Uznesenia január 2004

Uznesenia z 1. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 22. januára 2004

Uznesenie číslo 1/0401 vo veci žiadosti občianskeho združenia eMKLub , Dolná 48/19, Kremnica, o odpredaj pozemkov na Dolnej ulici v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 265/0312 zo dňa 11. 12. 2003
B/ s ch v a ľ u j e
1.    odpredaj pozemku parc. č. KN-C 841/2 – záhrada o výmere 585 m² a parc. č. KN-C 837/3 – ostatná plocha výmere 4 m² v  katastrálnom území Kremnica občianskemu združeniu eMKLub , Dolná 48/19, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 40,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom 23.560,- Sk
2.    nájom pozemkov parc. č. KN-C 841/3 – ostatná plocha o výmere 792 m² a časť parc. č. KN 841/1 o výmere cca 600 m²,  t.j. spolu výmera 1392 m² v  katastrálnom území Kremnica, občianskemu združeniu eMKLub, Dolná 48/19, Kremnica na dobu 10 rokov, od 1. 12. 2003, za celkové nájomné vo výške 55.680,- Sk so splatnosťou pri podpise nájomnej zmluvy, za podmienky predloženia geometrického plánu v priebehu roku 2004 a so zriadením predkupného práva v prospech občianskeho združenia eMKLub na odpredaj pozemkov za celkovú kúpnu cenu 1,- Sk plus neprebývané nájomné, ak nájomca uplatní predkupné právo skôr ako prejde doba nájmu
C/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať predaj a prenájom pozemkov podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 2. 2004.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 2/0401 vo veci odňatia nehnuteľného majetku zo správy Mestského bytového podniku.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
odňatie nehnuteľného majetku – budovy Materskej školy na Ul. P. Križku č. 386 v zostatkovej hodnote 1,256.839,- Sk k 31. 12. 2003 zo správy Mestského bytového podniku z dôvodu zriadenia materskej školy s vlastnou právnou subjektivitou
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať odňatie majetku zo správy MsBP podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 2. 2004.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 3/0401 vo veci zverenia majetku do správy Materskej školy na Ul. P. Križku č. 386.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
zverenie majetku mesta do správy Materskej školy na Ul. P. Križku č. 386 od
1. 1. 2004 v celkovej hodnote 1,958.167,50 Sk v tom:
– hmotný investičný majetok    1,373.729,- Sk
– drobný hmotný investičný majetok    463.243,50 Sk
– zásoby    121.195,- Sk
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy materskej školy podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 2. 2004.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 4/0401 vo veci odkúpenia pozemku do vlastníctva Mesta Kremnica od Prof. Ing. Eduarda Štroffeka, Watsonova 3, Košice a  Ing. Magdalény Červeňanskej, Lipová 2346/19, Topoľčany.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 224/0311 zo dňa 6. 11. 2003
B/s ch v a ľ u j e
odkúpenie pozemkov zameraných GP č. 34611771-4/2004 z pozemku parc. č. KN-E 1604 v katastrálnom území Kremnica ako diel 3, ktorý vytvára novú parcelu č. KN-C 1585/4 – zastavaná plocha o výmere 351 m² a diel 2 o výmere 47 m², ktorý tvorí súčasť existujúcej parcely KN-C 1585/2, Mestom Kremnica od Prof. Ing. Eduarda Štroffeka, Watsonova 3, Košice a Ing. Magdalény Červeňanskej, Lipová 2346/19, Topoľčany, za kúpnu cenu dohodou, vo výške 100,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom 39.800,- Sk s tým, že náklady na vyhotovenie geometrického plánu uhradia predávajúci a kupujúci v polovici
C/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať odkúpenie pozemku podľa bodu B/ uznesenia a zapracovať rozdiel nákladov na odkúpenie pozemku do I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2004
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 29. 2. 2004.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 5/0401 vo veci prenájmu pozemku.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e
podanie výpovede zmluvy o nájme pozemku uzavretej s Arnoštom Oravcom a manželkou, ČSA 207/49, Kremnica číslo OSMM 160/0008/6 zo dňa 14. 9. 2000 s účinnosťou dvojmesačnej výpovednej lehoty od 1. 2. 2004
B/ u k l a d á
mestskému úradu predložiť návrh na vysporiadanie predmetného pozemku na rokovanie MsZ dňa 22. 4. 2004
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: v texte.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 6/0401 vo veci VZN č. 1/2004 o hospodárení s bytmi.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ r u š í
VZN č. 8/95 o hospodárení s bytmi v znení VZN č. 4/97, ktorým sa mení dopĺňa VZN č. 8/95 o hospodárení s bytmi
B/ s ch v a ľ u j e
VZN č. 1/2004 o hospodárení s bytmi.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 7/0401 vo veci VZN č. 2/2004, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2002 Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e
VZN č. 2/2004, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2002 Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 8/0401 vo veci Dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e
Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Kremnici s účinnosťou od 1. 1. 2004
B/ u k l a d á
mestskému úradu dopracovať prílohu č. 1 a  2 Organizačného poriadku Mestského úradu v Kremnici podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: L. Pračková
