Uznesenia december 2001

Uznesenia z 12.  riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 10. decembra 2001

Uznesenie číslo 245/0112 vo veci žiadosti Jozefa Šimkoviča, Zlatá 618/47, Kremnica o odkúpenie pozemku v k.ú. Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –     A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 233/0111 zo dňa 5. novembra 2001
B/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 357/5 – zastavaná plocha o výmere 159 m2, vytvoreného GP č. 34611771-90/2001 z pozemku parc. č. KN-C 357/1 v k.ú. Kremnica, Jozefovi Šimkovičovi s manželkou, bytom Zlatá 618/47, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m2, t.j. kúpna cena celkom 15.900,- Sk
C/ u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať predaj podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 1. 2002.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 246/0112 vo veci zmeny uznesenia MsZ č. 240/0111 písm. C/ zo dňa 5. 11. 2001 – odpredaj areálu venciarne spoločnosti T.B.S. servis, spol. s r.o., Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
zmenu textu uznesenia nasledovne: pôvodný text: „termín:30. 11. 2001“ sa mení na text: „termín: 14. 12. 2001“.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 247/0112 vo veci zmeny termínu uznesenia MsZ č. 201/0109 zo dňa 10. 9. 2001 – rozmiestnenie informačných tabúľ v meste Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
zmenu termínu uznesenia MsZ č. 201/0109 zo dňa 10. 9. 2001 nasledovne: pôvodný text: „termín:30. 11. 2001“ sa mení na text: „termín: 30. 4. 2002“.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 248/0112 vo veci programu zasadnutí mestskej rady, mestského zastupiteľstva a verejného zhromaždenia pre I. polrok 2002.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
program zasadnutí mestskej rady, mestského zastupiteľstva a verejného zhromaždenia pre I. polrok 2002 v zmysle prílohy.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 249/0112 vo veci nákupu úžitkového motorového vozidla pre Mestský bytový podnik v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
nákup úžitkového motorového vozidla do sumy 615.000,- Sk s DPH s nosnosťou 1880 kg pre Mestský bytový podnik v Kremnici.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 250/0112 vo veci návrhu na vyradenie požiarneho vozidla Škoda 706 CAS 25.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
vyradenie požiarneho vozidla Škoda 706 CAS 25 z majetku Mesta Kremnica.
11    11    0    0
Uznesenie číslo 251/0112 vo veci Kancelárskeho poriadku Mestského úradu v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
Kancelársky poriadok Mestského úradu v Kremnici, ktorého súčasťou je Registratúrny plán Mestského úradu v Kremnici, v zmysle zákona č. 149/75 o archívnictve a Vyhlášky MV SSR č. 63/1976 o kritériách na posudzovanie písomností a archívnych dokumentov a skartácie.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 252/0112 vo veci Jednotného poriadku pre obeh účtovných dokladov Mestského úradu v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
Jednotný poriadok pre obeh účtovných dokladov Mestského úradu v Kremnici.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 253/0112 vo veci návrhu na zrušenie uznesenia MsZ č. 53/9803 zo dňa 30. 3. 1998 a schválenie odpredaja bytov, nebytových priestorov – garáži, v dome súp. č. 624/57-59 a zastavaného pozemku, v zmysle zákona NR SR č. 182/93 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle VZN mesta Kremnica 16/95 – Predaj bytov a nebytových priestorov.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –     A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 53/9803 zo dňa 30. 3. 1998
B/ s ch v a ľ u j e
odpredaj bytov a nebytových priestorov – garáž v bytovom dome súp. č. 624/57-59 na Ul. Zlatej v Kremnici
–    list vlastníctva č. 1388,
–    parcela KN č. 640/9, zastavaná plocha o výmere 477 m2, cena pozemku 47.700,- Sk,
–    parcela KN č. 640/12, zastavaná plocha o výmere 37 m2, cena pozemku 3.700,- Sk,
–    počet bytov 10, cena bytov 727.664,-Sk,
–    počet nebytových priestorov – garáží 2, cena nebytových priestorov – garáží:
Ondrej Malachovský    45.000,- Sk
Milan Bezák        52.000,- Sk.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 254/0112 vo veci návrhu na odpredaj rodinného domu súpisné číslo 156/40 na Ul. Veterníckej v Kremnici, zapísaného na LV 1388, pre žiadateľa Kamila Boženíka a manželku Elenu, ktorí sú súčasne nájomcami domu.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –     A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj rodinného domu súpisné číslo 156/40 na Ul. Veterníckej v Kremnici, zapísaného na LV 1388 pre žiadateľa Kamila Boženíka a manželku Elenu, ktorí sú súčasne nájomcami domu, za cenu podľa znaleckého posudku vo výške 60. 140,- Sk a to za týchto platobných podmienok:
I.splátka 10.000,- Sk pri podpísaní kúpnej zmluvy,
zostatok 50.140,- Sk do dvoch rokov od podpísania kúpnej zmluvy
B/ u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku pripraviť kúpnu zmluvu
zodpovedná: M. Bohunická
termín: 31. 1. 2002.
14    13    0    1

