Uznesenia december 2003

Uznesenia zo 14. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 11. decembra 2003

Uznesenie číslo 236/0312 vo veci žiadosti Jarmily Zobanovej, Veternícka 111/7, Kremnica, o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica po predložení  geometrického plánu.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 141/0307 zo dňa 10. júla 2003
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov v katastrálnom území Kremnica zameraných geometrickým plánom č. 34611771 – 84/2003 zo dňa 29. 10. 2003 ako diel 3 o výmere 21 m² z pozemku parc. č. KN-C 1758, ktorý vytvára novú parcelu č. 1758/3 a diel 5 o výmere 9 m² z pozemku parc. č. KN-C 1758, ktorý sa pričleňuje k parcele č. KN-C 1759, žiadateľke Jarmile Zobanovej, Veternícka 111/7, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom 3.000,- Sk
C/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj pozemku podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 01. 2004.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 237/0312 vo veci žiadosti Jána Čuvaru s manželkou, bytom Nová dolina 784/36, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –      A/ s ch v a ľ u j e
zmenu časti uznesenia MsZ č. 221/0311 zo dňa 6. novembra 2003 tak, že text uznesenia „za kúpnu cenu dohodou vo výške 30,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom je 41.460,- Sk“ sa mení na text „za kúpnu cenu dohodou vo výške 10,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom je 13.820,- Sk“
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Eva Ihringová
termín: 31. 01. 2004.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 238/0312 vo veci žiadosti združenia eMKLub, Dolná 48/19, Kremnica, o odkúpenie domu súp. č. 48 na Dolnej ulici v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 241/0211 zo dňa 18. 11. 2002
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj nehnuteľností
– stavby súp. č. 48, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 837/2,
– pozemku parc. č. KN-C 837/2 – zastavaná plocha o výmere 352 m²,
– pozemku parc. č. KN-C  837/1 – zastavaná plocha (dvor) o výmere 171 m² v katastrálnom území Kremnica, zameraných geometrickým plánom č. 34611771-105/03 združeniu eMKLub, Dolná 48/19, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 2,000.000,- Sk a za podmienky zriadenia predkupného práva mesta na predávané nehnuteľnosti
C/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 1. 2004.
10    9    0    1

Uznesenie číslo 239/0312 vo veci dodatku č. 1 zásadám o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e
dodatok č 1 k zásadám o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 240/0312 vo veci výšky nájmu za prenájom nebytových priestorov na účely prevádzkovania zdravotníckeho alebo lekárenského zariadenia v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e
výšku nájmu za prenájom nebytových priestorov na účely prevádzkovania zdravotníckeho alebo lekárenského zariadenia v Kremnici v sume 500,- Sk/m2/rok v termíne od 1. 1. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 241/0312 vo veci prenájmu priestorov v budove býv. Nemocnice s poliklinikou Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –     A/ r u š í
časť uznesenia MsZ č. 191/0309 zo dňa 18. 9. 2003 body C/ 2. 3.
B/s ch v a ľ u j e
prenájom priestorov v budove býv. Nemocnice s poliklinikou Kremnica pre Nemocnicu s poliklinikou Žiar nad Hronom, ktoré budú slúžiť na poskytovanie zdravotnej liečebno-preventívnej starostlivosti a to na dobu neurčitú za nájomné vo výške  500,- Sk/m2/rok v zmysle Zásad o prenájme nebytových priestorov
C/u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku v Kremnici pripraviť nájomnú zmluvu na prenájom nebytových priestorov pre Nemocnicu s poliklinikou Žiar nad Hronom
zodpovedná: M. Bohunická
termín: 19. 12. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 242/0312 vo veci zrušenia časti uznesenia o prevode činností Nemocnice s poliklinikou Kremnica Domov sociálnych služieb na Psychiatrickú nemocnicu Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – r u š í
časť uznesenia MsZ č. 207/0310 zo dňa 23. 10. 2003 bod C/2 o prevode činností Nemocnice s poliklinikou Kremnica Domov sociálnych služieb na Psychiatrickú nemocnicu Kremnica.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 243/0312 vo veci vyradenia hnuteľného majetku z Nemocnice s poliklinikou Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e
podľa čl. 7 VZN č. 3/2003 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta vyradenie hnuteľného majetku – sanitných vozidiel z Nemocnice s poliklinikou Kremnica
–    TAZ 1500, ZH 390 AI,
–    TAZ 1500, ZH 932 AH,
–    TAZ 1500, ZH 217 AI,
–    TAZ 1500, ZH 89-68,
–    TAZ 1500, ZH 489 AG,
–    TAZ 1500, ZH 75-53
B/ u k l a dá
mestskému úradu realizovať odhlásenie uvedených vozidiel z evidencie motorových vozidiel
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 12. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 244/0312 vo veci prevodu hnuteľného majetku z Nemocnice s poliklinikou Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e
1.    prevod hnuteľného majetku – automobilu Škoda Felícia ZH 043 AJ do správy Mestského bytového podniku v Kremnici
2.    prevod hnuteľného majetku – automobilu Škoda Felícia ZH 045 AJ do správy Technických služieb Kremnica
3.    prevod hnuteľného majetku – automobilu TOYOTA HIACE 2.4D BUS 9 miest ZH 158 AH a automobilu TAZ 1500 ZH 192 AF do majetku Mesta Kremnica
zodpovedná: Ing. Ihringová, M. Bohunická, PhDr. Nemec
termín: 31. 12. 2003.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 245/0312 vo veci rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2004.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2004 nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    64.828 tis. Sk
výdavky:    64.828 tis. Sk
saldo:    0 tis. Sk
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    7.222 tis. Sk
výdavky:    7.205 tis. Sk
saldo:    17 tis. Sk
12    11    0    1

