Uznesenia december 2004

Uznesenia z 12. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 9. decembra 2004

Uznesenie číslo 338/0412 vo veci odpredaja prebytočného hnuteľného majetku v správe Technických služieb Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
odpredaj prebytočného hnuteľného majetku v správe Technických služieb Kremnica
1.    Traktor kolesový ŠT 180 (pluh) firme BISTOUR, s.r.o. Trstené 57, za cenu dohodou 80.000,- Sk, slovom: osemdesiattisíc Slovenských korún
2.    Malotraktor TV 420 firme BISTOUR, s.r.o. Trstené 57, za cenu dohodou 65.013,- Sk, slovom: šesťdesiatpäťtisíctrinásť Slovenských korún.
B/ u k l a d á
Technickým službách realizovať odpredaj podľa bodu A/uznesenia
zodpovedný: Ing. Beczányi
termín: 31. 12. 2004.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 339/0412 vo veci odňatia nehnuteľného majetku zo správy Centra voľného času Cvrček, Angyalova č. 413/19, Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
odňatie nehnuteľného majetku – budovy súp. č. 742 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 135/2 a pozemkov parc. č. KN-C –135/2 – zastavaná plocha o výmere 327 m² a časť parc. č. KN-C 135/1 – zastavaná plocha o výmere 1650 m² zo správy Centra voľného času Cvrček, Angyalova č. 413/19, Kremnica k 30. 06. 2004
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať odňatie majetku zo správy Centra voľného času Cvrček podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 12. 2004.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 340/0412 vo veci zverenia nehnuteľného majetku do správy Materskej školy, Langsfeldova ulica č. 695/7, Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
zverenie nehnuteľného majetku – budovy súp. č. 742 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 135/2 a pozemkov parc. č. KN-C –135/2 – zastavaná plocha o výmere 327 m² a časť parc. č. KN-C 135/1 – zastavaná plocha o výmere 1650 m² do správy Materskej školy, Langsfeldova ulica č. 695/7, Kremnica k 01. 07. 2004 v hodnote majetku ako je vedená v účtovníctve
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať zverenie nehnuteľného majetku do správy materskej školy podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 12. 2004.
12    12    0    0

 

Uznesenie číslo 341/0412 vo veci zmeny Organizačnej štruktúry Mestského úradu v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e
1.    Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Kremnici k 1. 1. 2005
2.    novú prílohu č. 1 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Kremnici
B/ o d p o r ú č a
primátorovi mesta vydať úplné znenie Organizačného poriadku Mestského úradu v Kremnici
zodpovedný: Mgr. Pračková
termín: 31. 12. 2004.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 342/0412 vo veci rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2005.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2005 nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy    68.531 tis. Sk
výdavky    67.462 tis. Sk
saldo    1.069 tis. Sk
Kapitálový rozpočet    príjmy    2.676 tis. Sk
výdavky    2.676 tis. Sk
saldo              0.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 343/0412 vo veci rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2005.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
rozpočet Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2005 nasledovne:
s príjmami    hlavná činnosť     3.249 tis. Sk
s výdavkami bez odpisov    hlavná činnosť    3.249 tis. Sk
saldo    hlavná činnosť            0
Kapitálový príspevok od zriaďovateľa        400 tis. Sk
12    12    0    0

Uznesenie číslo 344/0412 vo veci VZN č. 13/2004 o miestnej dani z nehnuteľností.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
VZN č. 13/2004 o miestnej dani z nehnuteľností.
12    12    0    0

