Zápisnica 14/2008

Zápisnica číslo 14/2008 z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 18. novembra 2008 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

Poslanci Mestského zastupiteľstva:

PaedDr. Tibor Ferenčík, Mgr. Margita Fodorová, Mgr. Vladimír Gorbunov, Ing. Beata Kirková, Ondrej Marianik, Mgr. Mariana Novotná, Ing. Klára Popová, Michal Romanovský, Martin Varhaňovský, Marián Vojtko,

Ospravedlnili sa:

Milan Miškóci, Ing. Ján Hero, Viera Mišíková

Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu

Prizvaní a hostia:

Ing. Eva Ihringová, vedúca, ekonomické oddelenie a podnikateľských aktivít, Mestský úrad v Kremnici

Marcela Benčová, referent, sociálne oddelenie, Mestský úrad v Kremnici

MUDr. Dana Blahyjová, praktrický lekár

 

1) K bodu: Otvorenie

Rokovanie mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ”) otvorila o 16.15 h a ďalej viedla RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica (ďalej „RNDr. Balážová”). Privítala prítomných poslancov MsZ, prednostu úradu, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatovala, že toto zasadnutie MsZ je 14. v tomto roku a 28. v tomto volebnom období. Podľa prezenčnej listiny konštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov MsZ (10) a je teda schopné právoplatne sa uznášať.

 

2) K bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva

 

Návrh programu:

1. Otvorenie

2. Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva

3. Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých v Kremnici

4. Záver

 

RNDr. Balážová požiadala o hlasovanie za návrh programu, ako bol uvedený v pozvánke.

 

1. Otvorenie

2. Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva

3. Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých v Kremnici

4. Záver

10 10 0 0

 

Mimoriadne zasadnutie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

 

RNDr. Balážová navrhla, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo pracovali v nasledovnom zložení:

 

mandátová komisia – PaedDr. Tibor Ferenčík, Michal Romanovský

10 10 0 0

 

návrhová komisia – Ing. Beata Kirková, Marián Vojtko

10 10 0 0

 

pracovné predsedníctvo pracovalo v zložení RNDr. Zuzana Balážová, Mgr. Vladimír Gorbunov, Martin Varhaňovský.

10 10 0 0

 

Za zapisovateľku zápisnice určila Bc. Ľubu Ďurčovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určila Ondreja Marianika a Mgr. Margitu Fodorovú.

 

3) K bodu: Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých v Kremnici

 

RNDr. Balážová otvorila jediný bod programu dnešného rokovania a to lekárska služba prvej pomoci pre dospelých v Kremnici (ďalej „LSPP“) a najskôr dala slovom prítomným lekárom.

MUDr. Višňovský informoval, že problém vznikol v polovici roku, kedy sa rozčlenila pohotovosť a detská bola odčlenená do Žiaru nad Hronom. Zostali štyria lekári, čo na jedného je 7 až 8 služieb. Je časovo neúnosné robiť pohotovosť, čo znamená robiť 32 h v kuse a cez víkend 24 hodín. Je ich strašne málo.

Mgr. Novotná sa opýtala, prečo sú štyria.

MUDr. Višňovský odpovedal, že kmeňoví sú tí, ktorí majú zmluvu s mestom. Sú ľudia, ktorí nás zastupujú, ale zostali 4 ambulancie. Je tu MUDr. Barnová, ktorá by mohla slúžiť, ale ona nechce slúžiť na svoje meno, ale na naše meno. Treba spraviť zmluvu.

Mgr. Novotná povedala, že by sme mali zisiť, či je reálne možné rozšírenie lekárov, osloviť MUDr. Čopíkovú.

MUDr. Blahyjová upozornila, že MUDr. Čopíková nemôže slúžiť pohotovosť, lebo nemá na to kvalifikáciu.

Ing. Popová poprosila voviesť do problematiky, aké sú tam podmienky, lebo nevie kto a za akých podmienok môže vykonávať LSPP.

MUDr. Blahyjová vysvetlila, že LSPP môže vykonávať lekár s atestáciou zo všeobecného lekárstva a to majú lekári Palúch, Višňovský, Blahyjová, Rosenzweigová a Barnová. Odišiel MUDr. Kratochvíla, ten služby bral, Barnová a dve detské lekárky. Zostali štyria.

Mgr. Novotná sa opýtala na MUDr. Rosenzweigovú.

MUDr. Blahyjová odpovedala, že ona neslúži. Zároveň oznámila, že môže aj iný lekár slúžiť, ak to spĺňa.

Mgr. Novotná dala na vedomie, že sa vyskytujú pacienti, ktorí cez víkend potrebujú injekcie.

MUDr. Palúch odpovedal, že to nie je pravidelná záležitosť.

RNDr. Balážová sa opýtala, čo to znamená slúžiť na iné meno a či je to protizákonné.

MUDr. Višňovský odpovedal, že ak sa niečo stane, zodpovedá on.

PaedDr. Ferenčík sa opýtal, či by sme nemohli osloviť lekárov zo Žiaru nad Hronom a z Banskej Štiavnice.

MUDr. Palúch odpovedal, že je to veľký problém, všade rušia LSPP.

