Uznesenia január 2003

Uznesenia z  1. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 23. januára 2003

Uznesenie číslo 11/0301 vo veci žiadosti Občianskeho združenia SOS, Štefánikovo námestie 11/21, Kremnica, o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 204/0210 zo dňa 7. 10. 2002
B/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 2470/23 – trvalé trávne porasty o výmere 2 100 m2 v katastrálnom území Kremnica, zameraného geometrickým plánom č. 34611771-101/2002 ako diel 1 z pozemku parc. č. KN-E 1524/17, Občianskemu združeniu SOS, Štefánikovo námestie 11/21, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške ocenenia pôdy podľa BPEJ – 0,38 Sk/m2, t.j. kúpna cena celkom 798,- Sk, za podmienky zriadenia predkupného práva na pozemok v prospech Mesta Kremnica
C/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať predaj podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedný: RNDr. Chovanec
termín: 28. 2. 2003.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 12/0301 vo veci zrušenia uznesenia MsZ č. 68/0004 zo dňa 17. 4. 2000.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   – r u š í
uznesenie MsZ č. 68/0004 zo dňa 17. 4. 2000.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 13/0301 vo veci zmeny účelu dotácie pre združenie Kalvária.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e
zmenu účelu dotácie v zmysle článku II., ods. 3 zmluvy o poskytovaní dotácie z rozpočtu Mesta Kremnica č. EO 1-1630209 zo dňa 1. 10. 2002 na vydanie Sprievodcu ku skladačke
B/ u k l a d á
mestskému úradu zapracovať zmenu účelu dotácie do dodatku ku zmluve č. EO 1-1630209
zodpovedný: RNDr. Chovanec
termín: 31. 1. 2003.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 14/0301 vo veci prevodu časti činností z Mestského kultúrneho strediska na Mesto Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
prevod časti činností zamestnávateľa Mestského kultúrneho strediska, príspevkovej organizácie so sídlom Ul. P. Križku 391/6 Kremnica na Mesto Kremnica dňom 27. 1. 2003 v zmysle § 28 Zákonníka práce. Ide o nasledovné  činnosti :
10.07.4.5.11 Realizácia priestorového riešenia a výtvarného stvárnenia výstav alebo výtvarného dotvorenia kultúrnych podujatia
10.07.4.21.02 Nastavenie všetkých druhov osvetľovacích zariadení, spracúvanie analógového a digitálneho záznamu zvuku z rôznych druhov nosičov, prehrávanie a nahrávanie audio a videozáznamov, s ktorými pracuje
B/b e r i e  n a  v e d o m i e,
že v zmysle § 28 Zákonníka práce prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov  zamestnancov, ktorí vykonávajú prevádzané činnosti dňom 27.01. 2003 na Mesto Kremnica. Ide o nasledovných zamestnancov: Svetlana Šverhová a Richard Roth.
12    11    1    0

Uznesenie číslo 15/0301 vo veci zrušenia Mestského kultúrneho strediska, príspevkovej organizácie so sídlom Ul. P. Križku 391/6, Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ z r u š u j e
podľa § 4 ods. 3 písm. k) a podľa § 11 ods. 3 písm. k) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom 25. 2. 2003 Mestské kultúrne stredisko, príspevkovú organizáciu, sídlo Kremnica, Ul. P. Križku 391/6, IČO  00185418  s tým, že
1.    všetky práva a povinnosti zo zrušenej organizácie prechádzajú na Mesto Kremnica ako univerzálneho právneho nástupcu,
2.    práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov  prechádzajú na Mesto Kremnica
3.    nároky zamestnancov zrušenej organizácie je povinné uspokojiť Mesto Kremnica, ktoré je taktiež oprávnené uplatňovať nároky zrušenej organizácie
4.    majetok mesta Kremnica, ktorý je v správe Mestského kultúrneho strediska, v zmysle inventarizácie ku dňu 25. 2. 2003,  prechádza dňom 25. 2. 2003 do priamej správy Mesta Kremnica
B/ o d v o l á v a
Mgr. Petra Lyseka  z funkcie  riaditeľa mestského kultúrneho strediska dňom 23. 1. 2003
C/ p o v e r u je
Janu Peterkovú vedením Mestského kultúrneho strediska dňom 24. 1. 2003 do doby zrušenia  Mestského kultúrneho strediska, t.j. do 25.02. 2003, s tým, že  menovaná je oprávnená konať vo všetkých veciach v mene Mestského kultúrneho strediska, vrátane vykonávania všetkých právnych úkonov v pracovnoprávnych vzťahoch Mestského kultúrneho strediska ako zamestnávateľa
D/ ž i a d a
primátora vydať pre Janu Peterkovú písomné poverenie na vedenie MsKS, kde bude uvedený rozsah jej oprávnení v zmysle písm.C/
E/u k l a d á
vykonať mimoriadnu inventarizáciu hospodárskych prostriedkov a mimoriadnu účtovnú závierku v zrušovanej organizácii ku dňu 25. 2. 2003
zodpovedný :  J. Peterková
termín :     v texte
12    11    1    0