Uznesenie číslo  345/0412 vo veci VZN č. 14/2004 o ostatných miestnych daniach.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
VZN č. 14/2004 o ostatných  miestnych daniach.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 346/0412 vo veci VZN č. 15/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
VZN č. 15/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 347/0412 vo veci finančnej pomoci mestu Vysoké Tatry.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ú h l a s í
s poskytnutím finančnej pomoci mestu Vysoké Tatry vo výške 50.000,- Sk na odstránenie škôd, ktoré mestu vznikli pri kalamite dňa 19. 11. 2004.
B/ u k l a d á
mestskému úradu vykonať úhradu uvedenej čiastky na účet mesta Vysoké Tatry z rozpočtu r. 2005 a zapracovať do 1. zmeny rozpočtu mesta na r. 2005
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 1. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 348/0412 vo veci ukončenia prenájmu nebytového priestoru v objekte 391/6, Ul. P. Križku v Kremnici s Občianskym združením Cremnicium, Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
ukončenie prenájmu nebytového priestoru v objekte 391/6, Ul. P. Križku v Kremnici dohodou, s Občianskym združením Cremnicium, Ul. P. Križku 391/6, Kremnica, v zastúpení Marcelou Andreuttiovou, štatutárnym zástupcom OZ, s termínom k 31. 12. 2004.
B/u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového  podniku v Kremnici vypracovať dohodu o ukončení nájmu podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 31. 12. 2004.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 349/0412vo veci prenájmu nebytového priestoru v objekte 391/6, Ul. P. Križku v Kremnici pre TJ Biela stopa.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e
prenájom nebytového priestoru v objekte 391/6, Ul. P. Križku v Kremnici, pre TJ Biela stopa, v zastúpení MUDr. Igorom Horváthom, predsedom TJ Biela stopa, o výmere 44 m2, za cenu 1,- Sk, s termínom od 1. 1. 2005, na dobu neurčitú.
B/ u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku v Kremnici vypracovať zmluvu o nájme podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 31. 12. 2004.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 350/0412 vo veci žiadosti Ing. Dušana Vlčka, Horná Štubňa č. 218 o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Turčianske Teplice.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 610/2– trvalé trávne porasty o výmere cca 1200 m² v  katastrálnom území Turčianske Teplice (právna parcela č. KN-E 296 zapísaná na PKV č. 1 Mesta Kremnica v k. ú. Háj), Ing. Dušanovi Vlčkovi,  č. d.  218, 038 46 Horná Štubňa, za kúpnu cenu dohodou vo výške 200,- Sk/m² a za podmienky dodania geometrického plánu.
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 1. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 351/0412 vo veci žiadosti Petra Bartalského, Dubové č. 162 o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Dubové.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov časť parc. č. KN-C 786/1, 786/6 a pozemkov parc. č. KN-C 786/2, KN-C 786/3 a KN-C 786/7 zastavané plochy o výmere spolu cca 7000 m² v katastrálnom území Dubové, Petrovi Bartalskému, č. d. 162, 038 23 Dubové, za kúpnu cenu dohodou vo výške 20,- Sk/m² a za podmienky dodania geometrického plánu.
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 1. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 352/0412 vo veci majetkovoprávneho usporiadania pozemkov hospodárskeho dvora bývalého Agrokombinátu Šturec v katastrálnom území Dolná Štubňa.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s ú h l a s í,
aby mestský úrad konal v majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami a priľahlých pozemkov hospodárskeho dvora bývalého Agrokombinátu Šturec, ktoré sa nachádzajú v areáli hospodárskeho dvora a sú vlastníctvom Mesta Kremnica, s vlastníkmi stavieb, resp. s užívateľmi pozemkov
B/  u k l a d á
mestskému úradu konať v zmysle bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 3. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 353/0412 vo veci žiadosti Miroslava Bielescha, ČSA 205/45, Kremnica o prenájom pozemku za bytovým domom na ulici ČSA v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s c h v a ľ u j e
1.    zníženie výmery prenajatého pozemku parc. č. KN-E 2297/20 – zastavaná plocha o výmeru 69 m² v katastrálnom území Kremnica Mariánovi Hanákovi, Ul. ČSA 205/45, Kremnica, dodatkom k zmluve o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/3 zo dňa 14. 09. 2000
2.    prenájom pozemku časť parc. č. KN-E 2297/20 – zastavaná plocha o výmere 69 m² v katastrálnom území Kremnica Miroslavovi Bieleschovi, ČSA 205/45, Kremnica na účel záhradky na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,50 Sk/m²/ročne, t. j. ročné nájomné celkom činí 34,50 Sk.
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom  pozemkov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 1. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 354/0412 vo veci žiadostí Ľubomíra Bialeka, ČSA 218/71, Kremnica a Slavomíra Šimka, Dolná 51/25, Kremnica o prenájom mestskej telocvične v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/  n e s c h v a ľ u j e
prenájom budovy mestskej telocvične súp. č. 884 vrátane bytu, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1631 a pozemku parc. č. KN-C 1631 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1933 m² v katastrálnom území Kremnica, Ľubomírovi Bialekovi, ČSA 218/71, Kremnica
B/  s c h v a ľ u j e
prenájom budovy mestskej telocvične súp. č. 884 vrátane bytu, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1631 a pozemku parc. č. KN-C 1631 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1933 m² v katastrálnom území Kremnica, Slavomírovi Šimkovi, Dolná 51/25, Kremnica, za účelom prevádzkovania mestskej telocvične, na dobu určitú 5 rokov a to od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2009, s možnosťou predĺženia nájmu, za nájomné vo výške 50.000,- Sk/rok, ktoré môže byť uhrádzané aj formou zveľaďovania prenajatých nehnuteľností, po dohode s prenajímateľom, a to nad rámec bežných prevádzkových nákladov, s tým, že Mesto Kremnica ročne vyčlení zo svojho rozpočtu sumu 250.000,- Sk, ktoré účelovo poskytne ako dotáciu školám, školským zariadeniam, športovým oddielom, klubom a mimovládnym organizáciám na uhradenie časti cvičebných hodín v telocvični
