Uznesenia september 2006

Uznesenia z 8. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 7. septembra 2006

Uznesenie číslo 151/0609 vo veci žiadosti Ľuboša Pytela s manželkou, Nová dolina 783/34, Kremnica, o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica po dodaní geometrického plánu.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 128/0607 zo dňa 6. júla 2006
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku novovytvorená parcela č. KN-C 2116/3 – záhrady s výmerou 213 m² v katastrálnom území Kremnica, zameraného geometrickým plánom č. 34611771-64/2006 zo dňa 05. 08. 2006 z pôvodnej parc. č. KN-C 2116/3 Ľubošovi Pytelovi s manželkou, Nová dolina 783/34, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 20,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom 4.260,- Sk s tým, že kupujúci uhradia všetky náklady spojené s prevodom pozemku
C/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj pozemku podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 10. 2006.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 152/0609 vo veci žiadosti Ľubomíra Venderlu s manželkou, Matunákova 377/2, Kremnica, o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica po dodaní geometrického plánu.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/r u š í
uznesenia MsZ č. 117/0607 zo dňa 06. 07. 2006 a č. 103/0606 zo dňa 08. 06. 2006
B/s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov
–    novovytvorená parcela č. KN-C 2310/3 – TTP s výmerou 2001 m² v katastrálnom území Kremnica,  zameraná geometrickým plánom č. 34611771-65/2006 zo dňa 12. 08. 2006 ako diel 1 z pozemku parc. č. KN-E 2782/1
–    novovytvorená parcela č. KN-C 2310/4 – TTP s výmerou 85 m² v katastrálnom území Kremnica, zameraná geometrickým plánom č. 34611771-65/2006 zo dňa 12. 08. 2006 ako diel 2 z pozemku parc. č. KN-E 2782/4
t. j. spolu výmera pozemkov 2086 m², Ľubomírovi Venderlovi s manželkou, Matunákova 377/2, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 4,- Sk/m², t.j. kúpna cena celkom 8.344,- Sk s tým, že kupujúci uhradia všetky náklady spojené s prevodom pozemkov
C/u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj pozemkov podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 10. 2006.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 153/0609 vo veci správy o plnení rozpočtu Mesta Kremnica k 30. 6. 2006.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mesta Kremnica k 30. 6. 2006 nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    47.123 tis. Sk    t.j.53,78%
výdavky:    41.894 tis. Sk    t.j.49,17%
saldo:    5.229 tis. Sk
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    15.520 tis. Sk    t.j.11,50%
výdavky:    11.153 tis. Sk    t.j.6,74%
saldo:    4.367 tis. Sk
Finančné operácie:    príjmy:    3.239 tis. Sk    t.j.9,65%
výdavky:    976 tis. Sk    49,82%
saldo:    2.263 tis. Sk
12    12    0    0

Uznesenie číslo 154/0609 vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici k 30. 6. 2006.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici k 30. 6. 2006.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 155/0609 vo veci správy o plnení rozpočtu Informačného centra mesta Kremnica k 30. 6. 2006.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Informačného centra mesta Kremnica k 30. 6. 2006.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 156/0609 vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za 1. polrok 2006.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za 1. polrok 2006.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 157/0609 vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Informačného centra mesta Kremnica za 1. polrok 2006.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Informačného centra mesta Kremnica za 1. polrok 2006.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 158/0609 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 8. 2006.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 8. 2006 vo výške  98.652,- Sk nasledovne:
1.    Kolkársky oddiel    3.000,- Sk
2.    Matica slovenská    650,- Sk
3.    Športový klub futbalu    11.419,- Sk
4.    Športový klub futbalu    5.700,- Sk
