Mimoriadne apríl 2001

Uznesenia z 3. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 17. apríla 2001

Uznesenie číslo 70/0104 vo veci žiadosti Spolku „Klub Kelt Kremnica“, Štefánikovo nám. 12/23, Kremnica o prenájom pozemkov.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o      A/ s ch v a ľ u j e
ukončenie nájmu podľa zmluvy o nájme pozemkov č. 106/9906 zo dňa 28. 6. 1999 uzavretej so Spolkom Klub mladých Labyrint dohodou k 17. 4. 2001
B/ s ch v a ľ u j e
prenájom pozemkov parc. č. KN-C 3385 – TTP o výmere 701 m2, parc. č . KN-C 3138 – TTP o výmere 510 m2 a časť parc. č. KN-C 3137 – TTP o výmere 3439 m2, t.j. výmera celkom 4650 m2 Spolku „Klub Kelt Kremnica“, Štefánikovo nám. 12/23, Kremnica, na dobu neurčitú od 18. 4. 2001, za nájomné vo výške 3,- Sk/m2, t. j. celkové ročné nájomné vo výške 13.950,- Sk
C/ u k l a d á
1. mestskému úradu OSMM realizovať ukončenie nájmu podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 4. 2001
2. mestskému úradu OSMM realizovať prenájom podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 4. 2001
15    13    0    2

Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora  mesta                                                     RNDr. Vladimír Chovanec, prednosta MsÚ
Rudolf Čillík, člen návrhovej komisie
Milan Bazelides, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.