Uznesenia jún 2004

Uznesenia zo 6. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 10. júna 2004

Uznesenie číslo 178/0406 vo veci odpredaja mestského pozemku časť parc. č. KN-C 689 v katastrálnom území Kremnica žiadateľom Ondrejovi Kormaňákovi, Bystrická 460/51, Kremnica a Ing. Júliusovi Zöldymu, Zlatá 596/3, Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –      A/ r u š í
uznesenia MsZ č. 93/0403 zo dňa 11. 3. 2004 a č. 116/0404 zo dňa 22. 4. 2004
B/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku zameraného geometrickým plánom č. 34611771-55/2004
1.    parcela č. KN-C 689/3 – ostatná plocha o výmere 583 m², v katastrálnom území Kremnica, vytvorená z pozemku parc. č. KN-C 689, Ondrejovi Kormaňákovi, Bystrická 460/51, Kremnica za kúpnu cenu dohodou vo výške 20,- Sk/ m², t. j. kúpna cena celkom 11.660,- Sk
2.    parcela č. KN-C 689/1 – ostatná plocha o výmere 891 m², v katastrálnom území Kremnica, vytvorená z pozemku parc. č. KN-C 689, Ing. Júliusovi Zöldymu, Zlatá 596/3, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 20,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom 17.820,- Sk
C/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj pozemkov podľa bodu B) 1. a 2. uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 7. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 179/0406 vo veci VZN č. 10/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ r u š í
VZN č. 9/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a VZN č. 4/2003, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
B/ s ch v a ľ u j e
VZN č. 10/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 180/0406 vo veci VZN č. 11/2004, ktorým sa mení VZN č. 4/95 o miestnych poplatkoch.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch a ľ u j e
VZN č. 11/2004, ktorým sa mení VZN č. 4/95 o miestnych poplatkoch v znení VZN č. 3/96, 11/96, 14/97, 16/98, 6/99, 9/2000, 1/2001, 7/2001, 10/2001, 8/2002, 13/2002, 17/2002, 19/2002 a 13/2003.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 181/0406 vo veci aktualizácie Zásad pre vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov Mesta Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –     A/ r u š í
Zásady pre vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov Mesta Kremnica zo dňa 10. 4. 2003, schválené uznesením MsZ č. 88/0304 zo dňa 10. 4. 2003
B/ s ch v a ľ u j e
Zásady pre vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov Mesta Kremnica zo dňa 10. 6. 2004.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 182/0406 vo veci výberového konania na obsadenie miesta riaditeľky Materskej školy Ul. Langsfeldova 695/7 v Kremnici a návrhu rady školy.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o priebehu a výsledkoch výberového konania na obsadenie miesta riaditeľky Materskej školy Ul. Langsfeldova 695/7 v Kremnici.
B/ v y m e n ú v a
do funkcie riaditeľky Materskej školy Ul. Langsfeldova 695/7 v Kremnici Tatianu Lietavovú dňom 1. 7. 2004 na funkčné obdobie do 30. 6. 2009.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 183/0406 vo veci výberového konania na obsadenie miesta riaditeľky Materskej školy na Dolnej ulici 57/37 v Kremnici a návrhu rady školy.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –    A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o priebehu a výsledkoch výberového konania na obsadenie miesta riaditeľky Materskej školy na Dolnej ulici 57/37 v Kremnici.
B/ v y m e n ú v a
do funkcie riaditeľky Materskej školy na Dolnej ulici 57/37 v Kremnici Janu Daubnerovú dňom 1. 7. 2004 na funkčné obdobie do 30. 6. 2009.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 184/0406 vo veci výberového konania na obsadenie miesta riaditeľky Základnej umeleckej školy J. L. Bellu, Ul. Angyalova 419/35 v Kremnici a návrhu rady školy
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –     A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o priebehu a výsledkoch výberového konania na obsadenie miesta riaditeľky Základnej umeleckej školy J. L. Bellu, Ul. Angyalova 419/35 v Kremnici.
