Uznesenia apríl 2004

Uznesenia zo 4. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 22. apríla 2004

Uznesenie číslo 108/0404 vo veci ponuky na odpredaj budovy súp. č. 874 na Ul. J. Horvátha v Kremnici podľa uznesenia MsZ č. 34/0402 zo dňa 12. 2. 2004.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ b e r i e  n a  v e d o m i e,
že v termíne na predloženie žiadostí o odkúpenie budovy súp. č. 874 na Ul. J. Horvátha v Kremnici do 31. 3. 2004 mestský úrad dostal dve žiadosti:
–    spoločnosť ROKUR, spol. s r.o., Kmeťkova 27, Nitra,
–    Jozef Belák, Nám. Biely kríž 1111/4, Bratislava,
s ktorých ani jeden žiadateľ neponúkol ponukovú cenu, preto neboli ani v jednom prípade splnené podmienky ponukového konania.
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť žiadateľom, že ich žiadosť nesplnila podmienky ponukového konania
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 5. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 109/0404 vo veci ďalšieho postupu pri odpredaji budovy súp. č. 874 na Ul. J. Horvátha v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e
novú ponuku mesta na odpredaj budovy súp. č. 874 na Ul. J. Horvátha v Kremnici, za ponukovú cenu 1,500.000,- Sk s termínom predloženia žiadostí do 31. 5. 2004
B/ u k l a d á
mestskému úradu zverejniť ponuku na tabuli mesta, webovej stránke mesta, vo vývesných skrinkách, v mestskom rozhlase, v týždenníku My Žiara a v dvojtýždenníku Slovensko a reality
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 29. 4. 2004.
10    9    0    1

Uznesenie číslo 110/0404 vo veci odpredaja kopírovacieho stroja TOSHIBA 3560 firme FOLLOW ME – Servis, s.r.o., Centrum II 88/35, Dubnica nad Váhom.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 43/0402 zo dňa 12. 2. 2004
B/ s ch v a ľ u j e
odpredaj kopírovacieho stroja TOSHIBA 3560 firme FOLLOW ME – Servis, s.r.o., Centrum II 88/35, Dubnica nad Váhom za kúpnu cenu dohodou vo výške 5.000,- Sk.
C/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj kopírovacieho stroja podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 5. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 111/0404 vo veci žiadosti Jána Škamlu s manželkou, Turček č. 168, o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Horný Turček po predložení geometrického plánu.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 175/0309 zo dňa 11. 09. 2003
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov v katastrálnom území Horný Turček
– pozemok parc. č. KN-C 108 – záhrada o výmere 53 m2,
– pozemok parc. č. KN-C 110 – záhrada o výmere 101 m2,
– pozemok parc. č. KN-C 111 – záhrada o výmere 266 m2
– pozemok parc. č. KN-C 107/3 – ostatná plocha o výmere 886 m2  zameraného geometrickým plánom č.  34611771-19/2004 zo dňa 29. 3. 2004 ako diel 1  z pozemku parc. č. KN-E 1481 žiadateľovi Jánovi Škamlovi s manželkou Ľubicou, Turček č. 168, za kúpnu cenu dohodou vo výške 5,- Sk/m2, t. j. kúpna cena celkom 6.530,- Sk
C/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj pozemkov žiadateľovi podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 5. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 112/0404 vo veci žiadosti Jána Taru s manželkou, Ambrová 21, Bratislava o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Horný Turček po predložení geometrického plánu.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 261/0312 zo dňa 11. 12. 2003
B/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 731/2-TTP o výmere 1176 m² zameraného geometrickým plánom č. 34611771-15/2004 ako diel 1 z pozemku parc. č. KN-E  495/12 a pozemku parc. č. KN-C 474 – orná pôda o výmere 434 m² zameraného geometrickým plánom č. 34611771-15/2004 z pozemkov parc. č. KN-E 494 a parc. č. KN-E 495 v katastrálnom území Horný Turček, Jánovi Tarovi s manželkou, Ambrová 21, Bratislava, za kúpnu cenu dohodou vo výške 10,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom 16.100,- Sk
C/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj pozemkov žiadateľovi podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 5. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 113/0404 vo veci žiadosti občianskeho združenia PERMONÍK, S. Chalupku 286/21, Kremnica, o odkúpenie pozemkov v k. ú. Kremnica po dodaní geometrického plánu.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 225/0211 zo dňa 04. 11. 2002
B/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1666/45 – zastavaná plocha o výmere 814 m² v katastrálnom území Kremnica, zameraného geometrickým plánom č. 33326177-17/2004 zo dňa 8. 3. 2004 z pozemkov parc. č KN-C 1666/15 a KN-C 1666/18, Klubu detí a mládeže so sluchovým postihnutím Permoník, S. Chalupku 286/21,Kremnica, za
