Revolta
volebná miestnosť – Hasičská zbrojnica, zasadačka, Ul. Langsfeldova č. 698/13
Okrsok č. 2:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Ul. Sama Chalupku, Ul. ČSA, Zechenterova ulica (čísla domov 327, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 335 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 349, 350, 352, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374 a 1179)
volebná miestnosť – Mestské kultúrne stredisko, prízemie vpravo, Ul. P.  Križku č. 391/6
Okrsok č. 3:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Štefánikovo námestie, Námestie SNP, Angyalova ulica, Bystrická ulica, Partizánska  dolina, Ul. P. Križku, Ul. J. Kollára,
volebná miestnosť – Mestský úrad, radná sieň,  Štefánikovo námestie č. 1/1
Okrsok č. 4:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Matunákova ulica , Dolná ulica (čísla domov 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 1362, 47, 48, 49, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 a 96), Ul. J. Horvátha (čísla domov 902, 903, 904, 905, 924, 954, 955, 956 a 957)
volebná miestnosť – Mestské kultúrne stredisko, prízemie vľavo, Ul. P. Križku č. 391/6
Okrsok č. 5:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Veternícka ulica, Dolná ulica (čísla domov 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 65, 66, 100, 102 a 108), Zechenterova ulica (čísla domov 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 a 360) Ul. J. Horvátha (čísla domov 879, 881, 883, 884, 925, 926, 927, 928 a 929) Galandov majer
volebná miestnosť –  budova Stavebného bytového družstva pri hoteli Veterník, Veternícka ulica č. 116/17
2. voľby sa budú konať v sobotu dňa 26. novembra 2005 od 7.00 h do 22.00 h.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 220/0510 vo veci VZN č. 3/2005 Vyhradenie plochy na vylepovanie predvolebných plagátov počas volebnej kampane k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 26. novembra 2005.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s ch v a ľ u j e
VZN č. 3/2005 Vyhradenie plochy na vylepovanie predvolebných plagátov počas volebnej kampane k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 26. novembra 2005.
9    9    0    0
Uznesenie číslo 221/0510 vo veci Dodatku č. 2 k zmluve o zriadení Spoločného obecného školského úradu v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   – s ch v a ľ u j e
Dodatok č. 2 k zmluve o zriadení Spoločného obecného školského úradu v Kremnici, ktorým sa rozšíri pôsobnosť tohto úradu o obec Trnavá Hora.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 222/0510 vo veci vyhodnotenia ponukového konania na odpredaj domu súp.č.446/97 na Bystrickej ulici v Kremnici,  pozemku KN-C parc.č. 624, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 679 m2,  pozemku KN-C parc.č.625, záhrady s výmerou 113 m2 a pozemku KN-C parc.č.626, záhrady s výmerou 622 m2 v zmysle uznesenia MsZ č. 147/0507 zo dňa 07.07. 2005.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e   n  a  v e d o m i e
informáciu, že v stanovenom termíne do 30. 9. 2005 boli predložené tri žiadosti na odkúpenie domu  súp.č. 446/97 na Bystrickej ulici v Kremnici:
1.    Július Barát, Bystrická 441/11, Kremnica, ponúknutá cena  120.000,- Sk
2.    Michal Zelina, J.Horvátha 904/38, Kremnica, ponúknutá cena 200.000,- Sk
3.    Bohuslav Šaling, Vojenská 112, 934 01 Levice, ponúknutá cena 830.000,- Sk
B/s ch v a ľ u j e
odpredaj  domu súp.č.446/97 na Bystrickej ulici v Kremnici,  pozemku KN-C parc. č. 624, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 679 m2,  pozemku KN-C parc. č. 625, záhrady s výmerou 113 m2 a pozemku KN-C parc. č. 626, záhrady s výmerou 622 m2 pre Bohuslava Šalinga, Vojenská 112,  934 01 Levice, za kúpnu cenu 830.000,- Sk.