Uznesenie číslo 16/0301 vo veci schválenia Organizačného poriadku Mestského úradu v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t vo – A/ z r u š u j e
Organizačný poriadok Mestského úradu v Kremnici, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Kremnici dňa 29.04. 1996 uznesením č. 35/9604 v znení jeho dodatkov dňom 26.01. 2003.
B/s ch v a ľ u j e
Organizačný poriadok Mestského úradu v Kremnici podľa predloženého návrhu s účinnosťou od 27.1.  2003.
12    11    1    0

Uznesenie číslo 17/0301 vo veci žiadosti Dr. Marcely Hermann, Štefánikovo námestie 23/20, Kremnica, o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 2689/3 – trvalý trávny porast o výmere 157 m² v katastrálnom území Kremnica, žiadateľke Dr. Marcele Hermann, Štefánikovo námestie 23/20, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m² a za podmienky predloženia geometrického plánu
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť bod A/ uznesenia žiadateľke
zodpovedný: RNDr. Chovanec
termín: 23. 02. 2003.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 18/0301 vo veci ponuky Jána Nemčeka, Veternícka 109/1, Kremnica, na odpredaj pozemku mestu, resp. jeho zámenu v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ n e s c h v a ľ u j e
1.    odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 1853 – diel 1 – zastavaná plocha o výmere 35 m2   a diel 2 – záhrada o výmere 223 m2 /t. j. spolu 258 m2/ v katastrálnom území Kremnica od Jána Nemčeka, Veternícka 109/1, Kremnica
2.    zámenu pozemku vo vlastníctve Mesta Kremnica – parc. č. KN-C 888/1 – záhrada o výmere 224 m2  v katastrálnom území Kremnica za pozemok vo vlastníctve Jána Nemčeka, Veternícka 109/1, Kremnica – parc. č. KN-C 1853 – diel 1 – zastavaná  plocha o výmere 35 m2 a diel 2 – záhrada o výmere 223 m2 /t. j. spolu 258 m2/ v katastrálnom území Kremnica
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť bod A/ uznesenia p. J. Nemčekovi
zodpovedný: RNDr. Chovanec
termín: 23. 02. 2003.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 19/0301 vo veci zapožičania originálu zreštaurovanej pokladničky od kaplnky Panny Márie na Banskej ceste a originálu dreveného zláteného kríža, ktorý bol umiestnený na barbakane Dolnej brány, Národnej banke Slovenska – Múzeu mincí a medailí
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
zapožičanie originálu zreštaurovanej pokladničky od kaplnky Panny Márie na Banskej ceste a originálu dreveného zláteného kríža, ktorý bol umiestnený na barbakane Dolnej brány, Národnej banke Slovenska – Múzeu mincí a medailí
B/ u k l a d á
mestskému úradu pracovať na majetkovoprávnom usporiadaní predmetov deponovaných v NBS –Múzeu mincí a medailí
zodpovedný: RNDr. Chovanec
termín: 31. 12. 2003.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 20/0301 vo veci ponuky TJ ZSNP Žiar nad Hronom na bezplatný prevod majetku – chaty Jarabica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ n e s c h v a ľ u j e
prijatie ponuky TJ ZSNP Žiar nad Hronom na bezplatný prevod majetku – chaty Jarabica
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie TJ ZSNP Žiar nad Hronom
zodpovedný: RNDr. Chovanec
termín: 31. 1. 2003.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 21/0301 vo veci zriadenia kancelária poslancov.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
zriadenie kancelárie poslancov od 18. 2. 2003 a časový rozpis služieb poslancov.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 22/0301 vo veci schválenia členov Mestskej školskej rady.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 120/0207 zo dňa 15. 7. 2002
B/ s ch v a ľ u j e
Vladimíra Gorbunova za zástupcu mesta v  Mestskej školskej rade.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 23/0301 vo veci schválenia členov Rady školy na území mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 121/0207 zo dňa 15. 7. 2002
B/ s ch v a ľ u j e
členov Rady školy za mesto Kremnica podľa prílohy.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 24/0301 vo veci programu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre 1. polrok 2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e
program zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre 1. polrok 2003 podľa prílohy.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 25/0301 vo veci správy o činnosti mestskej rady, mestského úradu a primátora mesta Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
1.    správu o činnosti Mestskej rady v Kremnici za obdobie od 22. 10. 2002 do 13. 1. 2003, ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora,
2.    správu o činnosti mestského úradu od posledného zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktorú predložil RNDr. Vladimír Chovanec, prednosta MsÚ,
