Uznesenia február 2004

Uznesenia z 2. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 12. februára 2004

Uznesenie číslo 31/0402 vo veci zmeny uznesenia k žiadosti Spoločnosti Grotto, s. r. o., Sokolská 1/b, Bratislava.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 193/0310 zo dňa 9. 10. 2003
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov zameraných geometrickým plánom č. 34611771-98/2002 zo dňa 5. 2. 2003 nasledovne:
1.    ako diel 3 o výmere 11 m² z pozemku parc. č. KN-E 346 a ako diel 6 o výmere 19 m² z pozemku parc. č. KN-E 347/5, ktoré sa stávajú súčasťou existujúcej parcely č. KN-C 770/2 – zastavaná plocha, v katastrálnom území Kremnica, Dušanovi Sobekovi, Ul. Jégého č. 19, Bratislava a Miroslavovi Sobekovi, Banská cesta 812/2, Kremnica, každému v polovici, za kúpnu cenu dohodou vo výške 300,- Sk/m², t.j. kúpna cena celkom 9.000,- Sk,
2.    ako diel 4 o výmere 59 m² z pozemku parc. č. KN-E 346, ako diel 5 o výmere 14 m² z pozemku parc. č. KN-E 347/4, ako diel 7 o výmere 2 m² z pozemku parc. č. KN-E 347/5 a ako diel 14 o výmere 4 m² z pozemku parc. č. KN-E 2598/1, ktoré sa stávajú súčasťou novovytvorenej parcely č. KN-C 770/6 – zastavaná plocha, ako diel 8 o výmere 141 m² z pozemku parc. č. KN-E 347/5, a ako diel 15 o výmere 22 m² z pozemku parc. č. KN-E 2598/3, ktoré sa stávajú súčasťou novovytvorenej parcely č. KN-C 770/4- zastavaná plocha, t.j. výmera spolu 242 m², v katastrálnom území Kremnica, spoločnosti Grotto, s. r. o., Sokolská 1/b, Bratislava, za kúpnu cenu dohodou vo výške 300,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom je 72.600,- Sk
C/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj pozemku žiadateľovi podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 3. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 32/0402 vo veci zmeny uznesenia k žiadosti Štefana Korscha – Občerstvenie Skalka, J. Horvátha 928/86, Kremnica, o dlhodobý prenájom  pozemkov v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 262/0312 zo dňa 11. 12. 2003
B/ s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č KN-E 2572/8 o výmere 40 m² v k. ú. Kremnica, Štefanovi Korschovi – Občerstvenie Skalka, J. Horvátha 928/86, Kremnica, na dobu určitú 10 rokov, za nájomné vo výške 200,- Sk/m²/ročne, t.j. ročné nájomné celkom 8.000,- Sk, za podmienky predloženia geodetického náčrtu na prenajatý pozemok
C/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 3. 2004.
10    10    0    0

 

Uznesenie číslo 33/0402 vo veci zrušenia uznesení k žiadostiam Ľudmily Ohurniakovej, S. Chalupku 303/61, Kremnica a Miroslava Trginu, Dolná 56/35, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ r u š í
1. uznesenie MsZ č. 219/0311 zo dňa 06. 11. 2003
2. uznesenie MsZ č. 220/0311 zo dňa 06. 11. 2003
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť zrušenie uznesenia žiadateľom
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 29. 2. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 34/0402 vo veci odpredaja domu súp. č. 874 na Ul. J. Horvátha v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu dočasnej komisie na odpredaj domu súp. č. 874 na Ul. J. Horvátha v Kremnici, že dňa 2. 2. 2004 sa na osobnom rokovaní zo 4 záujemcov, ktorí predložili svoje žiadosti, dostavili traja záujemcovia. Žiadny z nich neakceptoval ponuku kúpnej ceny v zmysle ponuky mesta (kúpna cena 2 mil. Sk s úhradou maximálne do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy)
B/ s c h v a ľ u j e
zopakovanie ponuky mesta na odpredaj domu súp. č. 874 na Ul. J. Horvátha v Kremnici v zmysle uznesenia MsZ č. 225/0311 zo dňa 6. 11. 2003 s termínom predloženia žiadostí do 31. 3. 2004
C/ u k l a d á
mestskému úradu zverejniť ponuku na tabuli mesta, webovej stránke mesta, vo vývesných skrinkách, v mestskom rozhlase, v týždenníku My Žiara a v dvojtýždenníku Slovensko a reality
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 20. 2. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 35/0402 vo veci vyjadrenia nesúhlasu s listom MUDr. Učníka, riaditeľa Nemocnice s poliklinikou Žiar nad Hronom.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ v y j a d r u j e
nesúhlas s listom MUDr. Učníka, riaditeľa Nemocnice s poliklinikou Žiar nad Hronom č. 38/2004 zo dňa 23. 1. 2004 o zrušení laboratórnych vyšetrení OKB v Kremnici od
1. 2. 2004.