Uznesenie číslo 255/0112 vo veci návrhu na schválenie odpredaja bytov v bytovom dome súp. č. 547/13 na Ul. Kollárovej v Kremnici  a zastavaného pozemku, v zmysle zákona NR SR č. 182/93 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle VZN mesta Kremnica č. 16/95 – Predaj bytov a nebytových priestorov.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s ch v a ľ u j e
odpredaj bytov v bytovom dome súp. č. 547/13 na Ul. Kollárovej v Kremnici
–    list vlastníctva č. 1388,
–    parcela KN č. 492/1, zastavaná plocha o výmere 444 m2, cena pozemku 44.400,- Sk,
–    počet bytov 6, cena bytov 97.295,- Sk.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 256/0112 vo veci žiadosti Miroslava Fojtíka, Horné Rakovce 1395/25, Turčianske Teplice o odkúpenie poľnohospodárskej pôdy.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-E 350/1 – orná pôda o výmere cca 5000 m2 v k. ú. Dolná Štubňa, Miroslavovi Fojtíkovi, bytom Horné Rakovce 1395/25, Turčianske Teplice
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM oznámiť uznesenie žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 1. 2002.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 257/0112 vo veci žiadosti Petra Kána, Matunákova 380/8, Kremnica o prenájom pozemkov–poľnohospodárskej pôdy.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/ n e s c h v a ľ u j e
prenájom pozemkov časť parc. č. KN-E 2263/7 – TTP  a časť parc. č. KN-E 2239/1 – TTP spolu o výmere 3000 m2 v k. ú. Kremnica, Petrovi Kánovi, bytom Matunákova 380/8, Kremnica
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 1. 2002.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 258/0112 vo veci žiadosti Jozefa Páločného, Dolná 54/31, Kremnica a Mariána Šutu, Dolná 54/31, Kremnica o odkúpenie pozemku na výstavbu garáží.
M e s t s k á   z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 1521/1 – zastavaná plocha o výmere cca 60 m2 na výstavbu garáží v k. ú. Kremnica, Jozefovi Páločnému, bytom Dolná 54/31, Kremnica a Mariánovi Šutovi, bytom Dolná 54/31, Kremnica
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM oznámiť uznesenie MsZ žiadateľom
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 1. 2002.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 259/0112 vo veci žiadosti Jozefa Röthlinga, Bystrická 500/6, Kremnica o odkúpenie pozemku.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –      A/ s c h v a ľ u j e
výnimku z uznesenia MsZ č. 152/0009 zo dňa 4. 9. 2000, ktorým sú vyňaté z predaja lesné pozemky vo vlastníctve mesta v k. ú. Kremnica, na odpredaj pozemku časť parc. č. KN-E 2480/2 – lesný pozemok o výmere cca 150 m2 k. ú. Kremnica
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-E 2480/2 – lesný pozemok o výmere cca 150 m2 v k. ú. Kremnica, Jozefovi Röthlingovi s manželkou, bytom Bystrická 500/6, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 50,- Sk/m2 a za podmienky predloženia geometrického plánu, znaleckého posudku a uhradenia nákladov spojených s vyňatím pozemku z LPF
C/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 1. 2002.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 260/0112 vo veci žiadosti Zdena Ošusa, Dolná 55/33, Kremnica o odkúpenie pozemku na výstavbu garáže.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –      A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku na výstavbu garáže časť parc. č. KN-C 888/1 – záhrada, alebo časť parc. č. KN-C 885/2 – ostatná plocha v k. ú. Kremnica, Zdenovi Ošusovi, bytom Dolná 55/33, Kremnica
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 1. 2002.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 261/0112 vo veci žiadosti Stredoslovenských vodární a kanalizácií, š.p., Banská Bystrica o odkúpenie pozemkov.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov parc. č. KN-C 736/3 – zastavaná plocha o výmere 84 m2 a parc. č. KN-C 736/4 – zastavaná plocha o výmere 22 m2 v k. ú. Horný Turček, zameraných geometrickým plánom č. 14419475-049/01 z pozemku parc. č. KN-E 1978/1, Stredoslovenským vodárňam a kanalizáciám, š.p., Banská Bystrica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 50,- Sk/m2, t.j. kúpna cena celkom 5.300,- Sk
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať odpredaj pozemkov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 1. 2002.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 262/0112 vo veci žiadosti Margity Weisovej, Angyalova 405/6, Kremnica o odkúpenie pozemkov.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov zameraných GP č. 17801591-131/2001 ako
–    diel 15 – ostatné plochy o výmere 38 m2, zameraný z parc. č. KN-E 2598/2, tvoriaci časť parc. č. KN-C 528/1,
–    diel 16 – ostatné plochy o výmere 28 m2, zameraný z parc. č. KN-E 2598/2, tvoriaci časť parc. č. KN-C 529,
–    diel 17 – zastavané plochy o výmere 2 m2 zameraný z pozemku parc. č. KN-E 2598/1, tvoriaci časť parc. č. KN-C 529,
–    a diel 18 – ostatné plochy o výmere 19 m2, zameraný z pozemku parc. č. KN-E 2598/6, tvoriaci časť parc. č. KN-C 529
v k. ú. Kremnica Margite Weisovej, Angyalova 405/6, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,-Sk/m2, t. j. kúpna cena celkom  8.700,-Sk
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať odpredaj pozemkov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 1. 2002.
14    13    0    1

