Uznesenia apríl 2001

Uznesenia zo 4. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 30. apríla 2001

Uznesenie číslo 71/0104 vo veci zmeny uznesenia MsZ č. 72/0004 zo dňa 17. 4. 2000.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia MsZ č. 72/0004 zo dňa 17. 4. 2000 vo veci úhrady nedoplatku kúpnej ceny – T.B.S. servis, spol. s r.o. Kremnica za objekt venciarne nasledovne: v bode 1. sa termín „15. 12. 2000“ mení na termín „31. 7. 2001“ a v bode 2. a 3. sa mení termín z „30. 11. 2000“ na  termín „31. 7. 2001“.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 72/0104 vo veci zmeny spôsobu úhrad nájomného za nebytové priestory.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/ s ch v a ľ u j e
s účinnosťou od 1. 7. 2001 zmenu spôsobu úhrad nájomného za nebytové priestory v budove č. 391/6 na Ul. P. Križku, v budove kina Partizán a v areáli termálneho kúpaliska Katarína nasledovne: úhrady v zmysle platných nájomných zmlúv prevádzať na bežný účet mesta Kremnica č. 147 28 422/0200 VÚB, a.s. expozitúra Kremnica a úhrady z krátkodových náhodilých prenájmov prevádzať v hotovosti do pokladne Mesta Kremnica, pričom tieto úhrady budú zahrnuté do príjmovej časti rozpočtu mesta.
B/ u k l a d á
mestskému úradu,ekonomickému oddeleniu vypracovať II. zmenu rozpočtu mesta v zmysle bodu A/
zodpovedný: RNDr. Chovanec
termín: 28. 5. 2001
C/ u k l a d á
Mestskému kultúrnemu stredisku Kremnica vypracovať I. zmenu rozpočtu MsKS v zmysle bodu A/
zodpovedný: Mgr. Lysek
termín: 28. 5. 2001
14    14    0    0

Uznesenie číslo 73/0104 vo veci menovania riaditeľa Technických služieb mesta Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
výsledok tajného hlasovania vo veci menovania PhDr. Petra Nemca do funkcie riaditeľa Technických služieb mesta Kremnica
B/ m e n u j e
v zmysle čl. 22 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňom 1. 5. 2001 PhDr. Petra Nemca do funkcie riaditeľa Technických služieb mesta Kremnica na dobu neurčitú.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 74/0104 vo veci záverečného účtu Mesta Kremnica za rok 2000.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
správu audítora o overení ročnej účtovnej závierky Mesta Kremnica za rok 2000
B/ s ch v a ľ u j e
záverečný účet Mesta Kremnica za rok 2000 v zmysle správy audítora a stanoviska hlavného kontrolóra mesta.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 75/0104 vo veci záverečného účtu Mestského bytového podniku v Kremnici za rok 2000.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
1.    záverečný účet Mestského bytového podniku v Kremnici za rok 2000 v zmysle správy audítora a stanoviska hlavného kontrolóra
2.    hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia za rok 2000, stratu – 768 tis. Sk a jej    zúčtovanie voči účtu 916 – fond reprodukcie investičného majetku
zodpovedný: Melánia Bohunická
termín: do  30. 6. 2001
12    12    0    0

Uznesenie číslo 76/0104 vo veci záverečného účtu Mestského kultúrneho strediska v Kremnici za rok 2000.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
1.    záverečný účet Mestského kultúrneho strediska v Kremnici za rok 2000 v zmysle správy audítora a stanoviska hlavného kontrolóra
2.    hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia za rok 2000, stratu – 481 tis. Sk
3.    zúčtovanie straty vo výške:
a/    231 tis. Sk voči účtu 916 – fond reprodukcie investičného majetku
b/    250 tis. Sk uhradiť zriaďovateľom
zodpovedný: RNDr.Vladimír Chovanec
Mgr. Peter Lysek
termín: do 30. 6. 2001
12    12    0    0

