Uznesenia máj 2004

Uznesenia z 5. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 13. mája 2004

Uznesenie číslo 159/0405 vo veci zverenia nehnuteľného majetku po bývalej Nemocnici s poliklinikou v Kremnici do správy Mestského bytového podniku.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s ch v a ľ u j e
zverenie nehnuteľného majetku po bývalej Nemocnici s poliklinikou v Kremnici do správy Mestského bytového podniku od 01. 01. 2004 v celkovej hodnote: 23,217.459,- Sk, z toho stavby v hodnote 22,601.759,- Sk, pozemky v hodnote 615.700,- Sk, nasledovne:
– stavba súp. č. 49 (nemocnica) postavená na pozemku parc. č. KN-C 842/1
– stavba súp. č. 49 (poliklinika) postavená na pozemku parc. č. KN-C 842/3
– stavba súp. č. 378 (slobodáreň) postavená na pozemku parc. č. KN-C 902
– stavba súp. č. 1194 (garáže) postavená na pozemku parc. č. KN-C 841/4
– pozemok parc. č. KN-C 841/4 – zastavané plochy o výmere 133 m²
– pozemok parc. č. KN-C 842/1 – zastavané plochy o výmere 2939 m²
– pozemok parc. č. KN-C 842/2 – ostatné plochy o výmere 234 m²
– pozemok parc. č. KN-C 842/3 – zastavané plochy o výmere 1326 m²
– pozemok parc. č. KN-C 885/7 – ostatné plochy o výmere 1164 m²
– pozemok parc. č. KN-C 902 – zastavané plochy o výmere 361 m²
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať zverenie nehnuteľného majetku do správy MsBP podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 6. 2004.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 160/0405 vo veci odpredaja nedostavaného vodovodu na Skalke spoločnosti COIMEX Invest, a. s., Partizánska cesta 3, Banská Bystrica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –   A/ r u š í
uznesenia MsZ č. 95/0403 zo dňa 11. 3. 2004 a č. 118/0404 zo dňa 22. 4. 2004
B/ s ch v a ľ u j e
1.    odpredaj nedostavaného vodovodu na Skalke spoločnosti COIMEX Invest, a. s., Partizánska cesta 3, Banská  Bystrica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 1,500.000,- Sk s nasledovným splátkovým kalendárom:
– do 60 dní od podpisu kúpnej zmluvy    500.000,- Sk
– do 30. 09. 2004                500.000,- Sk
– do 31. 12. 2004                500.000,- Sk,
s termínom dokončenia vodovodu do konca roku 2005. Kupujúci preberá záväzok mesta vyplývajúci zo Zmluvy o preddavkovej platbe vodného na účely dostavby vodovodu a vodojemu Kremnica – Skalka č. 3/2002 zo dňa 10. 10. 2002 uzavretej so Slovenským lyžiarskym zväzom.
2.    zriadenie vecného bremena v prospech kupujúceho, spočívajúceho v prístupe na pozemky vo vlastníctve Mesta Kremnica, ktorými prechádza trasa vodovodu na Skalke, za účelom výstavby, prevádzky a údržby vodovodu. Ide o tieto pozemky v katastrálnych územiach:
–    Kremnica – KN-C 3282/1, KN-C 3400/1, KN-C 3274, KN-C 3401, KN-C 3254, KN-C 3239
–    Krahule – KN-C 532, KN-C 533, KN-C 534, KN-C 535, KN-C 540 KN-C 541/2, KN-C 537/2
–    Horný Turček – KN-C 1285/1, KN-C 1285/8, KN-C 1285/9, KN-C 1286
C/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 5. 2004.
10    9    0    1