 

Uznesenie číslo 246/0312 vo veci rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2004.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
rozpočet Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2004 v hlavnej činnosti nasledovne:
príjmy:    1.840 tis. Sk
výdavky:    2.680 tis. Sk
saldo:    – 840 tis. Sk
príspevok zriaďovateľa:    600 tis. Sk    – Fond rozvoja bývania
785 tis. Sk    – do výšky nájmu za nebytové priestory.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 247/0312 vo veci rozpočtu Technických služieb Kremnica pre rok 2004.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
rozpočet Technických služieb Kremnica pre rok 2004 v hlavnej činnosti nasledovne:
príjmy:    14.058 tis. Sk
výdavky:    14.245 tis. Sk
saldo:    – 187 tis. Sk
príspevok zriaďovateľa:    13.860 tis. Sk
12    12    0    0

Uznesenie číslo 248/0312 vo veci zrušenia Mestskej rady v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t vo   – r u š í
podľa § 11 ods. 4 písm. m) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mestskú radu v Kremnici k 31. 12. 2003.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 249/0312 vo veci rozpisu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2004.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t vo   – s ch v a ľ u j e
rozpis zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2004 nasledovne:
22. januára 2004
12. februára 2004
11. marca 2004
22. apríla 2004
13. mája 2004
10. júna 2004
8. júla 2004
9. septembra 2004
14. októbra 2004
11. novembra 2004
9. decembra 2004.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 250/0312 vo veci modernizácie tepelného hospodárstva v meste Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e
modernizáciu tepelného hospodárstva vybudovaním kompaktných odovzdávacích staníc v zmysle štúdie optimalizácie dodávky tepla z kotolne na Ul. J. Horvátha 907 v Kremnici, ktorú vypracoval Ing. Ivan Koreň
B/ u k l a d á
1.    riaditeľke Mestského bytového podniku v Kremnici začať realizovať modernizáciu tepelného hospodárstva podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: M. Bohunická
termín: 15. 12. 2003
2.    riaditeľke Mestského bytového podniku v Kremnici vypracovať harmonogram realizácie jednotlivých etáp a predložiť ho na najbližšie mestské zastupiteľstvo
zodpovedná: M. Bohunická
termín: 9. 9. 2004.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 251/0312 vo veci VZN č. 8/2003 o podrobnostiach vo veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t vo   – s ch v a ľ u j e
VZN č. 8/2003 o podrobnostiach vo veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 252/0312 vo veci VZN č. 9/2003 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/ r u š í
VZN č. 3/2000 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Kremnici v znení VZN č. 1/2002 a 1/2003
B/ s ch v a ľ u j e
VZN č. 9/2003 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Kremnici.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 253/0312 vo veci zmeny VZN Mesta Kremnica v súvislosti so zrušením Mestskej rady v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/ r u š í
VZN č. 2/2002 Zásady hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami Mesta Kremnica
B/ s ch v a ľ u j e
VZN č.10/2003 Zásady hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami Mesta Kremnica
12    12    0    0

Uznesenie číslo 254/0312 vo veci zmeny VZN Mesta Kremnica v súvislosti so zrušením Mestskej rady v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/ r u š í
VZN č. 3/2003 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom  mesta
B/ s ch v a ľ u j e
VZN č.11/2003 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 255/0312 vo veci VZN č. 12/2003 o dani z nehnuteľnosti pre rok 2004.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t vo   – s ch v a ľ u j e
VZN č. 12/2003 o dani z nehnuteľnosti pre rok 2004.
12    12    0      0

