Uznesenia február 2001

Uznesenia z 1. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici  dňa  19. februára  2001

Uznesenie číslo 1/0102 vo veci vzdania sa poslaneckého mandátu.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –     A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
vzdanie sa poslaneckého mandátu poslankyne Mestského zastupiteľstva v Kremnici Moniky Golhovej.
B/ v y h l a s u j e
nástup náhradníka Ing. Karola Mutňanského za poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici na uprázdnený mandát po Monike Golhovej.
C/ k o n š t a t u j e,
že Ing. Karol Mutňanský zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 2/0102 vo veci odvolania Moniky Golhovej z funkcie člena komisie rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – o d v o l á v a
Moniku Golhovú z funkcie člena komisie rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 3/0102 vo veci voľby Ing. Karola Mutňanského za člena komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – v o l í
Ing. Karola Mutňanského za člena komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 4/0102 vo veci zmeny termínu konania verejného zhromaždenia a verejného vypočutia obyvateľov mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
1.    zmenu termínu konania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta Kremnica z 15. 2. 2001 na 22. 2. 2001
2.    zmenu termínu konania verejného vypočutia z 24. 5. 2001 na 27. 9. 2001.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 5/0102 vo veci zámennej zmluvy so Slovenským pozemkovým fondom podľa uznesenia MsZ č. 180/9911 zo dňa 8. 11. 1999 a majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod cestou nad termálnym kúpaliskom podľa uznesenia MsZ č. 160/9910 zo dňa 4. 10. 1999.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
pozastavenie výkonu uznesení MsZ č. 180/9911 zo dňa 8. 11. 1999 a č. 160/9910 zo dňa 4. 10. 1999 do doby schválenia zákona o prevode pôdy neznámych vlastníkov v intraviláne obce na obce v NR SR.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 6/0102 vo veci  žiadosti Dany Bezákovej, bytom Angyalova 505/50, Kremnica a Miroslava Štefanova, Angyalova 506/64, Kremnica o odkúpenie pozemku.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –     A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 225/0012 zo dňa 11. decembra 2000
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 2221/2 – zastavaná plocha o výmere 61 m2 v k. ú. Kremnica, zameraný geometrickým plánom č. 34611771-6/2001 ako diel 1 z pozemku parc. č. KN-E 2598/3, Dane Bezákovej, bytom Angyalova 505/50, Kremnica  v ½ a Miroslavovi Štefanovovi, Angyalova 506/64, Kremnica v ½, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m2, t. j. kúpna cena celkom 6.100,- Sk
C/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať odpredaj pozemku žiadateľom podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 3. 2001
12    11    0    1

Uznesenie číslo 7/0102 vo veci reštrukturalizácie úverového zaťaženia mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1.    prijatie dlhodobého úveru od Prvej komunálnej banky, a.s. Žilina vo výške 9 874 100,- Sk s dobou splatnosti ôsmich rokov,
2.    použitie úveru na reštrukturalizáciu úverov č. 13/021/96, 13/011/98 a 13/006/99,
3.    záložné právo na úver vo výške 9 874 100,- Sk v prospech Prvej komunálnej banky, a.s. Žilina na nehnuteľný majetok podľa výberu banky.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 8/0102 vo veci I. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2001.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
I.zmenu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2001
s príjmami                    42 494 tis. Sk,
s výdavkami                    40 994 tis. Sk,
s hospodárskym výsledkom      1 500 tis.  Sk
s celkom zablokovanými položkami vo výdavkovej časti rozpočtu 520 tis. Sk.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 9/0102 vo veci správy o plnení rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 12. 2000
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
predloženú správu o plnení rozpočtu Mesta Kremnica k 31 12. 2000.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 10/0102 vo veci správ o činnosti Mestského bytového podniku, Mestského kultúrneho strediska a Technických služieb v Kremnici za IV. štvrťrok 2000.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
predložené správy o činnosti Mestského bytového podniku, Mestského kultúrneho strediska a Technických služieb v Kremnici za IV. štvrťrok 2000.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 11/0102 vo veci  žiadostí Ing. Borisa Bezáka, bytom Zlatá 624/59, Kremnica a Ladislava Štefana, bytom Zlatá 624/59, Kremnica o odkúpenie pozemku na výstavbu garáže.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –     A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku na výstavbu dvojgaráže  – časť parc. č. KN-C 640/2 – zastavaná plocha o výmere cca 48 m2 v k. ú. Kremnica žiadateľom Ing. Borisovi Bezákovi, bytom Zlatá 624//59, Kremnica a Ladislavovi Štefanovi, bytom Zlatá 624/59, Kremnica za kúpnu cenu 200,- Sk/m2 a za podmienky predloženia GP.
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM oznámiť uznesenie žiadateľom
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 3. 2001.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 12/0102 vo veci  žiadosti Jarmily Strakovej, bytom Bystrická 457/45, Kremnica o odkúpenie pozemku na výstavbu garáže.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –     A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 674/1 – ostatná plocha o výmere cca 20 m2 v k. ú. Kremnica, Jarmile Strakovej, bytom Bystrická 457/45, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 200,- Sk/m2 a za podmienky predloženia geometrického plánu
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM oznámiť uznesenie žiadateľke
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 3. 2001.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 13/0102 vo veci  odpredaja nehnuteľnosti súp. č. 224.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –     A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj nehnuteľnosti súp. č. 224, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1131 – zastavaná plocha o výmere 56 m2 v k. ú. Kremnica formou osobitného ponukového konania.
B/  u r č u j e
ponukovú cenu 15 000,- Sk.
C/ z r i a ď u j e
komisiu pre realizáciu osobitného ponukového konania v zložení: Ing. Zoltán Beczányi, Norbert Boldiš, Mgr. Tomáš Kuzmický, Ing. Ján Malach, Ing. Štefan Roško, JUDr. Anton Vaský. Súčasne poveruje JUDr. Antona Vaského vedením OPK.
13    10    0    3

