Uznesenia apríl 2003

Uznesenia zo 4. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 10. apríla 2003

Uznesenie číslo 71/0304 vo veci čerpania municipálneho úveru z Prvej komunálnej banky, a. s., Žilina.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
čerpanie municipálneho úveru na nákup krytov svietidiel verejného osvetlenia v sume 235.000,- Sk
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať čerpanie úveru podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Eva Ihringová
termín: 30. 4. 2003.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 72/0304 vo veci zverenia budovy súp. č. 391do správy Mestského bytového podniku.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/ s c h v a ľ u j e
zverenie nehnuteľného majetku mesta – budovy súp. č. 391 do správy Mestského bytového podniku od 26. 02. 2003 v celkovej hodnote 451.810,69 Sk
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať zverenie budovy do správy MsBP podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Eva Ihringová
termín: 15. 05. 2003.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 73/0304 vo veci zmeny časti uznesenia MsZ č. 16/0202 zo dňa 18. februára 2002 – žiadosť spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a.s., Bratislava, OZ Rádiokomunikácie, Cesta na Kamzík č.14, Bratislava o zriadenie vecného bremena na pozemok.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
zmenu časti znenia uznesenia nasledovne: text „na dobu určitú 10 rokov, za jednorázovú úhradu v sume 8.340,- Sk“ sa mení na text „na dobu určitú 10 rokov, vecné bremeno sa zriaďuje za odplatu 834,- Sk/ročne“
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať uzavretie dohody o zriadení vecného bremena na pozemok podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Eva Ihringová
termín: 15. 05. 2003.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 74/0304 vo veci  žiadosti vlastníkov bytov v dome súp. č. 50 na Dolnej ulici v Kremnici o odkúpenie pozemku.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 121/0008 zo dňa 28. augusta 2000
B/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku pod bytovým domom parc. č. KN-C 844/1 – zastavaná plocha o výmere 319 m² a pozemku parc. č. KN-C 844/2 – zastavaná plocha o výmere 50 m² v k. ú. Kremnica, zameraných geometrickým plánom č. 34611711-74/2000 z pozemku parc. č. KN-E 613/3, podľa § 18 a, ods. 3 Zák. č. 182/1993 Zb. v znení dodatkov vlastníkom bytov Márii Priwitzerovej, Petrovi Tončíkovi s manželkou, Gizele Marčekovej, Milanovi Hrmovi s manželkou, Dušanovi Zatkovskému, Štefanovi Groschovi, Juliane Lörincovej, Rastislavovi Lutherovi, Ľudovítovi Varchulíkovi s manželkou, Oľge Schmidtovej,  Jozefovi Bederovi s manželkou, všetci bytom Dolná 50/23, Kremnica, Ing. RNDr. Antonovi Lyciusovi, bytom Dolná 51/25, Kremnica, Gabriele Groschovej, bytom J. Horvátha 928/86, Kremnica, Jozefovi Groschovi, bytom J. Horvátha 903/36, Kremnica, Danielovi Groschovi, bytom Dolná 54/31, Kremnica, Brankovi Groschovi, bytom Ihráč č. 41, Jozefovi Krajčimu s manželkou, bytom J. Horvátha 905/40, Kremnica a Viere Mikovej, bytom Trieda SNP 1707/57, Banská Bystrica, v príslušnom podiele, za kúpnu cenu stanovenú podľa § 17 ods. 1 písm. d) Vyhl. č. 465/1991 Zb. v sume 3,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom 1.107,- Sk
C/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať predaj pozemku podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 05. 2003.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 75/0304 vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku, Mestského kultúrneho strediska a Technických služieb Kremnica k 31. 12. 2002.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e   n a  v e d o m i e
správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku, Mestského kultúrneho strediska a Technických služieb Kremnica k 31. 12. 2002.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 76/0304 vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta za rok 2002.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e   n a  v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta za rok 2002.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 77/0304 vo veci správy Mestského bytového podniku v Kremnici o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta za rok 2002.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e   n a  v e d o m i e
správu Mestského bytového podniku v Kremnici o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta za rok 2002.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 78/0304 vo veci správy Technických služieb Kremnica o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta za rok 2002.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e   n a  v e d o m i e
