Uznesenia júl 2001

Uznesenia zo 7. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 16. júla 2001

Uznesenie číslo 143/0107 vo veci  žiadosti Pavla Rajchmana s manželkou, bytom J. Horvátha 903/36, Kremnica o odkúpenie pozemku
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –      A/  r u š í
uznesenie MsZ č. 94/0104 zo dňa 30. 4. 2001
B/  s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1557 diel 1 – zastavaná plocha o výmere 18 m2 v k. ú. Kremnica, zameraného geometrickým plánom č. 34611771-37/2001 z pozemku parc. č. KN-E 1679/1, Pavlovi Rajchmanovi s manželkou, bytom J. Horvátha 903/36, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 200,- Sk/m2, t.j. kúpna cena celkom 3.600,- Sk.
C/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 8. 2001.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 144/0107 vo veci  žiadosti Ivana Sedláčka s manželkou, bytom Matunákova 377/2, Kremnica o odkúpenie pozemku.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –      A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 93/0104 zo dňa 30. 4. 2001
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1558 – zastavaná plocha o výmere 22 m2 v k. ú. Kremnica, zameraného geometrickým plánom č. 34611771-28/2001 ako diel 1 z pozemku parc. č. KN-E 1679/1, Ivanovi Sedláčkovi s manželkou, bytom Matunákova 377/2, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 200,- Sk/m2, t.j. kúpna cena celkom 4.400,- Sk.
C/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 8. 2001
14    14    0    0