Uznesenie číslo 77/0104 vo veci záverečného účtu Technických služieb Kremnica za rok 2000.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
1.    záverečný účet Technických služieb Kremnica za rok 2000 v zmysle správy audítora a stanoviska hlavného kontrolóra
2.    hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia za rok 2000, stratu – 2 450 tis. Sk
3.    zúčtovanie straty vo výške:
a/  2169 tis. Sk voči účtu 916 – fond reprodukcie investičného majetku
b/    281 tis. Sk  uhradiť zriaďovateľom
zodpovedný: RNDr.V.Chovanec
PhDr. Peter Nemec
termín: do 30. 6. 2001
12    12    0    0

Uznesenie číslo 78/0104 vo veci správ o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku, Mestského kultúrneho strediska a Technických služieb Kremnica k 31. 12. 2000.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku, Mestského kultúrneho strediska a Technických služieb Kremnica k 31. 12. 2000.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 79/0104 vo veci správ o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta zvereným do správy Mestského bytového podniku, Mestského kultúrneho strediska a Technických služieb Kremnica za rok 2000.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta zvereným do správy Mestského bytového podniku, Mestského kultúrneho strediska a Technických služieb Kremnica za rok 2000.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 80/0104 vo veci plnenie rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 3. 2001.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 3. 2001.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 81/0104 vo veci správ o činnosti Mestského bytového podniku, Mestského kultúrneho strediska a Technických služieb Kremnica za I. štvrťrok 2001.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správy o činnosti Mestského bytového podniku, Mestského kultúrneho strediska a Technických služieb Kremnica za I. štvrťrok  2001.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 82/0104 vo veci návrhu VZN 3/2001, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 2/1996 o zbierke všeobecne záväzných nariadení.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN 3/2001, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 2/1996 o zbierke všeobecne záväzných nariadení.
13    11    0    2

Uznesenie číslo 83/0104 vo veci odpredaja hnuteľného majetku v zariadení Modelového centra – škôlka na Ul. Angyalovej č. 417/31.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj hnuteľného majetku za cenu dohodou vo výške 100,- Sk pre eMKLub Kremnica.
B/ u k l a d á
mestskému úradu, ekonomickému oddeleniu zrealizovať odpredaj podľa bodu A/
zodpovedný: A. Šlajferčíková
termín: 28. 5. 2001
13    13    0    0

Uznesenie číslo 84/0104 vo veci návrhu na vyradenie neupotrebiteľného majetku v správe Mestského bytového podniku v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
vyradenie neupotrebiteľného majetku v správe Mestského bytového podniku v Kremnici podľa predloženého návrhu.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 85/0104 vo veci  ponuky Jaroslava Petrana, bytom Námestie Mieru 3 Liptovský Mikuláš, na odkúpenie časti mestských lesov.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/ t r v á
na uznesení MsZ č. 152/0009 zo dňa 5. 9. 2000
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 5. 2001
13    13    0    0

Uznesenie číslo 86/0104 vo veci  žiadosti Matildy Olbrichtovej, bytom J. Horvátha 904/38, Kremnica o odkúpenie pozemku  pod stavbou garáže.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1133/1 – zastavaná plocha o výmere 25 m2 v k. ú. Kremnica, zameraného GP č. 34611771-16/2001 z pozemku parc. č. KN-E 2297/4 Matilde Olbrichtovej, bytom J. Horvátha 904/38, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 200,- Sk/m2, t.j. kúpna cena celkom 5.000,- Sk.
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 5. 2001.
13    13    0    0

 

Uznesenie číslo 87/0104 vo veci  žiadosti Jána Zandta s manželkou bytom J. Horvátha 904/38, Kremnica o odkúpenie pozemku pod stavbou garáže.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1568 – zastavaná plocha o výmere 23 m2 Jánovi Zandtovi s manželkou bytom J. Horvátha 904/38, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 200,- Sk/m2, t.j. kúpna cena celkom 4.600,- Sk
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 5. 2001.
13    11    0    2

