Uznesenia september 2005

Uznesenia z 8. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 8. septembra 2005

Uznesenie číslo 164/0509 vo veci odstúpenia od Nájomnej zmluvy č. OEaPA 2004/01431 zo dňa 1. 12. 2004 v znení Dodatku č. 1 uzavretej so spoločnosťou North MP, s. r. o., Kacvinského 15, Bardejov na prenájom časti bývalého areálu Technických služieb Kremnica v Hornej Vsi.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
odstúpenie Nájomnej zmluvy č. OEaPA 2004/01431 zo dňa 1. 12. 2004 v znení Dodatku č. 1, ktorej predmetom nájmu je časť bývalého areálu Technických služieb Kremnica v Hornej Vsi, uzavretej so spoločnosťou North MP, s. r. o., Kacvinského 15, Bardejov, a to podľa článku 9, bod 9.3, písm. d) uvedenej nájomnej zmluvy, z dôvodu omeškania mesačných splátok nájomného za mesiace december 2004 až júl 2005 viac ako 30 dní
B/  u k l a d á
mestskému úradu odstúpiť od zmluvy v zmysle bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 13. 09. 2005.
8    7    0    1

Uznesenie číslo 165/0509 vo veci zrušenia uznesenia MsZ č. 88/0504 zo dňa 14. 04. 2005 – rozšírenie prenájmu areálu bývalých Technických služieb Kremnica v Hornej Vsi pre spoločnosť North MP, s. r. o., Kacvinského 15, Bardejov.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e
zrušenie uznesenia MsZ č. 88/0504 zo dňa 14. 04. 2005 – rozšírenie prenájmu areálu bývalých Technických služieb Kremnica v Hornej Vsi pre spoločnosť North MP, s. r. o., Kacvinského 15, Bardejov.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 166/0509 vo veci petície č. 2005/720 zo dňa 18. 5. 2005 obyvateľov Ul. J. Horvátha 903/36 A proti zámeru výstavby garáží na Ul. J. Horvátha.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/k o n š t a t u j e,
že dôvody uvedené v predmetnej petícií sú opodstatnené.
B/r u š í
uznesenia MsZ č. 89/0504 zo dňa 14. 4. 2005, ktorým bol schválený zámer výstavby garáží na Ul. J. Horvátha za bytovým domom 903/36, č. 133/0506 zo dňa 9. 6. 2005, ktorým bol určený poradovník žiadateľov o výstavbu garáží
C/u k l ad á
1.    hlavného kontrolórovi oznámiť uznesenie petičnému výboru
zodpovedný: Ing. Roško
termín: 30. 9. 2005
2.    mestskému úradu oznámiť uznesenie žiadateľom
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 9. 2005.
9    9    0    0

 

Uznesenie číslo 167/0509 vo veci správy o plnení rozpočtu Mesta Kremnica k 30. 6. 2005.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mesta Kremnica k 30. 6. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 168/0509 vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici k 30. 6. 2005.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici k 30. 6. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 169/0509 vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za 1. polrok 2005.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za 1. polrok 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 170/0509 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 8. 2005.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 8. 2005 vo výške 26.192,- Sk nasledovne:
1.    Bašta Musica OZ    7.000,- Sk
2.    Špeciálna základná škola internátna (daň z nehnuteľnosti)    6.992,- Sk
3.    Základná organizácia nepočujúcich Kremnica    8.000,- Sk
4.    Združenie pre pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Kremnici    4.200,- Sk
B/ u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ľ. Ďurčová
termín: 30. 9.  2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 171/0509 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 8. 2005 – telocvičňa 2. polrok.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 8. 2005 – telocvičňa 2. polrok vo výške 39.825,- Sk nasledovne:
1. Centrum voľného času Cvrček    7.425,- Sk
2. Stolnotenisový oddiel    18.000,- Sk
3. Volejbalový oddiel    14.400,- Sk
B/ u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ľ. Ďurčová
termín: 30. 9.  2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 172/0509 vo veci zriadenia komisie ZPOZ – Človek človeku.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/z r i a ď u j e
komisiu ZPOZ – Človek človeku.
B/v o l í
členov komisie ZPOZ – Človek človeku nasledovne: Ing. Zoltán Beczányi (predseda komisie), Ing. Miroslav Nárožný, Mgr. Margita Fodorová, Ing. Ján Malach, Ing. Veronika Králiková, Mgr. Vladimír Gorbunov, Valéria Bulíčková, Petra Miková, Bc. Miroslav Marko, Jozef Becler, Mgr. Jana Borgulová, Mgr. Viera Borgulová, Zuzana Fodorová, Emília Schmidtová, Klára Štroffeková, Eva Kováčiková, Margaréta Klimová, Gabriela Oswaldová, Eva Hrončová, Mgr. Jana Šumichrastová, Vladimír Donoval, Dušan Zemánek, Mgr. Elena Hašková, Anna Hajabáčová, Marián Vojtko, Svetlana Šverhová, Ľubica Négerová (sekretárka).
9    9    0    0