celkovú kúpnu cenu dohodou 1,- Sk, za podmienky zriadenia predkupného práva mesta na pozemok parc. č. KN-C 1666/45 a za podmienky preloženia existujúceho prístrešku na kontajnery na náklady združenia na susedný pozemok  a strpenia prístrešku na kontajnery na svojom pozemku do doby jeho preloženia
C/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj pozemku žiadateľovi podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 6. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 114/0404 vo veci prevodu stavieb a pozemkov v katastrálnom území Kremnica z vlastníctva Mesta Kremnica do vlastníctva spoločnosti Mestské lesy Kremnica s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
zapísanie nepeňažného vkladu, ktorým sú nasledovné nehnuteľnosti v katastrálnom území Kremnica:
–    stavba chata Hladká skala, robotnícka ubytovňa, súp. č. 1318 postavená na pozemku parc. č. KN-C 3308,
–    pozemok parc. č. KN-C 3308 – zastavaná plocha o výmere 61 m²,
–    stavba chata Dobrá jama, lesný sklad, súp. č. 1319 postavená na pozemku parc. č. KN-C 3312,
–    pozemok parc. č. KN-C 3312 – zastavaná plocha o výmere 75 m²,
do katastra nehnuteľností z vlastníctva Mesta Kremnica, zapísaného na liste vlastníctva č. 1388 do vlastníctva spoločnosti Mestské lesy Kremnica s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica na list vlastníctva č. 2461
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie Mestským lesom Kremnica, s.r.o.,
zodpovedný: Ing. Ihringová
termín: 31. 5. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 115/0404 vo veci prevodu stavieb a pozemkov v katastrálnom území Čremošné, Dolná Štubňa, Horný Turček z vlastníctva Mesta Kremnica do vlastníctva spoločnosti Mestské lesy Kremnica s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
zapísanie nepeňažného vkladu, ktorým sú nasledovné nehnuteľnosti v katastrálnych územiach Čremošné:
–    stavba chata Flochová, súp. č. 94 postavená na pozemku parc. č. KN-C 558/2,
–    stavba ubikácia Flochová, súp. č. 145 postavená na pozemku parc. č. KN-C 557/1,
–    stavba horáreň Bartoška, bez súp. č. postavená na pozemku parc. č. KN-C 591/2,
Dolná Štubňa:
–    stavba horáreň Glózy, súp. č. 1867 postavená na pozemku parc. č. KN-C 662,
–    pozemok parc. č. KN-C 662 – zastavaná plocha o výmere 102 m²,
Horný Turček:
–    stavba chata Štrich, bez súp. č. postavená na pozemku parc. č. KN-C 866,
–    stavba chata Krámska, súp. č. 190 postavená na pozemku parc. č. KN-C 788,
–    stavba ubikácia Štrich, súp. č. 193 postavená na pozemku parc. č. KN-C 868/2,
–    stavba chata Maďarská, súp. č. 188 postavená na pozemku parc. č. KN-C 765/3,
–    pozemok parc. č. KN-C 765/3 – zastavaná plocha o výmere 48 m²,
–    stavba ubikácia Obrázok, súp. č. 192 postavená na pozemku parc. č. KN-C 993/3,
–    pozemok parc. č. KN-C 993/3 – lesný pozemok o výmere 339 m²,
do katastra nehnuteľností z vlastníctva Mesta Kremnica do vlastníctva spoločnosti Mestské lesy Kremnica s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie Mestským lesom Kremnica, s.r.o.,
zodpovedný: Ing. Ihringová
termín: 31. 5. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 116/0404 vo veci ponuky na odpredaj mestského pozemku časť parc. č. KN-C 689 – ostatná plocha o výmere 1771 m² v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –      A/ b e r i e   n a   v e d o m i e
že o kúpu časti ponúkaného pozemku parc. č. KN-C 689 – ostatná plocha o výmere 1000 m² v katastrálnom území Kremnica prejavil záujem jediný záujemca Ing. Július Zöldy, Zlatá 596/3, Kremnica
B/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 689 – ostatná plocha o výmere cca 1000 m² v katastrálnom území Kremnica Ing. Júliusovi Zöldymu, Zlatá 596/3, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 20,- Sk/m², za podmienky dodania geometrického plánu
C/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 5. 2004.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 117/0404 vo veci nakladania s hnuteľným majetkom bývalej Nemocnice s poliklinikou Kremnica – lekárskymi prístrojmi a zariadeniami z inventúrneho úseku Oddelenie klinickej biochémie Žiar nad Hronom (ďalej len OKB).
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/  s ch v a ľ u j e
1.    zmenu uznesenia MsZ č. 36/0402 zo dňa 12. februára 2004 tak, že text:
„a) do 17. 2. 2004 vyčleniť majetok  potrebný pre Domov sociálnych služieb (do 31. 3. 2004) a pre LSPP, OKB, RTG na poliklinike a chirurgickú ambulanciu do odštátnenia“ sa mení na text:
„a) do 17. 2. 2004 vyčleniť majetok  potrebný pre Domov sociálnych služieb (do 31. 3. 2004) a pre LSPP, RTG na poliklinike a chirurgickú ambulanciu do odštátnenia“,
2.    odpredaj lekárskych prístrojov a zariadení z inventúrneho úseku OKB Žiar nad Hronom podľa inventúrneho súpisu ku dňu 30. 11. 2003 Nemocnici s poliklinikou Žiar nad Hronom a Psychiatrickej nemocnici prof. Matulaya v Kremnici za cenu určenú znalcom. Neodpredané prístroje a zariadenia ponúknuť ďalším záujemcom.
