Uznesenia august 2004

Uznesenia z 8. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 19. augusta 2004

Uznesenie číslo 239/0408 vo veci majetkovoprávneho usporiadania pozemkov na Skalke s Jednotným majetkovým fondom zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Bratislava.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s ch v a ľ u j e
uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy podľa návrhu zo dňa 05. 08. 2004 – na odkúpenie pozemkov parc. č. KN-E 2316/1 – lesné pozemky o výmere 8244 m², parc. č. KN-E 2316/2 – lesné pozemky o výmere 7582 m² a parc. č. KN-E 2572/9 – lesné pozemky o výmere 3560 m² v katastrálnom území Kremnica, Mestom Kremnica od Jednotného majetkového fondu zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Bratislava, za kúpnu cenu dohodou vo výške 150,- Sk/m²
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 8. 2004.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 240/0408 vo veci spolufinancovania projektu Dobudovanie strediska cestovného ruchu Kremnica a Skalka.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
1.    spolufinancovanie projektu Dobudovanie strediska cestovného ruchu Kremnica a Skalka vo výške 5 % celkových nákladov na projekt
2.    prijatie úveru od Dexia banky Slovensko a.s. za účelom vykrytia spolufinancovania vo výške 5 % celkových nákladov.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 241/0408 vo veci návrhu Ing. Miroslava Nárožného, primátora mesta Kremnica a v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 6 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  v y m e n ú v a
Ing. Vladimíru Sitarčíkovú, bytom Ul. J. Horvátha 902/34 Kremnica, do funkcie riaditeľky Mestského bytového podniku v Kremnici dňom 20. 8. 2004.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 242/0408 vo veci partnerských aktivít pre 2. polrok 2004.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
1.    podpísanie dohody – deklarácie o vzájomnej spolupráci medzi mestami Nový Jičín a Kremnica
2.    zvýšenie výdavkovej časti rozpočtu v položke 631 002 cestovné náhrady zahraničné na 130 tis. Sk
B/ o d p o r ú č a
primátorovi mesta zmeniť ustanovenie článku 14 ods. 1 Smernice č. 1/2003 o vykonávaní predbežnej a priebežnej finančnej kontroly a o poriadku pre obeh účtovných dokladov nasledovne:
„(1) Pracovnú cestu schvaľuje:
a)    primátor mesta zástupcovi primátora a ostatným zamestnancom vrátane zahraničných pracovných ciest
b)    zástupca primátora primátorovi mesta a ostatným zamestnancom vrátane zahraničných pracovných ciest.“.
C/ u k l a d á
mestskému úradu
1.    zapracovať zvýšenie rozpočtu v položke 631 002 o 30 tis. Sk do 3. zmeny rozpočtu mesta pre rok 2004
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: v texte
2.    pripraviť zmenu Smernice č. 1/2003 o vykonávaní predbežnej a priebežnej finančnej kontroly a o poriadku pre obeh účtových dokladov
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 8. 2004.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 243/0408 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica pre 2. polrok 2004.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e
I. pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica pre 2. polrok 2004 vo výške 70.000,- Sk nasledovne:
1.  Slovenský zväz protifašistických bojovníkov    3.000,- Sk
2.  TJ Kremnica – Kolkársky oddiel    3.000,- SK
3.  Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých Viliama Gaňu    10.000,- Sk
4.  Zväz invalidov Kremnica    4.000,- Sk
5.  Klub mládeže so sluchovým postihnutím „Kremienok“    3.000,- Sk
6.  Športový klub futbalu Kremnica    4.600,- Sk
7.  Stolnotenisový oddiel TJ Kremnica    5.000,- Sk
8.  Knižnica Jána Kollára    10.000,- Sk
9.  Oddiel Horec – Pionier Kremnica    2.000,- Sk
10.Oddiel Horec – Pionier Kremnica    2.000,- Sk
11.Oddiel Horec – Pionier Kremnica    1.000,- Sk
12.Miestny odbor Matice Slovenskej    500,- Sk
13.Miestny odbor Matice Slovenskej    700,- Sk
14.Slovenský zväz včelárov – základná organizácia    5.000,- Sk
15.Centrum voľného času Cvrček    2.900,- Sk
16.Centrum voľného času Cvrček    2.000,- Sk
17.Základná umelecká škola J.L.Bellu    1.000,- Sk
18.Základná umelecká škola J.L.Bellu    4.000,- Sk
19.TJ Kremnica – turistický oddiel    5.000,- Sk
20.Spolok dychová hudba Minciar    8.400,- Sk
21.Boldiš a spol.    2.000,- Sk
22.Boldiš a spol.    900,- Sk
23.Centrum voľného času Cvrček    2.000,- Sk
(dotácia č. 8 bude zapracovaná do 3. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica, dotácia č. 3 a 16 bude poskytnutá z položky 637 002 rozpočtu – Kultúrne akcie v kine a športové akcie)
II. zvýšenie výdavkov rozpočtu mesta v položke 642 002 o 10 tis. Sk
B/ u k l a d á
mestskému úradu
1.    písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2.    písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia,
4.    zapracovať finančnú čiastku 10 tis. Sk do 3. zmeny rozpočtu
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: B/ 1-3 do 27. 8. 2004
B/ 4 v texte.
11    11    0    0