Uznesenie číslo 145/0107 vo veci  žiadosti Ing. Mareka Nárožného, bytom J. Horvátha 928/86, Kremnica a Kataríny Návratovej, bytom Šášovské podhradie 8, Žiar nad Hronom o odkúpenie pozemku
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –      A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 231/0012 zo dňa 11. 12. 2000
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 2294/2 – zastavaná plocha o výmere 17 m2 v k. ú. Kremnica, zameraného geometrickým plánom č. 34611771-36/2001 ako diel 1 z pozemku parc. č. KN-E 2601/1, Ing. Marekovi Nárožnému, bytom J. Horvátha 928/86, Kremnica a Kataríne Návratovej, bytom Šášovské Podhradie 8, Žiar nad Hronom, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m2, t.j. kúpna cena celkom 1.700,- Sk.
C/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 8. 2001.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 146/0107 vo veci odpredaja nehnuteľnosti súp. č. 224 v k. ú. Kremnica osobitným ponukovým konaním
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj nehnuteľnosti súp. č. 224 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1131 v k. ú. Kremnica
Jurajovi Joškovi s manželkou, bytom P. Križku 387/15 Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške
36.000,- Sk, ktorá je splatná najneskôr do 30 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 8. 2001.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 147/0107 vo veci zmeny uznesenia MsZ č. 127/0105 zo dňa 28. 5. 2001.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/  r u š í
uznesenie MsZ č. 127/0105 zo dňa 28. 5. 2001
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj stavby pálenice súp. č. 944 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1155/6 a stavby muštárne postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1155/5 a pozemkov parc. č. KN-C 1155/4 – zastavaná plocha o výmere 2767 m2, parc. č. KN-C 1155/5 – zastavaná plocha o výmere 115 m2 parc. č. KN-C 1155/6 – zastavaná plocha o výmere 192 m2, v k. ú. Kremnica, Slovenskému zväzu záhradkárov ZO Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške  120.000,- Sk
C/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať zmenu kúpnej zmluvy podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 7. 2001.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 148/0107vo veci zabezpečenia minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t vo  –     A/ s c h v a ľ u j e
čerpanie finančných prostriedkov na zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek v zmysle návrhu II. zmeny rozpočtu Mestského kultúrneho strediska v Kremnici
B/ u k l a d á
mestskému úradu a riaditeľovi MsKS zapracovať uvedené zmeny do rozpočtu Mesta Kremnica a Mestského kultúrneho strediska v Kremnici
termín: do 23. 8. 2001.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 149/0107 vo veci skládky TKO Kremnické Bane – Ovčín
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/ s c h v a ľ u j e
čerpanie finančných prostriedkov na odstránenie nedostatkov zistených SIŽP – Inšpektorátom odpadového  hospodárstva Banská Bystrica v zmysle návrhu II. zmeny rozpočtu TS.
B/ u k l a d á
mestskému úradu a riaditeľovi TS zapracovať uvedené zmeny do rozpočtu Mesta Kremnica a Technických služieb
termín: do 23. 8. 2001.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 150/0107 vo veci zabezpečenia minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/ s c h v a ľ u j e
čerpanie finančných prostriedkov na ich zabezpečenie v zmysle návrhu II. zmeny rozpočtu Technických služieb Kremnica.
B/ u k l a d á
mestskému úradu a riaditeľovi TS zapracovať uvedené zmeny do rozpočtu Mesta Kremnica a Technických služieb
termín: do 23. 8. 2001.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 151/0107 vo veci informácie o prijatých opatreniach k odstráneniu zistených nedostatkov uvedených v protokole z kontroly zneškodňovania odpadov na skládke TKO Kremnické Bane – Ovčín.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e   n a   v e d o m i e
1.    zistené nedostatky SIŽP – Inšpektorátom Banská Bystrica na skládke TKO Kremnické Bane – Ovčín
2.    príkazný list riaditeľa TS vo veci ich odstránenia.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 152/0107 vo veci návrhu III. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2001.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –                A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
návrh III. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2001
B/ u k l a d á
mestskému úradu ekonomickému oddeleniu pripraviť návrh III. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica do 23. 8. 2001
zodpovedná: A. Šlajferčíková
termín: 23. 8. 2001.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 153/0107 vo veci  VZN č. 5/2001, ktorým sa mení VZN 5/2000 o mestských symboloch a verejných uznaniach mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 5/2001, ktorým sa mení VZN 5/2000 o mestských symboloch a verejných uznaniach mesta Kremnica.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 154/0107 vo veci VZN č. 6/2001, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 15/97 o systéme plateného parkovania v meste Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 6/2001, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 15/97 o systéme plateného parkovania v meste Kremnica.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 155/0107 vo veci VZN č.7/2001, ktorým sa mení VZN 4/1995 o miestnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t vo  – s c h v a ľ u j e
VZN č. 7/2001, ktorým sa mení VZN 4/1995 o miestnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 156/0107 vo veci stanovenia sadzobníka platieb za predajné miesto na kremnickom jarmoku.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –     A/ s c h v a ľ u j e
sadzobník platieb na kremnickom jarmoku podľa prílohy
B/  u k l a d á
Mestskému úradu postupovať pri vyberaní platieb na kremnickom jarmoku v zmysle sadzobníka
zodpovedná: Šlajferčíková
termín: 31. 7. 2001.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 157/0107 vo veci  žiadosti Romana Jasenského, bytom Veternícka 119/2, Kremnica o odkúpenie pozemku.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –      A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 2279 – zastavaná plocha o výmere cca 25 m2 v k. ú. Kremnica Romanovi Jasenskému s manželkou, bytom Veternícka 119/2, Kremnica za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m2 a za podmienky predloženia geometrického plánu.
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 7. 2001.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 158/0107 vo veci návrhu na schválenie bezplatného prenájmu nebytových priestorov na Ul. ČSA súp. č. 265/60 v Kremnici pre ELBU a.s. Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t o  –  s c h v a ľ u j e
bezplatný prenájom nebytových priestorov na Ul. ČSA súp. č. 265/60 v Kremnici pre ELBU a.s. Kremnica o výmere 199,93 m2
zodpovedná: M. Bohunická, riaditeľka MsBP
termín: 20. 7. 2001.
13    12    0    1