5.    Stolnotenisový oddiel    15.000,- Sk
6.    Psychiatrická nemocnica (daň z nehnuteľnosti)    62.883,- Sk
B/ u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ľ. Ďurčová
termín: 30. 9.  2006.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 159/0609 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 8. 2006 – telocvičňa 2. polrok 2006.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 8. 2006 – telocvičňa 2. polrok 2006 vo výške 66.850,- Sk nasledovne:
1. Stolnotenisový oddiel    16.000,- Sk
2. Špeciálna základná škola internátna    10.350,- Sk
3. Špeciálna základná škola internátna    1.500,- Sk
4. Športový klub tenisu    24.000,- Sk
5. Volejbalový oddiel    15.000,- Sk
B/ u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ľ. Ďurčová
termín: 30. 9.  2006.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 160/0609 vo veci konania volieb do orgánov samosprávy obcí dňa 2. decembra 2006.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e    n a    v e d o m i e
1.    určenie piatich viacmandátových volebných obvodov pre voľby do mestského zastupiteľstva a schválený počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Kremnici vo volebnom období 2006 – 2010, ktorý sa bude voliť v meste Kremnica vo voľbách do orgánov samosprávy obcí dňa 2. decembra 2006,
2.    utvorenie piatich volebných okrskov a určenie volebných miestností na území mesta na odovzdanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov a to nasledovne:
Okrsok č. 1: (zahŕňa volebný obvod č. 1 – 852 voličov)        volia sa 2 poslanci
pre voličov bývajúcich v uliciach: Zámocké námestie, Zlatá ulica, Továrenská ulica, Ulica Jurka Langsfelda, Ulica Ľudovíta Štúra, Ulica Rumunskej armády, Kutnohorská ulica, Banská cesta, Nová dolina, Ulica Jula Horvátha (čísla domov 860, 861, 862, 863, 871, 872, 878, 887, 888, 892, 893, 894, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 912, 913, 916, 917, 918, 919, 920 a 922), Revolta
volebná miestnosť – Hasičská zbrojnica, zasadačka, Ulica Jurka Langsfelda č. 698/13
Okrsok č. 2: (zahŕňa volebný obvod č. 2 – 911 voličov)        volia sa 3 poslanci
pre voličov bývajúcich v uliciach: Ulica Sama Chalupku, Ulica Československej armády, Zechenterova ulica (čísla domov 327, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 349, 350, 352, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374 a 1179)
volebná miestnosť – Mestské kultúrne stredisko, prízemie vpravo, Ulica Pavla Križku č. 391/6
Okrsok č. 3: (zahŕňa volebný obvod č. 3 – 741 voličov)        volia sa 2 poslanci
pre voličov bývajúcich v uliciach: Štefánikovo námestie, Námestie SNP, Angyalova ulica, Bystrická ulica, Partizánska dolina, Ulica Pavla Križku, Ulica Jána Kollára
volebná miestnosť – Mestský úrad, radná sieň, Štefánikovo námestie č. 1/1
Okrsok č. 4: (zahŕňa volebný obvod č. 4 – 1027 voličov)        volia sa 3 poslanci
pre voličov bývajúcich v uliciach: Matunákova ulica, Dolná ulica (čísla domov 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 1362, 47, 48, 49, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 a 96), Ulica Jula Horvátha (čísla domov 902, 903, 904, 905, 924, 954, 955, 956 a 957)
volebná miestnosť – Mestské kultúrne stredisko, prízemie vľavo, Ulica Pavla Križku č. 391/6
Okrsok č. 5: (zahŕňa volebný obvod č. 5 – 1056 voličov)        volia sa 3 poslanci
pre voličov bývajúcich v uliciach: Veternícka ulica, Dolná ulica (čísla domov 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 65, 66, 100, 102 a 108) Zechenterova ulica (čísla domov 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 a 360) Ulica Jula Horvátha (čísla domov 879, 881, 883, 884, 925, 926, 927, 928 a 929), Galandov majer
volebná miestnosť – budova Stavebného bytového družstva pri hoteli Veterník, Veternícka ulica č. 116/17
3.    voľby sa budú konať v sobotu dňa 2. decembra 2006 od 7.00 h do 22.00 h.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 161/0609 vo veci vytvorenia Oddelenia pre prevádzku zariadení na Skalke.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
Vytvorenie Oddelenia pre prevádzku zariadení na Skalke ako súčasť Organizačnej štruktúry Mestského úradu v Kremnici.