Uznesenie číslo 173/0509 vo veci zriadenia príspevkovej organizácie Mesta Kremnica Informačné centrum.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – s c h v a ľ u j e
podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení zriadenie príspevkovej organizácie Mesta Kremnica „Informačné centrum, príspevková organizácia Mesta Kremnica“ od 1. 10. 2005 so sídlom Štefánikovo námestie 35/44, 967 01  Kremnica.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 174/0509 vo veci schválenia zriaďovacej listiny Informačného centra, príspevková organizácia Mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – s c h v a ľ u j e
zriaďovaciu listinu Informačného centra, príspevková organizácia Mesta Kremnica podľa prílohy.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 175/0509 vo veci poverenia riadením Informačného centra, príspevková organizácia Mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – p o v e r u j e
riadením Informačného centra, príspevková organizácia Mesta Kremnica Júliu Rečlovú, na dobu určitú od 1. 10. 2005 do termínu vymenovania riaditeľa organizácie na základe výsledkov výberového konania.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 176/0509 vo veci rozpočtu Informačného centra, príspevková organizácia Mesta Kremnica pre obdobie od 1. 10. 2005  do 31. 12. 2005.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/s c h v a ľ u j e
rozpočet Informačného centra, príspevková organizácia Mesta Kremnica pre obdobie od 1. 10. 2005 do 31. 12. 2005 v hlavnej činnosti nasledovne:
príjmy       250 tis. Sk
výdavky    250 tis. Sk
saldo    0 tis. Sk
B/u k l a d á
mestskému úradu zapracovať zmenu podľa bodu A/uznesenia do 3. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: v texte.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 177/0509 vo veci zverenia hmotného investičného majetku do správy Informačného centra, príspevková organizácia Mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/s c h v a ľ u j e
zverenie hmotného investičného majetku do správy Informačného centra, príspevková organizácia Mesta Kremnica od 1. 10. 2005 podľa priloženého súpisu.
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať zverenie majetku podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: v texte.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 178/0509 vo veci vyhlásenia výberového konania pre obsadenie funkcie riaditeľa Informačného centra, príspevková organizácia Mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/v y h l a s u j e
výberové konanie na miesto riaditeľa Informačného centra, príspevková organizácia Mesta Kremnica v zmysle § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme nasledovne:
Mesto Kremnica vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa Informačného centra, príspevková organizácia Mesta Kremnica.
1.    Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie:
–    vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru
–    najmenej 5 rokov odbornej praxe v oblasti CR, min. 2 roky riadiacej praxe
–    aktívne ovládanie anglického a nemeckého jazyka
2.    Osobnostné a špeciálne predpoklady uchádzačov na výkon funkcie:
–    bezúhonnosť
–    záujem o uvedenú prácu
3.    Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
–    profesijný životopis
–    overená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
–    doklad o bezúhonnosti – odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
–    koncepcia činnosti a vedenia Informačného centra, príspevková organizácia Mesta Kremnica
4.    Termín podania prihlášky do výberového konania je potrebné predložiť najneskôr do 15. 10. 2005 na adresu: Mestský úrad Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01  Kremnica. Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia v  podateľni Mestského úradu v Kremnici. Žiadosť a požadované doklady je potrebné predložiť v zatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ Informačného centra“.
B/u k l a d á
mestskému úradu zabezpečiť zverejnenie vyhláseného výberového konania
zodpovedná: Mgr. Pračková
termín: ihneď
C/v y m e n ú v a
výberovú komisiu pre výber riaditeľa Informačného centra, príspevková organizácia Mesta Kremnica v nasledovnom zložení:
Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora
Mgr. Tomáš Kuzmický, poslanec Mestského zastupiteľstva v Kremnici
Ing. Veronika Králiková, poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Kremnici
Mgr. Lujza Pračková, úsek personálnej práce Mestského úradu v Kremnici
Zástupca zamestnancov (v zmysle § 5 ods. 4 zákona č. 552/2003 Z.z.).
9    9    0    0

