Mimoriadne október 2003

Uznesenia z 10. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 23. októbra 2003

Uznesenie číslo 207/0310 vo veci zrušenia Nemocnice s poliklinikou Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ k o n š t a t u j e,
že po delimitácii interného, doliečovacieho a rehabilitačného oddelenia Nemocnice s poliklinikou Kremnica vrátane súvisiacich zdravotníckych činností do pôsobnosti Nemocnice s poliklinikou Žiar nad Hronom dňom 01. 10. 2003 vrátane zamestnancov vykonávajúcich delimitované činnosti, sa zostávajúci zamestnanci Nemocnice s poliklinikou Kremnica vykonávajúci obslužné činnosti stali nadbytočnými, okrem zamestnancov potrebných pre výkon činnosti správy budov
B/ ž i a d a,
aby Nemocnica s poliklinikou Kremnica s nadbytočnými zamestnancami, okrem zamestnancov nevyhnutne potrebných pre správu budov skončila pracovný pomer v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce a Kolektívnej zmluvy.
C/ s ch v a ľ u j e
1.    prevod činnosti Nemocnice s poliklinikou Kremnica správa budov na Mestský bytový podnik Kremnica a to počnúc dňom 01. 12. 2003. U zamestnancov vykonávajúcich tieto činnosti dôjde k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov podľa § 28 Zákonníka práce dňom 01. 12. 2003 z Nemocnice s poliklinikou Kremnica na Mestský bytový podnik Kremnica
2.    prevod činnosti Nemocnice s poliklinikou Kremnica Domov sociálnych služieb na Psychiatrickú nemocnicu Kremnica a to počnúc dňom 01. 12. 2003. U zamestnancov vykonávajúcich tieto činnosti dôjde k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov podľa § 28 Zákonníka práce dňom 01. 12. 2003 z Nemocnice s poliklinikou Kremnica na Psychiatrickú nemocnicu Kremnica
D/ r u š í
podľa § 4 ods. 3 písm. k) a podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Nemocnicu s poliklinikou Kremnica, príspevkovú organizáciu dňom 30. 11. 2003,  a to bez právneho nástupcu v zmysle § 23 ods. 3 zákona č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov s tým, že práva a povinnosti prechádzajú dňom zrušenia na zriaďovateľa.
E/ u k l a d á
riaditeľke Nemocnice s poliklinikou Kremnica vykonať všetky nevyhnutné opatrenia potrebné pre ukončenie činnosti Nemocnice s poliklinikou Kremnica
zodpovedná: Ing. Kapustová
termín: 30. 11. 2003.
11    10    0    1

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
Mgr. Jana Sýkorová, člen návrhovej komisie
Tibor Blahyj, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.