Uznesenia júl 2003

Uznesenia zo 6. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 10. júla 2003

Uznesenie číslo 120/0307 vo veci vzdania sa poslaneckého mandátu.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ b e r i e  n a  v e d o m i e ,
1.    že Ing. Karol Mutňanský sa listom zo dňa 2. 6. 2003 doručeným mestskému úradu dňa 6. 6. 2003 vzdal mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici
2.    podľa § 25 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov účinky vzdania sa mandátu nastali dňom 6. 6. 2003
B/ v y h l a s u j e
nastúpenie náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici Ing. Jána Malacha, ktorý ako kandidát získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, ale nebol zvolený za poslanca
C/ k o n š t a t u j e,
že Ing. Ján Malach zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici
D/ ž i a d a
primátora mesta, aby odovzdal Ing. Jánovi Malachovi osvedčenie o tom, že sa stal poslancom.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 121/0307 vo veci odvolania Ing. Karola Mutňanského z  komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  o d v o l á v a
Ing. Karola Mutňanského z komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 122/0307 vo veci voľby Ing. Jána Malacha  za člena komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  v o l í
Ing. Jána Malacha za člena komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 123/0307 vo veci určenia sobášiaceho.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  p o v e r u j e
Ing. Jána Malacha výkonom funkcie sobášiaceho.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 124/0307 vo veci voľby člena Mestskej rady v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
zaniknutie mandátu poslanca Ing. Štefana Rošku v zmysle § 25 ods. 2 písm. k) zákona 369/90 Zb. úmrtím
B/v o l í
Petra Brhlíka za člena Mestskej rady v Kremnici v zmysle čl. 13 VZN č. 3/2000 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Kremnici tajným hlasovaním.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 125/0307 vo veci zastupovania Mesta Kremnica v orgánoch spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e
Petra Brhlíka ako zástupcu Mesta Kremnica vo Valnom zhromaždení spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 126/0307 vo veci žiadosti Jána Búryho, Zámocké nám. 570/5, Kremnica, o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 113/0305 zo dňa 22. 05. 2003
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 2200/2 – zastavaná plocha o výmere 71 m² v katastrálnom území Kremnica, vytvoreného geometrickým plánom č. 34611771-59/2003 zo dňa 30. 06. 2003 ako diel 1 z pozemku parc. č. KN-E 2598/21, žiadateľovi Jánovi Búrymu s manželkou, Zámocké nám. 570/5, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom je 7.100,- Sk
C/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj pozemku žiadateľovi podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 08. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 127/0307 vo veci zmeny uznesenia č. 245/0211 bod C/ zo dňa 18. 11. 2002 k žiadosti Mgr. Štefana Dobáka, Turecká č. 322, 976 02 Staré Hory o odkúpenie pozemkov v k. ú. Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj nasledujúcich pozemkov v katastrálnom území Kremnica, zapísaných na LV č. 1388
– pozemok parc. č. KN-C 3282/4 – zastavaná plocha o výmere 1700 m2,
– pozemok parc. č. KN-C 3282/5 – zastavaná plocha o výmere 1700 m2,
– pozemok parc. č. KN-C 3282/6 – zastavaná plocha o výmere 1700 m2,
– pozemok parc. č. KN-C 3282/7 – zastavaná plocha o výmere 1700 m2,
– pozemok parc. č. KN-C 3282/8 – zastavaná plocha o výmere 1700 m2,
– pozemok parc. č. KN-C 3282/9 – zastavaná plocha o výmere 1700 m2,
– pozemok parc. č. KN-C 3282/10 – zastavaná plocha o výmere 1700 m2,
– pozemok parc. č. KN-C 3282/11 – zastavaná plocha o výmere 1700 m2,
– pozemok parc. č. KN-C 3282/12 – zastavaná plocha o výmere 1700 m2,
– pozemok parc. č. KN-C 3282/13 – zastavaná plocha o výmere 1700 m2,
– pozemok parc. č. KN-C 3282/14 – zastavaná plocha o výmere 1360 m2,
– pozemok parc. č. KN-C 3282/15 – zastavaná plocha o výmere 1640 m2,
– pozemok parc. č. KN-C 3282/17 – zastavaná plocha o výmere 38 m2,
– pozemok parc. č. KN-C 3282/19 – zastavaná plocha o výmere 36 m2,
t. j. výmera pozemkov celkom 2 0074 m2  Mgr. Štefanovi Dobákovi, Turecká 322, 976 02 Staré Hory, za kúpnu cenu dohodou 700.000,- Sk za účelom výstavby rekreačných objektov
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj pozemkov žiadateľovi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 08. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 128/0307 vo veci žiadosti občianskeho združenia eMKLub, Dolná 48/19, Kremnica, o predĺženie doby splatnosti kúpnej ceny.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