Uznesenie číslo 14/0102 vo veci  žiadosti spoločnosti BRIK, a. s., J. Horvátha 890/10, Kremnica o odkúpenie pozemku.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –     A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov časť parc. č. KN-C 2798/10 – zastavaná plocha a parc. č. KN-C 2798/13 – zastavaná plocha spolu o výmere cca 800 m2 v k. ú. Kremnica, spoločnosti BRIK, a.s., J. Horvátha 890/10, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 170,- Sk/m2 a za podmienky predloženia geometrického plánu.
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM oznámiť uznesenie žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 3. 2001.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 15/0102 vo veci ponuky mestu na odpredaj nehnuteľností v k. ú. Kremnica od Združenia PARADISO, Štefánikovo nám. 3/5, Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –     A/ s c h v a ľ u j e
odkúpenie nehnuteľností v k. ú. Kremnica, zapísaných na LV č. 1642 pre k. ú. Kremnica, a to pozemkov: parc. č. KN-C 1224/2 – zastavaná plocha o výmere 3588 m2, parc. č. KN-C 1224/3 – zastavaná plocha o výmere 268 m2, parc. č. KN-C 1224/4 – zastavaná plocha o výmere 268 m2 parc. č. KN-C 1224/5 – zastavaná plocha o výmere 218 m2 a súboru troch stavieb súp. č. 266 postavených na pozemkoch parc. č. KN-C 1224/3, 1224/4 a 1224/5, od Združenia PARADISO, Štefánikovo nám. 3/5, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou v porovnateľnej výške, aká bola poskytnutá mestom pri odpredaji týchto nehnuteľností.
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM oznámiť uznesenie MsZ
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 23. 2. 2001.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 16/0102 vo veci ponuky na odpredaj pozemkov mestu v k. ú. Kremnica od Jozefa Trangoša s manželkou, bytom Veternícka 137/2, Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –     A/ s c h v a ľ u j e
odkúpenie pozemkov parc. č. KN-C 1499/2 – zastavaná plocha o výmere 20 m2 a parc. č. KN-C 1501/2 – zastavaná plocha o výmere 2 m2 v k. ú. Kremnica, zameraných GP č. 34611771-60/2000 z pozemkov parc. č. KN-C 1499 a KN-C 1501,od Jozefa Trangoša s manželkou, bytom Veternícka 137/2, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m2, t.j. kúpna cena celkom 2.200,- Sk s preplatením nákladov na vyhotovenie geometrického plánu
B/  u k l a d á
1. mestskému úradu OSMM oznámiť uznesenie MsZ
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 3. 2001
2. mestskému úradu OSMM realizovať odkúpenie nehnuteľností podľa bodu A/ tohto uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 4. 2001.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 17/0102 vo veci  návrhu splátkového kalendára nájomného za prenájom pozemkov za rok 2001 spoločnosti Skalky, s.r.o., Bratislava.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –     A/ s c h v a ľ u j e
splátkový kalendár nájomného za prenájom pozemkov za rok 2001 k zmluve o prenájme zo dňa 19. 5. 1997 v zmysle dodatkov uzavretej so spoločnosťou Skalky, s.r.o., Bratislava nasledovne:
k 31. januáru 2001     – záloha vo výške      50.000,- Sk
k 31. máju 2001     – záloha vo výške    100.000,- Sk
k 31. januáru 2002     -vyúčtovanie na základe skutočného obratu roku 2001 v súlade    s bodom 5 čl. 3  zmluvy
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM oznámiť uznesenie MsZ spoločnosti Skalky, s.r.o.,
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 3. 2001
13    8    4    1

