Uznesenia máj 2003

Uznesenia z 5. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 22. mája 2003

Uznesenie číslo 104/0305 vo veci odpredaja pozemku parc. č. KN-C 399/1 pre žiadateľa Oldřicha Přibyla, Zlatá 630/10, Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 95/0304 zo dňa 10. 4. 2003
B/ s ch v a ľ u j e
zaradenie pozemku parc. č. KN- C 399/1 zastavaná plocha v k.ú. Kremnica do zoznamu pozemkov vo vlastníctve mesta vylúčených z odpredaja
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 5. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 105/0305 vo veci čerpania municipálneho úveru z Prvej komunálnej banky, a.s. Žilina.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e
čerpanie municipálneho úveru na nákup elektrických rozvádzačov verejného osvetlenia v sume 85.000,- Sk
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať čerpanie úveru podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 5. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 106/0305 vo veci správy o plnení uznesenia MsZ č. 70/0303 zo dňa 13. 3. 2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení uznesenia MsZ č. 70/0303 zo dňa 13. 3. 2003, ktorú predložila Ing. Ľudmila Kapustová, riaditeľka Nemocnice s poliklinikou v Kremnici.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 107/0305 vo veci správy o plnení rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 3. 2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 3. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 108/0305 vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku a Technických služieb Kremnica k 31. 3. 2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku a Technických služieb Kremnica k 31. 3. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 109/0305 vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku a Technických služieb Kremnica za 1. štvrťrok 2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správy o činnosti Mestského bytového podniku a Technických služieb Kremnica za 1. štvrťrok 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 110/0305 vo veci žiadosti Spoločenstva vlastníkov bytov HUTY, J. Horvátha 905/40, Kremnica, o odkúpenie pozemku pod prístreškom na kontajnery v k. ú. Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 1666/19 o výmere 25 m² v k. ú. Kremnica Spoločenstvu vlastníkov bytov HUTY, J. Horvátha 905/40, Kremnica
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 06. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 111/0305 vo veci žiadosti s Spoločenstva vlastníkov bytov SPOLOČENSTVO 12, Zechenterova 349/6, Kremnica, o odkúpenie časti pozemku v k. ú. Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č KN-C 929/1 o výmere cca 826 m² v k. ú. Kremnica členom Spoločenstva vlastníkov bytov SPOLOČENSTVO 12 – Anne Moravčíkovej, Juliane Práznovskej, Jaroslavovi Ceferovi s manželkou, Ľubošovi Žabkovi s manželkou, Jozefovi Rovnému, Jozefovi Mazúrovi s manželkou, Miroslavovi Weissovi s manželkou, Branislavovi Knapovi, Milanovi Rybárskemu s manželkou, Henrymu Sterneckerovi, všetci Zechenterova 349/6, Kremnica, Viere Gregovej, A. Hlinku 2446/5, Zvolen, Ingrid Čilíkovej, Dolná 63/49, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 20,- Sk/m²
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 06. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 112/0305 vo veci zmeny Zmluvy o nájme nebytových priestorov a pozemkov č. OSMM 1/9707 zo dňa 09. 07. 1997.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
1.    bezplatný prenájom nehnuteľností futbalového areálu v Kremnici – domu súp. č. 882 postaveného na pozemku parc. č. KN-C 1626, tribúny postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1577 a pozemkov parc. č. KN-E 624/1, 624/2, 625, 1608, 1609, 1610, 1611/1, 1611/2, 1611/14, 1611/15, 1611/16, 1674 v k. ú. Kremnica, Športovému klubu futbalu, Kremnica, na dobu neurčitú. Pozemky škvárového ihriska – parc. č. KN-C 1578, 1579/1, 1581 nebudú tvoriť predmet nájomnej zmluvy a Športový klub futbalu ich môže využívať ako tréningovú plochu každoročne v dobe od 01. 09. do 31. 05., kedy sa nevyužívajú ako parkovisko pre termálne kúpalisko.
2.    navýšenie ročného príspevku na úhradu elektrickej energie v súlade s rastom ceny energie
B/ n e s c h v a ľ u j e
1.    zahrnutie predloženého rozpočtu Športového klubu futbalu, Kremnica, do rozpočtu Mesta Kremnica na rok 2003
2.    vyberanie parkovného Športovým klubom futbalu na škvárovom ihrisku, ktorého plocha je zahrnutá do parkovacieho systému mesta a výber parkovného je zabezpečený podľa    VZN Mesta Kremnica č. 10/2002 o parkovaní na území mesta Kremnica
C/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 06. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 113/0305 vo veci žiadosti Jána Búryho, Zámocké nám. 570/5, Kremnica, o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-E 2598/21 o výmere cca 200 m² v k. ú. Kremnica žiadateľovi Jánovi Búrymu, Zámocké nám. 570/5, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou 100,- Sk/m² a za podmienky dodania geometrického plánu
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 06. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 114/0305 vo veci žiadosti Zdena Ošusa, Dolná 55/33, Kremnica, o odkúpenie pozemku na výstavbu garáže v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku na výstavbu garáže časť parc. č. KN-C 885/1 v k. ú. Kremnica žiadateľovi Zdenovi Ošusovi, Dolná 55/33, Kremnica, vzhľadom na skutočnosť, že predmetným pozemkom prechádza STL plynovod
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 06. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 115/0305 vo veci Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   – s ch v a ľ u j e
Zásady určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 116/0305 vo veci termínov zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre 2. polrok 2003.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2003 nasledovne:
10. 07. 2003
11. 09. 2003
09. 10. 2003
06. 11. 2003
11. 12. 2003
10    10    0    0

Uznesenie číslo 117/0305 vo veci správy o riešení čiernych skládok na území mesta.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o riešení čiernych skládok na území mesta Kremnica, ktorú predložil Mgr. Roman Brhlík, náčelník Mestskej polície v Kremnici.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 118/0305 vo veci správy o činnosti mestskej rady, mestského úradu a primátora mesta.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
1.    správu o činnosti Mestskej rady v Kremnici za obdobie od 1. 4. 2003 do 12. 5. 2003, ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora.
2.    správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za obdobie od 3. 4. 2003 do 14. 5. 2003, ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora.
3.    správu o činnosti primátora mesta za obdobie od 3. 4. 2003 do 14. 5. 2003, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta Kremnica.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 119/0305 vo veci správy zo zasadnutia Valného zhromaždenia Mestských lesov Kremnica, s.r.o., zo dňa 21. 5. 2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu zo zasadnutia Valného zhromaždenia Mestských lesov Kremnica, s.r.o., ktorú predkladá Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora.
10    10    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor  mesta
Mgr. Stanislav Šumichrast, člen návrhovej komisie
Peter Brhlík, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.