Mimoriadne november 2001

Uznesenie z 11.  mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 12. novembra 2001

Uznesenie číslo 244/0111 vo veci analýzy súčasného schodku vo výške 604 tis. Sk a prijatia riešení z pohľadu celkového rozpočtu mesta.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –     A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
1.    analýzu súčasného schodku vo výške 604 tis. Sk a prijatie riešení z pohľadu celkového rozpočtu mesta
2.    analýzu doterajšieho stavu MsKS, tržieb a nákladov dokonca roka 2001
B/ s ch v a ľ u j e
1.    použitie kontokorentného úveru na poskytovanie príspevku pre Mestské kultúrne stredisko
2.    zvýšenie príspevku na činnosť Mestského kultúrneho strediska pre rok 2001 vo výške 396 tis. Sk
C/ u k l a d á
riaditeľovi MsKS spracovať III. zmenu rozpočtu MsKS a vedúcej ekonomického oddelenia spracovať IV. zmenu rozpočtu mesta
zodpovední: v texte
termín: do 22. 11. 2001.
17    17    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor  mesta
RNDr. Vladimír Chovanec, prednosta MsÚ
Milan Miškóci, člen návrhovej komisie
Mgr. Tomáš Kuzmický, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.