B/ k o n š t a t u j e,
že týmto aktom sa prestáva plniť časť uznesenia MsZ č. 191/0309 zo dňa 18. 9. 2003, s ktorým súhlasil aj MUDr. Učník na mimoriadnom zasadnutí MsZ dňa 18. 9 .2003
C/ u k l a d á
predsedovi komisie zdravotnej, bytovej a sociálnej
1.    zistiť za pomoci tunajších lekárov skutočný počet laboratórnych vyšetrení (nielen súrnych) za dané obdobie,
2.    zistiť bodové ohodnotenie všetkých vyšetrení, ktoré by sa mohli urobiť v Kremnici a posúdiť ich ekonomické vyhodnotenie a rentabilitu OKB v Kremnici,
3.    navrhnúť vhodné riešenie
zodpovedná: Mgr. Sýkorová
termín: 8. 3. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 36/0402 vo veci hnuteľného majetku bývalej Nemocnice s poliklinikou Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/ u r č u j e,
že hnuteľný majetok bývalej Nemocnice s poliklinikou Kremnica podľa priloženého oceneného súpisu je prebytočný a neupotrebiteľný pre potreby Mesta Kremnica
B/s c h v a ľ u j e
odpredaj majetku podľa uvedených súpisov nasledovne:
1. postup pri odpredaji :
a)    do 17.2.2004 vyčleniť majetok potrebný pre Domov sociálnych služieb (do 31.3.2004) a pre LSPP, OKB, RTG na poliklinike a chirurgickú ambulanciu do odštátnenia
b)    do 27.2.2004 ponúknuť prístroje a zariadenia lekárom a zamestnancom poskytujúcim zdravotnú starostlivosť v Poliklinike v Kremnici,
c)    do 19.3.2004 ponúknuť prístroje a zariadenia NsP Žiar nad Hronom a Psychiatrickej nemocnici v Kremnici,
d)    neodpredaný majetok ohodnotiť prostredníctvom odborníkov (Chirana a pod.) a následne ho ponúknuť na odpredaj ďalším zdravotníckym zariadeniam, prípadne širokej verejnosti,
e)    majetok nepredajný, nefunkčný, prípadne ak nebude oň záujem do 31.5.2004 zlikvidovať prostredníctvom separovaného zberu.
2. cenník pri odpredaji :
a)    majetok, ktorý má zostatkovú hodnotu odpredať minimálne za túto, s možnosťou dohodnutia splátkového kalendára
b)    majetok, ktorého zostatková hodnota je nulová, prípadne sa neodpisuje odpredať minimálne za 10% nadobúdacej hodnoty,
c)    majetok, ktorý bude ohodnotený odborníkom odpredať za cenu ním navrhovanú.