Uznesenie číslo  244/0408 vo veci vyradenia prebytočného a neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku, drobného dlhodobého hmotného majetku a majetku vedeného v operatívnej evidencii mesta, organizácií zriadených mestom, základnej školy a materskej školy
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/  s ch v a ľ u j e
vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku
1.    Mestského bytového podniku Kremnica podľa návrhu č. 1/2001 zo dňa 27. 11. 2001 – tri položky v celkovej hodnote 5.000,- Sk zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu
2.    Technických služieb Kremnica podľa návrhu č. 1/2004 zo dňa 22. 04. 2004. Uvedený majetok nákladné auto AVIA 30 N v celkovej hodnote 120.360,- Sk ponechať k dispozícii Technickým službám na náhradné diely.
3.    Mestského úradu v Kremnici podľa návrhov č. 10/2003 a č. 11/2003 zo dňa 13. 07. 2003.Uvedený majetok – počítače a tlačiarne, t. j. osemnásť položiek v celkovej hodnote 501.978,10 Sk zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
4.    Mestskej polície Kremnica podľa návrhu č. 1/04 zo dňa 13. 07. 2004, t. j. dvanásť položiek v celkovej hodnote 10.045,60 Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
5.    Materskej školy a školskej jedálne P. Križku podľa návrhov č. 1/04, č. 2/04, č. 3/04 zo dňa 30. 06. 2004 a návrhov č. 1a, 2a, 1b, 2b, 3b,4b, 5b,1c, 2c, 1d, 1e, 2e,1f,1g, 2g, 1h, 2h zo dňa 30. 06. 2004, t. j. 189 položiek v celkovej hodnote 96.733,70 Sk. Uvedený hnuteľný majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
6.    Základnej školy Angyalova podľa návrhu č. 1/04 zo dňa 30. 07. 2004. Uvedený majetok kopírovací stroj značky Canon NP 6512 zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu. Obstarávacia cena stroja nie je uvedená z dôvodu, že bol obstaraný darovaním.
B/  u k l a d á
mestskému úradu vyradiť prebytočný a neupotrebiteľný majetok podľa bodu A/ 1 – 6 uznesenia do termínu 30. 09. 2004 a v spolupráci s likvidačnou komisiou a jednotlivými subjektami zlikvidovať uvedený majetok v termíne do 15. 10. 2004
zodpovedná: Ing. Ihringová a podľa textu
termín: podľa textu.
11    10    0    1
Uznesenie číslo 245/0408 vo veci zrušenia prenájmu nebytového priestoru – ambulancie v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ r u š í
prenájom nebytového priestoru – ambulancie v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici s MUDr. Kazimírom Kvietkom, Dolná ulica 51/25, Kremnica o výmere 65,20 m2 s termínom od 1. 9. 2004.
B/ u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku vypracovať dohodu o ukončení nájmu podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 31. 8. 2004.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 246/0408 vo veci prenájmu nebytového priestoru – ambulancie v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e
prenájom nebytového priestoru – ambulancie, v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici pre MUDr. Ivana Palúcha, Sv. Bystrika 4/71, Žilina, o výmere 65,20 m2, za cenu 500,- Sk/m2/rok, s termínom od 1. 9. 2004 na dobu neurčitú, za účelom zriadenia internej ambulancie.
B/ u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku vypracovať zmluvu o nájme podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 31. 8. 2004.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 247/0408 vo veci žiadosti spoločnosti MPM, s.r.o., Žilina o súhlas s osadením bilboardu, propagujúceho Termálne kúpalisko Katarína v Kremnici, na pozemku vo vlastníctve mesta.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  -A/ s ch v a ľ u j e
bezplatný prenájom pozemku parc. č. KN-C 610/2 – TTP v k. ú. Turčianske Teplice za účelom osadenia bilboardu, propagujúceho Termálne kúpalisko Katarína v Kremnici, spoločnosti MPM, s.r.o., Žilina, na dobu neurčitú
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom pozemku
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 8. 2004.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 248/0408 vo veci zabezpečenia dopravnej zdravotnej služby pre LSPP Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ o d p o r ú č a
primátorovi mesta uzavrieť zmluvu o poskytovaní dopravnej zdravotnej služby s oprávnenou osobou od 1. 9. 2004 do 31. 12. 2004, pričom predpokladané náklady sa budú pohybovať vo výške 25.000,- Sk/mesačne.
B/ u k l a d á
mestskému úradu
1.    vypracovať návrh zmluvy podľa bodu A/ uznesenia
2.    zapracovať uvedenú čiastku do 3. zmeny rozpočtu mesta
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: B/1 31. 8. 2004, B/2 v texte.
11    11    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
Ing. Jaroslav Valent, člen návrhovej komisie
Ing. Veronika Králiková, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.