B/  u k l a d á
mestskému úradu
a)    v termíne do 14. 5. 2004 zabezpečiť znalecké posudky na predmetné lekárske prístroje a zariadenia
b)    v termíne do 31. 5. 2004 realizovať odpredaj podľa bodu A/ 2. uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: podľa textu.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 118/0404 vo veci doplnenia podmienok kúpnej zmluvy na odpredaj nedostavaného vodovodu na Skalke spoločnosti – COIMEX Invest, a. s., Partizánska cesta 3, Banská Bystrica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  A/ s ch v a ľ u j e
doplnenie podmienok kúpnej zmluvy na odpredaj nedostavaného vodovodu na Skalke spoločnosti – COIMEX Invest, a. s., Partizánska cesta 3, Banská Bystrica, schválený uznesením MsZ č. 95/0403 zo dňa 11. 3. 2004 o:
1.    splátkový kalendár kúpnej ceny podľa kúpnej zmluvy na odpredaj nedostavaného vodovodu na Skalke spoločnosti – COIMEX Invest, a.s., Partizánska cesta 3, Banská Bystrica vo výške 1,500.000,- Sk nasledovne:
– do 60 dní od podpisu kúpnej zmluvy    500.000,- Sk
– do 30. 04. 2004                500.000,- Sk
– do 31. 12. 2004                500.000,- Sk
2.    zriadenie vecného bremena spočívajúceho v prístupe na pozemky vo vlastníctve Mesta Kremnica, ktorými prechádza trasa vodovodu  na Skalke, v prospech kupujúceho, za účelom dostavby vodovodu a v budúcnosti jeho prípadnej opravy. Ide o tieto pozemky v katastrálnych územiach:
–    Kremnica – KN-C 3282/1, KN-C 3400/1, KN-C 3274, KN-C 3401, KN-C 3254, KN-C 3239
–    Krahule – KN-C 532, KN-C 533, KN-C 534, KN-C 535, KN-C 540 KN-C 541/2, KN-C 537/2
–    Horný Turček – KN-C 1285/1, KN-C 1285/8, KN-C 1285/9, KN-C 1286
B/  u k l a d á
mestskému úradu doplniť kúpnu zmluvu na odpredaj nedostavaného vodovodu na Skalke podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 5. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 119/0404 vo veci volieb do Európskeho parlamentu konaných dňa 13. júna 2004.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t vo – A/ b e r i e  n a  v e d o m i e, že
1.    predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojim rozhodnutím zo dňa 10. marca 2004 o vyhlásení  volieb do Európskeho parlamentu, ktoré bolo uverejnené pod č. 124/2004 Z.z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na nedeľu 13. júna 2004
2.    primátor mesta podľa § 6 ods. 2 zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003 Z.z. utvoril na odovzdávanie hlasovacích lístkov a sčítanie hlasov 5 volebných okrskov a určil nasledovné volebné miestnosti:
Okrsok č. 1:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Zámocké námestie, Zlatá ulica, Továrenská ulica, Langsfeldova ulica, Štúrova ulica, Rumunskej armády, Kutnohorská ulica, Banská cesta, Nová dolina, Ul. J. Horvátha (čísla domov 861, 862, 863, 872, 878, 887, 892, 893, 894, 896, 897, 899, 900, 901, 912, 913, 916, 917, 918, 919, 920 a 922), Revolta
volebná miestnosť – zasadačka Hasičskej zbrojnice, Ul. Langsfeldova č. 698/13.
Okrsok č. 2:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Veternícka ulica, Ul. S. Chalupku, Ul. ČSA
volebná miestnosť – kancelária poslancov, prízemie vpravo, Mestské kultúrne stredisko, Ul. P. Križku 391/6.
Okrsok č. 3:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Štefánikovo námestie, Námestie SNP, Angyalova ulica, Bystrická ulica, Partizánska dolina, Ul. P. Križku, Ul. J. Kollára, Zechenterova ulica
volebná miestnosť- radná sieň, Mestský úrad v Kremnici.
Okrsok č. 4:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Matunákova ulica, Dolná ulica
volebná miestnosť – učebňa, prízemie vľavo, Mestské kultúrne stredisko, Ul. P. Križku 391/6.
Okrsok č. 5:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Galandov majer, Ul. J. Horvátha (čísla domov 879, 881, 883, 884, 902, 903, 904, 905, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 954, 955, 956 a 957)
volebná miestnosť – mestská telocvičňa, Ul. J. Horvátha 884/61
3.    voľby sa budú konať v nedeľu 13. júna 2004 od 7.00 h do 22.00 h.