C/u k l a d á
mestskému úradu
1.    oznámiť ponuku na odpredaj lekárom a zamestnancom poskytujúcim zdravotnú starostlivosť v Poliklinike v Kremnici
Zodpovedná : Ing. Ihringová
Termín: 16. 2. 2004
2.    oznámiť ponuku NsP Žiar nad Hronom a Psychiatrickej nemocnici v Kremnici
Zodpovedná : Ing. Ihringová
Termín: 3. 3. 2004
3.    realizovať odpredaj podľa bodu B/uznesenia
Zodpovedná : Ing. Ihringová
Termín: v texte
11    11    0    0

Uznesenie číslo 37/0402 vo veci VZN č. 3/2004 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné účely a iných predmetov spôsobujúcich detonáciu na území mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  s ch v a ľ u j e
VZN č. 3/2004 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné účely a iných predmetov spôsobujúcich detonáciu na území mesta Kremnica.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 38/0402 vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku Kremnica za 4. štvrťrok 2003.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a v e d o m i e
správu o činnosti Mestského bytového podniku Kremnica  za 4. štvrťrok 2003.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 39/0402 vo veci dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica pre 1. polrok 2004.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  A/ s ch v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica pre 1. polrok 2004 vo výške 60.000,- Sk pre:
1.    Základná škola Angyalova Kremnica    2.500,- Sk
2.    Športový klub futbalu Kremnica    7.000,- Sk
3.    Základná škola Ul. P. Križku Kremnica    5.000,- Sk
4.    Občianske združenie Bašta Musica    10.000,- Sk
5.    Miestny odbor Matice slovenskej v Kremnici    1.500,- Sk
6.    Miestny odbor Matice slovenskej v Kremnici    1.800,- Sk
7.    Špeciálna základná škola internátna    5.000,- Sk
8.    HOREC – Pionier Kremnica    2.700,- Sk
9.    HOREC – Pionier Kremnica    1.200,- Sk
10.    HOREC – Pionier Kremnica    1.800,- Sk
11.    Združenia Kalvária Kremnica    5.000,- Sk
12.    Materská škola Ul. P. Križku    5.000,- Sk
13.    Občianske združenie Permoník    5.000,- Sk
14.    Centrum voľného času Cvrček    1.500,- Sk
15.    Centrum voľného času Cvrček    3.000,- Sk
16.    Centrum voľného času Cvrček    3.000,- Sk
17.    Detská organizácia Fénix    2.000,- Sk
18.    Združenie na pomoc mentálne postihnutým športovcom    5.000,- Sk
19.    Slovenský zväz sluchovo postihnutých ZON Kremnica    1.000,- Sk
20.    Slovenský zväz sluchovo postihnutých ZON Kremnica    1.000,- Sk
(dotácie č. 13 a 18 budú poskytnuté z položky 637 002 rozpočtu – Kultúrne akcie v kine)
B/ u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 29. 2. 2004.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 40/0402 vo veci Dodatku k zriaďovacej listine Technických služieb Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
Dodatok k zriaďovacej listine Technických služieb Kremnica.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 41/0402 vo veci žiadosti Športového klubu futbalu Kremnica o rozšírenie účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytových priestorov a pozemkov č. OEaPA 112/0305 zo dňa 7. 7. 2003.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  A/ s ch v a ľ u j e
rozšírenie účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytových priestorov a pozemkov č. OEaPA 112/0305 zo dňa 7. 7. 2003 uzavretej s nájomcom Športový klub futbalu Kremnica o účel – zriadenie občerstvenia v dome súp. č. 882 za podmienky splnenia príslušných predpisov
B/  u k l a d á
mestskému úradu vypracovať dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a pozemkov č. OEaPA 112/0305 podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 29. 2. 2004.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 42/0402 vo veci zmeny ustanovenia Zmluvy o nájme pozemkov č. OSMM 01/9805 zo dňa 26. 5. 1998 uzavretej so spoločnosťou Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  A/ s ch v a ľ u j e
zmenu ustanovenia Zmluvy o nájme pozemkov č. OSMM 01/9805 zo dňa 26. 5. 1998 uzavretej so spoločnosťou Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica nasledovne: pôvodný text čl. 4 Práva a povinnosti nájomcu, ods. 2: „Na nájomcu sa prenáša aj výkon práva poľovníctva.“ sa mení na text: „Na nájomcu sa prenáša aj právo poľovníctva a prenajímateľ splnomocňuje nájomcu s týmto právom disponovať.“.