Uznesenie číslo 256/0312 vo veci VZN č. 13/2003, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/1995 o miestnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t vo   – s ch v a ľ u j e
VZN č. 13/2003, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/1995 o miestnych poplatkoch v znení VZN č. 3/1996, 11/1996, 14/1997, 16/1998, 6/1999, 9/2000, 1/2001, 7/2001, 10/2001, 8/2002, 13/2002 a 17/2002.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 257/0312 vo veci dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Mestského bytového podniku v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Mestského bytového podniku v Kremnici v zmysle prílohy.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 258/0312 vo veci prechodu Materskej školy, Ul. P. Križku 386/11 Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e
prechod Materskej školy, Ul. P. Križku 386/11 Kremnica na právnu subjektivitu od 01. 01. 2004
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uvedené žiadateľovi
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: 18. 12. 2003.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 259/0312 vo veci žiadosti Jozefa Daxnera – TEMPO, Kopernica 23, 967 01  Kremnica o odpredaj domu súp. č. 44 v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ n e s ch v a ľ u j e
odpredaj domovej nehnuteľnosti súp. č. 44 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 828 a pozemkov parc. č. KN-C 828 – zastavaná plocha o výmere 479 m², parc. č. KN-C 827/1- záhrada o výmere 175 m² a parc. č. KN-C 829 – zastavaná plocha o výmere 318 m² v katastrálnom území Kremnica, Jozefovi Daxnerovi – TEMPO, Kopernica 23, 967 01  Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 2,000.000,- Sk
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 12. 2003.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 260/0312 vo veci nového návrhu na odpredaj budovy súp. č. 44 (stará pošta) na Dolnej ulici v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 158/0009 zo dňa 4. 9. 2000
B/ s ch v a ľ u j e
1.    odpredaj budovy súp. č. 44 (budova starej pošty) postavenej na pozemku parc. č. KN-C 828 a pozemkov parc.  č. KN-C 828 – zastavané plochy o výmere 479 m², časť parc. č. KN-C 829 – zastavané plochy a časť parc. č. KN-C 827/1 – záhrady v katastrálnom území Kremnica za ponukovú cenu  2,500.000,- Sk
2.    termín predloženia žiadosti do 31. 1. 2004
3.  žiadosť musí obsahovať zámer využitia domu
C/  u k l a d á
mestskému úradu zverejniť ponuku na tabuli mesta, vo vývesných skrinkách, v mestskom rozhlase a Kremnických novinách
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 12. 2003.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 261/0312 vo veci žiadosti Jána Taru s manželkou, Ambrová 21, Bratislava o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Horný Turček.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 731- TTP o výmere cca 1200 m² v katastrálnom území Horný Turček, Jánovi Tarovi s manželkou, Ambrová 21, Bratislava, za kúpnu cenu dohodou vo výške 10,- Sk/m² a za podmienky dodania geometrického plánu a uhradenia nákladov spojených s vyňatím pozemku z PPF
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 01. 2004.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 262/0312 vo veci žiadosti Štefana Korscha – Občerstvenie Skalka, J. Horvátha 928/86, Kremnica, o dlhodobý prenájom  pozemkov v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s ch v a ľ u j e
prenájom pozemkov parc. č KN-E 2572/8 – les o výmere 146 m² a časť parc. č. KN-E 2685/1 – ostatná plocha o výmere 4 m², t.j. výmera spolu 150 m² v k. ú. Kremnica, Štefanovi Korschovi – Občerstvenie Skalka, J. Horvátha 928/86, Kremnica, na dobu určitú 10 rokov, za nájomné vo výške 200,- Sk/m²/ročne za zastavanú plochu a 10,- Sk/m²/ročne za ostatnú plochu, za podmienky dočasného odňatia pozemku z LPF a uhradenia všetkých nákladov spojených s vyňatím pozemku z LPF
