Uznesenia október 2006

Uznesenia z 9. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 12. októbra 2006

Uznesenie číslo 184/0610 vo veci žiadosti MINCOVNE KREMNICA, š. p., Štefánikovo námestie 25/24, Kremnica, IČO 00 010 448, o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica, po predložení geometrického plánu.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/r u š í
uznesenie MsZ č. 124/0607 zo dňa 06. 07. 2006
B/s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku zameraného geometrickým plánom č. 34611771-77/2006 zo dňa 15. 09. 2006 z pozemku parc. č. KN-C 2206 ako diel 2 s výmerou 431 m², ktorý sa stáva súčasťou novovytvorenej parcely č. KN-C 2206/1 – zastavané plochy s výmerou 482 m² v katastrálnom území Kremnica, MINCOVNI KREMNICA, š. p., Štefánikovo námestie 25/24, Kremnica, IČO 00 010 448, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom 48.200,- Sk s tým, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom pozemku
C/u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj pozemku podľa bodu B/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2006.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 185/0610 vo veci žiadosti spoločnosti GATTA, s.r.o., Ulica Jula Horvátha 928/86, Kremnica, IČO 36627020 o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/r u š í
uznesenie MsZ č. 166/0609 zo dňa 07. 09. 2006
B/s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 3139/2 – ostatná plocha s výmerou 204 m² v katastrálnom území Kremnica, zameraného geometrickým plánom č. 34611771-86/2006 ako diel 1 z pozemku parc. č. KN-E 2878/1, spoločnosti GATTA, s.r.o., Ulica Jula Horvátha 928/86, Kremnica, IČO 36627020, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom 20.400,- Sk s tým, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností
C/u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj pozemku podľa bodu B/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2006.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 186/0610 vo veci zámeru obnovy ťažby zlata a striebra povrchovým spôsobom pod názvom Zlatý projekt Kremnica a žiadosti mesta Kremnica o prijatie legislatívnej úpravy, ktorá by na území Slovenskej republiky neumožňovala používanie technológie kyanidového lúhovania.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
správu primátora mesta o plnení uznesenia MsZ č. 2/0602 zo dňa 09. 02. 2006 – zámer obnovy ťažby zlata a striebra povrchovým spôsobom pod názvom Zlatý projekt Kremnica
B/s ú h l a s í
1.    s doterajším postupom primátora mesta
2.    s oslovením predsedu vlády Slovenskej republiky, predsedov parlamentných strán a predsedov poslaneckých klubov so žiadosťou o podporu takého návrhu novely banského zákona, ktorý by neumožňoval používanie technológie kyanidového lúhovania pri dobývaní a úprave nerastov, z ktorých sa dajú priemyselne vyrábať kovy
C/n e s ú h l a s í
s návrhom novely banského zákona v tej podobe, ako bola dohodnutá v rozporovom konaní medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom životného prostredia SR a ktorá umožňuje výnimku z navrhovaného zákazu používania technológie kyanidového lúhovania.
D/ž i a d a
vládu Slovenskej republiky a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky o schválenie novely banského zákona, ktorá zakáže používanie technológie kyanidového lúhovania na území Slovenskej republiky bez výnimky rovnako ako je to v Českej republike.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 187/0610 vo veci VZN č. 3/2006, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2002 o udržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e
VZN č. 3/2006, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2002 o udržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Kremnica.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 188/0610 vo veci VZN č. 4/2006 Vymedzenie miest pre vylepovanie  plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane k voľbám do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 2. decembra 2006.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e
VZN  č. 4/2006 Vymedzenie miest pre vylepovanie  plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane k voľbám do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 2. decembra 2006.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 189/0610 vo veci 3. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2006.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e
3. zmenu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2006 nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    88.329 tis. Sk
výdavky:    87.730 tis. Sk
saldo:    599 tis. Sk
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    135.436 tis. Sk
výdavky:    159.744 tis. Sk
saldo:    –  24.308 tis. Sk
Finančné operácie:    príjmy:    33.554 tis. Sk
výdavky:    3.010 tis. Sk
saldo:    30.544 tis. Sk
12    12    0    0

Uznesenie číslo 190/0610 vo veci 1.zmeny rozpočtu Informačného centra mesta Kremnica pre rok 2006.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e
1.zmenu rozpočtu Informačného centra mesta Kremnica pre rok 2006 nasledovne:
Príjmy:    hlavná činnosť    1.491 tis. Sk
Výdavky:    hlavná činnosť    1.491 tis. Sk
Príspevok zriaďovateľa    hlavná činnosť    1.491 tis. Sk
12    12    0    0

Uznesenie číslo 191/0610 vo veci návrhu rozpočtu Mesta Kremnica pre roky 2007, 2008, 2009.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/b e r i e  n a  v e d o m i e
návrh rozpočtu Mesta Kremnica pre roky 2007, 2008, 2009.