predĺženie doby splatnosti zostatku kúpnej ceny vo výške 1,401.366,- Sk ku kúpnej zmluve č. OSMM 2002/01203 zo dňa 21. novembra 2002 na odpredaj budovy súp. č. 48 v k. ú. Kremnica, uzavretej s občianskym združením eMKLub, Dolná 48/19, Kremnica, do 30. 11. 2003
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť bod A/ uznesenia žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 07. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 129/0307 vo veci časového harmonogramu zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2004.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e
časový harmonogram zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2004
B/ u k l a d á
mestskému úradu zabezpečiť dodržiavanie plnenia časového harmonogramu zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2004
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: v texte.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 130/0307 vo veci II. zmeny  rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e
II. zmenu rozpočtu Mesta Kremnica nasledovne:
1.    Bežný rozpočet:
rozpočtové príjmy vo výške     66 828 tis. Sk
rozpočtové výdavky vo výške    66 828 tis. Sk
rozdiel    0
2.    Kapitálový rozpočet:
rozpočtové príjmy vo výške    9 362 tis. Sk
rozpočtové výdavky vo výške    9 311 tis. Sk
rozdiel    51 tis. Sk
3.    Finančné operácie:
príjmy    1 336 tis. Sk
výdavky    1 336 tis. Sk
rozdiel    0
10    10    0    0

Uznesenie číslo 131/0307 vo veci rozpočtu pre Základnú školu Kremnica, Ul. P. Križku 392/8, pre rok 2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e
rozpočet pre Základnú školu Kremnica, Ul. P. Križku 392/8, pre rok 2003 nasledovne:
príjmy celkom    9 575 tis. Sk    z toho príspevok zriaďovateľa na mzdy    7 713 tis. Sk
ostatné tovary a služby    1 524 tis. Sk
výdavky    9 575 tis. Sk
saldo    0
10    10    0    0

Uznesenie číslo 132/0307 vo veci rozpočtu pre Základnú školu Kremnica, Ul. Angyalova 401/26, pre rok 2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e
rozpočet pre Základnú školu Kremnica, Ul. Angyalova 401/26, pre rok 2003 nasledovne:
príjmy celkom    10 897 tis. Sk    z toho príspevok zriaďovateľa na mzdy    9 693 tis. Sk
ostatné tovary a služby    1 184 tis. Sk
výdavky    10 897 tis. Sk
saldo    0
10    10    0    0

Uznesenie číslo 133/0307 vo veci rozpočtu pre Materskú školu Kremnica, Dolná 57/37, pre rok 2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e
rozpočet pre Materskú školu Kremnica, Dolná 57/37, pre rok 2003 nasledovne:
príjmy celkom    3 092 tis. Sk    z toho príspevok zriaďovateľa na mzdy    2 433 tis. Sk
ostatné tovary a služby    611 tis. Sk
výdavky    3 092 tis. Sk
saldo    0
10    10    0    0

Uznesenie číslo 134/0307 vo veci rozpočtu pre Základnú umeleckú školu J. L. Bellu Kremnica, Ul. Angyalova 419/35, pre rok 2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e
rozpočet pre Základnú umeleckú školu  J. L. Bellu Kremnica, Ul. Angyalova 419/35, pre rok 2003 nasledovne:
príjmy celkom    3 506 tis. Sk    z toho príspevok zriaďovateľa na mzdy    3 054 tis. Sk
ostatné tovary a služby    392 tis. Sk
výdavky    3 506 tis. Sk
saldo    0
10    10    0    0

Uznesenie číslo 135/0307 vo veci schválenia poplatkov a príspevkov v školách a školských zariadeniach.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e
1.    poplatky za stravovanie podľa tabuľky č. 1
2.    príspevky podľa tabuľky č. 2
3.    poplatky Základnej umeleckej školy J. L. Bellu podľa tabuľky č. 3
v školách a školských zariadeniach zriaďovacej pôsobnosti Mesta Kremnica pre školský rok 2003/2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 136/0307 na základe písomnej žiadosti PaedDr. Jany Handzelovej  o skončenie pracovného pomeru s Mestom Kremnica ku dňu 14. 8. 2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ o d v o l á v a
PaedDr. Janu Handzelovú z funkcie riaditeľky Základnej školy Kremnica, Ul. P. Križku 392/8,  ku dňu 14. 8. 2003
B/ v y m e n ú v a
Mgr. Janu Sýkorovú do funkcie dočasnej riaditeľky Základnej školy Kremnica, Ul. P. Križku 392/8,  v zmysle § 4 ods. 10 zákona NR SR č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov a to od 15. 8. 2003 do dňa, kedy bude Mestským zastupiteľstvom v Kremnici vymenovaný riaditeľ Základnej školy Kremnica, Ul. P. Križku 392/8 na základe výsledkov vyhláseného výberového konania,
C/ v y h l a s u j e
výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Základnej školy Kremnica, Ul. P. Križku 392/8, v zmysle § 7a zákona SNR č. 542/90 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov nasledovne :
Mesto Kremnica vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Základnej školy Kremnica, Ul. P. Križku 392/8.
