Uznesenia máj 2001

Uznesenia z 5. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 28. mája 2001

Uznesenie číslo 110/0105 vo veci  žiadosti Alžbety Brázdovej o predĺženie termínu úhrady kúpnej ceny.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o –      A/ b e r i e  n a  v e d o m i e,
žiadosť p. Alžbety Brázdovej, bytom Štefánikovo námestie 34/42 Kremnica o predĺženie termínu úhrady kúpnej ceny  podľa kúpnej zmluvy č. OSMM 2001/00186 do 31. 5. 2001
B/ s c h v a ľ u j e,
v prípade, že p. Alžbeta Brázdová neuhradí kúpnu cenu v lehote do 31. 5. 2001, odstúpenie od kúpnej zmluvy č. OSMM 2001/00186 zo dňa 3. 4. 2001 uzavretej s Alžbetou Brázdovou, bytom Štefánikovo námestie 34/42 Kremnica, a to z dôvodu nezaplatenia kúpnej ceny 90.000,- Sk v dohodnutom termíne do 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy
C/ s c h v a ľ u j e
v prípade, že p. Alžbeta Brázdová neuhradí kúpnu cenu v lehote do 31. 5. 2001, predaj budovy bývalého skladu súp. č. 224 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1131 – zastavaná plocha o výmere 56 m2 v k. ú. Kremnica formou osobitného ponukového konania  len pre obyvateľov Kremnice
D/ u r č u j e
ponukovú cenu 15.000,- Sk
E/ z r i a ď u j e
komisiu pre realizáciu osobitného ponukového konania v zložení: Ing. Zoltán Beczányi, Norbert Boldiš, Mgr. Tomáš Kuzmický, Ing. Ján Malach, Ing. Štefan Roško, JUDr. Anton Vaský. Súčasne poveruje JUDr. Antona Vaského vedením OPK.
F/ u k l a d á
mestskému úradu OSMM oznámiť uznesenie MsZ žiadateľke a realizovať odstúpenie od kúpnej zmluvy s Alžbetou Brázdovou
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 6. 2001.
15    15    0    0

Uznesenie číslo 111/0105 vo veci  zrušenia uznesenia MsZ č. 56/0103 zo dňa 26. 3. 2001 o odpredaji pozemkov spoločnosti AMI INOX DESIGN, s.r.o., Dolná 85/38, Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –     A/  r u š í
uznesenie MsZ č. 56/0103 zo dňa 26. 3. 2001
B/ u k l a d á
mestskému úradu OSMM oznámiť zrušenie uznesenia spoločnosti AMI INOX DESIGN, s.r.o.,
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 6. 2001.
15    15    0    0

Uznesenie číslo 112/0105 vo veci  vyjadrenia Spolku Klub Kelt Kremnica k návrhu zmluvy o nájme pozemkov č. OSMM 2001/00143 zo dňa 29. 4. 2001.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –     A/  r u š í
uznesenie MsZ č. 70/0104 bod B/ zo dňa 17. 4. 2001
B/ u k l a d á
mestskému úradu OSMM oznámiť zrušenie uznesenia MsZ Spolku Klub Kelt Kremnica
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 6. 2001.
15    15    0    0

 

Uznesenie číslo 113/0105 vo veci zmeny uznesenia MsZ č. 48/0103 zo dňa 26. 3. 2001.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia MsZ č. 48/0103 v bode C/ zo dňa 26. 3. 2001 vo veci odstúpenia od zmluvy o prevode obchodného podielu v spoločnosti Limba – Skalka, spol. s.r.o. , kde termín „do 1. 6. 2001“ sa mení na termín „do 9. 9. 2001“.
15    14    0    1

Uznesenie číslo 114/0105 vo veci informácie o postupe v projekte „Otvorená samospráva“.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o postupe a realizácii projektu „Otvorená samospráva“.
16    16    0    0

Uznesenie číslo 115/0105 vo veci správ o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku, Mestského kultúrneho strediska a Technických služieb v Kremnici k 31. 3. 2001.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku, Mestského kultúrneho strediska a Technických služieb v Kremnici k 31. 3. 2001.
16    16    0    0