termín: 31. 1. 2004.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 9/0401 vo veci odpredaja hnuteľného majetku bývalej Nemocnice s poliklinikou Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ u r č u j e,
že hnuteľný majetok bývalej Nemocnice s poliklinikou Kremnica – nábytkové zariadenie ambulancií a zdravotníckych pracovísk v  predmetnej budove podľa priloženého oceneného súpisu pre jednotlivé kusy je prebytočný a neupotrebiteľný pre potreby Mesta Kremnica
B/ s ch v a ľ u j e
odpredaj hnuteľného majetku podľa súpisu žiadateľom za 10 % z hodnoty obstarávacej ceny
C/ u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku v Kremnici realizovať odpredaj podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: M. Bohunická
termín: 29. 2. 2004.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 10/0401 vo veci zriadenia lekárskej služby prvej pomoci ako neštátneho zdravotníckeho zariadenia.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ d e k l a r u j e,
že pre potreby obyvateľov mesta Kremnica a blízkeho okolia je potrebné zachovať lekársku službu prvej pomoci v meste Kremnica
B/ s ch v a ľ u j e
účasť Mesta Kremnica ako organizátora neštátneho zdravotníckeho zariadenia lekárskej služby prvej pomoci počnúc od 1. 2. 2004 na dobu neurčitú.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 11/0401 vo veci užívania priestorov lekárskej služby prvej pomoci v budove bývalej Nemocnice s poliklinikou Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e
bezplatné užívanie priestorov lekárskej služby prvej pomoci v budove bývalej Nemocnice s poliklinikou Kremnica a hnuteľných vecí slúžiacich k výkonu tejto služby (okrem sanitných motorových vozidiel) pre lekárov poskytujúcich túto službu a poskytovateľa Dopravnej zdravotnej služby – spoločnosti Novamed, s.r.o. Bernolákova 10, 12 Banská Bystrica od 1. 2. 2004 na dobu neurčitú
B/ u k l a d á
Mestskému bytovému podniku v Kremnici realizovať bezplatný prenájom pre spoločnosť Novamed, s.r.o. Bernolákova 10, 12, Banská Bystrica podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: M. Bohunická
termín: 27. 1. 2004.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 12/0401 vo veci ukončenia platnosti nájomnej zmluvy č. 4/2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e
ukončenie nájomnej zmluvy č 4/2003 uzavretej s Novamedom s.r.o., Bernolákova 10, 12, Banská Bystrica dohodou k 31. 1. 2004
B/ u k l a d á
Mestskému bytovému podniku v Kremnici vypracovať Dohodu o ukončení nájmu podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: M. Bohunická
termín: 31. 1. 2004.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 13/0401 vo veci prechodu Materskej školy, Langsfeldova ulica 695/7, Kremnica na právnu subjektivitu.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e
prechod Materskej školy, Langsfeldova ulica 695/7, Kremnica na právnu subjektivitu od 1. 2. 2004
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť bod A/ uznesenia žiadateľovi
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: 27. 1. 2004.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 14/0401 vo veci prechodu Materskej školy, Langsfeldova ulica č. 695/7, Kremnica a Centra voľného času Cvrček, Langsfeldova 695/7, Kremnica, na právnu subjektivitu.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
odňatie nehnuteľného majetku – súbor budov Materskej školy na Langsfeldovej ulici súp. č. 695, 742, 743 v zostatkovej hodnote 4,332.560,- Sk ku dňu 31. 1. 2004 zo správy Mestského bytového podniku z dôvodu zriadenia Centra voľného času Cvrček, Langsfeldova ulica 695/7, Kremnica a Materskej školy, Langsfeldova ulica č. 695/7, Kremnica, s vlastnou právnou subjektivitou
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať odňatie majetku zo správy MsBP podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 28. 2. 2004.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 15/0401 vo veci zverenia majetku do správy Materskej školy, Langsfeldova ulica č. 695/7, Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
zverenie majetku mesta do správy Materskej školy, Langsfeldova ulica č. 695/7, Kremnica, od 1. 2. 2004 v celkovej hodnote 4,060.771,50 Sk v tom:
– hmotný investičný majetok          3,298.388,-   Sk
– drobný hmotný investičný majetok         732.146,50 Sk
– zásoby                               30.237,-   Sk
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy materskej školy podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 28. 2. 2004.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 16/0401 vo veci zverenia majetku do správy Centra voľného času Cvrček, Langsfeldova ulica č. 695/7, Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
zverenie majetku mesta do správy Centra voľného času Cvrček, Langsfeldova ulica č. 695/7, Kremnica, od 1. 2. 2004 v celkovej hodnote 2,082.645,- Sk v tom:
– hmotný investičný majetok           1,657.000,- Sk
– drobný hmotný investičný majetok          387.167,- Sk
– zásoby                                 38.478,- Sk
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy Centra voľného času Cvrček podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 28. 2. 2004.
8    8    0    0