1.    Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie :
–    vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru (v zmysle príloh  vyhlášky č. 41/96 Zb.)
–    najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
–    absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady.
2.    Osobnostné a špeciálne predpoklady uchádzačov na výkon funkcie :
–    bezúhonnosť
–    záujem o uvedenú prácu.
3.    Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania :
–    profesijný životopis
–    overená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
–    overená fotokópia dokladu o absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
–    doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
4.    Súčasťou prihlášky do výberového konanie je i návrh koncepcie rozvoja Základnej
školy  Kremnica, Ul. P. Križku 392/8.
5.    Termín podania prihlášky do výberového konania je potrebné predložiť najneskôr  do
11. augusta 2003 na adresu : Mestský úrad Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01
Kremnica. Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia     v podateľni Mestského úradu v Kremnici. Žiadosť a požadované doklady je potrebné
predložiť v zatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ ZŠ“.
D/ p o v e r u j e
primátora mesta Kremnica zabezpečiť zverejnenie vyhláseného výberového konania
v priestoroch Základnej školy Kremnica, Ul. P. Križku 392/8, najneskôr 30 dní pred jeho konaním, t.j. 11. júla  2003
E/ v y m e n ú v a
Mgr. Igora Kríža a Vladimíra Gorbunova ako zástupcov Mesta Kremnica ako zriaďovateľa, ktorí sa zúčastňujú na práci rady školy pri výberovom konaní s poradným hlasom.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 137 /0307 na základe predloženého návrhu
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ v y h l a s u j e
výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Centra voľného času v Kremnici v zmysle § 7a zákona SNR č. 542/90 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov nasledovne :
Mesto Kremnica vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Centra voľného času v Kremnici.
1.    Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie :
–    vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru (podľa prílohy č. X. a XV. vyhlášky č. 41/96 Zb.
–    najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.
2.    Osobnostné a špeciálne predpoklady uchádzačov na výkon funkcie :
–    bezúhonnosť,
–    záujem o uvedenú prácu.
3.    Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania :
–    profesijný životopis
–    overená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
–    doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
4.    Súčasťou prihlášky do výberového konanie je i návrh koncepcie rozvoja Centra
voľného času v Kremnici.
5.    Termín podania prihlášky do výberového konania je potrebné predložiť najneskôr  do   11. augusta 2003 na adresu : Mestský úrad Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica. Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia
v podateľni Mestského úradu v Kremnici. Žiadosť a požadované doklady je potrebné predložiť v zatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ CVČ“.