B/ u k l a d á
mestskému úradu dodatkom k Zmluve o nájme pozemkov č. OSMM 01/9805 zo dňa 26. 5. 1998  realizovať zmenu ustanovenia zmluvy podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 3. 2004.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 43/0402 vo veci odpredaja kopírovacieho stroja TOSHIBA 3560 firme FOLLOW ME – Nová Dubnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –   A/s c h v a ľ u j e
odpredaj kopírovacieho stroja TOSHIBA 3560 firme FOLLOW ME – Nová Dubnica za cenu dohodou 25.000,-Sk
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín:  29. 2.2004.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 44/0402 vo veci odpredaja nebytového priestoru súp. č. 1334 na Kutnohorskej ulici v Kremnici a zastavaného pozemku.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj nebytového priestoru súp. č. 1334 na Kutnohorskej ulici v Kremnici v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien a doplnkov a zastavaného pozemku parc. č. 1879/7 o výmere 37 m2 za cenu 18.518,- Sk pre Dušana Lichnera, bytom Rumunskej armády 827/1 Kremnica
1.    splátka vo výške 10.000,- Sk
zostatok vo výške 8.518,- Sk v pravidelných splátkach do 6 mesiacov
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku v Kremnici realizovať odpredaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: M. Bohunická
termín: 29. 2. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 45/0402 vo veci prenájmu nebytových priestorov Technických služieb Kremnica firme Detox s.r.o. Banská Bystrica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t vo –     A/ s ch v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov v areáli Technických služieb Kremnica s firmou Detox, s.r.o. Banská Bystrica za účelom zriadenia zberného dvora nebezpečných odpadov na dobu určitú od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004 za cenu dohodou 1,- Sk/rok
B/ u k l a d á
riaditeľovi Technických služieb Kremnica pripraviť dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 29. 4. 2002
zodpovedný: PhDr. Nemec
termín: 29. 2. 2004
10    10    0    0

Uznesenie číslo 46/0402 vo veci odpredaja budovy súp. č. 44 (stará pošta) na Dolnej ulici v Kremnici a súvisiacich pozemkov.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj budovy súp. č. 44 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 828 a pozemkov parc. č. KN-C 828 – zastavaná plocha o výmere 479 m², parc. č. KN-C 827/1- záhrada o výmere 175 m² a parc. č. KN-C 829 – zastavaná plocha o výmere 318 m² v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, kupujúcim Jánovi Domkovi, Ul. 1 mája 910/7, Turčianske Teplice a Milanovi Kaplánovi, Ul. Matičná 1098/35, Turčianske Teplice, každému spoluvlastnícky podiel ½ (jedna polovica), za kúpnu cenu dohodou v celkovej výške 2,650.000,- Sk. Kúpna cena bude zaplatená do 30 dní od podpisu zmluvy. Kupujúci berú na vedomie, že po okraji pozemkov parc. č. KN-C 827/1 a 829 prechádza výjazdová komunikácia z parkoviska pri OD Jednota a kupujúci sa zaväzujú odpredať Mestu Kremnica časť z uvedených parciel o výmere cca 25 m² za kúpnu cenu 100,- Sk/m² v lehote do 31. 12. 2005. Náklady na vyhotovenie GP bude znášať Mesto Kremnica.
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 3. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 47/0402 vo veci voľby prezidenta Slovenskej republiky.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t vo – A/ b e r i e  n a  v e d o m i e, že
1.    predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojim rozhodnutím zo dňa 8. januára 2004 o vyhlásení  voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré bolo uverejnené ako č. 1/2004 Z.z. vyhlásil voľbu prezidenta Slovenskej republiky a určil deň konania voľby na sobotu 3. apríla 2004. V prípade, ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, určil deň konania druhého kola voľby prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 17. apríla 2004
2.    primátor mesta vytvoril na odovzdávanie hlasovacích lístkov a sčítanie hlasov 5 volebných okrskov a určil nasledovné volebné miestnosti:
Okrsok č. 1:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Zámocké námestie, Zlatá ulica, Továrenská ulica, Langsfeldova ulica, Štúrova ulica, Rumunskej armády, Kutnohorská ulica, Banská cesta, Nová dolina, J. Horvátha (číslo domov 861, 862, 863, 872, 878, 887, 892, 893, 894, 896, 897, 899, 900, 901, 912, 913, 916, 917, 918, 919, 920 a 922), Revolta
volebná miestnosť – zasadačka Hasičskej zbrojnice, Ul. Langsfeldova č. 698/13.
