Mimoriadne september 2003

Uznesenie z 8. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 18. septembra 2003

Uznesenie číslo 191/0309 vo veci delimitácie zdravotnej liečebno-preventívnej starostllivosti Nemocnice s poliklinikou Kremnica pod Nemocnicu s poliklinikou v Žiari nad Hronom.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e   n a   v e d o m i e,
1.    že Všeobecná zdravotná poisťovňa a poisťovňa SIDÉRIA – ISTOTA počnúc od 01. 10. 2003 si neobjednávajú lôžkovú starostlivosť v NsP Kremnica
2.    návrh transformácie NsP Kremnica predložený MUDr. Pavlom Učníkom, riaditeľom NsP Žiar nad Hronom,
3.    stanovisko Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja predložené MUDr. Richardom Rišňovským
B/ n e s ch v a ľ u j e
koncepciu transformácie NsP Kremnica na Mestskú nemocnicu Svätej Alžbety predloženú Ľudovítom Leitnerom, vzhľadom k tomu, že nie je reálne, aby predložený projekt mohol byť realizovaný od 01. 10. 2003 z navrhovaných zdrojov, čo by malo nepriaznivý vplyv na bežný život a rozvoj mesta.
C/s ch v a ľ u j e
delimitáciu zdravotnej liečebno-preventívnej starostlivosti do pôsobnosti Nemocnice s poliklinikou v Žiari nad Hronom, a to počnúc dňom 01. 10. 2003 s tým, že
1.    práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov doterajších zamestnancov NsP Kremnica vykonávajúcich delimitované činnosti prechádzajú podľa § 28 Zákonníka práce dňom 01. 10. 2003 na NsP Žiar nad Hronom
2.    priestory NsP Kremnica, ktoré budú slúžiť pre poskytovanie zdravotnej liečebno-preventívnej starostlivosti budú prenechané do bezplatného nájmu NsP Žiar nad Hronom na dobu neurčitú NsP Žiar nad Hronom bude znášať prevádzkové náklady za tieto priestory (elektrická energia, voda, plyn a pod.) a náklady spojené s poskytovaním služieb.
3.    hmotný investičný majetok slúžiaci pre poskytovanie zdravotnej liečebno-preventívnej starostlivosti bude daný do bezplatnej výpožičky NsP  Žiar nad Hronom počas doby prenájmu priestorov NsP Kremnica.
D/ t r v á
na tom, aby riaditeľ NsP Žiar nad Hronom trvale, resp. do odštátnenia zabezpečil v NsP Kremnica základné zložky SVLZ – röntgen, OKB, FRO, DZS (v zmysle návrhu predloženého MUDr. Pavlom Učníkom, riaditeľom NsP Žiar nad Hronom dňa 5. 9. 2003), ktoré sú potrebné pre činnosť poliklinických ambulancií a taktiež, aby bolo v NsP Kremnica zriadené detašované pracovisko SUM – záchranná služba
E/ u k l a d á
riaditeľke NsP Kremnica
1.    pripraviť delimitáciu v zmysle bodu C/ uznesenia
2.    pripraviť koncepciu ďalšej činnosti NsP Kremnica ako poskytovateľa sociálnych služieb a správcu budov
zodpovedná: Ing. Kapustová
termín: 30. 09. 2003.
11    11    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
Marián Vojtko, člen návrhovej komisie
Peter Brhlík, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.