správu Technických služieb Kremnica o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta za rok 2002.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 79/0304 vo veci záverečného účtu Mesta Kremnica za rok 2002.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ b e r i e   n a  v e d o m i e
správu audítora o overení ročnej účtovnej uzávierky Mesta Kremnica za rok 2002 a stanovisko hlavného kontrolóra
B/ s ú h l a s í
s celoročným hospodárením Mesta Kremnica za rok 2002 bez výhrad.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 80/0304 vo veci tvorby a použitia Rezervného fondu pre rok 2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s ch v a ľ u j e
1.    tvorbu Rezervného fondu pre rok 2003 vo výške 1,336.000,- Sk z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2002
2.    použitie Rezervného fondu na úhradu splátky istiny úverov v roku 2003.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 81/0304 vo veci záverečného účtu Mestského bytového podniku v Kremnici za rok 2002.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s ch v a ľ u j e
1.    záverečný účet Mestského bytového podniku v Kremnici za rok 2002 v zmysle výroku audítora a stanoviska hlavného kontrolóra
2.    vysporiadanie straty vo výške 96 tis. Sk voči fondu reprodukcie investičného majetku účet 916.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 82/0304 vo veci záverečného účtu Technických služieb Kremnica za rok 2002.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s ch v a ľ u j e
1.    záverečný účet Technických služieb Kremnica za rok 2002 v zmysle výroku audítora a stanoviska hlavného kontrolóra
2.    vysporiadanie straty vo výške 2 331 tis. Sk voči fondu reprodukcie investičného majetku účet 916.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 83/0304 vo veci 1. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s ch v a ľ u j e
1.    zmenu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2003 nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    62 349 tis. Sk
výdavky:    62 249 tis. Sk
saldo:    100 tis. Sk
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    11 362 tis. Sk
výdavky:    11 311 tis. Sk
saldo:    51 tis. Sk
Finančné operácie:    príjmy:    1 336 tis. Sk
výdavky:    1 336 tis. Sk
saldo:    0
12    12    0    0

Uznesenie číslo 84/0304 vo veci použitia Fondu rozvoja bývania pre rok 2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s ch v a ľ u j e
použitie Fondu rozvoja bývania pre rok 2003 v zmysle návrhu.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 85/0304 vo veci schválenia predĺženia úveru – Superlinka od Prvej komunálnej banky, a.s. Žilina.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s ch v a ľ u j e
1.    prijatie úveru PKB – Superlinka od Prvej komunálnej banky, a.s. Žilina vo výške 600.000,- Sk
2.    vedenie príjmov mesta z podielových daní na účte mesta v PKB, a.s., minimálne po dobu existencie úverového vzťahu medzi mestom Kremnica a PKB, a.s.
B/ u k l a d á
mestskému úradu predložiť žiadosť o pridelenie úveru – Superlinka PKB, a.s. Žilina
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 17. 4. 2003.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 86/0304 vo veci 1. zmeny rozpočtu Technických služieb Kremnica pre rok 2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s ch v a ľ u j e
1.    zmenu rozpočtu Technických služieb Kremnica pre rok 2003
s príjmami v hlavnej činnosti    15.482 tis. Sk
s výdavkami v hlavnej činnosti    15.649 tis. Sk
saldo    –  167 tis. Sk
12    12    0    0

Uznesenie číslo 87/0304 vo veci návrhov a informácií, ktoré predložili Technické služby Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s ch v a ľ u j e
použitie cestnej dane na akcie uvedené v prílohe.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 88/0304 vo veci Zásad pre vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov mesta Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s ch v a ľ u j e
Zásady pre vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov mesta Kremnica.
12    12    0    0
Uznesenie číslo 89/0304 vo veci zrušenia Koncepcie podnikateľských aktivít v meste Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  r u š í
Koncepciu podnikateľských aktivít v meste Kremnica schválenú uznesením MsZ č. 138/9908 zo dňa 30. 8. 1999.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 90/0304 vo veci zrušenia Zásad pre určovanie cien za služby poskytované Mestom Kremnica a príspevkovými organizáciami zriadenými mestom.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  r u š í