B/o d p o r ú č a
primátorovi mesta zverejniť návrh rozpočtu pre roky 2007, 2008, 2009 podľa časového harmonogramu zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu Mesta Kremnica schváleného uznesením MsZ č. 120/0607 zo dňa 6. 7. 2006.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 192/0610 vo veci zmeny termínu verejného zhromaždenia obyvateľov mesta.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e
zmenu termínu verejného zhromaždenia obyvateľov mesta zo 16. 11. 2006 na 14. 11. 2006.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 193/0610 vo veci zvolania slávnostného Mestského zastupiteľstva v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – z v o l á v a
slávnostné Mestské zastupiteľstvo v Kremnici pri príležitosti 678. výročia udelenia mestských práv Kremnici na deň 16. 11. 2006, t.j. vo štvrtok o 17.00 h do priestorov kina s nasledovným programom:
1.    Slávnostné otvorenie zástupcom primátora
2.    Príhovor primátora mesta
3.    Kultúrny program – prierez históriou a súčasnosťou Kremnice, odovzdanie listov
4.    Záver
12    12    0    0

Uznesenie číslo 194/0610 vo veci Dodatku č. 6 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 6 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Kremnici s účinnosťou od 15. 10. 2006
B/u k l a d á
mestskému úradu dopracovať prílohu č. 1 a prílohu č. 2 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Kremnici podľa bodu A/tohto uznesenia
zodpovední: vedúci oddelenia pre prevádzku zariadení na Skalke a Mgr. Pračková
termín: 15. 11. 2006.
12    12    0    0
Uznesenie číslo 195/0610 vo veci plnenia úloh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Kremnica za roky 2003 – 2006.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení úloh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Kremnica za roky 2003 – 2006, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta Kremnica.
B/o d p o r ú č a
primátorovi mesta zverejniť správu o plnení úloh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Kremnica za roky 2003 – 2006  v najbližšom čísle Kremnických novín.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 196/0610 vo veci výmeny priestorov Očnej optiky, v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici – Janka Krajčovičová, Dolný Turček  269.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/s c h v a ľ u j e
1.    ukončenie nájmu nebytového priestoru Očnej optiky, v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici s Jankou Krajčovičovou, Dolný Turček  269, o výmere 20,9 m2
2.    nájom nebytového priestoru v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici,  o výmere 21,12 m2,  za cenu 360,- Sk/m2/rok,  pre Janku Krajčovičovú, Dolný Turček 269, za účelom prevádzkovania Očnej optiky,  s termínom od 01. 11. 2006 na dobu neurčitú
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať dohodu o ukončení nájmu a zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín:  20. 10. 2006.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 197/0610 vo veci odpredaja rodinného domu súp. č. 4717 na Dolnej ulici v Kremnici a pozemku KN-C,  parcelné číslo  836/3, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 101m2,  pre Vasila Jankaja a manželku Ruženu, Dolná ulica 47/17, Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
odpredaj rodinného domu súp. č. 47/17 na Dolnej ulici v Kremnici a pozemku KN-C,  parcelné číslo  836/3, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 101 m2 ,  pre Vasila Jankaja a manželku Ruženu, Dolná ulica 47/17, 967 01 Kremnica,  za kúpnu cenu 60.000,- Sk.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku  v Kremnici  realizovať odpredaj podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín:  20. 10. 2006.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 198/0610 vo veci prenájmu priestorov pre CVČ Cvrček, Angyalova ulica 413/19, Kremnica  a Základnú školu, Ulica Pavla Križku  392/8  Kremnica, v objekte 413/19 na Angyalovej ulici v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
nájom nebytových priestorov na prízemí v objekte 413/19 na Angyalovej ulici v Kremnici, pre CVČ  Cvrček, Angyalova ulica  413/9, Kremnica,  za cenu 1,- Sk/rok,  nebytových priestorov na I. poschodí pre Základnú školu, Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica, za cenu 1,- Sk/rok, spoločný nájom spoločných priestorov a zariadení v objekte 413/9 na Angyalovej ulici v Kremnici,  pre CVČ  Cvrček, Angyalova ulica 413/9, Kremnica  a Základnú školu, Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica,  s termínom od 01. 09. 2006 na dobu neurčitú
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín:  20. 10. 2006.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 199/0610 vo veci žiadosti Vladimíra Düreša, Tajovského 549/26, Žiar nad Hronom o odkúpenie domu súp. č. 398 v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/ s c h v a ľ u j e
predaj nehnuteľností v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, zapísaných na liste vlastníctva č. 1388: budovy súpisné číslo 398 postavenej na pozemku parcelné číslo KN-C 956  a súčasne aj pozemkov parcelné číslo KN-C 956 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 384 m² a 957 – záhrady s výmerou 1044 m² kupujúcemu Vladimírovi Dürešovi, Tajovského 549/26, Žiar nad Hronom, a to za nasledovných podmienok:
1.    Dojednaná kúpna cena je 250.000,- Sk a táto bude zo strany kupujúceho zaplatená do 30 dní od  podpisu kúpnej zmluvy.
