Mimoriadne marec 2003

Uznesenia z 3. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 13. marca 2003

Uznesenie číslo  69/0303 vo veci prerokovania zriadenia neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Kremnica
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ k o n š t a t u j e,
1.    že  prechod zriaďovacej funkcie zo štátu na mesto v prípade nemocníc s poliklinikou I. typu  nebol  pripravený a mestu Kremnica nebolo umožnené spravodlivým a akceptovateľným spôsobom v prevzatej NsP v Kremnici vytvoriť také ekonomické podmienky, aby nebola stratová,
2.    že mesto Kremnica nemá možnosti vo svojom rozpočte na vykrytie straty NsP Kremnica, ktorá vzniká od 1.1.2003,
3.    že pre mesto Kremnica nie je akceptovateľná ponuka Nemocnice s poliklinikou v Žiari nad Hronom zo dňa 30. 1. 2003 na zrušenie príspevkovej organizácie NsP Kremnica, pretože v meste a jeho blízkom okolí by sa podstatne zvýšila nezamestnanosť a znížila by sa dostupnosť a úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti,
B/ ž i a d a
Ministerstvo zdravotníctva SR
1.    uhradiť záväzky Nemocnice s poliklinikou v Kremnici, ktoré boli ku dňu 31. 12. 2002 vo výške 7 558 749,28 Sk ako aj prípadné sankcie z omeškania, ktoré môžu byť voči NsP Kremnica uplatňované,
2.    uhradiť stratu NsP Kremnica, ktorá vzniká v tomto zariadení po 1. 1. 2003,
3. odstrániť evidentnú diskrimináciu vidieckych nemocníc, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť za nižšie ceny ako je to v nemocniciach vyššieho typu.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 70/0303 vo veci zriaďovacej listiny Nemocnice s poliklinikou Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s ch v a ľ u j e
zriaďovaciu listinu Nemocnice s poliklinikou Kremnica, príspevkovej organizácie, ktorá je zaradená do siete štátnych zdravotníckych zariadení.
B/u k l a d á
riaditeľke Nemocnice s poliklinikou Kremnica
1.    zabezpečiť vytvorenie sociálnych lôžok v rámci sociálnych služieb a pripraviť systém ich financovania
Termín: 12. 5. 2003
2.    predložiť požiadavku na financovanie sociálnych lôžok na Banskobystrický samosprávny
kraj
Termín: 20. 3. 2003
3.    vypracovať návrh na vytvorenie verejnoprospešnej neziskovej organizácie (ďalej len v.n.o) k termínu 1.7.2003, ktorý bude obsahovať:
a)    návrh potrebných racionalizačných opatrení na minimalizáciu straty s určením konkrétnych úloh, vyčíslení potrebných nákladov na ich realizáciu a termínov ich realizácie,
b)    návrh Zriaďovacej listiny v.n.o,
c)    návrh Štatútu v.n.o.
Termín: 12.5.2003 (materiál predložiť na rokovanie MsR)
4.    neodpredávať majetok NsP Kremnica bez súhlasu Mestského zastupiteľstva v Kremnici
Termín: ihneď
5.    vypracovať podklady pre zahájenie podnikateľskej činnosti NsP Kremnica vrátane     finančných plánov
Termín: 31. 3. 2003
6.    prehodnotiť rozsah a ceny za prenájom nebytových priestorov v areáli NsP v zmysle     zásad mesta Kremnica
Termín: 31. 3. 2003
11    11    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor  mesta
Ing. Jaroslav Valent, člen návrhovej komisie
Ing. Štefan Roško, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.