Uznesenia júl 2004

Uznesenia zo 7. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 8. júla 2004

Uznesenie číslo 211/0407 vo veci zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzavretej so Slavomírom Šimkom s manželkou, bytom Dolná 51/25, Kremnica podľa uznesenia MsZ č. 263/0312 zo dňa 11. 12. 2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 885/9 – ostatná plocha o výmere 35 m² v  katastrálnom území Kremnica, zameraného geometrickým plánom č. 043/2003 zo dňa 18. 11. 2003 ako diel 2 o výmere 10 m² z pozemku parc. č. KN-E 575/1, diel 3 o výmere 19 m² z pozemku parc. č. KN-E 575/3 a diel 4 o výmere 6 m² z pozemku parc. č. KN-E 2651, Slavomírovi Šimkovi s manželkou, Dolná 51/25, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 200,- Sk/m², t.j. kúpna cena celkom 7.000,- Sk, za účelom prístavby garáže k rodinnému domu súp. č. 114, za podmienky uhradenia nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku na predávaný pozemok
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 8. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 212/0407 vo veci žiadosti MUDr. Miroslava Slávika s manželkou, bytom S. Chalupku 943/70, Kremnica o odkúpenie pozemku na výstavbu garáže v katastrálnom území Kremnica po dodaní geometrického plánu.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/  r u š í
uznesenie MsZ č. 192/0406 zo dňa 10. 06. 2004
B/  s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1265/14 – záhrady o výmere 24 m² v  katastrálnom území Kremnica, zameraného geometrickým plánom č. 34611771 –62/2004 ako diel 1 z pozemku parc. č. KN-E 2285/1 MUDr. Miroslavovi Slávikovi s manželkou, S. Chalupku 943/70, Kremnica, za účelom výstavby garáže, za kúpnu cenu dohodou vo výške 200,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom 4.800,- Sk, za podmienky dodania znaleckého posudku na pozemok
C/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj pozemku podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 8. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 213/0407 vo veci doplnenia zriaďovacej listiny Technických služieb Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
doplnenie zriaďovacej listiny Technických služieb Kremnica v hlavnej činnosti o text: „nákladná a osobná preprava pre osoby a organizácie reprezentujúce mesto Kremnica.“.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 214/0407 vo veci 2. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2004:
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
2. zmenu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2004 nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    67.699 tis. Sk
výdavky:    67.699 tis. Sk
saldo:    0 tis. Sk
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    20.569 tis. Sk
výdavky:    20.569 tis. Sk
saldo:    0 tis. Sk
10    10    0    0

Uznesenie číslo 215/0407 vo veci návrhu 1. zmeny rozpočtu Základnej umeleckej školy J. L. Bellu, Ul. Angyalova 419/35, Kremnica pre rok 2004.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
1.zmenu rozpočtu Základnej umeleckej školy J. L. Bellu, Ul. Angyalova 419/35, Kremnica pre rok 2004 nasledovne:
príjmy    3.684 tis. Sk
výdavky    3.684 tis. Sk
saldo    0
príspevok zriaďovateľa    3.326 tis. Sk
10    10    0    0

Uznesenie číslo 216/0407 vo veci návrhu 1. zmeny rozpočtu Materskej školy, Dolná ulica 57/37, Kremnica pre rok 2004.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
1.zmenu rozpočtu Materskej školy, Dolná ulica 57/37, Kremnica pre rok 2004 nasledovne:
príjmy    3.575 tis. Sk
výdavky    3.575 tis. Sk
saldo    0
príspevok zriaďovateľa    3.500 tis. Sk
10    10    0    0

Uznesenie číslo 217/0407 vo veci návrhu 1. zmeny rozpočtu Základnej školy, Ul. Angyalova 401/26, Kremnica pre rok 2004.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
1.zmenu rozpočtu Základnej školy, Ul. Angyalova 401/26, Kremnica pre rok 2004 nasledovne:
príjmy    11.150 tis. Sk
výdavky    11.150 tis. Sk
saldo    0
príspevok zriaďovateľa    11.130 tis. Sk
10    10    0    0

 

Uznesenie číslo 218/0407 vo veci návrhu 1. zmeny rozpočtu Základnej školy, Ul. P. Križku 392/8, Kremnica pre rok 2004.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
1.zmenu rozpočtu Základnej školy, Ul. P. Križku 392/8, Kremnica pre rok 2004 nasledovne:
príjmy    10.246 tis. Sk
výdavky    10.246 tis. Sk
saldo    0
príspevok zriaďovateľa    10.226 tis. Sk
10    10    0    0

Uznesenie číslo 219/0407 vo veci návrhu rozpočtu Materskej školy, Ul. Langsfeldova 695/7, Kremnica pre rok 2004.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
rozpočet Materskej školy, Ul. Langsfeldova 695/7, Kremnica pre rok 2004 nasledovne:
príjmy    2.110 tis. Sk
výdavky    2.110 tis. Sk
saldo    0
príspevok zriaďovateľa    2.010 tis. Sk
10    10    0    0

