Mimoriadne december 2003

Uznesenia z 15. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 18. decembra 2003

Uznesenie číslo 278/0312 vo veci prebytočnosti hnuteľných vecí – sanitných vozidiel a ich následného odpredaja.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ k o n š t a t u j e, že
Nemocnica s poliklinikou Kremnica bola s účinnosťou k 1.12.2003 zrušená a hnuteľný majetok, ktorý bol v správe býv. Nemocnice s poliklinikou Kremnica prešiel na základe delimitačného protokolu zo dňa 30. 9. 2003 na Mesto Kremnica
B/r o z h o d u j e,
že sanitné vozidlá TAZ 1 500 evidenčné čísla:
ZH 390 AI.
ZH 217 AI
ZH  932 AH
ZH  89 – 68
ZH  75 – 53,
ktoré boli v správe bývalej Nemocnice s poliklinikou Kremnica sú prebytočným hnuteľným majetkom Mesta Kremnica
C/ s ch v a ľ u j e
predaj sanitných vozidiel TAZ 1 500 evidenčné čísla:
ZH 390 AI.
ZH 217 AI
ZH  932 AH
ZH  89 – 68
ZH  75 – 53
Ing. Ľudovítovi Jolšvaimu – INVEST, dopravná zdravotná služba so sídlom Braniskova 7, 040 00  Košice za kúpnu cenu dohodou 80 000 Sk za všetky vozidlá
D/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj podľa bodu C/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 22. 12. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 279/0312 vo veci prevodu investorskej funkcie ku investičnej akcii „12. triedna škola v prírode Krahule – ubytovacia časť“ na Obec Krahule.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ú h l a s í
s prevodom investorskej funkcie ku investičnej akcii „12. triedna škola v prírode Krahule – ubytovacia časť“ na Obec Krahule a to s účinnosťou od 19. 12. 2003
B/ ž i a d a
primátora mesta uzavrieť s Obcou Krahule delimitačný protokol o prevode investorskej funkcie ku investičnej akcii „12. triedna škola v prírode Krahule – ubytovacia časť“ na Obec Krahule
termín: 19. 12. 2003.
9    9    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
Ing. Veronika Králiková, člen návrhovej komisie
Vladimír Gorbunov, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.