Uznesenie číslo 116/0105 vo veci návrhu II. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2001.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
návrhu II. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2001
s rozpočtovými príjmami        45 140 tis. Sk
s rozpočtovými výdavkami        44 551 tis. Sk
hospodársky výsledok                 589 tis. Sk.
16    15    0    1

Uznesenie číslo 117/0105 vo veci tvorby a použitia rezervného fondu pre rok 2001.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/ s c h v a ľ u j e
tvorbu rezervného fondu pre rok 2001 vo výške 87 465,60 Sk a jeho použitie na úhradu záväzkov roku 2000
B/ u k l a d á
mestskému úradu, ekonomickému oddeleniu zrealizovať úhrady záväzkov podľa rozpisu
zodpovedná: A. Šlajferčíková
termín: do 30. 6. 2001.
16    16    0    0

Uznesenie číslo 118/0105 vo veci I. zmeny rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2001.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
I.zmenu rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2001
príspevok zriaďovateľa    príjem FRB-1180 tis. Sk
použitie FRB – 1180 tis. Sk.
16    16    0    0

Uznesenie číslo 119/0105 vo veci I. zmeny rozpočtu Mestského kultúrneho strediska v Kremnici pre rok 2001.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
I.zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska v Kremnici pre rok 2001
s príjmami        2 104 tis. Sk
s výdavkami        1 593 tis. Sk
saldo               511 tis. Sk.
16    16    0    0

Uznesenie číslo 120/0105 vo veci I. zmeny rozpočtu Technických služieb v Kremnica pre rok 2001.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
I.zmenu rozpočtu Technických služieb Kremnica pre rok 2001
s príjmami        9 915 tis. Sk
s výdavkami              10 569 tis. Sk
schodok        – 654 tis. Sk.
16    16    0    0

Uznesenie číslo 121/0105 vo veci  prijatia úveru PKB – Superlinky od Prvej komunálnej banky, a.s. Žilina.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/ s c h v a ľ u j e
prijatie úveru PKB – Superlinky od Prvej komunálnej banky, a.s. Žilina vo výške 200 000,- Sk
vedenie príjmov mesta z podielových daní na účte mesta v PKB, a.s. minimálne po dobu existencie úverového vzťahu medzi mestom Kremnica a PKB, a.s.
B/ u k l a d á
mestskému úradu ekonomickému oddeleniu  použiť finančné prostriedky z poskytnutého kontokorentného úveru výlučne na úhradu spotreby elektrickej energie, plynu, vody, telekomunikačných poplatkov pre mestský úrad a príspevkové organizácie
zodpovedná: A. Šlajferčíková
termín: počas platnosti kontokorentného úveru
16    16    0    0

Uznesenie číslo 122/0105 vo veci ekonomického zámeru – finančného vývoja.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o finančnom vývoji a ekonomickom zámere mesta Kremnica.
16    16    0    0