3.    správu o činnosti  primátora mesta Kremnica za obdobie od 12. 11. 2002 do 14. 1. 2003, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 26/0301 vo veci návrhu zmluvy o zriadení spoločného stavebného úradu.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –     A/ s ch v a ľ u j e
návrh zmluvy o zriadení spoločného stavebného úradu č. 1/EO/2003/MP-p
B/ s ú h l a s í
s úhradou sumy vo výške 3,- Sk na jedného obyvateľa mesta (podľa stavu k 1. 1. 2003) pre rok 2003 na pokrytie nákladov na činnosť spoločného stavebného úradu v zmysle návrhu zmluvy.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 27/0301 vo veci vlastníctva bytového domu na Ul. Jána Kollára 560/2 v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/k o n š t a t u j e,
že skutkové okolnosti, najmä dlhoročné, nerušené a nepretržité užívanie bytového domu na Ul. Jána Kollára 560/2 v Kremnici zo strany bývalého MsNV v Kremnici, neskôr OPHB v Žiari nad Hronom a od r. 1991 Mesta Kremnica nasvedčujú, že ku uvedenému domu pristupovali ako ku vlastníctvu štátu (MsNV v Kremnici, OPBH v Žiar nad Hronom) resp. vlastníctvu Mesta Kremnica. Objektívne posúdenie všetkých týchto okolností a ich právnu relevantnosť je najlepšie možné v rámci súdneho konania.
B/ ž i a d a
primátora mesta, v záujme odstránenie akýchkoľvek pochybností o vlastníctve bytového domu na Ul. Jána Kollára 560/2 v Kremnici a dosiahnutia meritórneho rozhodnutia o tomto vlastníctve, ktoré budú všetci rešpektovať, o podanie súdneho návrhu – určovacej žaloby na určenie vlastníctva Mesta Kremnica ku bytovému domu na Ul. Jána Kollára 560/2 v Kremnici spolu s pozemkom parc. č. 511.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 28/0301 vo veci uskutočnenia 38. ročníka zimného zrazu turistov.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o- A/ b e r i e  n a  v e do m i e
informáciu Klubu slovenských turistov o príprave 38. ročníka zimného zrazu turistov, ktorý sa má uskutočniť v dňoch 29. 1. – 1. 2. 2004 v Kremnici a okolí
B/ s ú h l a s í
so spoluprácou mesta a jeho orgánov pri tomto podujatí.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 29/0301 vo veci odňatia nehnuteľného majetku zo správy Mestského bytového podniku.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
odňatie nehnuteľného majetku – budovy Materskej školy na Dolnej ulici č. 57/32 v zostatkovej hodnote 11,012.629,- Sk k 31. 12. 2002 zo správy Mestského bytového podniku z dôvodu zriadenia materskej školy s vlastnou právnou subjektivitou
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať odňatie majetku zo správy MsBP podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedný: RNDr. Chovanec
termín: 31. 01. 2003.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 30/0301 vo veci zverenia majetku do správy Materskej školy na Dolnej ulici č. 57/32
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
zverenie majetku mesta do správy Materskej školy na Dolnej ulici č. 57/32 od 01. 01. 2003
v celkovej hodnote 11,744.527,53 Sk v tom:
– hmotný investičný majetok         11,164.007,-   Sk
– drobný hmotný investičný majetok          504.328,61 Sk
– zásoby    76.191,92 Sk
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy materskej školy podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedný: RNDr. Chovanec
termín: 31. 01. 2003.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 31/0301 vo veci návrhu na úpravu cien kina v roku 2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e
cenu za prenájom kina pre akcie, ktorých organizátorom alebo spoluorganizátorom je mesto Kremnica vo výške 850,- Sk/h vo vykurovacom období a 425,- Sk/h počas zvyšku roka
B/ b e r i e  n a  v e d o m i e
cenu za prenájom kina pre akcie, ktorých organizátorom alebo spoluorganizátorom nie je mesto Kremnica vo výške 1000,- Sk/h vo vykurovacom období a 500,- Sk/h počas zvyšku roka.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 32/0301 vo veci vykonania hodnotenia úpravy zelene v našom meste pod názvom „Záleží mi na mojom okolí“ v roku 2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e
vykonanie hodnotenia úpravy zelene v našom meste pod názvom „Záleží mi na mojom okolí“ v roku 2003 v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č. 24/0202 rozšírené o hodnotenie vianočnej výzdoby
B/ u k l a d á
mestskému úradu uverejniť oznam o hodnotení zelene v najbližšom čísle Kremnických novín a zapracovať príslušnú čiastku na finančné odmeny do I. zmeny rozpočtu mesta pre rok 2003
zodpovedný: RNDr. Chovanec
termín: 15. 2. 2003.
11    11    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor  mesta
RNDr. Vladimír Chovanec, prednosta MsÚ
Mgr. Margita Fodorová, člen návrhovej komisie
Marián Vojtko, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.