B/u k l a d á
mestskému úradu zapracovať novovytvorené oddelenie do Organizačnej štruktúry Mestského úradu v Kremnici
zodpovedná: Mgr. Pračková
termín: 06. 10. 2006.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 162/0609 vo veci žiadosti Mária Václavíka, Ulica Československej armády 193/21, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 2102/1 – zastavané plochy s výmerou cca 150 m² v katastrálnom území Kremnica Máriovi Václavíkovi, Ulica Československej armády 193/21, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m², za podmienky predloženia geometrického plánu s tým, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 09. 2006.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 163/0609 vo veci žiadostí JUDr. Jána Beličku, Ulica Československej armády 269/68, Kremnica a Emílie Mališovej, Ulica Československej armády 269/68, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
1.    odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 1217/1 – zastavané plochy s výmerou cca 25 m², v katastrálnom území Kremnica, za účelom výstavby garáže, JUDr. Jánovi  Beličkovi, Ulica Československej armády 269/68, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 200,- Sk/m², za podmienky predloženia súhlasného stanoviska SVB a geometrického plánu s tým, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností
2.    odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 1217/1 – zastavané plochy s výmerou cca 25 m², v katastrálnom území Kremnica, za účelom výstavby garáže, Emílii Mališovej, Ulica Československej armády 269/68, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 200,- Sk/m², za podmienky predloženia súhlasného stanoviska SVB a geometrického plánu s tým, že kupujúca uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností
B/n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 1217/1 – zastavané plochy s výmerou cca 80 m² v katastrálnom území Kremnica JUDr. Jánovi  Beličkovi, Ulica Československej armády 269/68, Kremnica
C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľom a zaslať ponuku SVB Veronika, Ulica Československej armády 269/68, Kremnica, na odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1217/1 – dvor k bytovému domu súp. č. 269
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 09. 2006.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 164/0609 vo veci žiadosti Vladimíra Dureša, Tajovského 549/26, Žiar nad Hronom o odkúpenie objektov v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
zámer odpredaja 2 domov, a to:
– č. 862/9 na Ulici Jula Horvátha v Kremnici,
– č. 398/20 na Ulici Pavla Križku v Kremnici,
za podmienky, že kupujúci preberie nájomníkov týchto domov
B/p o v e r u j e
primátora mesta rokovať o kúpnej cene a konať vo veci zistenia ceny nehnuteľností
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 09. 2006.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 165/0609 vo veci ponuky Margity Štroffekovej, Sputnikova 2, Bratislava na odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica Mestu Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
odkúpenie pozemku parc. č. KN-E 1696/2 – orná pôda s výmerou 654 m² (KN-C 2701) v katastrálnom území Kremnica Mestom Kremnica za účelom pokračovania stavby  kanalizačného zberača a umiestnenia garáží od Margity Štroffekovej, Sputnikova 2, Bratislava, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom 65.400,- Sk
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať odkúpenie pozemku Mestom Kremnica
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 10. 2006.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 166/0609 vo veci žiadosti spoločnosti GATTA, s.r.o., Ulica Jula Horvátha 928/86, Kremnica, IČO 36627020 o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 3139 – TTP s výmerou cca 120 m² (právna parcela  KN-E 2878/1) v katastrálnom území Kremnica spoločnosti GATTA, s.r.o., Ulica Jula Horvátha 928/86, Kremnica, IČO 36627020, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m², za podmienky predloženia geometrického plánu s tým, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 09. 2006.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 167/0609 vo veci žiadostí spoločenstiev vlastníkov bytov TROJICA, Štefánikovo námestie 12/23, Kremnica, IČO 30 197 520 a MEDZIBRÁNIE, Štefánikovo námestie 13/25, Kremnica, IČO 35 673 974 o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku parc. č. KN-C 810/4 – zastavané plochy s výmerou 659 m² v katastrálnom území Kremnica spoločenstvám vlastníkov bytov TROJICA, Štefánikovo námestie 12/23, Kremnica, IČO 30 197 520 a MEDZIBRÁNIE, Štefánikovo námestie 13/25, Kremnica, IČO 35 673 974, na dobu neurčitú od 01. 10. 2006, za nájomné vo výške 3,- Sk/m²/rok, t.j. ročné nájomné celkom je 1.977,- Sk
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom pozemku podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 09. 2006.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 168/0609 vo veci  správy o stave úhrady nájomného od spoločnosti SKALKY, s.r.o. za roky 2001 až 2005.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
predloženú správu o stave úhrady nájomného od spoločnosti SKALKY, s.r.o. za roky 2001 až 2005
B/ m á  z a  t o,
že podľa zmluvy o prenájme zo dňa 19. 05. 1997 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 07. 12. 1998 a Dodatku č. 2 zo dňa 16. 11. 1999 (ďalej „zmluva o prenájme“):
1.    Mestu Kremnica patrí a príjmom rozpočtu Mesta Kremnica je  celé nájomné za prenájom pozemkov, a to vo výške 8 % z obratu spoločnosti SKALKY, s.r.o. za príslušné účtovné obdobie, najmenej však vo výške 100.000,- Sk ročne
2.    toto nájomné má byť Mestu Kremnica uhradené do 30 dní od schválenia ročnej účtovnej závierky predchádzajúceho účtovného obdobia
3.    rozhodovať o použití aj tej časti získaných finančných prostriedkov z predmetu prenájmu (minimálne 50 %), ktoré sa Mesto Kremnica podľa článku 3 bodu 6. zmluvy o prenájme zaviazalo použiť na rozvoj turistického strediska Skalka patrí výlučne Mestu Kremnica.