Uznesenie číslo 220/0407 vo veci návrhu 1. zmeny rozpočtu Centra voľného času Cvrček, Ul. Langsfeldova 695/7, Kremnica pre rok 2004.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
1.zmenu rozpočtu Centra voľného času Cvrček, Ul. Langsfeldova 695/7, Kremnica pre rok 2004 nasledovne:
príjmy    1.105 tis. Sk
výdavky    1.105 tis. Sk
saldo    0
príspevok zriaďovateľa    1.070 tis. Sk
10    10    0    0

Uznesenie číslo 221/0407 vo veci časového harmonogramu zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2005.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/ s ch v a ľ u j e
časový harmonogram zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2005
B/ u k l a d á
mestskému úradu zabezpečiť dodržiavanie plnenia časového harmonogramu zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu mesta pre rok 2005
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: v texte.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 222/0407 vo veci Koncepcie rozvoja školstva v Kremnici do roku 2010.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
Koncepciu rozvoja školstva v Kremnici do roku 2010.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 223/0407 vo veci vytvorenia spoločného obecného školského úradu v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
vytvorenie spoločného obecného školského úradu v Kremnici.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 224/0407 vo veci odvolania a vymenovania člena mestskej školskej rady v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/ o d v o l á v a
Evu Burianovú z funkcie člena mestskej školskej rady v Kremnici
B/ s ch v a ľ u j e
Mária Václavovú do funkcie člena mestskej školskej rady v Kremnici
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť dotknutým osobám a predsedovi mestskej školskej rady schválené uznesenie
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: 30. 7. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 225/0407 vo veci žiadosti Ing. Miloslava Kršku, bytom J. Horvátha 900/30, Kremnica o odpredaj objektu garáží v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/ n e s ch v a ľ u j e
odpredaj objektu – garáží, postavených na pozemku parc. č. KN-C 149 v katastrálnom území Kremnica, Ing. Miloslavovi Krškovi, J. Horvátha 900/30, Kremnica
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 8. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 226/0407 vo veci žiadosti Reinholda Lugmayra s manželkou, bytom S. Chalupku 303/61, Kremnica  o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –      A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1265/5 – záhrada o výmere 371 m² v k. ú. Kremnica, Reinholdovi Lugmayrovi s manželkou, S. Chalupku 303/61, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m², t.j. kúpna cena celkom 37.100,- Sk, za podmienky uhradenia nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku na predávaný pozemok
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 8. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 227/0407 vo veci žiadosti Antona Bahnu s manželkou, Nová Dolina 748/27, Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/ s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 2050 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m² v  katastrálnom území Kremnica Antonovi Bahnovi s manželkou, Nová Dolina 748/27, Kremnica, na dobu neurčitú, od 1. 8. 2004, za nájomné vo výške 3,- Sk/m²/rok, t.j. ročné nájomné celkom 48,- Sk
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom pozemku podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 8. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 228/0407 vo veci zmeny a doplnenia cenníka platieb za predajné miesto na kremnickom jarmoku.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/  r u š í
uznesenie MsZ č. 106/0205 zo dňa 27. 05. 2002
B/  s c h v a ľ u j e
cenník platieb na kremnickom jarmoku podľa predloženého návrhu
C/  u k l a d á
mestskému úradu postupovať pri vyberaní platieb na kremnickom jarmoku v zmysle cenníka
zodpovedná: Ing. Ihringová.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 229/0407 vo veci majetkovoprávneho usporiadania hnuteľného majetku v objektoch na lyžiarskom štadióne na Skalke.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj hnuteľného majetku v objektoch na lyžiarskom štadióne na Skalke – ihlan A, ihlan B, ihlan C a Rozhodcovská veža podľa súpisu, ktorý tvorí prílohu č. 2 zmluvy o nájme č. OEaPA 2004/00793 zo dňa 23. 6. 2004 (v nadobúdacej hodnote celkom 80.593,40 Sk), Športovému klubu lyžiarov Banská spoločnosť Kremnica, Dolná 44, Kremnica za kúpnu cenu dohodou vo výške 1,- Sk
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj hnuteľného majetku podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedný: Ing. Ihringová
termín: 15. 8. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 230/0407 vo veci zmeny poskytovateľa dopravnej zdravotnej služby a predĺženia prenájmu sanitného vozidla.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
zmenu poskytovateľa dopravnej zdravotnej služby v regióne Kremnica, ktorým sa od 1. 6. 2004 namiesto pôvodnej spoločnosti NovaMed, spol. s r.o., Banská Bystrica stáva spoločnosť ARTMED, spol. s r.o., Banská Bystrica
B / n e s ch v a ľ u j e
návrh spoločnosti ARTMED, spol. s r. o., Banská Bystrica, aby sa na krytie straty z vykonávania dopravnej zdravotníckej služby pre lekársku službu prvej pomoci do 31. 12. 2004 započítavala mesačne časť zostatkovej hodnoty sanitného vozidla Toyota Hiace, EČV ZH- 158- AH