Uznesenie číslo 88/0104 vo veci žiadosti Kamila Gubána s manželkou, bytom Dolná 51/25, Kremnica o odkúpenie pozemku pod stavbou garáže.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1567 – zastavaná plocha o výmere 22 m2 Kamilovi Gubánovi s manželkou, bytom Dolná 51/25, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 200,- Sk/m2, t.j. kúpna cena celkom 4.400,- Sk
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 5. 2001.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 89/0104 vo veci žiadosti Jozefa Rafaelisa s manželkou, bytom Dolná 96/64, Kremnica o odkúpenie pozemku pod stavbou garáže.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1566 – zastavaná plocha o výmere 22 m2 Jozefovi Rafaelisovi s manželkou, bytom Dolná 96/64, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 200,- Sk/m2, t.j. kúpna cena celkom 4.400,- Sk
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 5. 2001.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 90/0104 vo veci žiadosti Jozefa Kislingera s manželkou, bytom Veternícka 110/5, Kremnica o odkúpenie pozemku pod stavbou garáže.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1565 – zastavaná plocha o výmere 22 m2 Jozefovi Kislingerovi s manželkou, bytom Veternícka 110/5, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 200,- Sk/m2, t.j. kúpna cena celkom 4.400,- Sk
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 5. 2001.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 91/0104 vo veci žiadosti Júliusa Setnického s manželkou, bytom Matunákova 380/8, Kremnica o odkúpenie pozemku pod stavbou garáže.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1564 – zastavaná plocha o výmere 22 m2 Júliusovi Setnickému s manželkou, bytom Matunákova 380/8, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 200,- Sk/m2, t.j. kúpna cena celkom 4.400,- Sk
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 5. 2001.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 92/0104 vo veci žiadosti Jaroslava Sáčka s manželkou, bytom J. Horvátha 904/38, Kremnica o odkúpenie pozemku pod stavbou garáže.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1562 – zastavaná plocha o výmere 23 m2 Jaroslavovi Sáčkovi s manželkou, bytom J. Horvátha 904/38, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 200,- Sk/m2, t.j. kúpna cena celkom 4.600,- Sk
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 5. 2001.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 93/0104 vo veci žiadosti Ivana Sedláčka s manželkou, bytom Matunákova 377/2, Kremnica o odkúpenie pozemku pod stavbou garáže.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1558 – zastavaná plocha o výmere cca 21 m2 Ivanovi Sedláčkovi s manželkou, bytom Matunákova 377/2, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 200,- Sk/m2, za podmienky vysporiadania vlastníctva stavby p. Sedláčkom s manželkou na svoje meno a za podmienky predloženia geometrického plánu.
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 5. 2001.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 94/0104 vo veci žiadosti Pavla Rajchmana s manželkou, bytom J. Horvátha 903/36, Kremnica o odkúpenie pozemku pod stavbou garáže.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 1557 – zastavaná plocha o výmere cca 19 m2 Pavlovi Rajchmanovi s manželkou, bytom J. Horvátha 903/36, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 200,- Sk/m2 a za podmienky predloženia geometrického plánu.
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 5. 2001
14    14    0    0

Uznesenie číslo 95/0104 vo veci žiadosti Ondreja Vrabca ml., bytom Langsfeldova 719/6, Kremnica o odkúpenie pozemku.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –      A/  n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 505/4 – zastavaná plocha o výmere 18 m2 v k. ú. Kremnica, Ondrejovi Vrabcovi ml., bytom Langsfeldova 719/6, Kremnica
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM oznámiť uznesenie žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 5. 2001
14    14    0    0

Uznesenie číslo 96/0104 vo veci zapožičania originálov sôch z Morového stĺpa pre Národnú banku Slovenska – Múzeum mincí a medailí v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  s ú h l a s í
so zapožičaním originálov sôch z Morového stĺpa pre Národnú banku Slovenska – Múzeum mincí a medailí v Kremnici za účelom zriadenia exteriérovej expozície týchto sôch.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 97/0104 vo veci informácie o príprave prevádzky termálneho kúpaliska Katarína.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o príprave prevádzky termálneho kúpaliska Katarína.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 98/0104 vo veci informácie o malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia v k.ú. Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia v k.ú. Kremnica.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 99/0104 vo veci informácie o plnení časového harmonogramu výstavby obytnej osady Pri sypárni.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o plnení časového harmonogramu výstavby obytnej osady Pri sypárni.
15    15    0    0