Okrsok č. 2:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Veternícka ulica, Sama Chalupku, ČSA
volebná miestnosť – kancelária poslancov, prízemie vpravo, Mestské kultúrne stredisko, Ul. P. Križku 391/6.
Okrsok č. 3:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Štefánikovo námestie, Námestie SNP, Angyalova ulica, Bystrická ulica, Partizánska dolina, P. Križku, J. Kollára, Zechenterova ulica
volebná miestnosť- radná sieň, Mestský úrad v Kremnici.
Okrsok č. 4:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Matunákova ulica, Dolná ulica
volebná miestnosť – učebňa, prízemie vľavo, Mestské kultúrne stredisko, Ul. P. Križku 391/6.
Okrsok č. 5:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Galandov majer, J. Horvátha (čísla domov 879, 881, 883, 884, 902, 903, 904, 905, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 954, 955, 956 a 957)
volebná miestnosť – mestská telocvičňa, Ul. J. Horvátha 884/61
3.    voľba sa bude konať v sobotu od 7.00 h do 22.00 h.
B/ ž i a d a
všetky orgány a subjekty zapojené do prípravy a priebehu voľby prezidenta Slovenskej republiky postupovať v súlade so zákonom č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 48/0402 vo veci konania referenda dňa 3. apríla 2004.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t vo – A/ b e r i e  n a  v e d o m i e, že
na území mesta Kremnica vytvára primátor mesta 5 okrskov na konanie referenda a určuje územie okrskov a miestnosti na hlasovanie nasledovne:
Okrsok č. 1:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Zámocké námestie, Zlatá ulica, Továrenská ulica, Langsfeldova ulica, Štúrova ulica, Rumunskej armády, Kutnohorská ulica, Banská cesta, Nová dolina, J. Horvátha (číslo domov 861, 862, 863, 872, 878, 887, 892, 893, 894, 896, 897, 899, 900, 901, 912, 913, 916, 917, 918, 919, 920 a 922), Revolta
volebná miestnosť – Hasičská zbrojnica, Ul. Langsfeldova č. 698/13.
Okrsok č. 2:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Veternícka ulica, Sama Chalupku, ČSA
volebná miestnosť – veľká sála, Mestské kultúrne stredisko, Ul. P. Križku 391/6.
Okrsok č. 3:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Štefánikovo námestie, Námestie SNP, Angyalova ulica, Bystrická ulica, Partizánska dolina, P. Križku, J. Kollára, Zechenterova ulica
volebná miestnosť- obradná sieň, Mestský úrad v Kremnici.
Okrsok č. 4:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Matunákova ulica, Dolná ulica
volebná miestnosť – malá zasadačka, Mestské kultúrne stredisko, Ul. P. Križku 391/6.
Okrsok č. 5:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Galandov majer, J. Horvátha (čísla domov 879, 881, 883, 884, 902, 903, 904, 905, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 954, 955, 956 a 957)
volebná miestnosť – mestská telocvičňa, Ul. J. Horvátha 884/61
B/ u r č u j e
čas a miesto konania referenda v meste Kremnica tak, že toto sa uskutoční dňa 3. apríla 2004 v čase od 7.00 h do 22.00 h v určených miestnostiach.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 49/0402 vo veci nosného programu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici, verejných zhromaždení a verejných vypočutí pre rok 2004.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
1.    nosný program zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2004 podľa prílohy.