 

Uznesenie číslo 17/0401 vo veci majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou vodojemu na Skalke so spoločnoťou RK Tower, spol. s r. o., Cesta na Kamzík č. 14, 831 03 Bratislava 3.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s ch v a ľ u j e
odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 3285/4 – zastavaná plocha o výmere 177 m² v katastrálnom území Kremnica, do vlastníctva Mesta Kremnica od spoločnosti RK Tower, spol. s r.o., Cesta na Kamzík č. 14, 831 03 Bratislava 3, za kúpnu cenu dohodou vo výške 17.700,- Sk, t. j. 100,- Sk/m². Kúpou sa majetkovoprávne usporiada pozemok pod stavbou vodojemu na Skalke, ktorý je vlastníctvom Mesta Kremnica.
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať odkúpenie pozemku podľa bodu A/ uznesenia a zapracovať náklady na odkúpenie pozemku do I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2004
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 29. 2. 2004.
7    7    0    0

Uznesenie číslo 18/0401 vo veci žiadosti spoločnosti COIMEX invest, a. s., Partizánska cesta 3, Banská Bystrica, o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 3273 – les o výmere 1500 m² v lokalite Skalka v  katastrálnom území Kremnica spoločnosti COIMEX invest, a. s., Partizánska cesta 3, Banská Bystrica, na dobu určitú 15 rokov na účel realizácie výstavby hotela, za nájomné vo výške 3,- Sk/m²/ročne, so zriadením predkupného práva v prospech nájomcu. Mesto Kremnica si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy o nájme pozemku k 31. 12. 2005, ak nájomca do tohto termínu nezačne s výstavbou hotela. Všetky náklady spojené s vydaním stavebného povolenia bude znášať nájomca.
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom pozemku podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 29. 2. 2004.
7    7    0    0

Uznesenie číslo 19/0401 o veci odpredaja nedostavaného vodovodu na Skalke.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj nedostavaného vodovodu na Skalke za týchto podmienok:
1.    Minimálna cena 1,5 mil. Sk.
2.    Kupujúci preberá záväzok mesta vyplývajúci zo Zmluvy o preddavkovej platbe vodného na účely dostavby vodovodu a vodojemu Kremnica – Skalka č. 3/2002 zo dňa 10. 10. 2002 voči Slovenskému lyžiarskemu zväzu.
3.    Žiadateľ predloží harmonogram prác dokončenia vodovodu.
4.    Termín predloženia žiadosti: do 29. 2. 2004.
B/  u k l a d á
mestskému úradu zverejniť ponuku na odpredaj v médiách
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 1. 2004.
C/ u s t a n o v u j e
komisiu v zložení: Tibor Blahyj, Marián Vojtko, PaedDr. Peter Klimek, Ing. Zoltán Beczányi a Mgr. Tomáš Kuzmický na vyhodnotenie ponúk žiadateľov, pričom návrhy na odpredaj predloží na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 11. 3. 2004.
7    7    0    0

Uznesenie číslo 20/0401 vo veci žiadosti spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina o prehodnotenie výšky nájomného k návrhu zmluvy o nájme pozemkov pod stavbami trafostaníc v katastrálnom území Kremnica
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
žiadosť o prehodnotenie výšky nájomného k návrhu zmluvy o nájme pozemkov pod stavbami trafostaníc v k.ú. Kremnica zo dňa 3. 12. 2003
B/ s ch v a ľ u j e
1.    prenájom pozemkov pod trafostanicami parc. č. KN-C 959 – zastavaná plocha o výmere 48 m2 a parc. č. KN-C 513/10 – zastavaná plocha o výmere 44 m2 v k.ú. Kremnica so Stredoslovenskou energetikou, a.s. Žilina, za nájomné v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta, vo výške 200,-Sk/m2/ročne
2.    vymáhanie úhrady nájomného za prenájom pozemkov pod trafostanicami za obdobie troch rokov spätne
C/ u k l a d á
mestskému úradu uzavrieť zmluvu o nájme pozemkov podľa bodu B/1 uznesenia a vymáhania nájomného podľa bodu B/2 uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 3. 2004.
7    7    0    0