Uznesenie číslo 179/0509 vo veci prechodu pracovnoprávnych vzťahov.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/s c h v a ľ u j e
prechod pracovnoprávnych vzťahov v zmysle § 28 Zákonníka práce zamestnancov Mesta Kremnica, oddelenia mestského úradu – Informačné centrum Mesta Kremnica na novovzniknutú organizáciu Informačné centrum, príspevková organizácia Mesta Kremnica v počte 4 zamestnancov
B/u k l a d á
mestskému úradu zapracovať zmenu do Organizačného poriadku Mestského úradu v Kremnici
zodpovedná: Mgr. Pračková
termín: 30. 9. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 180/0509 vo veci harmonogramu schvaľovania Koncepcie rozvoja tepelného hospodárstva Mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e
harmonogram schvaľovania Koncepcie rozvoja tepelného hospodárstva Mesta Kremnica.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 181/0509 vo veci zvolania mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – z v o l á v a
mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 27. 10. 2005 (koncepcia + transformácia tepelného hospodárstva).
9    9    0    0

Uznesenie číslo 182/0509 vo veci predĺženia doby nájmu nebytového priestoru v objekte 49/21, Dolná ulica v Kremnici (priestory bývalej vrátnice), pre Slavomíru Firákovú.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/ s c h v a ľ u j e
predĺženie doby nájmu nebytového priestoru v objekte 49/21, Dolná ulica v Kremnici (priestory bývalej vrátnice) pre Slavomíru Firákovú, P.O. Hviezdoslava 44/13, Žiar nad Hronom, s termínom od 1. 9. 2005 do doby zriadenia rýchlej záchrannej služby.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 25. 9. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 183/0509 vo veci prenájmu nebytových priestorov v objekte 348/4, Zechenterova ulica, Kremnica, pre Danielu Tučekovú, Banská cesta 806/37, Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov v objekte 348/4, Zechenterova ulica, Kremnica pre Danielu Tučekovú, Banská cesta 806/37, Kremnica, o výmere 8,32 m2 , za cenu 360,- Sk/m2/rok, za účelom zriadenia krajčírskej dielne a nebytový priestor o výmere 9,45 m2, za cenu 630,- Sk/m2/rok za účelom zriadenia predajne textilu, s termínom od 1. 10. 2005 na dobu neurčitú.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 25. 9. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 184/0509 vo veci prenájmu nebytového priestoru v objekte 49/21, Dolná ulica, Kremnica, pre MUDr. Soňu Liptákovú.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytového priestoru v objekte 49/21, Dolná ulica, Kremnica, pre MUDr. Soňu Liptákovú, o výmere 21,45 m2, za cenu 500,- Sk/m2/rok, s termínom od 1. 10. 2005, na dobu neurčitú, za účelom zriadenia neurologickej ambulancie.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 25. 9. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 185/0509 vo veci žiadosti Ľudovíta Bartoša, Ul. P. Križku 395/14, Kremnica o uzatvorenie splátkového kalendára.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/s c h v a ľ u j e
splátkový kalendár na vyrovnanie nedoplatku Ľudovíta Bartoša, Ul. P. Križku 395/14, Kremnica voči Mestskému bytovému podniku v Kremnici, ktorý vznikol za neuhrádzania nájmu a služieb za užívanie bytu vo výške 84.466,- Sk, k 31. 8. 2005.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať splátkový kalendár
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 25. 9. 2005.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 186/0509 vo veci zrušenia uznesenia MsZ č. 79/0403 zo dňa 11. 3. 2004.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – r u š í
uznesenie MsZ č. 79/0403 zo dňa 11. 3. 2004 vo veci prenájmu nebytového priestoru – drevárne na Kutnohorskej ulici pre Petru Mazúrovú.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 187/0509 vo veci žiadosti spoločnosti Rybárstvo Požehy, s.r.o., Dubové č. 273 o predĺženie doby nájmu podľa Zmluvy o nájme pozemkov č. OSMM 108/98 zo dňa 19. 03. 1998 v znení dodatkov.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