B/ p o v e r u j e
1.    primátora mesta Kremnica zabezpečiť zverejnenie vyhláseného výberového konania
v priestoroch Centra voľného času v Kremnici najneskôr 30 dní pred jeho konaním, t.j. 11. júla 2003
2.    primátora mesta pri podpise pracovnej zmluvy zaviazať uchádzača, ktorý bude vybratý výberovou komisiou a odporučený Mestským zastupiteľstvom v Kremnici do uvedenej funkcie,  absolvovaním I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady do jedného roka odo dňa podpisu pracovnej zmluvy
C/ v y m e n ú v a
Mgr. Igora Kríža a Mgr. Margitu Fodorovú ako zástupcov Mesta Kremnica ako zriaďovateľa, ktorí sa zúčastňujú na práci rady školy pri výberovom konaní s poradným hlasom.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 138/0307 vo veci zmeny zriaďovacej listiny Školskej jedálne pri Základnej škole, Ul. Angyalova 399/22, Kremnica a dodatku k zriaďovacej listine Základnej školy  Kremnica, Ul. Angyalova 401/26.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e
zmenu zriaďovacej listiny Školskej jedálne pri Základnej škole, Ul. Angyalova 399/22 Kremnica a dodatok k zriaďovacej listine Základnej školy Kremnica, Ul. Angyalova 401/26, od 01. 08. 2003
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie riaditeľke Základnej školy Kremnica, Ul. Angyalova 401/26 a riaditeľke Školskej jedálne pri Základnej škole, Ul. Angyalova 399/22, Kremnica
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: 15. 07. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 139/0307 vo veci zmeny názvu Centra voľného času v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e
zmenu názvu Centra voľného času Kremnica na „Centrum voľného času Cvrček Kremnica“
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie riaditeľke Centra voľného času v Kremnici
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: 31. 07. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 140/0307 vo veci žiadosti Evy Štulrajterovej a Miriam Majlišovej, Langsfeldova 725/18, Kremnica, o majetkovoprávne usporiadanie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 302 – záhrada o výmere 1803 m2   v k. ú. Kremnica, Miriam Majlišovej, Langsfeldova 725/18, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 15,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom 27.045,- Sk
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať predaj pozemku podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 08. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 141/0307 vo veci žiadosti Jarmily Zobanovej, Veternícka 111/7, Kremnica, o odkúpenie časti pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 1758 – zastavaná plocha o výmere cca 20 m2 v k. ú. Kremnica žiadateľke Jarmile Zobanovej, Veternícka 111/7, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m² a za podmienky dodania geometrického plánu
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť bod A/ uznesenia žiadateľke
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 02. 08. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 142/0307 vo veci žiadosti Natálie Šomrákovej, Zlatá 630/10, Kremnica, o odkúpenie časti pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj spoluvlastníckeho podielu 1/3 z pozemku parc. č. KN-C 83 o výmere 177 m2 v k. ú. Kremnica žiadateľke Natálii Šomrákovej, Zlatá 630/10, Kremnica
B/ s c h v a ľ u j e
zaradenie pozemku parc. č. KN-C 83 o výmere 177 m2 v k. ú. Kremnica – spoluvlastnícky podiel mesta 1/3 medzi pozemky vo vlastníctve mesta vyňaté z odpredaja
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť bod A/ uznesenia žiadateľke a zahrnúť predmetný pozemok podľa bodu B/ do zoznamu pozemkov vyňatých z odpredaja
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 02. 08. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 143/0307 vo veci odpredaja domov vo vlastníctve mesta.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/  s c h v a ľ u j e
odpredaj domov :
–    súp. č. 666 na pozemku parc. č. KN-C 30 – bývalé Centrum voľného času
–    súp. č. 384 na pozemku parc. č. KN-C 822/2 s príslušenstvom – sídlo MsBP  a súp. č. 383 na pozemku parc. č. KN-C 823/2 a 823/3 – dom s nebytovým priestorom – ROTO, ako celok
B/  u k l a d á
mestskému úradu pripraviť podklady k odpredaju nehnuteľností vrátane objednania znaleckých posudkov na zasadnutie MsR dňa 25. 08. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 144/0307 vo veci určenia spôsobu odpisovania majetku vo vlastníctve Mesta Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s c h v a ľ u j e
1.    spôsob výpočtu účtovných odpisov a sadzby účtovných odpisov podľa času pre dlhodobý hmotný a nehmotný majetok (doba použitia viac ako 1 rok, obstarávacia cena nad 30.000,- Sk)
2.    odpisové skupiny nasledovne:
– I. skupina                 4 roky
– II. skupina                6 rokov
– III. skupina             12 rokov
– IV. skupina             20 rokov
– V. skupina              30 rokov
3.    zaradenie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku do odpisových skupín v zmysle Zák. č. 366/1999 Z. z.