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 2. 2004.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 263/0312 vo veci žiadosti Slavomíra Šimku s manželkou, bytom Dolná 51/25, Kremnica, o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s ch v a ľ u j e
uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj pozemku parc. č. KN-C 885/9 – ostatná plocha o výmere 35 m² v  katastrálnom území Kremnica, zameraného geometrickým plánom č. 043/2003 zo dňa 18. 11. 2003 ako diel 2 o výmere 10 m² z pozemku parc. č. KN-E 575/1, diel 3 o výmere 19 m² z pozemku parc. č. KN-E 575/3 a diel 4 o výmere 6 m² z pozemku parc. č. KN-E 2651, so Slavomírom Šimkom s manželkou, Dolná 51/25, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 200,- Sk/m², t.j. kúpna cena celkom 7.000,- Sk, za účelom prístavby garáže k rodinnému domu súp. č. 114 a za podmienky predloženia geometrického plánu s tým, že definitívna kúpna zmluva bude uzatvorená až po vydaní stavebného povolenia na prístavbu garáže
B/  u k l a d á
mestskému úradu vypracovať zmluvu o budúcej zmluve
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 1. 2004.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 264/0312 vo veci žiadosti Júliusa Tamásfiho, bytom Zlatá 635/20, Kremnica  o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –      A/ n e s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 676 – ostatná plocha o výmere cca 250 m² v k. ú. Kremnica Júliusovi Tamásfimu, Zlatá 635/20, Kremnica
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 1. 2004.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 265/0312 vo veci žiadosti občianskeho združenia eMKLub, Dolná 48/19, Kremnica, o odpredaj pozemkov na Dolnej ulici v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  A/ s ch v a ľ u j e
1.    odpredaj pozemku parc. č. KN-C 841/2 – záhrada o výmere 587 m² v  katastrálnom území Kremnica občianskemu združeniu eMKLub, Dolná 48/19, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 40,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom 23.480,- Sk
2.    nájom pozemkov parc. č. KN-C 841/3 – ostatná plocha o výmere 792 m²  a časť parc. č. KN 841/1 o výmere cca 600 m²,  t.j. spolu výmera 1392 m² v  katastrálnom území Kremnica, občianskemu združeniu eMKLub, Dolná 48/19, Kremnica na dobu 10 rokov, od 1. 12. 2003, za celkové nájomné vo výške 55.680,- Sk so splatnosťou pri podpise nájomnej zmluvy, za podmienky predloženia geometrického plánu v priebehu roku 2004 a so zriadením predkupného práva v prospech občianskeho združenia eMKLub na odpredaj pozemkov za celkovú kúpnu cenu 1,- Sk plus neprebývané nájomné, ak nájomca uplatní predkupné právo skôr ako prejde doba nájmu
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať predaj a prenájom pozemkov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 1. 2004.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 266/0312 vo veci areálu bývalého autocampingu a kúpaliska v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  A/ s ch v a ľ u j e
1.    odpredaj pozemkov parc. č. KN-C 3385 – TTP o výmere 701 m², parc. č. KN-C 3137 – TTP o výmere 5192 m², parc. č. KN-C 3138 – TTP o výmere 510 m² a parc. č. KN-C 683 – ostatná plocha o výmere 3146 m², spolu o výmere 9549 m² v katastrálnom území Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 218.000,- Sk
2.    odpredaj hnuteľného majetku – štyri stavby postavené na pozemkoch KN-C 3137 a KN-C 3138, v katastrálnom  území Kremnica, za kúpnu cenu 12.000,- Sk
Štefanovi Korschovi, J. Horvátha 928/86, Kremnica, za podmienky:
a)    zriadenia vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu cez parcelu č. KN-C 3137 v prospech vlastníkov pozemku parc. č. KN-C 3146
b)    zriadenia predkupného práva k odpredávaným pozemkom v prospech Mesta Kremnica
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 1. 2004.
10    9    0    1