predĺženie doby nájmu podľa Zmluvy o nájme pozemkov č. OSMM 108/98 zo dňa 19. 03. 1998 v znení dodatkov, uzavretej so spoločnosťou Rybárstvo Požehy, s.r.o., Dubové do 31. 12. 2010. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bezo zmeny
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať predĺženie doby nájmu podľa bodu A/ uznesenia dodatkom k zmluve
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 10. 2005.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 188/0509 vo veci darovania budov súp. č. 6 a súp. č. 14 v katastrálnom území Kremnica Národnou bankou Slovenska, I. Karvaša č. 1, Bratislava Mestu Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
prijatie daru Mestom Kremnica a to nehnuteľného majetku:
– budova súp. č. 14 (Bellov dom) postavená na pozemku parc. č. KN- C 21
– budova súp. č. 6 (Červená veža) postavená na pozemku parc. č. KN-C 525
– pozemok parc. č. KN-C 21 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 508 m²
– pozemok parc. č. KN-C 20 – záhrady o výmere 149 m²
– pozemok parc. č. KN-C 525 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 91 m²
v katastrálnom území Kremnica od Národnej banky Slovenska, I. Karvaša č. 1, Bratislava
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať prevod vlastníctva darovaného nehnuteľného majetku podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2005.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 189/0509 vo veci majetkovoprávneho usporiadania pozemkov v intraviláne obce Turček s Obcou Turček.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemkov parc. č. KN-E 1505/122 – ostatné plochy o výmere 2292 m², parc. č. KN-E 1506/2 – ostatné plochy o výmere 5143 m², parc. č. KN-E 1506/11 – ostatné plochy o výmere 626 m², par. č. KN-E 1513 – zastavané plochy o výmere 75 m², parc. č. KN-E 1514/1 – zastavané plochy o výmere 26898 m², parc. č. KN-E 1514/5 – zastavané plochy o výmere 47 m², parc. č. KN-E 1516 – zastavané plochy o výmere 10 m², parc. č. KN-E 1520/1 – ostatné plochy o výmere 1431 m² a parc. č. KN-E 1520/4 – záhrady o výmere 33 m², t.j. výmera pozemkov celkom 36 555 m² v katastrálnom území Horný Turček, Obci Turček, za kúpnu cenu dohodou celkom vo výške 1,- Sk s tým, že kupujúci uhradí náklady spojené s prevodom nehnuteľností
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 09. 2005.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 190/0509 vo veci žiadosti Rudolfa Niklesa s manželkou, S. Chalupku 305/65, Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ n e s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 1249 – zastavané plochy o výmere 20 m² v katastrálnom území Kremnica Rudolfovi Niklesovi s manželkou, S. Chalupku 305/65, Kremnica
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 09. 2005.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 191/0509 vo veci žiadosti Evy Štulrajterovej a Miriam Majlišovej, Langsfeldova 725/18, Kremnica o zrušenie kúpy pozemkov v katastrálnom území Kremnica a žiadostí Ing. Miloslava Kršku, J. Horvátha 900/30, Kremnica a Jána Konôpku s manželkou, M. R. Štefánika 1696/12, Zvolen o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 109/0505 zo dňa 12. 05. 2005 o odpredaji pozemkov Eve Štulrajterovej a Miriam Majlišovej na základe žiadosti zo dňa 12. 07. 2005
B/ s ch v a ľ u j e
1.    odpredaj pozemkov časť parc. č. KN-C 272, 273 a 274 spolu o výmere cca 300 m² v katastrálnom území Kremnica Ing. Miloslavovi Krškovi, J. Horvátha 900/30, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m², za podmienky predloženia geometrického plánu, s tým, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností
2.    odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 272 – zastavané plochy o výmere cca 40 m² v katastrálnom území Kremnica, Jánovi Konôpkovi s manželkou, M. R. Štefánika 1696/12, Zvolen, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m², za podmienky predloženia geometrického plánu s tým, že kupujúci uhradia všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností
C/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľom
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 09. 2005.
8    8    0    0