B/ ž i a d a
všetky orgány a subjekty zapojené do prípravy a priebehu volieb do Európskeho parlamentu postupovať v súlade so zákonom č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003 Z.z.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 120/0404 vo veci VZN č. 8/2004 vymedzenie miest pre umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu konaných dňa 13. júna 2004.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t vo – s ch v a ľ u j e
VZN č. 8/2004 vymedzenie miest pre umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu konaných dňa 13. júna 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 121/0404 vo veci zmeny a doplnenia VZN č. 7/2000 o usmerňovaní a evidencii chovu hospodárskych zvierat a spoločenských zvierat na území mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t vo – s ch v a ľ u j e
VZN č. 9/2004, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2000 o usmerňovaní a evidencii chovu hospodárskych zvierat a spoločenských zvierat na území mesta Kremnica.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 122/0404 vo veci plnenia rozpočtu Mesta Kremnica, Mestského bytového podniku a Technických služieb Kremnica  k 31. 12. 2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mesta Kremnica, Mestského bytového podniku a Technických služieb Kremnica k 31. 12. 2003.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 123/0404 vo veci správy Mesta Kremnica, Mestského bytového podniku a Technických služieb Kremnica o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta za rok 2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   – b e r i e  n a  v e d o m i e
správy Mesta Kremnica, Mestského bytového podniku a Technických služieb Kremnica o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta za rok 2003.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 124/0404 vo veci správy záverečného účtu Mesta Kremnica za rok 2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
správu audítora o overení ročnej účtovnej uzávierky Mesta Kremnica za rok 2003 a stanovisko hlavného kontrolóra
B/ s ú h l a s í
s celoročným hospodárením Mesta Kremnica za rok 2003 bez výhrad.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 125/0404 vo veci správy záverečného účtu Mestského bytového podniku v Kremnici za rok 2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e
1.    záverečný účet Mestského bytového podniku v Kremnici za rok 2003 v zmysle výroku audítora a stanoviska hlavného kontrolóra
2.    vysporiadanie straty vo výške 1.466 tis. Sk voči fondu reprodukcie investičného majetku účet 916.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 126/0404 vo veci správy záverečného účtu Technických služieb v Kremnici za rok 2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e
1.    záverečný účet Technických služieb v Kremnici za rok 2003 v zmysle výroku audítora a stanoviska hlavného kontrolóra
2.    vysporiadanie straty vo výške 2.546 tis. Sk nasledovne:
a)    426 tis. Sk uhradiť zriaďovateľom
b)    2.120 tis. Sk voči fondu reprodukcie investičného majetku účet 916.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 127/0404 vo veci tvorby a použitia Rezervného fondu pre rok 2004.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e
1.    tvorbu Rezervného fondu pre rok 2003 vo výške 1.336 tis. Sk z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2003
2.    použitie Rezervného fondu na úhradu splátky istiny úverov v roku 2004.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 128/0404 vo veci 1. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2004.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e
1.zmenu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2004 nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    67.161 tis. Sk
výdavky:    67.161 tis. Sk
saldo:    0 tis. Sk
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    19.388 tis. Sk
výdavky:    19.341 tis. Sk
saldo:    47 tis. Sk
8    8    0    0

Uznesenie číslo 129/0404 vo veci 1. zmeny rozpočtu Technických služieb Kremnica pre rok 2004.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e
1.zmenu rozpočtu Technických služieb Kremnica pre rok 2004
s príjmami v hlavnej činnosti     16.282 tis. Sk     vrátane príspevku zriaďovateľa vo
výške 16.066 tis. Sk
s výdavkami v hlavnej činnosti     16.394 tis. Sk
saldo    –  112 tis. Sk
8    8    0    0

Uznesenie číslo 130/0404 vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku a Technických služieb Kremnica za 1. štvrťrok 2004.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestského bytového podniku a Technických služieb Kremnica za 1. štvrťrok 2004.
8    8    0    0
Uznesenie číslo 131/0404 vo veci prenájmu nebytového priestoru v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici (budova polikliniky) pre ABILITY s.r.o., Chrásteka 6/1, 965 01  Žiar nad Hronom zastúpeného konateľom Ing. Petrom Dvorským.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e
prenájom nebytového priestoru v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici (budova polikliniky) pre ABILITY s.r.o., Chrásteka 6/1, 965 01  Žiar nad Hronom, zastúpené Ing. Petrom Dvorským, na prízemí, o výmere 10,68 m2, za cenu 900,- Sk/m2/rok, s termínom od 1. 5. 2004 na dobu neurčitú, za účelom zriadenia kancelárie.
B/ u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku v Kremnici vypracovať zmluvu podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: M. Bohunická
termín: 30. 4. 2004.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 132/0404 vo veci žiadosti zdravotnej poisťovne SIDERIA – ISTOTA o upustenie od vymáhania poplatkov z omeškania.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t vo – s ch v a ľ u j e
upustenie od vymáhania poplatkov z omeškania vo výške 135.945,60 Sk dlžníka, ktorým je zdravotná poisťovňa SIDERIA – ISTOTA, a to v zmysle čl. 10 ods. 6 VZN 3/2003 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.
8    5    0    3

Uznesenie číslo 133/0404 vo veci rozšírenia prenájmu nebytového priestoru v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici (budova polikliniky) pre Detské integračné centrum, zastúpené Margitou Schmidtovou, PhD.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e
rozšírenie prenájmu nebytového priestoru v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici (budova polikliniky) pre Detské integračné centrum, zastúpené Margitou Schmidtovou PhD., na II. poschodí, o miestnosť s výmerou 23,15 m2, za cenu 250,- Sk/m2/rok, s termínom od 1. 5. 2004 na dobu neurčitú.
