Mimoriadne jún 2001

Uznesenia zo 6. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 25. júna 2001

Uznesenie číslo 140/0106 vo veci záložného práva na úver vo výške 9 874 100,- Sk v prospech PKB a.s. Žilina.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/ s c h v a ľ u j e
záložné právo na úver vo výške 9 874 100,- Sk v prospech PKB a.s. Žilina na nehnuteľný majetok v k.ú. Kremnica, vo vlastníctve Mesta Kremnica, zapísaný na LV č. 1388:
–    stavba súp. č. 35 postavená na pozemku parc. č. KN-C 812/2 a pozemok parc. č. KN-C 812/2 – zastavané plochy o výmere 182 m2.
–    stavba súp. č. 393 postavená na pozemku parc. č. KN-C 942 a pozemok parc. č. KN-C 942 – zastavané plochy o výmere 1534 m2,
–    stavba súp. č. 391 postavená na pozemku parc. č. KN-C 938 a pozemok parc. č. KN-C 938 – zastavané plochy o výmere 1534 m2,
–    stavba súp. č. 2 postavená na pozemku parc. č. KN-C 513/8 a pozemok parc.č. KN-C 513/8 – zastavané plochy o výmere 71 m2,
–    stavba súp. č. 1 postavená na pozemku parc. č. KN-C 513/3 a pozemok parc. č. KN-C 513/3 – zastavané plochy o výmere 1385m2.
B/ u k l a d á
mestskému úradu ekonomickému oddeleniu predložiť návrh na vklad záložného práva na zápis do katastra nehnuteľnosti
zodpovedná: A. Šlajferčíková
termín: do 6. 7. 2001.
11    9    0    2

Uznesenie číslo 141/0106 vo veci  žiadosti spoločnosti ROLOK, spol. s r.o., 916 24 Horná Streda č. 531 o odkúpenie pozemkov.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o –      A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 132/0105 zo dňa 28. 5. 2001
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov:
–    parc. č. KN-C 1022/4 – zastavaná plocha o výmere 183 m2, vytvoreného GP č. 34611771-40/2001 ako diel 2 o výmere 1 m2 zastavanej plochy z pozemku parc. č. KN-C 1022/3 a diel 5 o výmere 182 m2  zastavanej plochy z pozemku parc. č. KN-C 1022/4
–    parc. č. KN-C 1022/12 – zastavaná plocha o výmere 630 m2, vytvoreného GP č. 34611771-40/2001 ako diel 1 o výmere 2 m2 zastavanej plochy z pozemku parc. č. KN-C 1022/1, diel 3 o výmere 618 m2 zastavanej    plochy z pozemku parc. č. KN-C 1022/3 a diel 6 o výmere 10 m2 zastavanej plochy z pozemku parc. č. KN-E 2731
–    parc. č. KN-C 1022/13 – zastavaná plocha o výmere 1 m2, vytvoreného GP č. 34611771-40/2001 ako diel 4 o výmere 1m2 zastavanej plochy z pozemku parc. č. KN-C 1022/3 v k. ú. Kremnica spoločnosti ROLOK, spol. s r.o., 916 24 Horná Streda č. 531, za kúpnu cenu dohodou vo výške 225,- Sk/m2, t. j. kúpna cena celkom 183.150,- Sk
C/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať predaj podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 7. 2001.
12    11    0    1

Uznesenie číslo 142/0106 vo veci zmeny zriaďovacej listiny Mestského kultúrneho strediska v Kremnici – dodatok č.2.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
dodatok č. 2 zriaďovacej listiny Mestského kultúrneho strediska v Kremnici.
12    12    0    0

 

Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora mesta
RNDr. Vladimír Chovanec, prednosta MsÚ
Ing. Jaroslav Valent, člen návrhovej komisie
Tibor Pavla, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.