2.    Dňom nadobudnutia vlastníctva domu súpisné číslo 398 (deň povolenia vkladu) prechádzajú na kupujúceho práva a povinnosti prenajímateľa bytov nachádzajúcich sa v dome súpisné číslo 398. V dome súpisné číslo 398 sa nachádza päť bytov. Všetky byty sú obývané. Prenajímateľom bytov je Mesto Kremnica prostredníctvom Mestského bytového podniku v Kremnici. Všetci užívatelia bytov sú neplatiči a výška dlhov len na nájomnom a službách spojených s užívaním bytov (vodné a stočné, spoločná elektrika, čistenie komínov) predstavuje k 30.09. 2006 sumu 521.769,- Sk.
3.    Kupujúci sa zaväzuje, že prevezme a odkúpi samostatnou zmluvou doterajšie pohľadávky  Mestského bytového podniku na nájomnom a službách spojených s užívaním bytov (vodné a stočné, spoločná elektrika, čistenie komínov) v dome súpisné číslo 398 ku  dňu prechodu vlastníctva (deň vkladu), a to za 10 %  z celkovej výšky 521.769,- Sk. Pohľadávky budú odkúpené bez príslušenstva ako sú úroky, poplatky z omeškania, doterajšie náklady súdneho a exekučného vymáhania. Aktuálna výška pohľadávok k 30.09. 2006 je 521.769 Sk.  O predaji a postúpení týchto pohľadávok bude uzatvorená samostatná  zmluva medzi Mestským bytovým podnikom Kremnica a kupujúcim, a to do 10 dní od vkladu vlastníctva. Splatnosť kúpnej ceny za postúpenie pohľadávok bude 10 dní od podpisu zmluvy.
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj nehnuteľností podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová, Ing. Sitarčíková
termín: podľa textu.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 200/0610 vo veci žiadostí Vladimíra Düreša, Tajovského 549/26, Žiar nad Hronom a Vladimíra Myšíka, Ul. Jurka Langsfelda 705/27, Kremnica o odkúpenie domu súp. č. 862 v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/ s c h v a ľ u j e
predaj nehnuteľností v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, zapísaných na liste vlastníctva č. 1388: meštianskeho domu súpisné číslo 862 postaveného na pozemku parcelné číslo KN-C 1865
a súčasne aj pozemku parcelné číslo KN-C 1865 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 565 m² kupujúcemu Vladimírovi Dürešovi, Tajovského 549/26, Žiar nad Hronom, a to za nasledovných podmienok:
1.    Dojednaná kúpna cena je 550.000,- Sk a táto bude zo strany kupujúceho zaplatená do 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy.
2.    Dňom nadobudnutia vlastníctva domu súpisné číslo 862 (deň povolenia vkladu) prechádzajú na kupujúceho práva a povinnosti prenajímateľa bytov nachádzajúcich sa v dome súpisné číslo 862. V dome súpisné číslo 862 sa nachádza päť bytov. Štyri byty sú obývané; jeden byt je neobývaný. Doterajším prenajímateľom bytov je Mesto Kremnica prostredníctvom Mestského bytového podniku v Kremnici. Všetci užívatelia bytov sú neplatiči a výška dlhov len na nájomnom a službách spojených s užívaním bytov (vodné a stočné, spoločná elektrika, čistenie komínov) predstavuje k 30.09. 2006 sumu 267.221,- Sk.