C/  u k l a d á
mestskému bytovému podniku oznámiť uznesenie podľa bodu A/ a realizovať prenájom  nehnuteľností podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 31. 12. 2004.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 355/0412 vo veci žiadosti spoločnosti North MP, s.r.o., Kacvinského 15, Bardejov o rozšírenie predmetu nájmu podľa nájomnej zmluvy č. OEaPA 2004/01431 zo dňa 1. 12. 2004.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 328/0411 zo dňa 11. 11. 2004 bod A/2. – prenájom pozemku o výmere 300 m² Mariánovi Weissovi – MAJOTRANS, Kremnica
B/ s ch v a ľ u j e
1.    ukončenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku v areáli Technických služieb Kremnica za parkovanie kamiónov uzavretej s Rudolfom Rašmanom, Veternícka ul. 109/101 k 31. 12. 2004
2.    rozšírenie predmetu nájmu podľa nájomnej zmluvy č. OEaPA 2004/01431 zo dňa 1. 12. 2004, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o nájom pozemku v areáli Technických služieb Kremnica – časť parc. č. KN-C 393/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2000 m² v katastrálnom území Horná Ves, spoločnosti North MP, s.r.o., Kacvinského 15, Bardejov, na účel poskytovania podnájmu pre parkovanie kamiónov. Nájomné za rozšírenie predmetu nájmu činí 100.000,- Sk/ročne.
C/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať rozšírenie predmetu nájmu podľa bodu B/2. uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 12. 2004.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 356/0412 vo veci prenájmu priestorov v areáli Technických služieb v Hornej Vsi.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/n e s ch v a ľ u j e
prenájom priestorov v areáli Technických služieb v Hornej Vsi pre Plast K, s.r.o., z dôvodu potreby týchto priestorov pre zabezpečenie zberu separovaných a nebezpečných odpadov.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť bod A/ uznesenia žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 1. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 357/0412 vo veci uzatvorenia zmluvy o zbere separovaných a nebezpečných odpadov so združením obcí NEOS.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e
uzatvorenie zmluvy o zbere separovaných a nebezpečných odpadov so združením obcí NEOS s účinnosťou od 1. 1. 2005.
B/ o d p o r ú č a
zástupcovi primátora rokovať so združením NEOS o podmienkach prenájmu a systéme zberu separovaných a nebezpečných odpadov
zodpovedný: Ing. Beczányi
termín: 10. 1. 2005.
12    12    0    0
Uznesenie číslo 358/0412 vo veci ukončenia prenájmu nebytového priestoru v objekte 49/21, Dolná ulica v Kremnici s EMR, Vladimír Králik, Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e
ukončenie prenájmu nebytového priestoru v objekte 49/21, Dolná ulica v Kremnici s EMR, Vladimír Králik, Kremnica, s termínom k 31. 12. 2004
B/ u k l a d á
Mestskému bytovému podniku v Kremnici vypracovať dohodu o ukončení nájmu podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 31. 12. 2004.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 359/0412 vo veci prenájmu nebytového priestoru v objekte 49/21, Dolná ulica v Kremnici, pre Nemocnicu s poliklinikou, Žiar nad Hronom.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –    A/s ch v a ľ u j e
prenájom nebytového priestoru v objekte 49/21, Dolná ulica v Kremnici, pre Nemocnicu s poliklinikou, Žiar nad Hronom, o výmere 42,47 m2, za cenu 1,- Sk, s termínom od 1. 1. 2005 na dobu neurčitú, za účelom zriadenia detašovaného pracoviska záchrannej služby.
B/ u k l a d á
Mestskému bytovému podniku v Kremnici vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 31. 12. 2004.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 360/0412 vo veci žiadosti spoločnosti EKO – PRODUKT, s.r.o., Dlžiny 122/40, Turčianske Teplice o zmenu doby nájmu zmluvy o nájme pozemkov.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s c h v a ľ u j e
zmenu doby nájmu zmluvy o nájme pozemkov č. OSMM 2003/00277 zo dňa 05.05.2003 uzavretej so spoločnosťou EKO – PRODUKT, s.r.o., Turčianske Teplice, z doby neurčitej, na dobu určitú 5 rokov, a to od 01. 01. 2005, za podmienky, že spoločnosť  má všetky záväzky voči Mestu Kremnica vyrovnané. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bezo zmeny.
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať zmenu zmluvy o nájme pozemkov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 1. 2005.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 361/0412 vo veci rozpisu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2005.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
rozpis zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2005 nasledovne:
20. január 2005
10. február 2005
10. marec 2005
14. apríl 2005
12. máj 2005
9. jún 2005
7. júl 2005
8. september 2005
13. október 2005
10. november 2005
8. december 2005.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 362/0412 vo veci správy o realizácii investičnej výstavby k 25. 11. 2004.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o realizácii investičnej výstavby k 25. 11. 2004.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 363/0412 vo veci správy o činnosti primátora mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátora mesta Kremnica za obdobie od 3. 11. 2004 do 30. 11. 2004, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta Kremnica.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 364/0412 vo veci mimoriadnej odmeny pre hlavného kontrolóra.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – o d p o r ú č a
primátorovi mesta priznať mimoriadnu odmenu vo výške 10.000,- Sk v zmysle § 20, ods. 1, písm. b zákona č. 553/2003 Z.z. pre Ing. Petra Rošku, hlavného kontrolóra za odbornú pomoc pri stabilizácii finančných zdrojov spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o..
10    10    0    0

Uznesenie číslo 365/0412 vo veci voľby sekretárky komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – v o l í
Mgr. Lujzu Pračkovú do funkcie sekretárky komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov.
10    10    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
Marián Vojtko, člen návrhovej komisie
Ing. Jaroslav Valent, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.