Uznesenie číslo 267/0312 vo veci žiadosti Jozefa Holečku s manželkou, bytom Kremnické Bane č. 30 o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 2335 – trvalý trávny porast o výmere cca 1 ha v k. ú. Kremnica, Jozefovi Holečkovi s manželkou, Kremnické Bane č. 30, za kúpnu cenu vo výške 3,- Sk/m² a za podmienky predloženia geometrického plánu
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 1. 2004.
11    11    0    0

 

Uznesenie číslo 268/0312 vo veci zámeru Klubu priateľov opustených detí, S. Chalupku 315/16, Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  A/ s ch v a ľ u j e
realizáciu projektu „MAURICIUS“ – neštátny detský domov rodinného typu, ktorý predložilo Občianske združenie Klub priateľov opustených detí, S. Chalupku 315/16, Kremnica v priestoroch bývalej lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou Kremnica
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 1. 2004.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 269/0312 vo veci prevodu stavby prevádzkovej budovy súp. č. 521, stavby rodinného domu súp. č. 484, pozemkov  parc. č. KN-C 690 – zastavaná plocha o výmere 58 m² a parc. č. KN-C 781 – zastavaná plocha o výmere 748 m² z vlastníctva Mesta Kremnica do vlastníctva spoločnosti Mestské lesy Kremnica s.r.o.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
zapísanie nepeňažného vkladu, ktorým sú nasledovné nehnuteľnosti v katastrálnom území Kremnica:
–    stavba prevádzkovej budovy súp. č. 521 postavená na pozemku parc. č. KN-C 690, (prevádzková budova pri autocampingu),
–    stavba rodinného domu súp. č. 484 postavená na pozemku parc. č. KN-C 781, (byty Považan, Lehotská, Angyalova ulica),
–    pozemok parc. č. KN-C 690 – zastavaná plocha o výmere 58 m²,
–    pozemok parc. č. KN-C 781 – zastavaná plocha o výmere 748 m
do katastra nehnuteľností z vlastníctva Mesta Kremnica do vlastníctva spoločnosti Mestské lesy Kremnica s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie Mestským lesom Kremnica, s.r.o.,
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 12. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 270/0312 vo veci návrhu na úpravu cien kina v roku 2004.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e
cenu za prenájom kina pre akcie, ktorých organizátorom alebo spoluorganizátorom je Mesto Kremnica vo výške 1.000,- Sk/h vo vykurovacom období a 500,- Sk/h počas zvyšku roka
B/ b e r i e  n a  v e d o m i e
cenu za prenájom kina pre akcie, ktorých organizátorom alebo spoluorganizátorom nie je Mesto Kremnica vo výške 1.200,- Sk/h.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 271/0312 vo veci správy o realizácii investičnej výstavby za rok 2003.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o realizácii investičnej výstavby za rok 2003.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 272/0312 vo veci skládky TKO Ovčín – Kremnické Bane.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o výsledku kontroly Okresného úradu v Žiari nad Hronom – odbor životného prostredia k vytváraniu účelovej finančnej rezervy pre skládku odpadov Ovčín – Kremnické Bane za obdobie od 1. 7. 2002 do 31. 12. 2002.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 273/0312 vo veci nakladania s pohľadávkami mesta.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –     A/ s ch v a ľ u j e
v zmysle čl. 10 ods. 5 a 6 VZN č. 3/2003 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta predložený návrh Technických služieb Kremnica o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok
B/ u k l a d á
riaditeľovi Technických služieb Kremnica odpísať uvedené pohľadávky z účtovnej evidencie Technických služieb Kremnica k 31. 12. 2003
zodpovedný: PhDr. Nemec
termín: 31. 12. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 274/0312 vo veci správy o činnosti mestskej rady, mestského úradu a primátora mesta.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
1.    správu o činnosti Mestskej rady v Kremnici od 21. 10. 2003 do 01. 12. 2003, ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora mesta,
2.    správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za obdobie od 30. 10. 2003 do 03. 12. 2003, ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora mesta,
3.    správu o činnosti primátora mesta za obdobie od 30. 10. 2003 do 06. 12. 2003, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 275/0312 vo veci voľby členov pracovného predsedníctva.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – v o l í
pracovné predsedníctvo pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 22. 1. 2004 v zložení: Ing. Nárožný, primátor mesta; Ing. Beczányi, zástupca primátora; T. Blahyj, poslanec MsZ; P. Brhík, poslanec MsZ.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 276/0312 vo veci žaloby Mesta Kremnica o určenie vlastníckeho práva k bytovému domu súp. č. 560 na Ul. J. Kollára v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ b e r i e  n a  v e d o m i e,
že Okresný súd v Žiari nad Hronom aj Krajský súd v Banskej Bystrici, na odvolanie mesta, žalobu Mesta Kremnica o určenie vlastníckeho práva k bytovému domu na Ul. J. Kollára 560/2 a pozemku parc. č. KN-C 511 zamietli
B/ s ú h l a s í,
aby bytový dom súp. č. 560 bol odovzdaný do správy vlastníčky p. Emílie Csémiovej, nar. 27. 01. 1953, bydlisko Košice, Hlavná ul. 15, a to od 01. 01. 2004.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 277/0312 vo veci správy zo zasadnutia Valného zhromaždenia Mestských lesov Kremnica, s.r.o.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu zo zasadnutia Valného zhromaždenia Mestských lesov Kremnica, s.r.o. zo dňa 28. 11. 2003, ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora.
11    11    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
Marián Vojtko, člen návrhovej komisie
Tibor Blahyj, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.