Uznesenie číslo 18/0102 vo veci odpredaja motorového vozidla Avia sklápač.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
odpredaj motorového vozidla Avia sklápač, ŠPZ – ZH  86 – 69 za cenu vo výške 23.000,- Sk pre Branislava Králika, bytom Dolná 76/20, Kremnica.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 19/0102 vo veci určenia cien za poskytovanie priestorov telocvične TJ v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
ceny za poskytovanie telocvične TJ  Kremnica nasledovne:
– jednotlivci                                  170,- Sk/h,
– školy a školské zariadenia                            45,- Sk/h,
– športové kluby a oddiely (mimo TJ Kremnica)            70,- Sk/h,
– podniky a organizácie                                             220,- Sk/h,
– použitie zasadačky                            80,- Sk/h,
– použitie kuchynky                                        50,- Sk/h.
V cene je zahrnuté aj použitie šatní a sprchy.
Použitie šatne, sprchy a WC samostatne                40,- Sk/h
– pri turnajoch mimo telocvične       210,- Sk/deň.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 20/0102 vo veci stanovenia ceny za podávanie informácií v Informačnom centre mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
ceny pre Informačné centrum  za podávanie informácií o spojoch SAD š.p. a ŽSR š.p. pre zákazníkov vo výške:
–    spoje SAD š.p. – paušálny poplatok za jedno vybavenie 3,- Sk,
–    spoje ŽSR š.p. – paušálny poplatok za jedno vybavenie 3,- Sk.
14    12    0    2
Uznesenie číslo 21/0102 vo veci návrhu na schválenie hodinovej zúčtovacej sadzby za práce vykonávané zamestnancami údržby Mestského bytového podniku v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
hodinovú zúčtovaciu sadzbu za práce vykonávané zamestnancami údržby Mestského bytového podniku v Kremnici:
1.    pre nájomcov bytov v správe Mestského bytového podniku v Kremnici na 100,- Sk/hodina,
2.    pre obyvateľov a organizácie v meste na základe objednávky na 160,- Sk/hodina,
3.    použitie motorového vozidla Š 1203/Valník pre obyvateľov a organizácie v meste na základe objednávky na 13,- Sk/km. Stojné na 25,- Sk za každých začatých 15 minút.
T: od 1. 1. 2001
Z: riaditeľka MsBP
13    13    0    0

Uznesenie číslo 22/0102 vo veci návrhu do funkcie jedného prísediaceho Krajského súdu v Banskej Bystrici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
do  funkcie prísediaceho Krajského súdu v Banskej Bystrici PhDr. Líviu Nagyovú na funkčné obdobie štyroch rokov.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 23/0102 vo veci ponuky mesta Zvolen na spoluprácu.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – a k c e p t u j e
ponuku mesta Zvolen na spoluprácu mesta Kremnica do pripravovaného konzorcia VIA MAGNA.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 24/0102 vo veci  postoja vo vzťahu k ekonomickej stabilite a finančnej samostatnosti obcí, ktoré presadzuje ZMOS.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – p o d p o r u j e
1.    uskutočnenie systémových zmien vo forme decentralizácie finančných tokov a úpravy právnych predpisov, ktoré majú priamy a nepriamy dopad na hospodárenie obcí a miest,
2.    legislatívne zakotvenie povinnosti rokovať o východiskách rozpočtov obcí so Združením miest a obcí Slovenska a Úniou miest Slovenska ako reprezentatívnymi organizáciami samosprávy,
3.    pristúpenie Slovenskej republiky k zostávajúcim článkom Európskej charty miestnej samosprávy, najmä k článkom, dotýkajúcich sa finančných otázok,
4.    urýchlenú realizáciu krokov potrebných k transformácií vodární a kanalizácií.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 25/0102 vo veci  volebného programu na rok 2001.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
volebný program na rok 2001.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 26/0102 vo veci návrhu na odvolania Dušana Štyriho z funkcie riaditeľa Technických služieb mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/ b e r i e   n a   v e d o m i e
výsledok tajnéh hlasovania vo veci odvolania Dušana Štyriho z funkcie riaditeľa Technických služieb mesta Kremnica.
B/ o d v o l á v a
z funkcie riaditeľa Technických služieb mesta Kremnica Dušana Štyriho ku dňu 28. februára 2001 v zmysle čl. 22 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 27/0102 vo veci návrhu na vedenie Technických služieb mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/ p o v e r u j e
dočasným vedením Technických služieb mesta Kremnica Jozefa Tatára, zamestnanca Technických služieb mesta Kremnica.
B/ z r i a ď u j e
komisiu pre výber vhodného kandidáta na funkciu riaditeľa Technických služieb mesta Kremnica v zložení: Ing. Zoltán Beczányi, Norbert Boldiš, Mgr. Tomáš Kuzmický, Ing. Ján Malach, Ing. Štefan Roško, Mgr. Peter Weis.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 28/0102 vo veci správy o činnosti Mestskej polície v Kremnici za II. polrok 2000.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e   n a   v e d o m i e
správu o činnosti Mestskej polície v Kremnici za II. polrok 2000, ktorú predložil Roman Brhlík, náčelník MsP.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 29/0102 vo veci správy o požiarnej ochrane  mesta Kremnica  za II. polrok 2000.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o požiarnej ochrane  mesta Kremnica za II. polrok 2000, ktorú predložil Milan Benča, technik požiarnej ochrany MsÚ.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 30/0102 vo veci správy o vybavovaní sťažností, podnetov a petícií občanov mesta za II. polrok 2000.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a  v e d o m i e
správu o vybavovaní sťažností, podnetov a petícií občanov mesta za II. polrok 2000, ktorú predložil RNDr. Vladimír Chovanec, prednosta MsÚ.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 31/0102 vo veci informácie o aplikácii zákona NR SR č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –     A/b e r i e  n a  v e d o m i e
predloženú informáciu o aplikácii zákona NR SR č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
B/ s c h v a ľ u j e
sadzobník za materiálne náklady pri sprístupnení informácií podľa prílohy.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 32/0102 vo veci správy o realizácii komunikačnej stratégie za rok 2000.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o realizácii komunikačnej stratégie za rok 2000, ktorú predložil Miroslav Marko, vedúci správneho oddelenia.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 33/0102 vo veci správy o príprave a realizácii krokov pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2001.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o príprave a realizácii krokov pre  sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2001, ktorú predložil Miroslav Marko, vedúci správneho oddelenia.
13    13    0    0