B/ u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku v Kremnici vypracovať dodatok k zmluve podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: M. Bohunická
termín: 30. 4. 2004.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 134/0404 vo veci žiadosti Spoločenstva vlastníkov bytov „POD AGÁTOM“, J. Horvátha 881/55, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1585/2 – zastavaná plocha o výmere 556 m² v katastrálnom území Kremnica vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 881: Jozefovi Zelinovi s manželkou, MVDr. Jane Zlatošovej, Matilde Nárožnej, Vojtechovi Žiarnemu s manželkou, Márii Lysekovej, Róbertovi Gáfrikovi s manželkou, Lýdii Weissovej, Oľge Brčkovej, Jánovi Cibuľovi s manželkou, Ľudovítovi Schmidtovi s manželkou, Anne Čillíkovej, Márii Kroisingerovej s manželom, Miroslavovi Palíkovi s manželkou, Karolovi Martinčekovi s manželkou, Magdaléne Daubnerovej, Erike Elešovej, Liptayovi Ľudovítovi s manželkou, Jánovi Dérerovi s manželkou, Márii Horváthovej, Oľge Brčkovej, Jozefovi Rajterovi a Ing. Márii Samsonovej, bytom Hurbanova 2289, Čadca, Marcelovi Krížovi bytom J. Horvátha 903/36, Kremnica, Ing. Richardovi Zandtovi, bytom J. Horvátha 903/36, Kremnica, Miroslave Sámelovej, bytom Zlatá 635/20, Kremnica, Drahomíre Ďurianovej, bytom Zechenterova 365/42, Kremnica, Elene Reiterovej, bytom Horná Ves 44/E, Kremnica, Anne Čilíkovej, bytom J. Horvátha 881/55, Kremnica, Mgr. Jane Sýkorovej, bytom J. Horvátha 905/40, Kremnica a Miroslave Dankovej, bytom Dolná 96/62, Kremnica, Miroslave Fleškovej, bytom J. Horvátha 904/38, Kremnica, Ing. Mariánovi Šalátovi, bytom Dolná 55/33, Kremnica, Zdenkovi Ošúsovi, bytom Dolná 55/33, Kremnica a Jánovi Hoghovi, bytom J. Horvátha 903/36, Kremnica, v príslušnom podiele, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m², t.j. kúpna cena celkom 55.600,- Sk a za podmienky uhradenia nákladov na vyhotovenie geometrického plánu
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 6. 2004.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 135/0404 vo veci žiadosti MUDr. Emílie Müllerovej, bytom Dolná 51/25, Kremnica o prenájom pozemku pod prefabrikovanou garážou v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 1690 – zastavaná plocha o výmere 18,6 m² v  katastrálnom území Kremnica MUDr. Emílii Müllerovej, Dolná 51/25, Kremnica, na dobu určitú od 1. 6. 2004, do doby realizácie tejto etapy pešej zóny, za nájomné vo výške 30,- Sk/m²/rok, t.j. ročné nájomné celkom 558,- Sk
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom pozemku podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 5. 2004.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 136/0404 vo veci žiadosti Jozefa Daxnera – TEMPO, Kopernica č. 23, o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/ n e s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 1666/1 – ostatná plocha o výmere 120 m² v  katastrálnom území Kremnica Jozefovi Daxnerovi – TEMPO, Kopernica č. 23, vzhľadom na to, že uvedená plocha slúži ako súčasť občianskej vybavenosti k susediacim bytovým domom
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 5. 2004.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 137/0404 vo veci žiadosti Jarmily Zobanovej, Veternícka 111/7, Kremnica o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/ n e s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemkov parc. č. KN-C 1758/2 – zastavaná plocha o výmere 60 m² a parc. č. KN-C 1758/5 – zastavaná plocha o výmere 35 m² v  katastrálnom území Kremnica Jarmile Zobanovej, Veternícka 111/7, Kremnica
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľke
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 5. 2004.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 138/0404 vo veci výpovede zmluvy o prenájme objektov a o odmene za služby spojené s užívaním týchto objektov č. EO 12/93 zo dňa 29. 4. 1993 uzatvorenej s Telovýchovnou jednotou „Biela stopa“ Kremnica, Dolná 83, Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/ s ch v a ľ u j e
vypovedanie zmluvy o prenájme objektov a o odmene za služby spojené s užívaním týchto objektov č. EO 12/93 zo dňa 29. 4. 1993 uzatvorenej s Telovýchovnou jednotou „Biela stopa“ Kremnica, Dolná 83, Kremnica k 1. 5. 2004.
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať výpoveď zmluvy podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 27. 4. 2004.
7    7    0    0

Uznesenie číslo 139/0404 vo veci žiadosti spoločnosti TB TRADE, a.s. Bánovce nad Bebravou o odpustenie úrokov z omeškania.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  o d p o r ú č a
primátorovi mesta nevymáhať od spoločnosti TB TRADE, a.s. Bánovce nad Bebravou zostávajúcu časť úrokov z omeškania so zaplatením ceny za prevod obchodného podielu v spoločnosti Limba – Skalka, spol. s r.o. vo výške cca 380.000,- Sk.