Uznesenie číslo 123/0105 vo veci majetkovoprávneho vysporiadania spoluvlastníckeho podielu budovy súp. č. 348 a pozemkov na Zechenterovej ulici v Kremnici na Mesto Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/ s c h v a ľ u j e
odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 1/12 na nehnuteľnostiach v k.ú. Kremnica, zapísaných na LV č. 1041, a to:
–    budovy súp. č. 348 stojacej na pozemku parc. č. KN-C 927
–    pozemku parc. č. KN-C 927 – zastavané plochy o výmere 541 m2
–    pozemku parc. č. KN-C 928 – záhrady o výmere 760 m2
od spoluvlastníčky Oľgy Hammerovej, bytom Krížna 7, Bratislava za kúpnu cenu dohodou vo výške 79.396,- Sk
B/ u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať odkúpenie nehnuteľností podľa bodu A/ tohto uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 8. 2001.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 124/0105 vo veci  žiadosti Svetozára Ferianca, bytom Horná Ves 44/F, Kremnica o odkúpenie pozemku  pod stavbou garáže.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o –      A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 1152/1 – zastavaná plocha o výmere cca 24 m2 v k. ú. Kremnica Svetozárovi Feriancovi, bytom Horná Ves 44/F, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 200,- Sk/m2 a za podmienky dodania geometrického plánu
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 6. 2001.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 125/0105 vo veci  žiadosti Ing. Petra Barborjaka s manželkou, bytom Veternícka 138/4, Kremnica o odkúpenie pozemku.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o –      A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1343/8 – záhrada o výmere 81 m2 v k. ú. Kremnica, zameraného geometrickým plánom č. 17794129-231/2000 z pozemku parc. č. KN-C 1343/4, Ing. Petrovi Barborjakovi s manželkou, bytom Veternícka 138/4, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 50,- Sk/m2, t.j. kúpna cena celkom 4.050,- Sk
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.6. 2001.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 126/0105 vo veci  žiadosti Petra Žabku, bytom Horná Ves 43, Kremnica a Kataríny Volankovej, bytom Novomestského 1, Pezinok o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu mesta.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o –      A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj spoluvlastníckeho podielu mesta vo výške 5/24 na pozemku parc. č. KN-C 1822 – zastavaná plocha o výmere 495 m2 v k. ú. Kremnica, Petrovi Žabkovi , bytom Horná Ves 43, Kremnica a Kataríne Volankovej, bytom Novomestského 1, Pezinok, za kúpnu cenu dohodou celkom vo výške 2.100,- Sk
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.6. 2001.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 127/0105 vo veci  žiadosti Slovenského zväzu záhradkárov ZO Kremnica o odkúpenie nehnuteľností.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o –      A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj stavby pálenice súp. č. 944 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1155/6 a stavby muštárne postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1155/5 a pozemkov parc. č. KN-C 1155/4 – zastavaná plocha o výmere 2767 m2, parc. č. KN-C 1155/5 – zastavaná plocha o výmere 115 m2, parc. č. KN-C 1155/6 – zastavaná plocha o výmere 192 m2, v k. ú. Kremnica, Slovenskému zväzu záhradkárov ZO Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške nákladov za odpredaj nehnuteľností, minimálne za 100.000,- Sk, za podmienky zriadenia predkupného práva v prospech Mesta Kremnica na odpredávané nehnuteľnosti za rovnakých podmienok, za podmienky zriadenia vecného bremena na vedenie existujúceho elektrického kábla cez pozemok a vedenia trasy budovaného plynovodu.
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.6. 2001.
14    13    1    0

 