4.    spôsob odpisovania hmotného majetku v obstarávacej cene do 30.000,- Sk  jednorázovým odpisom vo výške 100%
B/  u k l a d á
mestskému úradu pripraviť dodatok k VZN Mesta Kremnica č. 3/2003  – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 21. 08. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 145/0307 vo veci prevodu akcií spoločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica na Mesto Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s c h v a ľ u j e
1.    bezodplatné nadobudnutie 32 964 slovom tridsaťdvatisícdeväťstošesťdesiatštyri kusov akcií Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., so sídlom v Banskej Bystrici, Partizánska cesta 5, v nominálnej hodnote 1.000,- Sk za jeden kus Mestom Kremnica, a to v zmysle rozhodnutia Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 811 zo dňa 23. 04. 2002 časť 3, kde bol podiel akcií pripadajúcich na Mesto Kremnica určených na 0,76 %, a to podľa počtu obyvateľov zisteného z údajov SŠÚ pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001
2.    úhradu všetkých poplatkov spojených s prevodom akcií na mesto
B/  u k l a d á
mestskému úradu konať vo veci uzavretia zmluvy o bezodplatnom prevode akcií č. 460-StVS/2003
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 08. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 146/0307 vo veci zmeny časti uznesenia MsZ č. 98/0304 zo dňa 10. 04. 2003 prijatého k žiadosti spoločnosti Grotto, s. r. o., Sokolská 1/b, Bratislava, o odkúpenie pozemku v priemyselnej zóne Včelín v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s c h v a ľ u j e
zmenu časti uznesenia MsZ č. 98/0304 zo dňa 10. apríla 2003 tak, že text uznesenia: „za podmienky zriadenia predkupného práva mesta za rovnakých podmienok“ sa nahrádza nasledovným textom:
„a/za podmienky zriadenia predkupného práva v prospech Mesta Kremnica k predávanému pozemku, pričom predkupné právo sa zriadi na dobu určitú, a to do právoplatnosti stavebného povolenia na výstavbu výrobno-prevádzkového objektu potravinárskej výroby na predmetnom pozemku, vydaného pre spoločnosť Grotto, s.r.o. V prípade realizácie predkupného práva bude kúpna cena za pozemok 50,- Sk/ m². Predkupné právo sa zriadi aj pre prípad iného scudzenia pozemku než predajom. Toto predkupné právo sa nezapisuje do katastra nehnuteľností a zanikne právoplatnosťou stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu,
b/ dojednanie zmluvnej pokuty v prospech predávajúceho vo výške 250.000,- Sk v prípade porušenia predkupného práva predávajúceho zo strany kupujúceho, pričom pokuta bude splatná do 30 dní odo dňa zistenia porušenia predkupného práva,
c/ zriadenia vecného bremena spočívajúceho v práve na vedenie existujúcich podzemných vedení – kanalizačného zberača a vodovodu po okraji parcely č. KN-C 2779/3 pri štátnej ceste I/65 a v práve vstupu na pozemok parc. č. KN-C 2779/3 za účelom opráv a údržby kanalizačného zberača a vodovodu.“.
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj pozemkov žiadateľovi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 08. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 147/0307 vo veci návrhu VZN o likvidácii burín a zrušenie Štatútu mesta Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  r u š í
Štatút mesta Kremnica vrátane jeho časti 4 o likvidácii burín bez náhrady.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 148/0307 vo veci programu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre 2. polrok 2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e
program zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre 2. polrok 2003 podľa prílohy.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 149/0307 vo veci informácií  o stave kroniky mesta Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o stave kroniky mesta Kremnica.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 150/0307 vo veci správy o činnosti mestskej rady, mestského úradu a primátora mesta Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
1.    správu o činnosti Mestskej rady v Kremnici za obdobie od 13. 05. 2003 do 16. 06. 2003, ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora,
2.    správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za obdobie od 15. 05. 2003 do 02. 07. 2003, ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora,
3.    správu o činnosti primátora mesta za obdobie od 14. 05. 2003 do 30. 06. 2003, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 151/0307 vo veci informácií Technických služieb Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
1.    informáciu o predláždení povrchov miestnej komunikácie v Kremnici pri obchodnom dome Jednota,
2.    informáciu o návrhoch technického riešenie havarijného stavu oporných múrov a mosta na Ul. Továrenskej,
3.    informáciu o prípravách opravy mechanizmu Ladog.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 152/0307 vo veci vymenovania veliteľa mestského hasičského zboru.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – m e n u j e
Jaroslava Franka za veliteľa mestského hasičského zboru.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 153/0307 vo veci vymáhania pohľadávok mesta od spoločnosti TB TRADE, a.s. Bánovce nad Bebravou.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – o d p o r ú č a
primátorovi mesta podať návrhy na vymáhanie pohľadávok mesta od spoločnosti TB TRADE, a.s. Bánovce nad Bebravou cestou súdnej exekúcie, a to súdnej exekútorke JUDr. Alene Bohovičovej so sídlom v Banskej Bystrici
termín: 15. 07. 2003.
10    10    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
Ing. Veronika Králiková, člen návrhovej komisie
Marián Vojtko, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.