7    7    0    0

Uznesenie číslo 140/0404 vo veci návrhu dodatku k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu č. 1/EO/2003/MP-p zo dňa 31. 1. 2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e
návrh dodatku k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu č. 1/EO/2003/MP-p.
7    7    0    0

Uznesenie číslo 141/0404 vo veci vyradenia Materskej školy, Ul. P. Križku 386/11 Kremnica zo siete školských zariadení ku dňu 30. júna 2004.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
dôvodovú správu o racionalizácii siete materských škôl v meste Kremnica
B/ k o n š t a t u j e,
že je v záujme mesta znížiť počet materských škôl z doterajších troch na dve, z dôvodov zníženia prevádzkových nákladov, pričom bude garantované zachovanie doterajšej úrovne výchovno-vzdelávacej činnosti
C/ u k l a d á
mestskému úradu vypracovať a predložiť Ministerstvu školstva SR v mene zriaďovateľa, ktorým je Mesto Kremnica, podľa § 17 zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, žiadosť o vyradenie Materskej školy, Ul. P. Križku 386/11 Kremnica zo siete školských zariadení ku dňu 30. 6. 2004
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: 7. 5. 2004.
11    10    1    0

Uznesenie číslo 142/0404 vo veci výberového konania na funkciu riaditeľky Materskej školy na Dolnej ulici v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/o d v o l á v a
Janu Daubnerovú z funkcie riaditeľky Materskej školy na Dolnej ulici v Kremnici ku dňu 30. júna 2004.
B/ v y h l a s u j e
výberové konanie na vymenovanie riaditeľky Materskej školy na Dolnej ulici v Kremnici podľa § 3 ods. 1 zákona SNR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
Mesto Kremnica vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľky Materskej školy na Dolnej ulici v Kremnici
1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie:
–    odborná a pedagogická spôsobilosť ustanovená podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 41/1996 Z.z.
–    najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
2.    osobnostné a špeciálne predpoklady uchádzačov na výkon funkcie:
–    bezúhonnosť
–    záujem o uvedenú prácu
3.    zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
–    profesijný životopis
–    overená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
–    doklad o bezúhonnosti – odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
4.    súčasťou prihlášky do výberového konania je i návrh koncepcie rozvoja Materskej školy na Dolnej ulici v Kremnici
5.    termín podania prihlášky do výberového konania je potrebné predložiť najneskôr do 15. mája 2004 na adresu: Mestský úrad Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01  Kremnica. Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia v podateľni Mestského úradu v Kremnici. Žiadosť a požadované doklady je potrebné predložiť v zatvorenej obálke s označením: „Výberové konanie – riaditeľka MŠ na Dolnej ulici“
C/ p o v e r u j e
primátora mesta Kremnica zabezpečiť zverejnenie vyhláseného výberového konania v priestoroch Materskej školy na Dolnej ulici v Kremnici, v Kremnických novinách, na web stránke mesta a v mestskom rozhlase, najmenej 3 týždne pred jeho začatím, t.j. 27. apríla 2004.
D/ v y m e n ú v a
Mgr. Igora Kríža ako zástupcu zriaďovateľa, ktorý sa zúčastňuje na práci výberovej komisie pri výberovom konaní s poradným hlasom, podľa § 4 ods.3 zák. SNR č.596/2003 Z.z. o školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 143/0404 vo veci výberového konania na funkciu riaditeľky Materskej školy na Langsfeldovej ulici v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ o d v o l á v a
Tatianu Lietavovú z funkcie riaditeľky Materskej školy na Langsfeldovej ulici v Kremnici ku dňu 30. júna 2004.
B/ v y h l a s u j e
výberové konanie na vymenovanie riaditeľky Materskej školy na Langsfeldovej ulici v Kremnici podľa § 3 ods. 1 zákona SNR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
Mesto Kremnica vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľky Materskej školy na Langsfeldovej ulici v Kremnici
1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie:
–    odborná a pedagogická spôsobilosť ustanovená podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 41/1996 Z.z.
–    najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
2.    osobnostné a špeciálne predpoklady uchádzačov na výkon funkcie:
–    bezúhonnosť
–    záujem o uvedenú prácu
3.    zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
–    profesijný životopis
–    overená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
–    doklad o bezúhonnosti – odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
4.    súčasťou prihlášky do výberového konania je i návrh koncepcie rozvoja Materskej školy na Langsfeldovej ulici v Kremnici
5.    termín podania prihlášky do výberového konania je potrebné predložiť najneskôr do 15. mája 2004 na adresu: Mestský úrad Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01  Kremnica. Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia v podateľni Mestského úradu v Kremnici. Žiadosť a požadované doklady je potrebné predložiť v zatvorenej obálke s označením: „Výberové konanie – riaditeľka MŠ na Langsfeldovej ulici“
C) p o v e r u j e
primátora mesta Kremnica zabezpečiť zverejnenie vyhláseného výberového konania v priestoroch Materskej školy na Langsfeldovej ulici v Kremnici, v Kremnických novinách, na web stránke mesta a v mestskom rozhlase, najmenej 3 týždne pred jeho začatím, t.j. 27. apríla 2004.