C/ v y s l o v u j e  n e s p o k o j n o s ť
s doterajším postupom spoločnosti SKALKY, s.r.o., ktorá zadržala a do dnešného dňa neuhradila Mestu Kremnica splatné časti nájomného na základe zmluvy o prenájme:
1.    za rok 2003 v sume 306.534,- Sk
2.    za rok 2004 v sume 228.730,- Sk
3.    za rok 2005 v sume 538.240,- Sk
D/v y z ý v a
spoločnosť SKALKY, s.r.o., aby doposiaľ neuhradené časti nájomného na základe zmluvy o prenájme uhradila Mestu Kremnica najneskôr v lehote do 15. 09. 2006.
E/u k l a d á
mestskému úradu v prípade, že zo strany spoločnosti SKALKY, s.r.o.. nedôjde k dobrovoľnej úhrade dlžného   nájomného za roky 2003 až 2005 v celkovej sume  1,073.504,- Sk v lehote do 15. 09. 2009, pristúpiť bez zbytočného odkladu ku vymáhaniu dlžného nájomného právnymi prostriedkami.
F/d e k l a r u j e
pripravenosť a ochotu Mesta Kremnica spolupracovať so spoločnosťou SKALKY, s.r.o. pri rozhodovaní o použití 50 %  získaných finančných prostriedkov z predmetu prenájmu na rozvoj turistického strediska Skalka.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 169/0609 vo veci žiadosti Daniely Slosiarikovej, Ulica Jula Horvátha 905/40, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 1666/1 – ostatné plochy s výmerou cca 60 m² v katastrálnom území Kremnica Daniele Slosiarikovej, Ulica Jula Horvátha 905/40, Kremnica z dôvodu, že v tejto lokalite sa pripravuje rozšírenie verejných parkovacích plôch“.                        B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 09. 2006.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 170/0609 vo veci prenájmu nebytového priestoru – ambulancie praktického lekára pre dospelých v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici, pre MUDr. Editu Barnovú, Veternícka 111/7, Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytového priestoru – ambulancie praktického lekára pre dospelých v objekte 49/21  na Dolnej ulici v Kremnici, pre MUDr. Editu Barnovú, Veternícka 111/7, Kremnica o výmere 58,46 m2,  za cenu 500,- Sk/m2/rok, s termínom od 01. 09. 2006, na dobu neurčitú, za podmienky získania povolenia na vykonávanie činnosti
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín:  11. 09. 2006.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 171/0609 vo veci ukončenia nájmu  nebytového priestoru s Dagmar Richterovou – Slovenská životná poisťovňa Kontinuita, a.s..