 

Uznesenie číslo 34/0102 vo veci informácie o riešení rozkopávok v meste Kremnica v roku 2000.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o– b e r i e  n a  v e d o m i e
predloženú informáciu o riešení rozkopávok v meste Kremnica v roku 2000.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 35/0102 vo veci informáie o žiadostiach o nenávratné financovanie podaných na fondy koncom roku 2000.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o– b e r i e  n a  v e d o m i e
predloženú informáciu o žiadostiach o nenávratné financovanie podaných na fondy koncom roku 2000.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 36/0102 vo veci informácie o stave prác na návrhu VZN o odpadoch.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o– b e r i e  n a  v e d o m i e
predloženú informáciu o stave prác na návrhu VZN o odpadoch.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 37/0102 vo veci správy o realizácii investičnej výstavby za IV. štvrťrok 2000.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o investičnej výstavbe realizovanej Mestom Kremnica za IV. štvrťrok 2000, ktorú predložil Ing. Anton Křivánek, vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 38/0102 vo veci rozpisu zasadnutí komisií MsZ pre rok 2001.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
rozpis zasadnutí komisií MsZ pre rok 2001 podľa prílohy.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 39/0102 vo veci informácie o činnosti primátora mesta Kremnica za obdobie od 6.12.2000 do 31.1. 2001.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáicu o činnosti primátora mesta Kremnica za obdobie od 6. 12. 2000 do 31. 1. 2001.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 40/0102 vo veci správy o činnosti Mestskej rady v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e    n a    v e d o m i e
správu o činnosti Mestskej rady v Kremnici za obdobie od 6. 12. 2000 do 8. 2.2001, ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 41/0102 vo veci predloženej správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e    n a    v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici od posledného zasadnutia, ktorú predložil RNDr. Vladimír Chovanec, prednosta MsÚ.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 42/0102 vo veci zmeny uznesenia MsZ č. 254/0012 zo dňa 11. 12. 2001.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
zmenu termínu „ 25. 2. 2001“ na termín „ 26. 3. 2001“ v uznesení MsZ č. 254/0012 zo dňa 11. 12. 2001 vo veci odstúpenia od kúpnej zmluvy o prevode obchodného podielu v spoločnosti Limba – Skalka spol. s r.o.
13    12    0    1

Uznesenie číslo 43/0102 vo veci návrhu na zahraničnú služobnú cestu primátora mesta Kremnica do Bruselu.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
zahraničnú služobnú cestu primátora mesta Kremnica Ing. Miroslava Nárožného do Bruselu v termíne 2. – 8. apríla 2001.
13    13    0    0

 

Ing. Miroslav Nárožný, primátor  mesta
RNDr. Vladimír Chovanec, prednosta MsÚ
Mgr. Margita Fodorová, člen návrhovej komisie
Tibor Pavla, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.