D) v y m e n ú v a
Mgr. Igora Kríža ako zástupcu zriaďovateľa, ktorý sa zúčastňuje na práci výberovej komisie pri výberovom konaní s poradným hlasom, podľa § 4 ods.3 zák. SNR č.596/2003 Z.z. o školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 144/0404 vo veci výberového konania na funkciu riaditeľa  Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ o d v o l á v a
Elenu Haškovú z funkcie riaditeľky Základnej umeleckej školy  J. L. Bellu v Kremnici ku dňu 30. júna 2004.
B/ v y h l a s u j e
výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici podľa § 3 ods. 1 zákona SNR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
Mesto Kremnica vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici
1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie:
–    odborná a pedagogická spôsobilosť ustanovená podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 41/1996 Z.z.
–    najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
2.    osobnostné a špeciálne predpoklady uchádzačov na výkon funkcie:
–    bezúhonnosť
–    záujem o uvedenú prácu
3.    zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
–    profesijný životopis
–    overená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
–    doklad o bezúhonnosti – odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
4.    súčasťou prihlášky do výberového konania je i návrh koncepcie rozvoja Základnej umeleckej školy  J. L. Bellu v Kremnici
5.    termín podania prihlášky do výberového konania je potrebné predložiť najneskôr do 15. mája 2004 na adresu: Mestský úrad Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01  Kremnica. Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia v podateľni Mestského úradu v Kremnici. Žiadosť a požadované doklady je potrebné predložiť v zatvorenej obálke s označením: „Výberové konanie – riaditeľ ZUŠ“
C/ p o v e r u j e
primátora mesta Kremnica zabezpečiť zverejnenie vyhláseného výberového konania v priestoroch Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici, v Kremnických novinách, na web stránke mesta a v mestskom rozhlase, najmenej 3 týždne pred jeho začatím, t.j. 27. apríla 2004.
D/ v y m e n ú v a
Mgr. Igora Kríža ako zástupcu zriaďovateľa, ktorý sa zúčastňuje na práci výberovej komisie pri výberovom konaní s poradným hlasom, podľa § 4 ods.3 zák. SNR č.596/2003 Z.z. o školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 145/0404 vo veci informácie o podaní oznámení údajov prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v k.ú. Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o podaní oznámení údajov prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v k.ú. Kremnica.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 146/0404 vo veci informácií a správ z Technických služieb Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
1.    informáciu o skládke TKO Kremnické Bane – Ovčín,
2.    informáciu o zimnej údržbe mesta Kremnica v zimnej sezóne 2003 – 2004,
3.    správu o pripravenosti realizácie opráv oporných múrov a mostnej konštrukcie.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 147/0404 vo veci správy o činnosti mestského úradu a primátora mesta.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
1.    správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za obdobie od 1. 2. 2004 do 31. 3. 2004, ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora mesta,
2.    správu o činnosti primátora mesta za obdobie od 9. 3. 2004 do 16. 4. 2004, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 148/0404 vo veci odvolania predsedu komisie ekonomickej, obchodu a cestovného ruchu.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  o d v o l á v a
Ing. Jaroslava Valenta z funkcie predsedu komisie ekonomickej, obchodu a cestovného ruchu.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 149/0404 vo veci voľby predsedu komisie ekonomickej, obchodu a cestovného ruchu.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  v o l í
Mgr. Tomáša Kuzmického za predsedu komisie ekonomickej, obchodu a cestovného ruchu.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 150/0404 vo veci odvolania člena komisie dotačnej.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  o d v o l á v a
Ing. Jaroslava Valenta z funkcie člena komisie dotačnej.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 151/0404 vo veci voľby člena komisie dotačnej.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  v o l í
Mgr. Tomáša Kuzmického za člena komisie dotačnej.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 152/0404 vo veci odvolania člena komisie pre družobné vzťahy.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  o d v o l á v a
Ing. Jaroslava Valenta z funkcie člena komisie pre družobné vzťahy.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 153/0404 vo veci voľby člena komisie pre družobné vzťahy.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  v o l í
Mgr. Tomáša Kuzmického za člena komisie pre družobné vzťahy.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 154/0404 vo veci odvolania člena komisie likvidačnej.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  o d v o l á v a
Ing. Jaroslava Valenta z funkcie člena komisie likvidačnej.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 155/0404 vo veci odvolania sekretárky komisie rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  o d v o l á v a