Uznesenie číslo 21/0401 vo veci žiadosti Jána Beličku, bytom Ul. ČSA 269/68, Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 1217/1– zastavaná plocha o výmere 20 m² v  katastrálnom území Kremnica Jánovi Beličkovi, Ul. ČSA 269/68, Kremnica, za účelom vybudovania prístrešku pre psa, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 3,- Sk/m²/rok, t.j. ročné nájomné celkom 60,- Sk.
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom pozemku podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 29. 2. 2004.
7    7    0    0

Uznesenie číslo 22/0401 vo veci žiadosti Spoločenstva vlastníkov bytov „LONDÝN“, Dolná 51/25, Kremnica o odkúpenie pozemku  v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 862/1 – ostatná plocha o výmere cca 5 m² v katastrálnom území Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 2.000,- Sk, vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 51: MUDr. Emílii Müllerovej, Anne Valuškovej, Daniele Žabkovej, Jánovi Paxnerovi, Slavomírovi Šimkovi s manželkou, Jánovi Janovskému s manželkou, Jozefovi Brünovi s manželkou, Štefanovi Grossmannovi s manželkou, Vladimírovi Horvátovi s manželkou, Ing. Milanovi Žabkovi s manželkou, Ing. Oliverovi Finkovi s manželkou, Jánovi Spevákovi s manželkou, Kamilovi Gubanovi s manželkou, Margite Dobiasovej, Jozefovi Henželovi s manželkou, Jozefovi Králikovi s manželkou, Pavlovi Plavcovi s manželkou a MUDr. Kazimírovi Kvietkovi s manželkou, všetci bytom Dolná 51/25, Kremnica a RNDr. Miriam Chmúrovej, bytom Štúrova 682/13, Kremnica, Eleonóre Novodomcovej, bytom Ul. J. Kráľa 5/37, Žiar nad Hronom, Martinovi Osvaldovi s manželkou, bytom Dolná 53/29, Kremnica, Milanovi Luptákovi, Ul. J. Horvátha 905/40, Kremnica, spoločnosti Elbak, a.s., ČSA 264/58, Kremnica, Milanovi Michalkovi s manželkou, bytom Ul. ČSA 202/39, Kremnica a  Jozefovi Vencelovi, bytom Ul. J. Horvátha 905/40, Kremnica, v príslušnom podiele, a za podmienky predloženia geometrického plánu
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 2. 2004.
7    7    0    0

Uznesenie číslo 23/0401 vo veci odpredaja domu súp. č. 874 na Ul. J. Horvátha v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
dočasnú komisiu na odpredaj domu súp. č. 874 na Ul. J. Horvátha v Kremnici v tomto zložení: Tibor Blahyj, Mgr. Tomáš Kuzmický, Vladimír Gorbunov, Marián Vojtko a Ing. Zoltán Beczányi.
7    7    0    0

Uznesenie číslo 24/0401 vo veci správy o činnosti mestského úradu a primátora mesta.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
1.    správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za obdobie od 4. 12. 2003 do 14. 1. 2004, ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora
2.    správu o činnosti primátora mesta za obdobie od 7. 12. 2003 do 16. 1. 2004, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta.
B/ u k l a d á
mestskému úradu predkladať správy o činnosti mestského úradu štvrťročne.
7    7    0    0

Uznesenie číslo 25/0401 vo veci spoluorganizátorstva 38. ročníka Slovenského zimného zrazu turistov.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e
účasť Mesta Kremnica ako spoluorganizátora 38. ročníka Slovenského zimného zrazu turistov v dňoch 29. 1.  – 1. 2. 2004 s rozpočtovými nákladmi mesta:
príjmy    500 tis. Sk
výdavky     500 tis. Sk
B/ u k l a d á
mestskému úradu zapracovať uvedené sumy do 1. zmeny rozpočtu mesta pre rok 2004
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: v texte.
7    7    0    0