Zásady pre určovanie cien za služby poskytované Mestom Kremnica a príspevkovými organizáciami zriadenými mestom schválené uznesením MsZ č. 189/0109 zo dňa
10. 9. 2001.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 91/0304 vo veci cenníkov za poskytovanie priestorov a služieb v budove na Ul. P. Križku 391/6 (MsKS), v mestskej telocvični a v hasičskej zbrojnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s ch v a ľ u j e
cenníky za poskytovanie priestorov a služieb v budove na Ul. P. Križku 391/6 (MsKS), v mestskej telocvični a v hasičskej zbrojnici v zmysle prílohy, s platnosťou od 1. 5. 2003.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 92/0304 vo veci návrhu na zníženie ceny bytov v bytovom dome 547/13 na Ul. J. Kollára.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s ch v a ľ u j e
cenu bytov v bytovom dome 547/13 na Ul. J. Kollára v Kremnici ako cenu dohodou vo výške 280,- Sk/m2
B/ u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku v Kremnici oznámiť uznesenie žiadateľom a vypracovať nové ponukové ceny podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: M. Bohunická
termín: 30. 4. 2003.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 93/0304 vo veci návrhu na zníženie ceny nebytového priestoru – OVOFRUIT,  Kutnohorská 667/4 pre Oľgu Schmidtovú.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ n e s ch v a ľ u j e
zníženie ceny nebytového priestoru – OVOFRUIT, Kutnohorská 667/4 v Kremnici pre Oľgu Schmidtovú
B/ u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku v Kremnici oznámiť bod A/ uznesenia žiadateľke
zodpovedná: M. Bohunická
termín: 20. 4. 2003.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 94/0304 vo veci žiadosti spoločnosti EKO-Produkt, s. r. o., Dlžiny 122/40, Turčianske Teplice, o prenájom poľnohospodárskej pôdy a pozemkov v k. ú. Kremnica a Kremnické Bane
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
1.    zrušenie zmluvy o nájme č. EO 03/9506 zo dňa 20. 07. 1995 uzavretej s Ing. Jánom Svitkom– JANTAR, zmluvy o nájme pozemkov č. EO 523/96 zo dňa 15. 07. 1996 uzavretej s Ing. Jánom Svitkom – JANTAR v znení dodatkov a dohody o zmene nájomcu zo dňa 12. 03. 2002 uzavretej medzi Mestom Kremnica, Ing. Jánom Svitkom – JANTAR a spoločnosťou EKO-Produkt, s. r. o., Turčianske Teplice
2.    prenájom pozemkov
–    v katastrálnom území Kremnica lokalita Jazerný dvor parc. č. KN-C 1205/2, 1205/4, 1205/5, 1205/6, 1205/7 – zastavané plochy o celkovej výmere
1 0429 m² na účel obslužnej a skladovacej plochy pre poľnohospodársku výrobu
–    poľnohospodárskej pôdy v extraviláne katastrálneho územia Kremnica parc. č. KN-E 1264, 2083, 2192/1, 2192/2, 2192/3, 2194/1, 2194/2, 2237/2, 2242 o celkovej výmere 3 6914 m²
–    poľnohospodárskej pôdy v extraviláne katastrálneho územia Kremnické Bane parc. č. KN-E  728/1, 728/2, 729, 791, 792/1, 792/2 o celkovej výmere
9 2702 m²
spoločnosti EKO-Produkt, s. r. o., Dlžiny 122/40, Turčianske Teplice, od 01. 01. 2003 na dobu neurčitú, za ročné nájomné celkom 16.602,- Sk
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom podľa bodu A/ 2. uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 05. 2003.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 95/0304 vo veci žiadosti Oldřicha Přibyla, Ul. Zlatá 630/10, Kremnica, o odkúpenie pozemku na výstavbu garáže v k. ú. Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku na výstavbu garáže časť parc. č. KN-C 399/1 – zastavaná plocha o výmere cca 30 m² v k. ú. Kremnica žiadateľovi Oldřichovi Přibylovi, Ul. Zlatá 630/10, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 200,- Sk/m² a za podmienky predloženia geometrického plánu
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť bod A/ uznesenia žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 04. 2003.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 96/0304 vo veci žiadosti Alžbety Lányiovej, Veternícka 111/7, Kremnica, o odkúpenie pozemku pod garážou v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku pod garážou parc. č. KN-C 950/2 – zastavaná plocha o výmere 22 m² v k. ú. Kremnica, vytvoreného geometrickým plánom č. 34611771-99/2002 zo dňa
29. 11. 2002 z pozemku parc. č. KN-C 950, žiadateľke Alžbete Lányiovej, Veternícka 111/7, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 200,- Sk/m2 , t. j. kúpna cena celkom 4.400,- Sk
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 05. 2003.