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
ukončenie nájmu nebytového priestoru dohodou, v objekte 391/6 na Ulici Pavla Križku v Kremnici s Dagmar Richterovou – Slovenská životná poisťovňa Kontinuita, a.s., k termínu 31. 8. 2006.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať dohodu o ukončení nájmu nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín:  14. 09. 2006.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 172/0609 vo veci zmeny uznesenia MsZ č. 21/0102 zo dňa 19. 2. 2001.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/m e n í
uznesenie MsZ č. 21/0102  zo  dňa 19.2.2001  nasledovne:
pôvodný text:
„3/ použitie motorového vozidla  Š 1203/Valník pre obyvateľov a organizácie v meste na základe objednávky za 13,-Sk/km. Stojné za 25,- Sk za každých začatých 15 minút.“
sa mení na  text :
„3/ použitie motorového vozidla  Hyundai SR H-1 pre obyvateľov a organizácie v meste na základe objednávky za 13,- Sk/km bez DPH. Stojné za 25,- Sk bez DPH za každých začatých 15 minút.“
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín:  01. 09. 2006.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 173/0609 vo veci ukončenia nájmu nebytového priestoru dohodou s Tiborom Blahyjom, Ulica Jula Horvátha 956/100, Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
ukončenie nájmu nebytového priestoru dohodou, v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici s Tiborom Blahyjom, Ulica Jula Horvátha 956/100,  Kremnica, k termínu 08. 09. 2006.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať dohodu o ukončení nájmu podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 08. 09. 2006.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 174/0609 vo veci zmeny vypožičiavateľa hnuteľného majetku mesta používaného na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
1.    ukončenie Zmluvy o výpožičke zo dňa 01. 10. 2003 uzavretej s Nemocnicou s poliklinikou Žiar nad Hronom, Sládkovičova č. 11, 965 37  Žiar nad Hronom
2.    bezplatné vypožičanie hnuteľného majetku Mesta Kremnica používaného na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v priestoroch polikliniky Kremnica, neziskovej organizácii Nemocnice a polikliniky, Bratislava, ktorá je prevádzkovateľom Všeobecnej nemocnice Žiar nad Hronom
B/u k l a d á
mestskému úradu uzavrieť zmluvu o výpožičke podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 10. 2006.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 175/0609 vo veci správy o vývine územného plánu mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o vývine územného plánu mesta Kremnica.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 176/0609 vo veci správy o činnosti Mestskej polície v Kremnici za 1. polrok 2006.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestskej polície v Kremnici za 1. polrok 2006, ktorú predložil Mgr. Roman Brhlík, náčelník mestskej polície.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 177/0609 vo veci správy o činnosti hlavného kontrolóra mesta Kremnica za 1. polrok 2006.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta Kremnica za 1. polrok 2006, ktorú predložil Ing. Peter Roško, hlavný kontrolór.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 178/0609 vo veci správy o vybavovaní sťažností a petícií za 1. polrok 2006.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o vybavovaní sťažností a petícií za 1. polrok 2006, ktorú predložil Ing. Peter Roško, hlavný kontrolór.
11    11    0    0
Uznesenie číslo 179/0609 vo veci správy o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 1. polrok 2006.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e    n a    v e d o m i e
správu o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 1. polrok 2006, ktorú predložil Milan Benča, technik požiarnej ochrany.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 180/0609 vo veci správy o činnosti primátora mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e    n a    v e d o m i e
správu o činnosti primátora mesta Kremnica za obdobie od 27. 06. 2006 do 28. 08. 2006, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 181/0609 vo veci zhodnotenia voľných finančných zdrojov spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o..
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
použitie voľných finančných zdrojov spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. za účelom kapitálového zhodnotenia nasledovne:
1.    konateľ spoločnosti je kompetentný zaviazať voľné finančné zdroje spoločnosti v objeme max. 3 mil. Sk, pričom doba viazanosti je max. 3 mesiace. Uvedené finančné zdroje budú použité na zhodnotenie na termínovaných vkladoch v banke, ktorá poskytne najlepšie podmienky zhodnotenia,  pričom posúdenie podmienok je v kompetencii konateľa.
2.    kompetencia konateľa spoločnosti  uvedená v bode 1 sa vydáva na dobu neurčitú.
B/ u k l a d á
konateľovi spoločnosti informovať o realizovaných finančných vkladoch na najbližšom zasadnutí komisie pre riešenie problematiky spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
zodpovedný: Ing. Mutňanský
termín: v texte.
12    11    0    1

Uznesenie číslo 182/0609 vo veci nákupu snehovej frézy.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
nákup snehovej frézy –  mechanizmus UNC 60 v obstarávacej cene cca 330 tis. Sk.
B/u k l a d á
mestskému úradu
1.    realizovať nákup podľa bodu A/uznesenia
zodpovedný: Ing. Valent
termín: 30. 11. 2006
2.    zapracovať sumu 330 tis. Sk do 3. zmeny rozpočtu mesta
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: v texte.
12    12    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
Marián Vojtko, člen návrhovej komisie
Mgr. Stanislav Šumichrast, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.