Uznesenie číslo 263/0112 vo veci VZN č. 9/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
VZN č. 9/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
13    13    0    0
Uznesenie číslo 264/0112 vo veci VZN č. 10/2001, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/1995 o miestnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j  e
VZN č. 10/2001, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/1995 o miestnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 265/0112 vo veci VZN č. 11/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
VZN č. 11/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica.
15    15    0    0

Uznesenie číslo 266/0112 vo veci VZN č. 12/2001 o dani z nehnuteľnosti pre rok 2002.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
VZN č. 12/2001 o dani z nehnuteľnosti pre rok 2002.
15    15    0    0

Uznesenie číslo 267/0112 vo veci žiadosti firmy Damit, s.r.o. Terchová o odkúpenie termálneho kúpaliska.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – n e s ch v a ľ u j e
odpredaj termálneho kúpaliska a Caravan campu pre firmu Damit, s.r.o. Terchová.
16    16    0    0

Uznesenie číslo 268/0112 vo veci návrhu na riešenie stratových podnikateľských činností Mestského kultúrneho strediska v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –      s ch v a ľ u j e
1.    prenájom termálneho kúpaliska Katarína a Caravan campu pre firmu Damit, s.r.o. Terchová na dobu určitú od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2010 za nájomné vo výške jeden milión Sk/ročne. Toto nájomné bude uhrádzané formou zveľaďovania areálu kúpaliska a Caravan campu, po dohode s prenajímateľom, a to nad rámec bežných prevádzkových nákladov
2.    vyňatie nehnuteľností – budovy a pozemky termálneho kúpaliska Katarína a Caravan campu zo správy Mestského kultúrneho strediska ku dňu 31. 12. 2001
B/ u k l a d á
mestskému úradu OSMM vypracovať návrh nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 20. 12. 2001.
16    16    0    0

Uznesenie číslo 269/0112 vo veci presťahovania zariadenia fitness.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
presťahovanie zariadenia fitness do priestorov mestskej telocvične.
16    16    0    0

Uznesenie číslo 270/0112 vo veci návrhu na riešenie stratových podnikateľských činností Mestského kultúrneho strediska v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s ch v a ľ u j e
1.    bezplatný prenájom kina Partizán pre Filmový klub Kremnica na dobu určitú od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2007 za podmienky poskytovania priestorov kina v rozsahu 180 hodín ročne za cenu obvyklú
zodpovedná: riaditeľka MsBP
termín: do 31. 12. 2001
2.    prevod správy nehnuteľného majetku budovy kina z Mestského kultúrneho strediska na Mestský bytový podnik ku dňu 1. 1. 2002
zodpovední: riaditeľ MsKS, riaditeľka MsBP
termín: do 31. 12. 2001.
17    16    1    0

Uznesenie číslo 271/0112 vo veci III. zmeny rozpočtu Mestského kultúrneho strediska v Kremnici pre rok 2001.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
III. zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska v Kremnici pre rok 2001 nasledovne:
príjmy    2.900 tis. Sk
výdavky    1.608 tis. Sk
saldo    +  1.292 tis. Sk
17    17    0    0

Uznesenie číslo 272/0112 vo veci IV. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2001.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
IV. zmenu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2001
s rozpočtovými príjmami    47.403 tis. Sk
s rozpočtovými výdavkami    47.696 tis. Sk
hospodársky výsledok    –  293 tis. Sk
17    17    0    0