 

Uznesenie číslo 192/0509 vo veci vyhodnotenia ponukového konania na prenájom Kina Partizán v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ b e r i e   n a   v e d o m i e,
že do ponukového konania sa v určenom termíne do 31. 07. 2005 prihlásil jeden žiadateľ – Kupka Plast Kremnica, J. Horvátha 904/38, Kremnica
B/ n e s c h v a ľ u j e
prenájom Kina Partizán v Kremnici pre žiadateľa Kupka Plast Kremnica, J. Horvátha 904/38, Kremnica
C/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 09. 2005.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 193/0509 vo veci prevodu stavieb a pozemkov v katastrálnom území Horný Turček z vlastníctva Mesta Kremnica do vlastníctva spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s .r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
zapísanie nepeňažného vkladu, ktorým sú nasledovné nehnuteľnosti v katastrálnom území Horný Turček:
–    stavba senníka bez súp. č. postavená na pozemku parc. č. KN-C 74
–    pozemok parc. č. KN-C 74 – zastavané plochy o výmere 35 m²
–    stavba bývalej kollárskej dielne bez súp. č. postavená na pozemku parc. č. KN-C 96
–    pozemok parc. č . KN-C 96 – zastavané plochy o výmere 118 m²
do katastra nehnuteľností z vlastníctva Mesta Kremnica, zapísaného na liste vlastníctva č. 71 pre katastrálne územie Horný Turček, do vlastníctva spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať prevod nehnuteľností do spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica podľa bodu A uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 10. 2005.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 194/0509 vo veci žiadosti Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Banská Bystrica, Odštepný závod 07 v Žiari nad Hronom o predĺženie prenájmu garáže.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e
predĺženie prenájmu garáže prenajatej podľa Nájomnej zmluvy č. OEaPA 1/0502 zo dňa 25. 02. 2005 uzavretej so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s., Banská Bystrica, Odštepný závod 07 v Žiari nad Hronom, Ul. SNP 125, Žiar nad Hronom, na dobu určitú, a to od 01. 10. 2005 do 30. 09. 2006 s tým, že ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bezo zmeny
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať predĺženie prenájmu garáže podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 10. 2005.
8    8    0    0

 