Valériu Lichtnerovú z funkcie sekretárky komisie rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 156/0404 vo veci voľby sekretárky komisie rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  v o l í
Svetlanu Šverhovú do funkcie sekretárky komisie rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 157/0404 vo veci vyradenia prebytočného a neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku, drobného dlhodobého hmotného majetku a majetku vedeného v operatívnej evidencii mesta, škôl, školských zariadení a organizácii zriadených mestom.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/  s ch v a ľ u j e
vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku
a)    Základnej školy Angyalova podľa návrhov č. 1/2002 až 6/2002 zo dňa 31. 10. 2002 – šesť položiek v celkovej hodnote 422.480,- Sk, č. 1a/2002 (zvláštne učebné pomôcky) zo dňa 31. 10. 2002 – päť položiek v celkovej hodnote 68.835,50 Sk, č. 1/2003 až 4/2003 zo dňa 29. 10. 2003 – tridsaťšesť položiek v celkovej hodnote 214.923,37 Sk, č. 1/2003 zo dňa 09. 10. 2003 – jedenásť položiek v celkovej hodnote 9.000,30 Sk. Všetok uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
b)    Hasičskej zbrojnice podľa návrhu č. 4/2003 zo dňa 06. 10. 2003 – štyri položky v celkovej hodnote 15.684,55 Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
c)    Klubu dôchodcov Kremnica podľa návrhu č. 1/2003 zo dňa 31. 10. 2003 – tri položky v celkovej hodnote 636,- Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
d)    Mestského bytového podniku podľa návrhov č. 3/2003 zo dňa 30. 10. 2003, 4/2003 zo dňa 20. 11. 2003 a 5/2003 zo dňa 04. 11. 2003 – dvadsať položiek v celkovej hodnote 14.379,63 Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
e)    Kina Partizán podľa návrhov č. 1/2003 a 2/2003 zo dňa 31. 10. 2003 – štyri položky v celkovej hodnote 7.360,- Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
f)    Základnej školy P. Križku podľa návrhov č. 1/2002 a 2/2002 zo dňa 30. 10. 2002 – jedenásť položiek v celkovej hodnote 13.801,50,- Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
g)    Mestského úradu v Kremnici podľa návrhu č. 1a/2003 zo dňa 31. 10. 2003 – deväť položiek v celkovej hodnote 45.564,40 Sk, podľa návrhov č. 1/2003 až 7/2003 zo dňa 31. 10. 2003 – dvadsaťjeden položiek v celkovej hodnote 328.259,- Sk, podľa návrhov č. 8/2003 a 9/2003 zo dňa 06. 04. 2004 – trinásť položiek (rádiostanice typu TESLA z bývalej NsP Kremnica) v celkovej hodnote 145.724,- Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
h)    Informačného centra podľa návrhov č. 1/03 a 2/03 zo dňa 31. 10. 2003 – šesť položiek v celkovej hodnote 121.872,50 Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
B/  u k l a d á
mestskému úradu vyradiť prebytočný a neupotrebiteľný majetok podľa bodu A/ a) – h) uznesenia do termínu 30. 6. 2004 a v spolupráci s likvidačnou komisiou a jednotlivými subjektami zlikvidovať uvedený majetok v termíne do 15. 8. 2004
zodpovedná: Ing. Ihringová a podľa textu
termín: podľa textu.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 158/0404 vo veci vyradenia prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku Technických služieb Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/  s ch v a ľ u j e
vyradenie dlhodobého hmotného majetku, drobného dlhodobého hmotného majetku a majetku vedeného v operatívnej evidencii
a)    podľa návrhu č. 1/2003 zo dňa 20. 11. 2003 – dve položky v celkovej hodnote 154.445,- Sk, zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,
b)    podľa návrhu č. 2/2003 zo dňa 20. 11. 2003 – dve položky v celkovej hodnote 156.463,- Sk, elektrokotolne ponúknuť na odpredaj za cenu 20 % z obstarávacej hodnoty (t. j. 22.668,- Sk), drvič haluzí ponúknuť na odpredaj za cenu 50 % z obstarávacej hodnoty (t. j. 43.125- Sk),
c)    podľa návrhu č. 3/2003 zo dňa 20. 11. 2003 – dve položky v celkovej hodnote 547.780,- Sk, voz na pevný domový odpad z kontajnerov a fekálny voz Praga V3S ponechať k dispozícii Technickým službám na súčiastky,
d)    podľa návrhov č. 5/2003 a 6/2003 zo dňa 20. 11. 2003 – tri položky (Škoda 1203 valník, kontajner A, B, C a rádiostanice PR) v celkovej hodnote 501.171,- Sk, zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,
e)    podľa návrhov č. 1/2003 až 5/2003, 15/2003 až 17/2003 zo dňa 20. 11. 2003 – štyridsaťštyri položiek v celkovej hodnote 315.445,70 Sk, zlikvidovať odovzdaním do  separovaného odpadu okrem motocykla Babeta v hodnote 4.430,- Sk, ktorý bude predmetom odpredaja za cenu minimálne 8.000,- Sk,
f)    podľa návrhov č. 6/2003 až 14/2003, 18/2003 a 19/2003 zo dňa 20. 11. 2003 – šesťdesiat položiek v celkovej hodnote 108.034,12 Sk, zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
B/  u k l a d á
Technickým službám vykonať vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku podľa bodu A/ a)– f) uznesenia do termínu 30. 6. 2004, zlikvidovať resp. odpredať uvedený majetok v termíne do 15. 8. 2004
zodpovedný: PhDr. Nemec
termín: podľa textu.
10    10    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
Mgr. Jana Sýkorová, člen návrhovej komisie
Vladimír Gorbunov, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.