C / s ch v a ľ u j e
bezplatný prenájom sanitného vozidla Toyota Hiace, EČV ZH- 158- AH, na dobu určitú od 1. 6. 2004 do 31. 12. 2004 spoločnosti ARTMED, spol. s r.o., Banská Bystrica za účelom čiastočného krytia straty z vykonávania dopravnej zdravotníckej služby pre lekársku službu prvej pomoci
D/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom sanitného vozidla podľa bodu C/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 8. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 231/0407 vo veci žiadosti o prenájom miestnosti na dočasné uskladnenie agendy a hnuteľného majetku Športového klubu lyžiarov Banská spoločnosť Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/ s ch v a ľ u j e
bezplatný prenájom miestnosti č. 38 v budove Mestského domu o výmere 35 m² vrátane sociálneho zariadenia so samostatným vchodom z Kollárovej ulice Športovému klubu lyžiarov Banská spoločnosť Kremnica od 09. 07. 2004 do doby majetkovoprávneho usporiadania Bellovho domu do majetku Mesta Kremnica za účelom dočasného uskladnenia agendy a hnuteľného majetku
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 8. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 232/0407 vo veci majetkovoprávneho usporiadania lesných investičných ciest v katastrálnom území Dolná Štubňa s Vojenskými lesmi a majetkami SR, š.p., Pliešovce.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/ b e r i e   n a   v e d o m i e
majetkovoprávne usporiadanie lesných investičných ciest v katastrálnom území Dolná Štubňa v sumárnej dĺžke 880 m, v zostatkovej hodnote 287.136,- Sk s Vojenskými lesmi a majetkami SR, š.p., Pliešovce, ktoré prešli do majetku Mesta Kremnica v zmysle zákona č. 12/2004,
B/ s ch v a ľ u j e
bezplatný prevod lesných investičných ciest v katastrálnom území Dolná Štubňa v sumárnej dĺžke 880 m, v zostatkovej hodnote 287.136,- Sk z majetku Mesta Kremnica do majetku spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s .r.o.,
C/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať bezplatný prevod lesných investičných ciest podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 8. 2004.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 233/0407 vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku a Technických služieb za 2. štvrťrok 2004.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správy o činnosti Mestského bytového podniku a Technických služieb za 2. štvrťrok 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 234/0407 vo veci informácie o riešení pohľadávok Technických služieb Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o riešení pohľadávok Technických služieb Kremnica s návrhom na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok
B/ s ch v a ľ u j e
v zmysle čl. 10 ods. 5 VZN č. 11/2003 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta návrh Technických služieb Kremnica o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok podľa prílohy v celkovej hodnote 33.751,- Sk
C/ u k l a d á
riaditeľovi Technických služieb Kremnica odpísať uvedené pohľadávky z účtovnej evidencie Technických služieb Kremnica k 30. 6. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 235/0407 vo veci správy o stave plnenia investičnej výstavby za 1. polrok 2004 s prognózou na 2. polrok 2004.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o stave plnenia investičnej výstavby za 1. polrok 2004 s prognózou na 2. polrok 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 236/0407 vo veci správy o činnosti primátora mesta a mestského úradu.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
1.    správu primátora mesta Kremnica za obdobie od 14. 6. 2004 do 1. 7. 2004,
2.    správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 2. štvrťrok 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 237/0407 vo veci informácie Základnej školy, P. Križku 392/8, Kremnica o predaji 2 ks dobových vitrínových skríň Múzeu školstva a pedagogiky, Hálova 16, Bratislava.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ú h l a s í
s odpredajom 2 ks dobových vitrínových skríň Múzeu školstva a pedagogiky, Hálova 16, Bratislava, za kúpnu cenu dohodou vo výške 20.000,- Sk z majetku Základnej školy, P. Križku 392/8, Kremnica
B/ u k l a d á
Základnej škole, P. Križku 392/8, Kremnica realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia a vyradiť dobové vitrínové skrine z majetku školy
zodpovedný: Mgr. Weis
termín: 31. 8. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 238/0407 vo veci určenia platu hlavného kontrolóra mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
ustanovenia zákona NR SR č. 369/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ustanovenie § 18c ods. 1, ktorým sa určuje plat hlavného kontrolóra
B/ k o n š t a t u j e,
že v zmysle § 30a ods. 3 zákona NR SR č. 369/2004 Z.z., sa platové pomery hlavného kontrolóra mesta Kremnica upravia podľa tohto zákona s účinnosťou od 1. 7. 2004
C/ s ch v a ľ u j e
s účinnosťou od 1. 7. 2004 mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi v zmysle § 18c ods. 5 vo výške 10 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa § 18c ods. 1.
10    10    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
Marián Vojtko, člen návrhovej komisie
Ing. Ján Malach, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.