B/ v y m e n ú v a
do funkcie riaditeľky Základnej umeleckej školy J. L. Bellu, Ul. Angyalova 419/35 v Kremnici Elenu Haškovú dňom 1. 7. 2004 na funkčné obdobie do 30. 6. 2009.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 185/0406 vo veci zrušenia Materskej školy na Ul. P. Križku 386/11 v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
vyjadrenie Štátnej školskej inšpekcie a Krajského školského úradu k návrhu zrušenia Materskej školy na Ul. P. Križku 386/11 v Kremnici
B/ r u š í
za podmienky súhlasného stanoviska Ministerstva školstva SR Materskú školu Ul. P. Križku 386/11 v Kremnici, právnickú osobu, ku dňu 30. 6. 2004 bez právneho nástupcu, pričom práva a povinnosti zrušenej organizácie prechádzajú dňom zrušenia na zriaďovateľa a v zmysle § 28 Zákonníka práce prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov dňom 1. 7. 2004 na Materskú školu na Dolnej ulici v Kremnici, ide o nasledovných zamestnancov: Katarína Chovanová, Eva Burianová, Beata Michalková a dňom 1. 7. 2004 na Materskú školu na Langsfeldovej ulici  v Kremnici, ide o nasledovných zamestnancov: Slavomíra Polačková, Alena Košíková, Mgr. Dana Juríčková
C/ u k l a d á
1.    Mestskému úradu v Kremnici vykonať mimoriadnu inventúru majetku a záväzkov Materskej školy na Ul. P. Križku v Kremnici v súčinnosti s riaditeľkou Mgr. Danou Juríčkovou
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 6. 2004
2.    Riaditeľke Materskej školy na Ul. P. Križku v Kremnici vysporiadať  zmluvné vzťahy s dodávateľmi energií, tovarov a služieb
zodpovedná: Mgr. Juríčková
termín: 30. 6. 2004
3.    Riaditeľke Materskej školy na Ul. P. Križku v Kremnici vysporiadať pracovnoprávne vzťahy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica
zodpovedná: Mgr. Juríčková
termín: 30. 6. 2004.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 186/0406 vo veci žiadosti Melánie Bohunickej o skončenie pracovného pomeru dohodou.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ o d v o l á v a
Melániu Bohunickú, bytom Žiar nad Hronom, Ulica Š. Pártošovej 13/23, z funkcie riaditeľky Mestského bytového podniku v Kremnici ku dňu 30. 6. 2004 na základe žiadosti menovanej o skončenie pracovného pomeru dohodou
B/ p o v e r u j e
v zmysle § 5 ods. 9 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme Ing. Vladimíru Sitarčíkovú, bytom Kremnica, Ul. J. Horvátha 902/34, vedením Mestského bytového podniku v Kremnici od 1. 7. 2004 do vymenovania riaditeľa organizácie po úspešnom vykonaní výberového konania
C/ v y h l a s u j e
výberové konanie na miesto riaditeľa Mestského bytového podniku v Kremnici v zmysle § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme nasledovne:
Mesto Kremnica vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa Mestského bytového podniku v Kremnici.
1.    Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie:
–    vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru
–    najmenej 5 rokov praxe v bytovom hospodárstve
–    odborná spôsobilosť v energetickom odvetví
2.    Osobnostné a špeciálne predpoklady uchádzačov na výkon funkcie:
–    bezúhonnosť
–    záujem o uvedenú prácu
3.    Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
–    profesijný životopis
–    overená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
–    doklad o bezúhonnosti – odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
4.    Termín podania prihlášky do výberového konania je potrebné predložiť najneskôr do 7. júla 2004 na adresu: Mestský úrad Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01  Kremnica. Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia v podateľni Mestského úradu v Kremnici. Žiadosť a požadované doklady je potrebné predložiť v zatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ MsBP“.
D/ p o v e r u j e
primátora mesta Kremnica zabezpečiť zverejnenie vyhláseného výberového konania v čase od 11. 6. 2004 do 2. 7. 2004 spôsobom uvedeným v zákone
E/ v y m e n ú v a
výberovú komisiu pre výber riaditeľa Mestského bytového podniku v Kremnici v nasledovnom zložení:
Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora
Ing. Tomáš Kuzmický, poslanec Mestského zastupiteľstva v Kremnici
Ing. Veronika Králiková, poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Kremnici
Lujza Pračková, úsek personálnej práce Mestského úradu v Kremnici
Zástupca zamestnancov (v zmysle § 5 ods. 4 zákona č. 552/2003 Z.z.).