C/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku  v Kremnici oznámiť uznesenie žiadateľom  a realizovať odpredaj podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín:  30.11.2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 223/0510 vo veci žiadosti Jozefa Daxnera – TEMPO, Kopernica č. 23 o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ n e s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 2268 – zastavané plochy s výmerou cca 16 m² v katastrálnom území Kremnica Jozefovi Daxnerovi – Tempo, Kopernica č. 23
B/ s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 2268 s výmerou 16 m² v katastrálnom území Kremnica, na účel vybudovania bezbariérového prístupu do rekonštruovaného suterénu stavby súp. č. 314, Jozefovi Daxnerovi – TEMPO, Kopernica č. 23, na dobu určitú, v dĺžke 15 rokov odo dňa uzavretia zmluvy, za nájomné vo výške 60,- Sk/m², t.j. celkové ročné nájomné 960,- Sk, v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi a realizovať prenájom pozemku podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2005.
9    9    0    0

 

Uznesenie číslo 224/0510 vo veci prevodu lesných investičných ciest v katastrálnom území Horný Turček.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ b e r i e   n a    v e d o m i e
majetkový prevod lesných investičných ciest v katastrálnom území Horný Turček v sumárnej dĺžke 12,5 km, v zostatkovej cene 10,993.852,- Sk z majetku SR- Lesy SR, š.p., Žilina, do majetku Mesta Kremnica v zmysle zákona NR SR č. 12/2004 Z.z., podľa prílohy
B/ s ch v a ľ u j e
bezplatný prevod lesných investičných ciest v katastrálnom území Horný Turček v sumárnej dĺžke 12,5 km, v zostatkovej cene 10,993.852,- Sk z majetku Mesta Kremnica do majetku spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica, bez navýšenia základného imania, podľa prílohy
C/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať prevod lesných investičných ciest do spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2005.
9    8    0    1

Uznesenie číslo 225/0510 vo veci žiadosti Jozefa Čerňanského s manželkou, ČSA 202/39, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ n e s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-E 2297/20 s výmerou 311 m² v katastrálnom území Kremnica Jozefovi Čerňanskému s manželkou, ČSA 202/39, Kremnica
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 11. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 226/0510 vo veci žiadosti združenia eMKlub, Dolná 48/19, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-E 2782/4 pred ZMVM s výmerou cca 120 m², v katastrálnom území Kremnica, ktorý tvorí súčasť dvora a hornej časti prístupovej komunikácie k domu – Útulok pre dievčatá  z DD v Novej Doline v Kremnici, združeniu eMKLub Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m² a za podmienky dodania geometrického plánu s tým, že kupujúci uhradí náklady spojené s prevodom nehnuteľností.
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 11. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 227/0510 vo veci žiadosti Detského domova Maurícius, Dolná 49/21, Kremnica o prenájom pozemkov a garáže v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
prenájom pozemkov časť parc. č. KN-C 842/1 – zastavané plochy a nádvoria medzi budovou nemocnice a miestnou komunikáciou na Matunákovej ulici s výmerou cca 700 m² a časť parc. č. KN-C 841/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 650 m² Detskému domovu Maurícius, Dolná 49/21, Kremnica, na dobu neurčitú, za ročné nájomné 1,- Sk, za podmienky umožnenia prístupu ku garážam pre potreby MsBP a MsÚ.
B/ n e s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 842/1 a KN-E 2595/2 popri budove bývalej nemocnice a vo dvore areálu NsP zo strany Dolnej ulice pre Detský domov Maurícius, Dolná 49/21, Kremnica
C/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi a realizovať prenájom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 228/0510 vo veci žiadosti Detského domova Maurícius, Dolná 49/21, Kremnica o prenájom pozemkov a garáže v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
prenájom samostatnej garáže postavenej na parc. č. KN-C 841/4 s výmerou 20 m², Detskému domovu Maurícius, Dolná 49/21, Kremnica, na dobu neurčitú, od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po vyprataní garáží vo dvore MsÚ, za ročné nájomné 1,- Sk
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: podľa textu.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 229/0510 vo veci prenájmu pozemku v areáli bývalých Technických služieb v katastrálnom území Horná Ves.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 363/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 500 m² v katastrálnom území Horná Ves, na účel prevádzky výkupu druhotných surovín, spoločnosti Zberne surovín Žilina, a.s., Kragujevská 3, Žilina, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 100,- Sk/m², t.j. ročné nájomné celkom 50.000,- Sk