Uznesenie číslo 195/0509 vo veci žiadosti Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, Banská Bystrica (Regionálna správa ciest Žiar nad Hronom, Priemyselná 6/647, Ladomerská Vieska) o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Krahule – lokalita Skalka.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku zameraného geometrickým plánom č. 34611771-67/2005 zo dňa 18. 08. 2005 z pozemku parc. č. KN-E 1535/1ako diel 1, ktorý vytvára novú parcelu č. KN-C 541/5 – lesný pozemok  o výmere 1000 m² v katastrálnom území Krahule Banskobystrickému samosprávnemu kraju, Nám. SNP č. 23, Banská Bystrica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 50,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom 50.000,- Sk, s tým, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s vyňatím pozemku z lesného pôdneho fondu a s prevodom nehnuteľností
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj pozemku podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 10. 2005.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 196/0509 vo veci vyradenia prebytočného a neupotrebiteľného dlhodobého hmotného investičného majetku, dlhodobého drobného hmotného majetku a hnuteľného majetku vedeného v operatívnej evidencii Mestského úradu v Kremnici a Základnej školy P. Križku.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/  s ch v a ľ u j e
vyradenie
1.    neupotrebiteľného dlhodobého hmotného investičného majetku Mestského úradu v Kremnici podľa návrhu č. 8/2005 zo dňa 11. 08. 2005, t. j. opotrebovaného osobného automobilu Škoda Octavia 1,6i – rok výroby 1998, v nadobúdacej hodnote 667.693,80 Sk, neupotrebiteľného hnuteľného majetku vedeného v operatívnej evidencii podľa návrhu č. 13/2005 zo dňa 05. 09. 2005, t. j. troch položiek – poškodené čalúnené stoličky, v celkovej hodnote 1.200,- Sk. Hnuteľný majetok podľa návrhu č. 13/2005 zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu. Osobný automobil Škoda Octavia 1,6i bol zlikvidovaný odpredajom spoločnosti Harmónia, s. r. o., Žiar nad Hronom a kúpna cena bola použitá ako protihodnota pri kúpe nového osobného automobilu Citroën C5.
2.    prebytočného a neupotrebiteľného dlhodobého hmotného investičného majetku oddelenia technických služieb MsÚ podľa návrhov č. 11/2005 a 12/2005 zo dňa 02. 09. 2005, t. j. dlhodobo nepoužívaného automobilu PRAGA V3S bez STK, v nadobúdacej hodnote 107.326,- Sk a skorodovaného automobilu Škoda 1203 bez STK, v nadobúdacej hodnote 234.056,- Sk. Uvedený hnuteľný majetok ponúknuť na odpredaj širokej verejnosti a odpredať záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu. V prípade nezáujmu zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
3.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného investičného majetku Základnej školy P. Križku podľa návrhu č. 3/2005 zo dňa 02. 09. 2005, t. j. poškodenej dvojdverovej skrine, v hodnote 875,- Sk. Uvedený hnuteľný majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
B/  u k l a d á
mestskému úradu a Základnej škole P. Križku vyradiť prebytočný a neupotrebiteľný hnuteľný majetok podľa bodu A/ 1.- 3. uznesenia do termínu 30. 09. 2005 a v spolupráci s likvidačnou komisiou zlikvidovať uvedený majetok v termíne do 15. 10. 2005
zodpovedná: Ing. Ihringová a podľa textu
termín: podľa textu.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 197/0509 vo veci žiadosti Juraja Murína, DREVEX GM Slovakia, Dobroč 87, 985 53 Mýtna, o odpredaj mechanizmov vyradených z majetku Mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj vyradeného dlhodobého hmotného investičného majetku Mesta Kremnica – mechanizmov z oddelenia technických služieb MsÚ, t. j. nákladného vozidla PRAGA V3S za kúpnu cenu dohodou vo výške 30.000,- Sk, hydraulického nakladača UN 050 za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku vo výške 90.321,- Sk a buldozéra DT-75 MB za kúpnu cenu dohodou vo výške 65.000,- Sk žiadateľovi Jurajovi Murínovi, DREVEX GM Slovakia, Dobroč 87, 985 53 Mýtna
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedný: Ing. Valent
termín: 30. 09. 2005.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 198/0509 vo veci žiadostí spoločnosti A3 Media, s.r.o., Kopanice č. 4, Bratislava a Jána Búryho – K&B, Zámocké nám. 570/5, Kremnica o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Horná Ves.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s ch v a ľ u j e
1.    odpredaj budovy súp. č. 107 (prevádzka technických služieb) postavenej na pozemku parc. č. KN-C 363/2 a pozemkov parc. č. KN-C 363/2 – zastavané plochy o výmere 291 m² a časť parc. č. KN-C 363/1 – zastavané plochy o výmere cca 2200 m² v katastrálnom území Horná Ves spoločnosti A3 Media, s.r.o., Kopanice č. 4, Bratislava, za kúpnu cenu dohodou vo výške 1,000.000,- Sk, za podmienky predloženia geometrického plánu s tým, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností
2.    odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 363/1 – zastavané plochy o výmere cca 2000 m² v katastrálnom území Horná Ves, Jánovi Búrymu – K&B, Zámocké nám. 570/5, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m², za podmienky predloženia geometrického plánu s tým, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľom
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 09. 2005.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 199/0509 vo veci zmeny zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatvorenou medzi Mestom Kremnica a MUDr. Katarínou Kvoriakovou, J. Horvátha 905/40, Kremnica na prenájom nebytových priestorov v objekte 49/21 na  Dolnej ulici v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
zmenu zmluvy o nájme nebytových priestorov nasledovne:
Doterajší nájomca:     MUDr. Katarína Kvoriaková
J. Horvátha 905/40
967 01 Kremnica
Nový nájomca:     Kremienok s.r.o.
Dolná ulica 49/21
Kremnica
Zmena nájomnej zmluvy  nadobúda právoplatnosť podpisom zmluvných strán s účinnosťou odo dňa zápisu do Obchodného registra
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín:  25.9.2005.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 200/0509 vo veci obmedzenia konateľských oprávnení pre konateľa spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – s c h v a ľ u j e
obmedzenia konateľských oprávnení pre konateľa spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. tak, ako sú uvedené v prílohe.
Toto uznesenie bolo prijaté pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. podľa § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka v spojení s § 133 ods. 2 Obchodného zákonníka.
8    7    0    1