12    12    0    0

Uznesenie číslo 187/0406 vo veci zníženia výšky nájomného v domoch 265/60 a 273/76 na Ul. ČSA a v dome 667/4 na Kutnohorskej ulici v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –     A/n e s ch v a ľ u j e
zníženie výšky nájomného v domoch 265/60 a 273/76 na Ul. ČSA a v dome 667/4 na Kutnohorskej ulici v Kremnici
B/ u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku oznámiť uznesenie žiadateľom
zodpovedná: M. Bohunická
termín: 15. 6. 2004.
12    10    0    2

Uznesenie číslo 188/0406 vo veci žiadosti Borislava Grollmusa, Kutnohorská 669/8, Kremnica o odkúpenie pozemku – Horného zámockého priechodu v katastrálnom území Kremnica
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ n e s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 2203 – zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 100 m² v  katastrálnom území Kremnica, Borislavovi Grollmusovi, Kutnohorská 669/8, Kremnica .
B/  s ch v a ľ  u j e
bezplatný prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 2203 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 100 m² v  katastrálnom území Kremnica – zámockého priechodu s možnosťou jeho uzavretia, Borislavovi Grollmusovi, Kutnohorská 669/8, Kremnica, na dobu neurčitú, od 1. 7. 2004, za podmienky, že nájomca nepričlení prenajatý pozemok ku svojej záhrade a v prípade potreby umožní naň vstup vlastníkom priľahlých záhrad a správcom inžinierskych sietí.
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie žiadateľovi podľa bodu A/ uznesenia a realizovať prenájom pozemku podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 7. 2004.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 189/0406 vo veci žiadosti Zuzany Antalovej, bytom Dolná 45/13, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/ n e s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 831/2 – záhrady o výmere cca 100 m² v  katastrálnom území Kremnica, Zuzane Antalovej, Dolná 45/13, Kremnica
B/  s ch v a ľ  u j e
prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 831/2 – záhrady o výmere 100 m² v katastrálnom území Kremnica, Zuzane Antalovej, Dolná 45/13, Kremnica, na dobu neurčitú, od 1. 7. 2004, za nájomné vo výške 3,- Sk/m²/rok,
t.j. ročné nájomné celkom 300,- Sk
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie žiadateľke podľa bodu A/ uznesenia a realizovať prenájom pozemku podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 7. 2004.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 190/0406 vo veci žiadosti Ing. Anny Heugerovej, bytom Zlatá 602/15, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/ n e s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 2202/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 23 m² v  katastrálnom území Kremnica, Ing. Anne Heugerovej, Zlatá 602/15, Kremnica
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie žiadateľke
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 6. 2004.
12    11    0    1

Uznesenie číslo 191/0406 vo veci žiadosti Anny Balkovičovej, bytom Nová Dolina 735/1, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/ n e s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 168 – zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 90 m² v  katastrálnom území Kremnica, Anne Balkovičovej, Nová Dolina 735/1, Kremnica
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie žiadateľke
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 6. 2004.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 192/0406 vo veci žiadosti MUDr. Miroslava Slávika s manželkou, bytom S. Chalupku 943/70, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 1265/1 – záhrady o výmere cca 30 m² v  katastrálnom území Kremnica,, MUDr. Miroslavovi Slávikovi s manželkou, S. Chalupku 943/70, Kremnica, za účelom výstavby garáže, za kúpnu cenu dohodou vo výške 200,- Sk/m², za podmienky dodania geometrického plánu a znaleckého posudku na pozemok
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 6. 2004.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 193/0406 vo veci zverenia hnuteľného majetku do správy Základnej umeleckej školy J. L. Bellu na Angyalovej ulici č. 419/35, Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –     A/ s ch v a ľ u j e
zverenie hnuteľného majetku mesta – dychových hudobných nástrojov v celkovej hodnote 22.320,- Sk od 1. 7. 2004 do správy Základnej umeleckej školy J. L. Bellu, Angyalova č. 419/35, Kremnica
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 7. 2004.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 194/0406 vo veci žiadosti o bezplatný prevod lekárskych prístrojov do užívania Zmiešanej základnej organizácie zväzu invalidov v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –     A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj lekárskych prístrojov – jedného kusa tlakomera a jedného kusa glukomera – Zmiešanej základnej organizácii zväzu invalidov v Kremnici, Zechenterova č. 348/4, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 1,- Sk