2.    verejné zhromaždenia:
20. 4. 2004 (utorok)        Záverečný účet mesta za rok 2003
Zmeny v kompetenciách samosprávy
Rôzne
30. 11. 2004 (utorok)        Návrh rozpočtu mesta pre rok 2004
Plnenie úloh zo stratégie rozvoja mesta za rok 2004
Návrh úloh pre rok 2005
Rôzne
3. verejné vypočutia:
9. 3. 2004 (utorok)        Obstarávanie územného plánu Mesta Kremnica a
vyhodnotenie problémov, ktoré je potrebné
v ÚP riešiť.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 50/0402 vo veci Poriadku spravovania Zechenterovej záhrady v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  s ch v a ľ u j e
Poriadok spravovania Zechenterovej záhrady v Kremnici.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 51/0402 vo veci zahraničnej služobnej cesty.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  s ch v a ľ u j e
1.    zahraničnú služobnú cestu primátorovi mesta do poľského mesta Kalwaria Zebrzydovska v 1. polroku 2004 za účelom nadviazania spolupráce v oblasti výmeny kultúrnych aktivít,
2.    zahraničnú služobnú cestu do partnerského mesta Kutná Hora za účelom dohody kultúrnej spolupráce a výmeny skúseností v obhospodarovaní lesného majetku a delegáciu v zložení Ing. Beczányi, Ing. Malach, M. Vojtko, dvaja zamestnanci Mestských lesov Kremnica, s.r.o.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 52/0402 vo veci návrhu členov do rád škôl a Mestskej školskej rady v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –    A/ s ch v a ľ u j e
členov do rád škôl a Mestskej školskej rady ako zástupcov zriaďovateľa a mesta podľa prílohy
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť školám a školským zariadeniam delegovaných zástupcov zriaďovateľa a mesta
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: 17. 2. 2004.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 53/0402 vo veci Koncepcie rozvoja školstva v Kremnici do roku 2010.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/ s ch v a ľ u j e
vypracovanie Koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení do roku 2010, ktoré sú v zriaďovacej pôsobnosti mesta
B/ u k l a d á
mestskému úradu vypracovať uvedené Koncepciu podľa bodu A/ uznesenia a predložiť ju na zasadnutie MsZ dňa 8. 7. 2004
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín:25. 6. 2004.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 54/0402 vo veci projektu „Zlepšenie podmienok vzdelávania v Základnej škole Kremnica, Ul. Angyalova 401/26“.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  s ch v a ľ u j e
1.    vypracovanie projektu „Zlepšenie podmienok vzdelávania v Základnej škole Kremnica, Ul. Angyalova 401/26“
zodpovedná: M. Lacková
termín: 29. 2. 2004
2.    kofinancovanie projektu z rozpočtu mesta vo výške 5 % z celkových nákladov projektu
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: podľa schválenia projektu.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 55/0402 vo veci vstupu do Združenia právnických osôb Stork – Krahule.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –    A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
1.    ponuku na založenie „Záujmového združenia právnických osôb“,
2.    podnikateľský plán strediska cestovného ruchu skrátená verzia – predstavenie projektu
B/ s ú h l a s í
so vstupom do Združenia právnických osôb s názvom Združenie Stork – Krahule za podmienok uvedených v návrhu Stanov Združenia Stork – Krahule.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 56/0402 vo veci správy o činnosti Mestskej polície Kremnica za 2. polrok 2003.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestskej polície Kremnica za 2. polrok 2003, ktorú predložil Mgr. Roman Brhlík, náčelník mestskej polície.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 57/0402 vo veci správy o činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2003.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 58/0402 vo veci správy o vybavovaní sťažností a petícií za 2. polrok 2003.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o vybavovaní sťažností a petícií za 2. polrok 2003.
10    10    0    0
Uznesenie číslo 59/0402 vo veci informácie o žiadostiach Mesta Kremnica o financie, podaných na fondy v 3. a 4. štvrťroku 2003.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o žiadostiach Mesta Kremnica o financie, podaných na fondy v 3. a 4. štvrťroku 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 60/0402 vo veci správy úseku rozvoja mesta a regiónu, projektového manažéra a primátora mesta.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
1.    správu o činnosti úseku rozvoja mesta a regiónu za rok 2003, ktorú predložil Mgr. Štefan Dobák,
2.    správu o činnosti projektového manažéra za obdobie od júna 2003 do januára 2004, ktorú predložila Marianna Lacková,
3.    správu o činnosti primátora mesta za obdobie od 19. 1. 2004 do 8. 2. 2004, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 61/0402 vo veci správy o vybavovaní žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o vybavovaní žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 62/0402 vo veci konania osláv Dňa vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s ú h l a s í
s konaním mestských osláv v rámci podujatia Dňa vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, ktoré sa bude konať v areáli geografického stredu Európy pri obci Kremnické Bane dňa 1. mája 2004 za podmienky, že mesto Kremnica bude spoluorganizátorom podujatia.
10    10    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
Ing. Veronika Králiková, člen návrhovej komisie
Mgr. Stanislav Šumichrast, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.