Uznesenie číslo 159/0107 vo veci  žiadosti Rudných Baní, š.p., Havranské 11, Banská Bystrica o odkúpenie pozemku
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –      A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1666/39 – zastavaná plocha o výmere 17 m2 v k. ú. Kremnica Rudným Baniam, š.p., Havranské 11, Banská Bystrica.
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 7. 2001.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 160/0107 vo veci  žiadosti Poľnohospodárskeho družstva Stará Kremnička o prenájom poľnohospodárskej pôdy.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –      A/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemkov – poľnohospodárskej pôdy časť parc. č. KN-C 2918/1, 3038, 3040, 3042 a 3044 – TTP spolu o výmere 3,6202 ha v k. ú. Kremnica Poľnohospodárskemu družstvu Stará Kremnička, na dobu neurčitú od 1. 1. 2001, za nájomné celkom vo výške 365,- Sk/ročne, t. j. 2 % z ocenenia pozemkov
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať prenájom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 8. 2001.
14    14    0    0

 

Uznesenie číslo 161/0107 vo veci  žiadosti MUDr. Márie Turanovej, bytom Sama Chalupku 325/36, Kremnica o majetkovoprávne usporiadanie pozemku.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –      A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1267 – záhrada o výmere 721 m2 v k. ú. Kremnica, MUDr. Márii Turanovej, bytom S. Chalupku 325/36, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 10,- Sk/m2, t.j. kúpna cena celkom 7.210,- Sk.
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 8. 2001.
14    11    0    3