Mgr. Novotná informovala, že hovorila s MUDr. Šuškom, ktorý je držiteľom licencie ako mesto. Robil rozpis pre Žarnovicu a Žiar nad Hronom a po rokovaní s VÚC dostal teraz Novú Baňu, čo je ďalších 18 tis. ľudí. Hovoril, že mu hrozí aj Handlová. Tieto veci by bolo treba riešiť s VÚC a hľadať riešenie. On má na pohotovosti vždy len jedného lekára a upozornil na jednu vec, ak lekár bude v Novej Bani, nebude môcť poskytnúť zdravotnú starostlivosť v Kremnici. Zdôraznila, že ak chceme byť tým turistickým mestom, tak by sme sa ako mesto mali snažiť, keďže sme do konca roka držiteľom licencie, hľadať možnosti, aby sme pomohli lekárom aj občanom.

M. Vojtko sa opýtal, ako vidia to zastupovanie v mene iného lekára, či je to riskantné, alebo len látanie problému. Sú tu lekári, čo tu žijú a pracujú v Žiari nad Hronom, či tam nie je schodnosť.

MUDr. Palúch povedal, že je možnosť takýchto lekárov osloviť (MUDr. Čopíková, MUDr. Liptáková, MUDr. Barnová). Mali by mať zmluvu s mestom, oficiálne ich osloviť.

RNDr. Balážová poznamenala, že MUDr. Barnová má všeobecné lekárstvo.

MUDr. Višňovský k tomu dodal, že by mohla mať zmluvu s mestom.

MUDr. Blahyjová dodala, že MUDr. Liptáková nechce slúžiť LSPP.

MUDr. Višňovský dal na vedomie, že sú tu ešte MUDr. Hrnčiar a MUDr. Grellneth, ale tí tiež nechcú.

MUDr. Blahyjová doplnila ešte MUDr. Junasa.

PaedDr. Ferenčík navrhol oficiálne ich osloviť a zvolať stretnutie s nimi.

Ing. Popová sa opýtala, či sa to nedá tak, že by lekári z Psychiatrie, ktorí tam slúžia, slúžili by aj ako pohotovosť.

Odpoveď bola zamietavá.

Mgr. Fodorová konštatovala, že mesto je ochotné a vytvára všetko pre to, aby tu LSPP bola, doktori sú ochotní pracovať a opýtal sa, čo lekári dôchodcovia, či by neboli tí ochotní pracovať.

MUDr. Niklesová povedala, že celé roky tam slúži. Je tu 41 rokov. Bola tam, je a bude. Pracuje tam, ak si to jej kolegovia prajú, pracuje a už sú piati. Hľadajme ďalších. Čo sa týka pracovania na druhého meno vysvetlila, že ak budeme zodpovedne pracovať, keď budeme akože robiť na meno MUDr. Višňovského, tak si plne uvedomujeme a budeme robiť tak, aby sme nerobili hanbu jeho lekárskemu menu. Na záver poznamela, že je to večný problém, ale vždy hľadali možnosť, aby sme nerušili to posledné, čo tu je.

RNDr. Balážová konštatovala, že jej to vychádza tak, že riešenie tu predsa je, ak by sme sa dokázali dohodnúť na výpomoci lekárov, ktorých oslovíme. Otázka je, či ste vy lekári ochotní zobrať na seba to riziko, že napr. MUDr. Čopíková bude slúžiť na vaše meno.

Odpovedali, že sú ochotní.

M. Romanovský sa opýtal na spomenutú licenciu, čo je platná do konca roka, či je problém ju predĺžiť.

RNDr. Balážová odpovedala, že ak budeme mať lekárov, tak problém nie je.

M. Romanovský sa ešte opýtal, koľko lekárov je potrebné.

MUDr. Višňovský odpovedal, aby ich bolo minimálne sedem.

Pri tvorbe uznesenia dostali slovo aj prítomní starostovia obcí Lúčky, Kremnické Bane a Kopernica, ktorí chcú zachovať LSPP v Kremnici a podieľať sa aj na spolufinancovaní.

RNDr. Balážová sa ešte opýtala, ktoré sú spádové obce.

MUDr. Višňovský vymenoval – Jastrabá, Bartošova Lehôtka, Dolná Ves, Horná Ves, Ihráč, Nevoľné, Lúčky, Kopernica, Kunešov, Kremnické Bane a Krahule.

Nakoľko už neboli žiadne návrhy a pripomienky, RNDr. Balážová požiadala návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie.

Poslanci MsZ súhlasili a svojim hlasovaním prijali nasledovné znenie uznesenia.

 

Uznesenie číslo 296/0811

 

vo veci problematiky Lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých.

 

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e do m i e

riziko zrušenia Lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých v meste Kremnica.

 

B/u k l a d á

mestskému úradu

1. osloviť ďalších lekárov vo veci zachovania Lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých v meste Kremnica v súčinnosti s doterajšími slúžiacimi lekármi

2. rokovať so spádovými obcami o možnosti spolufinancovania Lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých v meste Kremnica

zodpovedný: Mgr. Valentýni

termín: 28.11.2008.

10 10 0 0

RNDr. Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

4) K bodu: Záver

 

RNDr. Balážová sa poďakovala všetkým prítomným za účasť a o 17.10 h ukončila 14. mimoriadne zasadnutie MsZ.

Zvukový záznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

 

RNDr. Zuzana Balážová Mgr. Igor Kríž

primátorka mesta prednosta úradu

 

Ondrej Marianik Mgr. Margita Fodorová

I. overovateľ II. overovateľ

 

Zapísala: Bc. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.