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom pozemku podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 230/0510 vo veci žiadosti spoločnosti A-BUILD, s.r.o., Banská cesta 747/25, Kremnica o odkúpenie resp. dlhodobý prenájom skladových hál a pozemku v areáli bývalých technických služieb v Hornej Vsi.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ n e s ch v a ľ u j e
odpredaj, resp. dlhodobý prenájom súboru budov súp. č. 107 postavených na pozemkoch parc. č. KN-C 363/3, 363/4 a 363/5 a pozemkov parc. č . KN-C 363/1, 363/3, 363/4 a 363/5 v katastrálnom území Horná Ves, spoločnosti A-BUILD, s. r. o., Banská cesta 747/25, Kremnica, z dôvodu, že Mesto Kremnica uvažuje v blízkej dobe s využitím areálu pre vlastné potreby
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 10. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 231/0510 vo veci žiadosti Branislava Králika, Dolná 73/14, Kremnica o prenájom garáže a časti pozemku v areáli bývalých technických služieb v Hornej Vsi.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ n e s ch v a ľ u j e
prenájom garáže, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 363/3 v katastrálnom území Horná Ves, Branislavovi Králikovi, Dolná 73/14, Kremnica
B/ s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 363/1 – zastavané plochy s výmerou 150 m² v katastrálnom území Horná Ves, na účel parkovania 3 ks kamiónov, Branislavovi Králikovi, Dolná 73/14, Kremnica, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 100,- Sk/m², t.j. ročné nájomné celkom 15.000,- Sk
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi a realizovať prenájom podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 232/0510 vo veci žiadostí Rudolfa Rašmana, Veternícka 109/1, Kremnica o odkúpenie a o prenájom nehnuteľností  v areáli bývalých technických služieb v Hornej Vsi.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ n e s ch v a ľ u j e
odpredaj garáže, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 363/3 a pozemku časť parc. č. KN-C 363/1 s výmerou cca 600 m² v katastrálnom území Horná Ves, Rudolfovi Rašmanovi, Veternícka 109/1,  Kremnica, z dôvodu, že Mesto Kremnica uvažuje v blízkej dobe s využitím areálu pre vlastné potreby
B/ s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 363/1 – zastavané plochy s výmerou 110 m² v katastrálnom území Horná Ves, na účel parkovania 2 ks kamiónov, Rudolfovi Rašmanovi, Autodoprava, Veternícka 109/1, Kremnica, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 100,- Sk/m², t.j. ročné nájomné celkom 11.000,- Sk
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi a realizovať prenájom podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 233/0510 vo veci žiadosti Ing. Petra Ďurču – Nord Service, J. Horvátha 902/34, Kremnica o prenájom nehnuteľností v areáli bývalých technických služieb v Hornej Vsi.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
prenájom časti garáže postavenej na pozemku parc. č. KN-C 363/3 s výmerou 282 m² v katastrálnom území Horná Ves, Ing. Petrovi Ďurčovi – Nord Service, J. Horvátha 902/34, Kremnica, za nájomné vo výške 500,- Sk/m²/ročne, t.j. mesačné nájomné celkom 11.750,- Sk, na dobu určitú od 16. 10. 2005 do 15. 11. 2005 s možnosťou predĺženia vždy o ďalší mesiac, za podmienky uhradenia mesačného nájomného a mesačnej zálohy za elektrickú energiu a vodu vo výške 5.000,- Sk v deň podpisu nájomnej zmluvy, resp. dodatku k zmluve s tým, že nájomca podpíše nájomnú zmluvu do 3 dní od jej predloženia a za podmienky, že nájomca na seba preberá dlh spoločnosti North MP, s.r.o., Bardejov voči Mestu Kremnica, ktorý vyplynul zo zmluvných vzťahov nájomnej zmluvy č. OEaPA  2004/01431 zo dňa 01. 12. 2004 v znení dodatkov
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 17. 10. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 234/0510 vo veci žiadosti spoločnosti COIMEX Invest, a.s., Partizánska cesta 3, Banská Bystrica o zmenu termínu začatia výstavby Hotela ŠPORT podľa Zmluvy o nájme pozemku č. OEaPA 2004/00044 zo dňa 19. 03. 2004.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
predĺženie termínu začatia výstavby Hotela ŠPORT podľa Zmluvy o nájme pozemku č. OEaPA 2004/00044 zo dňa 19. 03. 2004 uzavretej so spoločnosťou COIMEX Invest, a.s., Partizánska cesta 3, Banská Bystrica, do 31. 12. 2006. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bezo zmeny.