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj lekárskych prístrojov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 7. 2004.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 195/0406 vo veci odpredaja domu súp. č. 874 na Ul. J. Horvátha v Kremnici na základe ponuky mesta.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/s c h v a ľ u j e
odpredaj domu súp. č. 874, orient. č. 33 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1758/1 a pozemkov parc. č. KN-C 1758/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 253 m² a parc. č. KN-C 1758/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m², Vladimírovi Strieškovi s manželkou, Nevidzany č. 153, za kúpnu cenu 1,550.000,- Sk
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj nehnuteľností podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 7. 2004.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 196/0406 vo veci žiadosti Športového klubu lyžiarov Banská spoločnosť Kremnica, Dolná 44/11, Kremnica o rozšírenie bezplatného prenájmu objektov na lyžiarskom štadióne na Skalke.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/ s ch v a ľ u j e
rozšírenie bezplatného prenájmu na lyžiarskom štadióne na Skalke podľa Zmluvy o nájme č. OSMM č. 1623/99 zo dňa 23. 11. 1999 v znení dodatkov o objekt ihlanu „C“, 2/3 objektu garáží, objekt sociálnych zariadení a o inventár ihlanu „C“ pre Športový klub lyžiarov Banská spoločnosť Kremnica, Dolná 44/11, Kremnica, na dobu neurčitú, od 1. 7. 2004 s tým, že Mesto Kremnica sa bude podieľať na úhrade za dodávku elektrickej energie do výšky max. 50.000,- Sk a za podmienky, že nájomca bezplatne poskytne prenajaté nehnuteľnosti Telovýchovnej jednote Biela Stopa na organizovanie vytrvalostného behu na lyžiach Biela stopa. Nájomca môže poskytovať predmet nájmu za úplatu s tým, že príjmy použije výlučne na svoju činnosť. V prípade realizácie objektov v zmysle platnej ÚPD si Mesto Kremnica vyhradzuje právo vyňať dotknuté nehnuteľnosti z nájmu s upovedomením nájomcu tri mesiace vopred.
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať rozšírenie prenájmu podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 7. 2004.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 197/0406 vo veci ponuky na prenájom a predaj mestských pozemkov pre dobudovanie Športovo rekreačného strediska Kremnica – Skalka.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemkov spoločnosti COIMEX, Invest, a. s., Banská Bystrica, za účelom výstavby objektov Športovo rekreačného strediska Kremnica – Skalka ) na dobu 15 (pätnásť) rokov od 01. 07. 2004 do 30. 06. 2019 nasledovne:
1. s termínom začatia výstavby objektov a zariadení do 31. 12. 2006
a)    Ski centrum L/S – 60/60 – pozemky časť parc. č. KN-C 532, KN-C 534, KN-C 540 v k. ú. Krahule,
b)    sedačka – pozemky časť parc. č. KN-C 3282/1 v k. ú. Kremnica a časť parc. č. KN-C 535  a KN-C 539 v k. ú. Krahule,
c)    pozemky pod zjazdovými traťami – Pekná vyhliadka parc. č. KN-C 3282/1 v k. ú. Kremnica a parc. č. KN-C 535, KN-C 538, KN-C 539 a KN-C 537/2 v k. ú. Krahule,
d)    pozemky pod zjazdovými traťami – Paralelná zjazdovka parc. č. KN-C 532, KN-C 533, a KN-C 540 v k. ú. Krahule,
2. s termínom začatia výstavby objektov a zariadení do 30. 06. 2019
a)    penzión, šatňa, sauna, regenerácia – pozemky časť parc. č. KN-C 3274, KN-C 3401 v k. ú. Kremnica,
b)    ihriská – volejbal basketbal, tenis, hádzaná – pozemky časť parc. č. KN-C 3273, KN-C 3396, KN-C 3272 v k. ú. Kremnica,
c)    hospodársky objekt pre hipoturistiku – pozemky časť parc. č. KN-C 3271, KN-C 3408 v k. ú. Kremnica,
za týchto obchodných podmienok a na základe týchto zásad:
–    prenajímané časti pozemkov boli približne určené v teréne za účasti nájomcu,
–    výmera prenajímaných plôch bude presne definovaná na základe jednotlivých geometrických plánov, vypracovaných na náklady nájomcu, ktoré sa vyhotovia pre potreby stavebného rozhodnutia. Prenajímané výmery pozemkov budú uvedené v dodatku k nájomnej zmluve,
–    nájomné za nájom pozemkov pod stavby a zariadenia podľa bodu 1. a), b) a 2. a), b), c) uznesenia sa stanovuje vo výške 3,- Sk/m² a povinnosť jeho úhrady vzniká nájomcovi dňom nadobudnutia právoplatnosti stavebného rozhodnutia
–    nájomné za nájom pozemkov podľa bodu 1. c),d) sa stanovuje vo výške 8% z ročných tržieb prevádzky sedačky, ktoré je nájomca povinný platiť od doby sprevádzkovania zariadenia, vždy k 31. 03. nasledujúceho roka. Odo dňa  nadobudnutia právoplatnosti stavebného rozhodnutia do doby sprevádzkovania zariadení na pozemkoch sa nájomné stanovuje vo výške 1,- Sk/m²/rok.