Uznesenie číslo 273/0112 vo veci návrhu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska pre rok 2002.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
návrh rozpočtu hlavnej činnosti Mestského kultúrneho strediska pre rok 2002 nasledovne:
príjmy    2.080 tis. Sk    z toho príspevok 1.890 tis. Sk
výdavky    2.080 tis. Sk
hospodársky výsledok        0
17    16    1    0

Uznesenie číslo 274/0112 vo veci rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2002.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
rozpočet Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2002 (hlavná činnosť) nasledovne:
príjmy    2.028 tis. Sk
výdavky    3.668 tis. Sk
hospodársky výsledok    –  1.640 tis. Sk
príspevok zriaďovateľa    1.330 tis. Sk    – Fond rozvoja bývania
758 tis. Sk    – do výšky nájmu za nebytové priestory
17    17    0    0

Uznesenie číslo 275/0112 vo veci rozpočtu Technických služieb Kremnica pre rok 2002.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
rozpočet Technických služieb Kremnica pre rok 2002 (hlavná činnosť) nasledovne:
príjmy    9.546 tis. Sk    vrátane príspevku zriaďovateľa vo výške 9.300 tis. Sk
výdavky     10.295 tis. Sk
saldo    –  749 tis. Sk
záporné saldo v hlavnej činnosti bude vykryté saldom z podnikateľskej činnosti vo výške
665 tis. Sk.
17    17    0    0

Uznesenie číslo 276/0112 vo veci rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2002.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
1.    bežný rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2002
s rozpočtovými príjmami    30.851 tis. Sk
s rozpočtovými výdavkami    30.851 tis. Sk
hospodársky výsledok                0
2.    kapitálový rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2002
s rozpočtovými príjmami    2.880 tis. Sk
s rozpočtovými výdavkami    4.351 tis. SK
hospodársky výsledok    –  1.471 tis. Sk
s blokáciou kapitálových výdavkov v sume 1.215 tis. Sk.
17    17    0    0

Uznesenie číslo 277/0112 vo veci správ o činnosti mestskej rady, mestského úradu a primátora mesta v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
1.    správu o činnosti Mestskej rady v Kremnici za obdobie od 24. 10. 2001 do 4. 12. 2001, ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora
2.    správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici od posledného zasadnutia, ktorú predložil RNDr. Chovanec, prednosta MsÚ
3.    správu o činnosti primátora mesta Kremnica za obdobie od 1. 11. 2001 do 30. 11. 2001, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta Kremnica.
17    17    0    0

Uznesenie číslo 278/0112 vo veci správy z mimoriadneho zasadnutia Valného zhromaždenia Mestských lesov, s.r.o. Kremnica konaného dňa 12. 11. 2001.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu z mimoriadneho zasadnutia Valného zhromaždenia Mestských lesov, s.r.o. Kremnica konaného dňa 12. 11. 2001, ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora mesta.
17    17    0    0

Uznesenie číslo 279/0112 vo veci informácie Ing. Miroslava Nárožného o vzdaní sa funkcií v orgánoch právnických osôb zriadených alebo založených obcou.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –     A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu  Ing. Miroslava Nárožného, primátora mesta o vzdaní sa funkcií v orgánoch nasledovných právnických osôb:
1.    Mestské lesy, s.r.o. Kremnica – člen valného zhromaždenia
2.    Únia miest Slovenska – člen prezídia a II. viceprezident
3.    Združenie historických miest a obcí Slovenskej republiky – člen Rady združenia
4.    5 P, s.r.o. Žiar nad Hronom – člen valného zhromaždenia
5.    Združenie za čistý Hron – predseda združenia
6.    Mikroregión Kremnica a okolie – člen snemu
7.    Združenie cestovného ruchu POHRONIE – člen predstavenstva
B/ p o v e r u j e
Ing. Zoltána Beczányiho, zástupca primátora mesta Kremnica, aby zastupoval Mesto Kremnica v orgánoch nasledovných právnických osôb:
1.    Únia miest Slovenska
2.    Združenie historických miest a obcí Slovenskej republiky
3.    5 P, s.r.o. Žiar nad Hronom – člen valného zhromaždenia
4.    Združenie za čistý Hron
5.    Mikroregión Kremnica a okolie – člen snemu
6.    Združenie cestovného ruchu POHRONIE – člen predstavenstva.
17    17    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor  mesta
RNDr. Vladimír Chovanec, prednosta MsÚ
Mgr. Jana Sýkorová, člen návrhovej komisie
Mgr. Igor Kríž, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.