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať predĺženie termínu podľa bodu A/ uznesenia dodatkom k zmluve
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 235/0510 vo veci žiadosti spoločnosti COIMEX Invest, a.s., Partizánska cesta 3, Banská Bystrica o zmenu termínu ukončenia stavby vodovod Skalka podľa kúpnej zmluvy č. OEaPA 2004/00275 zo dňa 20. 05. 2004.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
predĺženie termínu ukončenia stavby vodovod Skalka podľa kúpnej zmluvy č. OEaPA 2004/00275 zo dňa 20. 05. 2004 uzavretej so spoločnosťou COIMEX Invest, a.s., Partizánska cesta 3, Banská Bystrica, do 30. 09. 2006. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bezo zmeny.
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať predĺženie termínu podľa bodu A/ uznesenia dodatkom k zmluve
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 236/0510 vo veci žiadosti spoločnosti COIMEX Invest, a.s., Partizánska cesta 3, Banská Bystrica o zaradenie do územného plánu formou doplnku výstavbu polyfunkčného objektu HUMNO v lokalite Skalka.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
zámer výstavby polyfunkčného objektu HUMNO v lokalite Skalka, spoločnosťou COIMEX Invest, a.s., Partizánska cesta 3, Banská Bystrica.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 10. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 237/0510 vo veci uznania vlastníctva majetku Mesta Kremnica vydržaním v prospech Petra Ivana, Nová Dolina 767/2, Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ú h l a s í,
aby právny zástupca mesta v súdnom konaní na Okresnom súde v Žiari nad Hronom č. k. 9C 184/05 uznal vlastnícke právo Petra Ivana, Nová Dolina 767/2, Kremnica, k dielu 17 s výmerou 3 m², vytvoreného z parcely č. KN-E 2608, zapísanej na liste vlastníctva Mesta Kremnica č. 1388, ktorý vytvára novú parcelu č. KN-C 167/4 – zastavaná plocha v katastrálnom území Kremnica a dielu 18 s výmerou 3 m², vytvoreného z parcely č. KN-E 2608, ktorý vytvára novú parcelu č. KN-C 166/2 – záhrada v katastrálnom území Kremnica a k parcele č. KN-E 1118/1 s výmerou 9 m², zapísanej na liste vlastníctva Mesta Kremnica č. 1388, ktorá vytvára novú parcelu č. KN-C 167/3 – zastavaná plocha v katastrálnom území Kremnica. Zameranie pozemkov bolo prevedené geometrickým plánom č. 17794129- 260/2002 zo dňa 03. 12. 2002.
B/  u k l a d á
právnemu zástupcovi mesta konať v súdnom konaní podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: podľa určenia súdom.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 238/0510 vo veci návrhu na  schválenie  prenájmu nebytového priestoru v objekte 391, Ul. P. Križku v Kremnici (MsKS), pre Šachový oddiel Mestské lesy Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
prenájom nebytového priestoru – miestností č. 4 a 5 v objekte 391, Ul. P. Križku v Kremnici (MsKS), pre Šachový oddiel Mestské lesy Kremnica, v dňoch od: 14.10.2005 do 28.4.2006  na každý piatok v týždni, v čase od 15:00 h do 20:00 h, a v termínoch 6.11.2005, 4.12.2005, 26.12.2005, 26.2.2006 a 26.3.2006,  za cenu 1,- Sk
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku v Kremnici vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín:  31.10.2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 239/0510 vo veci návrhu na zrušenie prenájmu nebytového priestoru  – psychiatrickej ambulancie, v budove 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici s MUDr. Petrom Pulišom, Bartošova Lehôtka 156, Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – A/r u š í
prenájom nebytového priestoru – psychiatrickej ambulancie  v budove 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici s MUDr. Petrom Pulišom, Bartošová Lehôtka 156, Kremnica, s výmerou 39,60m2, k termínu 31.10.2005
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku v Kremnici vypracovať dohodu o ukončení   nájmu nebytového priestoru  podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín:  25.10.2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 240/0510 vo veci vyradenia neupotrebiteľného dlhodobého hmotného investičného majetku, dlhodobého drobného hmotného majetku a hnuteľného majetku vedeného v operatívnej evidencii Informačného centra a Mestského úradu v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/  s ch v a ľ u j e
vyradenie