–    nájomca má predkupné právo na prenajaté zastavané pozemky po zrealizovaní výstavby  objektov za kúpnu cenu 100,- Sk/m²
–    odlesnenie plôch zjazdových tratí a drevná hmota zostáva v réžii spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
–    v prípade získania subinvestora môže nájomca dať prenajaté pozemky do podnájmu pri zachovaní týchto obchodných podmienok a zásad
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom pozemkov podľa bodu A) uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 7. 2004.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 198/0406 vo veci odpredaja kanalizačného zberača Skalka.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj inžinierskej stavby Kanalizačný zberač Skalka o dĺžke 1045,24 m spoločnosti COIMEX, Invest, a. s.,Banská Bystrica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 1,- Sk za podmienky, že kupujúci dobuduje stavbu v zmysle územno-plánovacej dokumentácie do roku 2006, preberie záväzky mesta voči spoločnosti FRANKL, s.r.o., Nové Zámky (hotel Fortuna) vyplývajúce zo Zmluvy o preddavkovej platbe vodného na účely dostavby vodovodu a vodojemu Kremnica – Skalka č. 2/2002, zo dňa 7. marca 2002 a umožní investorovi pripojenie čističky odpadových vôd k objektom na lyžiarskom štadióne
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj kanalizačného zberača Skalka podľa bodu A) uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 7. 2004.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 199/0406 vo veci škodových prípadov spôsobených krádežou a odpísania škodových čiastok z účtovnej evidencie.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e
1.    odpísanie potravín a čistiacich prostriedkov z inventúrneho súpisu Základnej školy na Angyalovej ulici v Kremnici, v škodovej čiastke 5.412,99,- Sk. Škoda bola spôsobená v roku 1999 krádežou s násilným vniknutím   do priestorov školskej jedálne.
2.    odpísanie potravín a materiálu z inventúrneho súpisu Materskej školy na ulici P. Križku v Kremnici, v škodovej čiastke 2.909,40,- Sk. Škoda bola spôsobená v roku 2000 krádežou s násilným vniknutím do priestorov školskej jedálne.
3.    odpísanie hnuteľného majetku – video AIWA v nadobúdacej cene 8.990,- Sk z majetku zvereného do správy Centra voľného času CVRČEK na Langsfeldovej ulici v Kremnici, ktoré bolo odcudzené neznámym páchateľom  v roku 2003 z priestorov centra voľného času
B/ u k l a d á
mestskému úradu odpísať škodové čiastky podľa bodu A/ 1.,2.,3. z účtovnej evidencie
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 7. 2004.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 200/0406 vo veci ponukového konania na prenájom areálu Materskej školy na Ul. P. Križku v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
1.    vyhlásenie ponukového konania na prenájom budovy Materskej školy v Ul. P. Križku v Kremnici súp. č. 386, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 801 a pozemku parc. č . KN-C – 801 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1902 m² v katastrálnom území Kremnica, za nasledovných podmienok:
a)  termín na predloženie žiadostí do 31. 7. 2004
b)    záujemcovia musia predložiť zámer využitia objektu a časový harmonogram jeho   realizácie
2.    komisiu na posúdenie jednotlivých projektov v zložení: Mgr. Fodorová, Mgr. Sýkorová, Ing. Malach, Mgr. Kuzmický, Ing. Beczányi
B/  u k l a d á
mestskému úradu zverejniť ponuku na tabuli mesta, vo vývesných skrinkách, v mestskom rozhlase, v Kremnických novinách a v týždenníku My Žiara v termíne od 1. 7. 2004 do 31. 7. 2004
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 6. 2004.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 201/0406 vo veci prijatia úveru pre Mestský bytový podnik v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e
prijatie úveru pre Mestský bytový podnik v Kremnici za účelom modernizácie tepelného hospodárstva MsBP Kremnica – tepelný okruh PK 5 vo výške 12 miliónov Sk so splatnosťou do 10 rokov od banky Dexia a.s., Žilina.
