Mimoriadne november 2003

Uznesenie z 13. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 24. novembra 2003

Uznesenie číslo 235/0311 vo veci vysporiadania straty hospodárenia Nemocnice s poliklinikou Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e
1.    vysporiadanie straty hospodárenia minulých rokov do 31. 12. 2002 Nemocnice s poliklinikou Kremnica vo výške odpisov v sume 18,737.598,20 Sk voči fondu reprodukcie investičného majetku – účet 916
2.    vysporiadanie straty hospodárenia od 01. 01. 2003 do 30. 11. 2003 Nemocnice s poliklinikou Kremnica vo výške odpisov v sume 1,570.846,- Sk voči fondu reprodukcie investičného majetku – účet 916
B/ u k l a d á
riaditeľke Nemocnice s poliklinikou Kremnica zúčtovať stratu do 30. 11. 2003
zodpovedná: Ing. Kapustová
termín: v texte.
11    11    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
Ing. Veronika Králiková, člen návrhovej komisie
Mgr. Tomáš Kuzmický, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.