1.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Informačného centra a majetku vedeného v operatívnej evidencii podľa návrhu č. 9/2005 zo dňa 27. 09. 2005, t. j. sedem položiek – poškodené stoličky a kreslo, nefunkčný videorekordér, kalkulačka a kávovar, adaptér ISDN, v nadobúdacej hodnote 23.084,- Sk, neupotrebiteľného materiálu podľa návrhu č. 8/2005 zo dňa 27. 09. 2005, t. j. desať položiek – staré, neaktuálne mapy a poškodená videokazeta, v nadobúdacej hodnote 11.889,- Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
2.    neupotrebiteľného dlhodobého hmotného investičného majetku Mestského úradu podľa návrhu č. 14/2005 zo dňa 30. 09. 2005, t. j. jedna položka – pokazený PC pentium repasovaný, v nadobúdacej hodnote 38.329,- Sk, neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku a majetku vedeného v operatívnej evidencii podľa návrhov č. 16/2005, 15/2005, 17/2005 a č. 18/2005 zo dňa 04. 10. 2005, t. j. sedem položiek – pokazená kalkulačka, stoličky, stolík, horské slnko, plniace pero a blúzky, v nadobúdacej hodnote 5.695,- Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
B/  u k l a d á
Informačnému centru a Mestskému úradu vyradiť neupotrebiteľný hnuteľný majetok podľa bodu A/ 1. a  2. uznesenia do termínu 28. 10. 2005 a v spolupráci s likvidačnou komisiou zlikvidovať uvedený majetok v termíne do 31. 10. 2005
zodpovedná: Ing. Ihringová a podľa textu
termín: podľa textu.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 241/0510 vo veci odpredaja nehnuteľností v katastrálnom území Horný Turček, v obci Turček z listu vlastníctva spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o..
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj domu súp. č. 165 postaveného na pozemku parc. č. KN-C 88 a pozemku parc. č . KN-C 88 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 669 m² v katastrálnom území Horný Turček, z listu vlastníctva spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica, č. 390 pre katastrálne územie Horný Turček, Jurajovi Šimovi, bytom Turček č. 180, za kúpnu cenu dohodou vo výške 120.000,- Sk, s tým, že kupujúci uhradí náklady spojené s prevodom nehnuteľností.
9    8    0    1

Uznesenie číslo 242/0510 vo veci zmeny zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatvorenej medzi Mestom Kremnica a MUDr. Viliamom Višňovským, J. Horvátha 905/40, Kremnica, na prenájom nebytových priestorov v objekte  49/21 na Dolnej ulici v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/s ch v a ľ u j e
zmenu zmluvy o nájme nebytových priestorov nasledovne:
Doterajší nájomca:    MUDr. Viliam Višňovský
J. Horvátha 905/40
967 01  Kremnica
Nový nájomca: VADEMECUM s.r.o.
Dolná ulica 49/21
967 01  Kremnica
Zmena nájomnej zmluvy nadobúda právoplatnosť podpisom zmluvných strán s účinnosťou odo dňa zápisu do Obchodného registra
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku v Kremnici vypracovať dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín:31. 10. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 243/0510 vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku Kremnica za 3. štvrťrok 2005.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   – b e r i e  n a  v e do m i e
správu o činnosti Mestského bytového podniku Kremnica za 3. štvrťrok 2005.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 244/0510 vo veci správy o činnosti primátora mesta a mestského úradu.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   – b e r i e  n a  v e do m i e
1.    správu o činnosti primátora mesta Kremnica za obdobie od 26. 8. 2005 do 30. 9. 2005, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta,
2.    správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 3. štvrťrok 2005, ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 245/0510 vo veci cenníka za prenájom Kina Partizán v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   – s ch v a ľ u j e
nasledovný cenník za prenájom Kina Partizán:
–    sumu 500,- Sk/hodina  v nevykurovacom období
–    sumu 1.000,- Sk/hodina vo vykurovacom období.
7    7    0    0

Uznesenie číslo 246/0510 vo veci návrhu spoločnosti MIBOR, s.r.o., Račianska 71, Bratislava.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/ b e r i e  n a  v e do m i e
návrh spoločnosti MIBOR, s.r.o., Račianska 71, Bratislava zo dňa 10. 10. 2005
B/t r v á
na uznesení Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 152/0009 zo dňa 4. septembra 2000.
7    7    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
Mgr. Margita Fodorová, člen návrhovej komisie
Marián Vojtko, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.