B/ u k l a d á
Mestskému bytovému podniku realizovať prijatie úveru podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: M. Bohunická
termín: 31. 7. 2004.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 202/0406 vo veci ručenia úveru.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
ručenie vo formu ručiteľskej listiny za úver vo výške 12 miliónov Sk poskytnutý bankou Dexia a.s., Žilina za účelom modernizácie tepelného hospodárstva MsBP Kremnica – tepelný okruh PK 5.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 203/0406 vo veci schválenia predĺženia úveru – Superlinka od Dexia banky a.s. Žilina.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –    A/s ch v a ľ u j e
prijatie úveru – Superlinka z Dexia banky a.s. Žilina vo výške 700.000,- Sk
B/ u k l a d á
mestskému úradu predložiť žiadosť o pridelenie úveru banke
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 6. 2004.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 204/0406 vo veci prenájmu nebytového priestoru v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici (priestory bývalej vrátnice) pre Vladimíra Králika – EMR.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –    A/ s ch v a ľ u j e
prenájom nebytového priestoru v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici (priestory bývalej vrátnice), pre Vladimíra Králika – EMR, o výmere 17,20 m2, za cenu 500,- Sk/m2/rok, s termínom od 1. 7. 2004, na dobu neurčitú, za účelom zabezpečovania dopravnej zdravotnej služby pre spádovú oblasť Kremnica.
B/ u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku vypracovať zmluvu podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: M. Bohunická
termín: 25. 6. 2004.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 205/0406 vo veci žiadosti Norberta Boldiša, bytom Ul. J. Horvátha 892/14, Kremnica o odkúpenie registračnej pokladnice.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj elektronickej registračnej pokladnice CAMEA, inventúrne číslo 110-I-25, Norbertovi Boldišovi, bytom Ul. J. Horvátha 892/14, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 500,- Sk.
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 6. 2004.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 206/0406 vo veci žiadosti Jozefa Tatára, bytom Dolná 54/31, Kremnica, o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 2202/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 15 m2 v katastrálnom území Kremnica, Jozefovi Tatárovi, Dolná 54/31, Kremnica, za kúpnu cenu 100,- Sk/m2, za podmienky dodania geometrického plánu a znaleckého posudku na pozemok
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 6. 2004.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 207/0406 vo veci zverenia majetku Materskej školy na Ul. P. Križku v Kremnici do správy Mestského bytového podniku v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
zverenie majetku Materskej školy na Ul. P. Križku v Kremnici do správy Mestského bytového podniku v Kremnici od 1. 7. 2004 v celkovej hodnote 1,266.839,- Sk v tom:
– budova materskej školy súp. č. 386 na Ul. P. Križku v Kremnici     –  1,256.839,- Sk
– pozemok parc. č. KN-C 801 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1920 m²    -10.000,- Sk
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy Mestského bytového podniku podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 7. 2004.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 208/0406 vo veci informácie o stave kroniky mesta Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – berie na vedomie
informáciu o stave kroniky mesta Kremnica.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 209/0406 vo veci informácie o činnosti primátora mesta.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátora mesta za obdobie od 19. 4. 2004 do 10. 6. 2004.
12    12    0    0

 

Uznesenie číslo 210/0406 vo veci prenájmu pozemku v areáli Technických služieb Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
prenechanie časti majetku mesta do prenájmu – pozemku o výmere 300 m2, parc. č. KN-C 363/1 v areáli Technických služieb Kremnica za účelom parkovania kamiónov a ich bežnej údržby (2 ks) vo vlastníctve Rudolfa Rašmana, Ul. Veternícka 109/1, Kremnica, na dobu od 1. 6. 2004 do 31. 12. 2006 za cenu 70,- Sk/m2/rok uhrádzanú v alikvótnych štvrťročných splátkach.
12    12    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
Ing. Jaroslav Valent, člen návrhovej komisie
Mgr. Stanislav Šumichrast, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.