Uznesenie číslo 26/0401 vo veci zastupovania Mesta Kremnica v orgánoch spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/p o t v r d z u j e
súčasných zástupcov Mesta Kremnica vo Valnom zhromaždení spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.:
–    Ing. Zoltán Beczányi, J. Kollára 557/35, Kremnica,
–    Peter Brhlík, Zechenterova 369/50, Kremnica,
–    Vladimír Gorbunov, Langsfeldova 717/2, Kremnica,
–    Mgr. Tomáš Kuzmický, Veternícka 110/5, Kremnica.
B/s ch v a ľ u j e
nových zástupcov Mesta Kremnica vo Valnom zhromaždení spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.:
–    Tibor Blahyj, J. Horvátha 956/100, Kremnica,
–    Mgr. Margita Fodorová, Dolná 53/29, Kremnica,
–    Ing. Veronika Králiková, J. Horvátha 955/94, Kremnica,
–    PaedDr. Peter Klimek, Matunákova 380/8, Kremnica,
–    Ing. Ján Malach, Zámocké námestie 591/54, Kremnica,
–    Mgr. Jana Sýkorová, J. Horvátha 905/40, Kremnica,
–    Mgr. Stanislav Šumichrast, Továrenská 648/5, Kremnica,
–    Ing. Jaroslav Valent, ČSA 189/13, Kremnica,
–    Marián Vojtko, ČSA 265/60, Kremnica
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie konateľovi Mestských lesov Kremnica s.r.o.
zodpovedná: Ľ. Ďurčová
termín: 25. 1. 2004.
7    7    0    0

Uznesenie číslo 27/0401 vo veci prenájmu nehnuteľnosti bývalej lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou Kremnica, Dolná ulica 49/21.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e
prenájom časti nehnuteľnosti – bývalej lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou Kremnica, Dolná ulica 49/21 pre Občianske združenie Klub priateľov opustených detí, Ul. S. Chalupku 315/16 na dobu určitú 50 rokov, od 9. 1. 2003 do 8. 1. 2053, za cenu dohodou 250.000,- Sk/rok za nasledovných podmienok:
–    Mesto Kremnica môže odstúpiť od nájomnej zmluvy, ak nájomca nezačne s realizáciou projektu „Mauricius“ do 30. 6. 2005,
–    nájomné sa bude započítavať s výškou prostriedkov vynaložených na rekonštrukciu nehnuteľnosti, ktoré zabezpečí nájomca,
–    služby spojené s užívaní predmetu nájmu si zabezpečí nájomca na vlastné náklady,
–    Mesto Kremnica bude využívať priestory slúžiace pre potreby sociálnych lôžok od 9. 1. 2004 do 31. 3. 2004.
B/ u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku v Kremnici pripraviť nájomnú zmluvu
zodpovedná: M. Bohunická
termín: 31. 1. 2004.
7    7    0    0

Uznesenie číslo 28/0401 vo veci odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Kremnici, predsedajúcich komisií, členov komisií a sekretárok komisií.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ  u j e
poriadok odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Kremnici, predsedajúcich komisií, členov komisií a sekretárok komisií nasledovne:
1.    odmena poslanca MsZ ………….. 600,- Sk/za každú účasť na zasadnutí MsZ
2.    odmena poslanca MsZ …………. 200,- Sk/za každú účasť na pracovnom stretnutí poslancov v prípade ospravedlnenej neúčasti na zasadnutí MsZ
3.    odmena predsedajúceho a sekretárky komisie……..250,- Sk/za každú účasť na zasadnutí komisie
4.    odmena člena komisie ………………………………………200,- Sk/ za každú účasť na zasadnutí komisie.
7    7    0    0

Uznesenie číslo 29/0401 vo veci informácie o realizácii projektu „Programu udržiavania pracovných návykov evidovaných nezamestnaných občanov formou vykonávania menších obecných služieb organizovaných obcou“ a o prehľade financovania Kremnických novín za rok 2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   – b e r i e  n a  v e d o m i e
1.    informáciu o realizácii projektu „Programu udržiavania pracovných návykov evidovaných nezamestnaných občanov formou vykonávania menších obecných služieb organizovaných obcou“, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta,
2.    prehľad financovania Kremnických novín za rok 2003.
7    7    0    0

Uznesenie číslo 30/0401 vo veci správy o vypracovaní harmonogramu realizácie jednotlivých etáp modernizácie tepelného hospodárstva z kotolne na Ul. J. Horvátha v Kremnici, na základe uznesenia MsZ v Kremnici číslo 250/0312 zo dňa 11. 12. 2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   – b e r i e  n a  v e d o m i e
harmonogram, ktorý predložila riaditeľka Mestského bytového podniku v Kremnici.
7    7    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
Mgr. Jana Sýkorová, člen návrhovej komisie
Vladimír Gorbunov, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.