3.    Kupujúci sa zaväzuje, že prevezme a odkúpi samostatnou zmluvou doterajšie pohľadávky Mestského bytového podniku na nájomnom a službách spojených s užívaním bytov (vodné a stočné,   spoločná elektrika, čistenie komínov) v dome súpisné číslo 862 ku dňu prechodu vlastníctva (deň vkladu), a to za 10 %  z celkovej výšky 267.221,- Sk. Pohľadávky budú odkúpené bez príslušenstva ako sú úroky, poplatky z omeškania, doterajšie náklady súdneho a exekučného vymáhania.   Aktuálna výška pohľadávok k 30.09. 2006 je 267.221 Sk.  O predaji a postúpení týchto pohľadávok bude uzatvorená samostatná  zmluva medzi Mestským bytovým podnikom Kremnica a kupujúcim, a to do 10 dní od vkladu vlastníctva. Splatnosť kúpnej ceny za postúpenie pohľadávok bude 10 dní od podpisu zmluvy.
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj nehnuteľností podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Eva Ihringová, Ing. Sitarčíková
termín: podľa textu.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 201/0610 vo veci žiadosti TJ Biela stopa, Ulica Pavla Križku 391/6, Kremnica, o odkúpenie nehnuteľností v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
odpredaj stavby súp. č. 98 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1555 a pozemku parc. č. KN-C 1555 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 714 m² v katastrálnom území Kremnica občianskemu združeniu TJ Biela stopa, Ulica Pavla Križku 391/6, Kremnica, IČO 35656824, za kúpnu cenu dohodou vo výške 1,- Sk, za podmienky uhradenia všetkých nákladov spojených s prevodom nehnuteľností
B/n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-E 1696/2 – orná pôda s výmerou 654 m² v katastrálnom území Kremnica občianskemu združeniu TJ Biela stopa, Ulica Pavla Križku 391/6, Kremnica, IČO 35656824
C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi a realizovať odpredaj nehnuteľností podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2006.
12    12    0    0

 

Uznesenie číslo 202/0610 vo veci žiadosti Mgr. Zuzany Drexlerovej, Dolná ulica 86/40, Kremnica, o pridelenie pozemku pod garáž
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ n e s c h v a ľ u j e
1.    využitie pozemku časť parc. č. KN-C 1666/1 – ostatné plochy v katastrálnom území Kremnica – okolie pohostinstva Oliva  na umiestnenie garáží z dôvodu, že táto lokalita je v riešení pre  rozšírenie parkovacích plôch
2.    pridelenie pozemku, t. j. odpredaj, resp. prenájom, časť parc. č. KN-C 1666/1- ostatné plochy v katastrálnom území Kremnica, pod garáž Mgr. Zuzane Drexlerovej, Dolná ulica 86/40, Kremnica
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľke
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 10. 2006.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 203/0610 vo veci žiadosti Ing. Mareka Volku, Štefánikovo námestie 17/8, Kremnica, o prenájom nebytových priestorov v budove súp. č. 742 na Ulica Jurka Langsfelda v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov v budove súp. č. 742 na Ulica Jurka Langsfelda v Kremnici (v areáli Materskej školy) spolu s výmerou 178 m² pre Ing. Mareka Volku, Štefánikovo námestie 17/8, Kremnica, na účel umiestnenia prevádzky na výrobu reklamných prvkov, na dobu určitú od 15. 10. 2006 do 31. 12. 2007, za nájomné stanovené dohodou vo výške 500,- Sk/m²/ročne, t. j. celkové ročné nájomné 89.000,- Sk
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 10. 2006.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 204/0610 vo veci žiadosti Júliusa Tamásfiho, Zlatá ulica 635/20, Kremnica, o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 552 – záhrady s výmerou cca 128 m² v katastrálnom území Kremnica Júliusovi Tamásfimu, Zlatá ulica 635/20, Kremnica
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 10. 2006.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 205/0610 vo veci žiadosti Kláry Chlapovičovej, Štefánikovo námestie 15/4, Kremnica, o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov časť parc. č. KN-E 67 – ostatné plochy s výmerou cca 54 m² a časť parc.