Uznesenie číslo 100/0104 vo veci informácie o projekte „Sociálne bývanie pre 12 rómskych rodín v Kremnici“
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o projekte „Sociálne bývanie pre 12 rómskych rodín v Kremnici“.
15    15    0    0

Uznesenie číslo 101/0104 vo veci nvárhu režimu Zechenterovej záhrady.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/s ch v a ľ u j e
uzatváranie Zechenterovej záhrady
B/ u k l a d á
mestskému úradu OVaRM vypracovať režim zatvárania Zechenterovej záhrady podľa uznesenia MsR č. 100/0104
zodpovedný: Ing. Křivánek
15    15    0    0

Uznesenie číslo 102/0104 vo veci informácie o stave kroniky mesta.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o stave kroniky mesta.
15    15    0    0

Uznesenie číslo 103/0104 vo veci cenníka inzercie v Kremnických novinách.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
cenník inzercie v Kremnických novinách podľa prílohy.
15    15    0    0

 

Uznesenie číslo 104/0104 vo veci ponuky mesta Příbor na nadviazanie partnerských kontaktov.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/ b e r i e   n a    v e d o m i  e
ponuku mesta Příbor na nadviazanie partnerských kontakov
B/ n e o d p o r ú č a
uzavrieť oficiálne partnerstvo vzhľadom na súčasnú situáciu
C/ o d p o r ú č a
nadviazať odborné kontakty zamerané na výmenu skúseností samospráv oboch miest na kultúrne a športové aktivity.
zodpovedný : komisia rovoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
15    15    0    0

Uznesenie číslo 105/0104 vo veci predloženej správy o činnosti Mestskej rady v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e    n a    v e d o m i e
správu o činnosti Mestskej rady v Kremnici za obdobie od 14. 3. do 10. 4. 2001, ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora.
15    15    0    0

Uznesenie číslo 106/0104 vo veci predloženej správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e    n a    v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici od posledného zasadnutia, ktorú predložil
RNDr. Vladimír Chovanec, prednosta MsÚ.
15    15    0    0

Uznesenie číslo 107/0104 vo veci správy o činnosti primátora mesta Kremnica za obdobie od 1. 3. 2001 do 20. 4. 2001.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e    n a    v e d o m i e
správu o činnosti primátora mesta Kremnica za obdobie od 1. 3. 2001 do 20. 4. 2001, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta Kremnica.
15    15    0    0

Uznesenie číslo 108/0104 vo veci kontroly stavu verejného osvetlenia v meste Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/ b e r i e    n a    v e d o m i e
správu o kontrole stavu verejného osvetlenia, ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora mesta
B/ u k l a d á
riaditeľovi Technických služieb Kremnica realizovať navrhované kroky podľa prílohy.
15    15    0    0

Uznesenie číslo 109/0104 vo veci odvolania a voľby do komisií Mestského zastupiteľstva v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/  o d v o l á v a
1.    PaedDr. Petra Klimeka z funkcie člena a predsedu komisie ochrany  verejného poriadku a likvidačnej, na vlastnú žiadosť,
2.    Norberta Boldiša z funkcie člena komisie rozvoja  vzdelávania, kultúry, mládeže a športu, na vlastnú žiadosť.
B/  v o l í
1.    PaedDr. Petra Klimeka za člena komisie rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu,
2.    Norberta Boldiša za člena a predsedu  komisie ochrany verejného poriadku a likvidačnej.
15    15    0    0

 

Ing. Miroslav Nárožný, primátor  mesta
RNDr. Vladimír Chovanec, prednosta MsÚ
Mgr. Jana Sýkorová, člen návrhovej komisie
Ing.Jaroslav Valent, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.