Uznesenie číslo 162/0107 vo veci  žiadosti Vodohospodárskej výstavby, š.p., Bratislava o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –      A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov časť parc. č. KN-C 1229 – les o výmere 15 m2 pre podzemný objekt prerušovacej komory a časť parc. č. KN-C 1229 – les o výmere 25 m2 pre podzemný odberný objekt v k. ú. Horný Turček, Vodohospodárskej výstavbe, š.p., Bratislava, za kúpnu cenu dohodou vo výške 30,- Sk/m2, za podmienky predloženia geometrického plánu, znaleckého posudku a podmienky uhradenia všetkých nákladov súvisiacich s odpredajom a prevodom pozemkov
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 7. 2001.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 163/0107 vo veci  prenájmu pozemku Slovenským liečebným kúpeľom Turčianske Teplice, a.s.,
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –      A/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku parc. č. KN-C 600/3 – TTP v k. ú. Háj za účelom umiestnenia reklamno-informačnej tabule, Slovenským liečebným kúpeľom Turčianske Teplice, a.s., na dobu neurčitú od 1. 8. 2001, za nájomné dohodou vo výške 2.000,- Sk/ročne
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať prenájom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 8. 2001.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 164/0107 vo veci  odpredaja pozemku na výstavbu garáže Jánovi Čuvarovi, bytom Nová Dolina 784/36, Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –      A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 64/92 zo dňa 30. 3. 1992
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 2142/2 – zastavaná plocha o výmere 35 m2 v k. ú. Kremnica, zameraného GP č. 17794129-117/2001 z pozemku parc. č. KN-C 2142, Jánovi Čuvarovi s manželkou, bytom Nová Dolina 784/36, Kremnica za kúpnu cenu dohodou vo výške 200,- Sk/m2, t. j kúpna cena celkom 7.000,- Sk
C/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať predaj podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 8. 2001.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 165/0107 vo veci ponuky daru nehnuteľného majetku – budovy súp. č. 33 na Štefánikovom námestí v Kremnici zo strany NBS.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t o  –      A/ s c h v a ľ u j e
1.    prijatie daru nehnuteľného majetku Mestom Kremnica ako obdarovaným – budovy súp. č. 33 na Štefánikovom námestí v Kremnici spolu so zastavaným pozemkom parc. č. 1796 zo strany Národnej banky Slovenska ako darcu
2.    zverenie budovy súp. č. 33 na Štefánikovom námestí v Kremnici po nadobudnutí do vlastníctva Mesta Kremnice v zmysle Čl. 3 VZN 10/2000 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta do správy Mestského bytového podniku v Kremnici
B/ s ú h l a s í
1.    so znením darovacej zmluvy
2.    so zriadením vecného bremena v prospech darcu, ktoré spočíva v práve na bezplatné užívanie časti priestorov darovanej budovy súp. č. 33
C/ b e r i e   n a   v e d o m i e,
že nadobudnutím vlastníctva k budove č. 33, t.j. vkladom vlastníckeho práva Mesto Kremnica vstúpi do právneho postavenia prenajímateľa v doterajších nájomných vzťahoch s nájomcami: Okresná knižnica Jána Kollára so sídlom v Kremnici a Emília Rothová – GARDENIA.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 166/0107 vo veci žiadostí o prenájom nebytových priestorov v objekte súp. č. 33 na Štefánikovom námestí v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t o  –  s c h v a ľ u j e
po nadobudnutí budovy súp. č. 33 do vlastníctva Mesta Kremnica prenájom nebytových priestorov na nádvorí objektu súp. č. 33 na Štefánikovom námestí v Kremnici Mestským lesom Kremnica, s.r.o. , Zechenterova 347/2, Kremnica na dobu neurčitú za účelom zriadenia reštaurácie a kaviarne, nájomné bude po dobu splácania úveru, čerpaného na technické zhodnotenie uvedených priestorov, vo výške 1,- Sk/ročne
zodpovedná: riaditeľka MsBP
termín uzatvorenia nájomnej zmluvy: do 30 dní po zavkladovaní.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 167/0107 vo veci správy o realizácii investičnej výstavby za I. polrok 2001.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o realizácii investičnej výstavby za I. polrok 2001.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 168/0107 vo veci predložených správ.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e    n a    v e d o m i e
1.    správu o činnosti Mestskej rady v Kremnici za obdobie od 16. 5. do 3. 7. 2001, ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora.
2.    správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici od posledného zasadnutia, ktorú predložil
RNDr. Vladimír Chovanec, prednosta MsÚ.
3.    správu o činnosti primátora mesta Kremnica za obdobie od 22. 5. 2001 do 30. 6. 2001, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta Kremnica.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 169/0107 vo veci žiadosti KREMPOS, spol. s r.o., Kremnica o prenájom poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemkov – poľnohospodárskej pôdy parc. č. KN-E 1524/17 – trvalé trávne porasty o výmere 71,8159 ha a parc. č. KN-E 1243/1 – trvalé porasty o výmere 41,9889 ha, t.j. spolu o výmere 113,8048 ha v k.ú. Kremnica spoločnosti KREMPOS, spol. s r.o., Kremnica na dobu určitú od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001, za nájomné celkom vo výške 10.437,- Sk/ročne, t.j. 1 % z ocenenia pozemkov
B/ u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať prenájom podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 8. 2001.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 170/0107 vo veci časového harmonogramu zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2002.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/ s c h v a ľ u j e
časový harmonogram jednotlivých krokov zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2002
B/ u k l a d á
mestskému úradu, ekonomického oddeleniu zabezpečiť dodržiavanie plnenia časového harmonogramu zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu mesta pre rok 2002
zodpovedná: A. Šlajferčíková
termín: v texte.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 171/0107 vo veci zabezpečenia projektovej dokumentácie na rekultiváciu skládky TKO Kremnické Bane Ovčín.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t o  – u k l a d á
mestskému úradu oddeleniu výstavby a rozvoja mesta
1.    zahájiť práce na zabezpečenie projektovej dokumentácie na rekultiváciu skládky TKO Kremnické Bane Ovčín
zodpovedný: Ing. Křivánek
termín: do konca roka
2.    vypracovať návrh na finančné zabezpečenie projektovej dokumentácie
zodpovedná: A. Šlajferčíková
termín: do konca roka.
13    13    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor  mesta
RNDr. Vladimír Chovanec, prednosta MsÚ
Mgr. Igor Kríž, člen návrhovej komisie
Ing. Jaroslav Valent, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.