Uznesenie číslo 201/0509 vo veci zrušenia Stanov spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – r u š í
Stanovy spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
Toto uznesenie bolo prijaté pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. podľa § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka v spojení s § 125 ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka.
8    7    0    1

Uznesenie číslo 202/0509 vo veci zmluvy o výkone funkcie konateľa spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – s c h v a ľ u j e
zmluvu o výkone funkcie konateľa spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. uzatvorenú podľa § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka medzi spoločnosťou Mestské lesy Kremnica, s.r.o. a konateľom Ing. Karolom Mutňanským, ako je uvedená v prílohe.
Toto uznesenie bolo prijaté pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. podľa § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka v spojení s § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka.
8    7    0    1

Uznesenie číslo 203/0509 vo veci informácie o počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO a ich úhrade.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO a ich úhrade.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 204/0509 vo veci správy o činnosti Mestskej polície v Kremnici za 1. polrok 2005.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestskej polície v Kremnici za 1. polrok 2005.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 205/0509 vo veci správy o činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2005.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2005.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 206/0509 vo veci správy o vybavovaní sťažností a petícií za 1. polrok 2005.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o vybavovaní sťažností a petícií za 1. polrok 2005.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 207/0509 vo veci správy o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 1. polrok 2005.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 1. polrok 2005.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 208/0509 vo veci správy o činnosti primátora mesta Kremnica za obdobie od 7. 7. 2005 do 25. 8. 2005.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátora mesta za obdobie od 7. 7. 2005 do 25. 8. 2005, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta Kremnica.
8    8    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
Ing. Veronika Králiková, člen návrhovej komisie
Marián Vojtko, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.