12    11    0    1

Uznesenie číslo 97/0304 vo veci kontrolnej činnosti Mesta Kremnica v spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s. r. o.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
dodatok č. 5 k zmluve o nájme pozemkov č. OSMM 01/9805 uzavretej so spoločnosťou Mestské lesy Kremnica, s. r. o., podľa predloženého návrhu
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať dodatok č. 5 podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 05. 2003.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 98/0304 vo veci žiadosti spoločnosti Grotto, s.r.o., Sokolská 1/b, Bratislava, o odkúpenie pozemku v priemyselnej zóne Včelín v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 2779/3 diel 1 – ostatné plochy o výmere 3646 m2 a diel 2 – trvalé trávne porasty o výmere 1130 m2, t.j. spolu 4776 m2 v priemyselnej zóne Včelín v k.ú. Kremnica spoločnosti Grotto, s.r.o., Sokolská 1/b, Bratislava, za kúpnu cenu dohodou vo výške 50,- Sk/m2, t.j. kúpna cena celkom 238.800,- Sk a za podmienky zriadenia predkupného práva mesta za rovnakých podmienok
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať predaj nehnuteľnosti podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 5. 2003.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 99/0304 vo veci návrhu termínov a tém na verejné zhromaždenia a verejné vypočutie v roku 2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s ch v a ľ u j e
termíny a témy na verejné zhromaždenia a verejné vypočutie v roku 2003 nasledovne:
verejné zhromaždenia:
15. 5.2003
Organizačné zmeny v samospráve
Zmena systému požiarnej ochrany
Zmeny v kompetenciách samosprávy
Rôzne
27.11.2003
Návrh rozpočtu mesta pre rok 2004
Plnenie úloh zo stratégie rozvoja
mesta za rok 2003
Návrh úloh pre rok 2004
Rôzne
verejné vypočutie:
19.6.2003
Stratégia rozvoja Mesta Kremnica
do roku 2010.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 100/0304 vo veci funkcie riaditeľa Centra voľného času v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ o d v o l á v a
Mgr. Igora Kríža z funkcie riaditeľa Centra voľného času v Kremnici dňom 11. 4. 2003
B/ v y m e n ú v a
Eleonóru Alaxovú do funkcie dočasnej riaditeľky Centra voľného času v Kremnici v zmysle § 4 ods. 10 zákona NR SR č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov a to od 11. 4. 2003 do dňa, kedy bude Mestským zastupiteľstvom v Kremnici vymenovaný riaditeľ Centra voľného času v Kremnici na základe výsledkov vyhláseného výberového konania
C/ v y h l a s u j e
výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Centra voľného času v Kremnici v zmysle § 7a zákona SNR č. 542/90 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov nasledovne:
Mesto Kremnica vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Centra voľného čau v Kremnici.
1.    Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie:
–    vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru (podľa prílohy č. X. a XV. vyhlášky č. 41/96 Zb.,
–    najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
–    absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
2.    Osobnostné a špeciálne predpoklady uchádzačov na výkon funkcie:
–    bezúhonnosť,
–    záujem o uvedenú prácu.
3.    Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
–    profesijný životopis,
–    overená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
–    overená fotokópia dokladu o absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky, alebo jej náhrady,
–    doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
4.    Súčasťou prihlášky do výberového konania je i návrh koncepcie rozvoja Centra voľného času v Kremnici.
5.    Termín podania prihlášky do výberového konania je potrebné predložiť najneskôr do 12.mája 2003 na adresu: Mestský úrad Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01  Kremnica. Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia v podateľni Mestského úradu v Kremnici. Žiadosť a požadované doklady je potrebné predložiť v zatvorenej obálke s označením „výberové konanie – riaditeľ CVČ“
D/ p o v e r u j e
primátora mesta Kremnica zabezpečiť zverejnenie vyhláseného výberového konania v priestoroch Centra voľného času v Kremnici najneskôr 30 dní pred jeho konaním, t.j. 11. 4. 2003
E/ v y m e n ú v a
Mgr. Igora Kríža a Ing. Štefana Rošku ako zástupcov Mesta Kremnica ako zriaďovateľa, ktorí sa zúčastňujú na práci rady školy pri výberovom konaní s poradným hlasom.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 101/0304 vo veci správy o činnosti mestskej rady, mestského úradu a primátora mesta.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e   n a  v e d o m i e
1.    správu o činnosti Mestskej rady v Kremnici za obdobie od 25. 2. 2003 do 31. 3. 2003, ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora
2.    správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za obdobie od 26. 2. 2003 do 2. 4. 2003, ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora
3.    správu o činnosti primátora mesta za obdobie od 26. 2. 2003 do 2. 4. 2003, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 102/0304 vo veci informácie o podaných majetkových priznaniach vedúcich zamestnancov, ktorí vykonávajú funkciu štatutárneho zástupcu organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e   n a  v e d o m i e
informáciu o posúdení a výsledkoch prehodnotenia majetkových priznaní vedúcich zamestnancov, ktorí vykonávajú funkciu štatutárneho zástupcu organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto Kremnica v zmysle § 10 ods. 3 zákona NR SR č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 103/0304 vo veci voľby Mestskej školskej rady v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ b e r i e   n a  v e d o m i e
voľbu členov mestskej školskej rady, predsedu a podpredsedu
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť voľbu členov mestskej školskej rady školám a školským zariadeniam pôsobiacim na území mesta Kremnica.
11    11    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor  mesta
Mgr. Jana Sýkorová, člen návrhovej komisie
Mgr. Stanislav Šumichrast, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.