č. KN-E 69 – zastavané plochy s výmerou cca 15 m² v katastrálnom území Kremnica Kláre Chlapovičovej, Štefánikovo námestie 15/4, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške celkom 2.500,- Sk, za podmienky predloženia geometrického plánu a uhradenia všetkých nákladov spojených s prevodom pozemkov
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľke
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 10. 2006.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 206/0610 vo veci ponuky Mesta Kremnica spoločenstvám vlastníkov bytov na odpredaj pozemkov uzavretého dvora.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
ponuku odpredaja pozemkov v katastrálnom území Kremnica, ktoré tvoria uzavretý dvor k bytovému domu a nie sú verejným priestranstvom, členom spoločenstiev vlastníkov bytov, za kúpnu cenu dohodou vo výške 20,- Sk/m², za podmienky uhradenia všetkých nákladov spojených s prevodom nehnuteľnosti vrátane nákladov na prípadné vyhotovenie geometrického plánu.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ spoločenstvám vlastníkov bytov, ktorých sa uvedená ponuka môže týkať
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 11. 2006.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 207/0610 vo veci vyradenia prebytočného a neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku a majetku vedeného v operatívnej evidencii podľa predložených návrhov.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/s c h v a ľ u j e
vyradenie
1.    dlhodobého drobného hmotného majetku z prevádzky – oprava obuvi, t. j. šijací stroj, pulírovací stroj, šalovací stroj a fréza spolu v obstarávacej cene 12 500,- Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
2.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Materskej školy na ulici Jurka Langsfelda podľa návrhov č. 1, 3, 4, č. 6 – 8 a č. 11 zo dňa 28. 09. 2006, t. j. sedemdesiatštyri položiek – vnútorné zariadenie, hračky a pracovné náradie, spolu v nadobúdacej cene 51 097,35 Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
3.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Mestského úradu podľa návrhov č. 2/2006 a č. 3/2006 zo dňa 14. 09. 2006, č. 4/2006 zo dňa 25. 09. 2006, č. 6/2006 zo dňa 02. 08. 2006 a č. 7/2006 zo dňa 17. 07. 2006, t. j. osem položiek – napr. kreslo, písací stroj, skartovací stroj, monitor, mobilný telefón, spolu v obstarávacej cene 32 498,50 Sk, neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívnej evidencii podľa návrhov č. 4/2006 zo dňa 25. 09. 2006, č. 5/2006 zo dňa 02. 08. 2006 a č. 7/2006 zo dňa 17. 07. 2006, t. j. desať položiek – napr. stoličky, stolík, adaptér, spolu v obstarávacej cene 3 843,- Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
4.    prebytočného a neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Základnej školy na ulici Pavla Križku podľa návrhov č. 7/2006 – 11/2006 zo dňa 02. 10. 2006, t. j. dvadsaťtri položiek – elektrické kuchynské spotrebiče, ohrievače vody, vysávače, magnetofón, gramofón, skrine – spolu v obstarávacej cene 68 822,- Sk.Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu, okrem položiek z návrhu č. 11/2006 – skrine odpredať podľa priloženej žiadosti.
B/u k l a d á
mestskému úradu, Materskej škole na ulici Jurka Langsfelda a Základnej škole na ulici Pavla Križku vyradiť prebytočný a neupotrebiteľný hnuteľný majetok podľa bodu A/ 1. – 4. uznesenia do termínu 31. 10. 2006 a v spolupráci s likvidačnou komisiou zlikvidovať uvedený majetok v termíne
do 30. 11. 2006
zodpovedná: Ing. Ihringová a podľa textu
termín: podľa textu.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 208/0610 vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku Kremnica za 3. štvrťrok 2006.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestského bytového podniku Kremnica za 3. štvrťrok 2006.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 209/0610 vo veci správy o činnosti Informačného centra mesta Kremnica za 3. štvrťrok 2006.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Informačného centra mesta Kremnica za 3. štvrťrok 2006.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 210/0610 vo veci správy o činnosti primátora mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátora mesta Kremnica za obdobie od 30. 08. 2006 do 06. 10. 2006, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 211/0610 vo veci správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 3. štvrťrok 2006, ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora mesta.
12    12    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
Ing. Veronika Králiková, člen návrhovej komisie
Ing. Beata Kirková, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.