Uznesenie číslo 128/0105 vo veci  žiadosti spoločnosti Hako, s.r.o., Parková 13, Liptovský Mikuláš o prenájom pozemku pre spoločnosť Globtel, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o –      A/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č. KN-E 1044/1 – les o výmere 75 m2 v k. ú. Čremošné, spoločnosti Globtel, a.s., Bratislava, na dobu určitú 12 rokov, t.j. do 31. 12. 2013 s možnosťou automatického predlžovania o ďalších 10 rokov, na účel umiestnenia stavby stožiara a na vybudovanie základňovej stanice, za nájomné vo výške 30.000,- Sk/ročne a za podmienok Mestských lesov Kremnica, s.r.o., – správcu pozemku, uvedených v stanovisku zo dňa 4. 4. 2001.
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať prenájom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.6. 2001.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 129/0105 vo veci návrhu na schválenie odpredaja bytov v bytových domoch súp. č. 194/23, 195/25, 196/27 Ul. ČSA v Kremnici a zastavaného pozemku, v zmysle zákona NR SR č. 182/93 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle VZN mesta Kremnica č. 16/95 – Predaj bytov a nebytových priestorov.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
odpredaj bytov v bytovom dome súp. č. 194/23 na Ul. ČSA v Kremnici
–    list vlastníctva č. 1388,
–    parcela KN č. 1029, zastavaná plocha o výmere 208 m2 , cena pozemku 20 800,- Sk,
–    parcela KN č. 1034/2, zastavaná plocha (hospodárska budova) o výmere 67 m2, cena pozemku 6 700,- Sk,
–    počet bytov 8, cena bytov 40 656,- Sk,
odpredaj bytov v bytovom dome súp. č. 195/25 na Ul. ČSA v Kremnici
–    list vlastníctva č. 1388,
–    parcela KN č. 1028, zastavaná plocha o výmere 210 m2, cena pozemku 21 000,- Sk,
–    parcela KN č. 1034/3, zastavaná plocha (hospodárska budova) o výmere 67 m2, cena pozemku 6 700.- Sk,
–    počet bytov 8, cena bytov 40 656,- Sk,
odpredaj bytov v bytovom dome súp. č. 196/27 na Ul. ČSA v Kremnici
–    list vlastníctva č. 1388,
–    parcela KN č. 1027, zastavaná plocha o výmere 207 m2 , cena pozemku 20 700,- Sk,
–    parcela KN č. 1034/4, zastavaná plocha (hospodárska budova) o výmere 66 m2, cena pozemku 6 600,- Sk,
–    počet bytov 8, cena bytov 40 656,- Sk.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 130/0105 vo veci návrhu na zrušenie uznesenia MsZ č. 119/9505 zo dňa 29. 5. 1995 a schválenie odpredaja bytov v dome súp. č. 269/68 na Ul. ČSA v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 119/9505 zo dňa 29. 5. 1995
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj bytov v bytovom dome súp. č. 269/68 na Ul. ČSA v Kremnici
–    list vlastníctva č. 1388,
–    počet bytov 8, cena bytov 403 751,- Sk
–    parcela č 1217/2 zastavaná plocha o výmere 350 m2 za cenu 35 000,- Sk
–    prenájom pozemku parcela č. 1217/1 – zastavaná plocha – priľahlý pozemok o výmere 2172  m2 za cenu 3,- Sk/m2/rok, na dobu neurčitú s predkupným právom na dobu 10 rokov.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 131/0105 vo veci žiadosti Športového klubu tenisu v Kremnici o súhlas k podnájmu nebytových priestorov.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
podnájom nebytových priestorov v tenisovom areáli v Kremnici pre zriadenie prevádzky bufetu, ktoré sú prenajaté Športovému klubu tenisu v Kremnici podľa zmluvy o nájme zo dňa 26. 10. 1995 v zmysle dodatku č. 1 zo dňa 13. 11. 1997.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 132/0105 vo veci  žiadosti spoločnosti ROLOK, spol. s r.o., 916 24 Horná Streda č. 531 o odkúpenie pozemkov.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o –      A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov parc. č. KN-C 1022/4 – zastavaná plocha o výmere 182 m2 a časť parc. č. KN-C 1022/3 – zastavaná plocha o výmere cca 400 m2  v k. ú. Kremnica spoločnosti ROLOK, spol. s r.o., 916 24 Horná Streda č. 531, za kúpnu cenu dohodou vo výške 300,- Sk/m2 a za podmienky dodania geometrického plánu
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 6. 2001.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 133/0105 vo veci režimu Zechenterovej záhrady na základe uznesenia MsR č. 100/0104 zo dňa 9. 4. 2001.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
predpokladané náklady na zabezpečenie režimu Zechenterovej záhrady.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 134/0105 vo veci prípravy  sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o postupe Mestského úradu v Kremnici v príprave a realizácii sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 135/0105 vo veci správy o prevedených úsporných opatreniach na verejnom osvetlení v meste Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
predloženú správu o prevedených úsporných opatreniach na verejnom osvetlení v meste Kremnica.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 136/0105 vo veci predloženej správy o činnosti Mestskej rady v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e    n a    v e d o m i e
správu o činnosti Mestskej rady v Kremnici za obdobie od 11. 4. do 15. 5. 2001, ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 137/0105 vo veci predloženej správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e    n a    v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici od posledného zasadnutia, ktorú predložil
RNDr. Vladimír Chovanec, prednosta MsÚ.
14    14    0    0

 

Uznesenie číslo 138/0105 vo veci správy o činnosti primátora mesta Kremnica za obdobie od 21. 4. 2001 do 21. 5. 2001.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátora mesta Kremnica za obdobie od 21. 4. 2001 do 21. 5. 2001, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta Kremnica.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 139/0105 vo veci správy z valného zhromaždenia Mestských lesov Kremnica, s.r.o.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e    n a    v e d o m i e
správu z valného zhromaždenia Mestských lesov Kremnica, s.r.o. konaného dňa 3. 5. 2001, ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi.
13    13    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor  mesta
RNDr. Vladimír Chovanec, prednosta MsÚ
Ing. Štefan Roško    , člen návrhovej komisie
Mgr. Margita Fodorová, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.