Uznesenie číslo 161/0405 vo veci majetkovoprávneho usporiadania pozemkov v intraviláne obce Turček, ktoré sú vlastníctvom Mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 223/0311 zo dňa 6. 11. 2003
B/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemkov parc. č. KN-C 64 – záhrada o výmere 894 m², parc. č. KN-C 77 – záhrada o výmere 728 m², parc. č. KN-C 80 – ostatná plocha o výmere 572 m², parc. č. KN-C 81 – záhrada o výmere 244 m², parc. č. KN-C 86 – ostatná plocha o výmere 1914 m², parc. č. KN-C 473 – orná pôda o výmere 1297 m², parc. č. KN-E 240/1 o výmere 6 m², parc. č. KN-E 240/2 o výmere 3427 m², parc. č. KN-E 249/1 o výmere 47 m², parc. č. KN-E 249/2 o výmere 902 m², parc. č. KN-E 489/1 o výmere 204 m², parc. č. KN-E 489/21 o výmere 1 m², parc. č. KN-E 489/22 o výmere 114 m², parc. č. KN-E 1-495/12 o výmere 1713 m², parc. č. KN-E 822/2 o výmere 297 m², parc. č. KN-E 823 o výmere 136 m², parc. č. KN-E 1-1480/1o výmere 5071 m², parc. č. 1-1480/2 o výmere 476 m², parc. č. KN-E 1481 o výmere 4532 m², parc. č. 1-1481/1 o výmere 3191 m², parc. č. KN-E 1-1481/2 o výmere 72 m², parc. č. KN-E 1487 o výmere 1000 m², parc. č. KN-E 1505/11 o výmere 176 m², parc. č. KN-E 1505/21 o výmere 611 m², parc. č. KN-E 1520/2 o výmere 120 m², parc. č. KN-E 1542/1 o výmere 2714 m², parc. č. KN-E 1542/2 o výmere 637 m², parc. č. KN-E 1543 o výmere 458 m², parc. č. KN-E 1566/1 o výmere 33 m², parc. č. KN-E 1566/2 o výmere 905 m², parc. č. KN-E 1570 o výmere 473 m², parc. č. KN-E 1571 o výmere 257 m², parc. č. KN-E 1978/1 o výmere 344 m², parc. č. KN-E 1978/2 o výmere 823 m², parc. č. KN-E 2017/4 o výmere 898 m², parc. č. KN-E 2017/32 o výmere 230 m², parc. č. KN-E 2029/8 o výmere 1286 m², parc. č. KN-E 2043/1 o výmere 6819 m², parc. č. KN-E 2043/2 o výmere 140 m², parc. č. KN-E 2045/1 o výmere 3533 m², parc. č. KN-E 2045/2 o výmere 689 m², parc. č. KN-E 2060/2 o výmere 84 m², t.j. výmera pozemkov celkom 48068 m² v k. ú. Horný Turček, Obci Turček, za kúpnu cenu dohodou vo výške 1,- Sk
C/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať predaj podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 6. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 162/0405 vo veci žiadosti Jany Groschovej, J. Horvátha 903/36, Kremnica a Zuzany Tisoňovej, Jastrabá č. 202, o zníženie kúpnej ceny lekárskych prístrojov a zariadení.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/  t r v á
na výške kúpnej ceny v zmysle uznesenia č. 36/0402 bodu B/ 2. b) zo dňa 12. februára 2004 t. j. „majetok, ktorého zostatková hodnota je nulová, prípadne sa neodpisuje, odpredať minimálne za 10 % nadobúdacej hodnoty“
B/  u k l a d á
Mestskému úradu oznámiť bod A/ uznesenia žiadateľkám
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 5. 2004.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 163/0405 vo veci správy o plnení rozpočtu mesta, Mestského bytového podniku a Technických služieb Kremnica  k 31. 3. 2004.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu  mesta, Mestského bytového podniku a Technických služieb Kremnica k 31. 3. 2004.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 164/0405 vo veci spoločného prenájmu nebytového priestoru v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici (budova polikliniky).
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/ s ch v a ľ u j e
spoločný prenájom nebytového priestoru v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici (budova polikliniky) pre Spolok „Klub mladých Labyrint“ a Divadlo KUSY CUKRU, na I. poschodí, o výmere 15,64 m2, za cenu 250,- Sk/m2/rok, s termínom od 15. 5. 2004 na dobu neurčitú, za účelom zriadenia kancelárie
B/ u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku v Kremnici vypracovať zmluvu o nájme podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: M. Bohunická
termín: 20. 5. 2004.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 165/0405 vo veci ukončenia prenájmu nebytového priestoru s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, Križovatka 4, Banská Štiavnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/ s ch v a ľ u j e
ukončenie prenájmu nebytového priestoru dohodou, v objekte Mestského domu na Štefánikovom námestí 1/1, Kremnica, o výmere 123 m2, s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, Križovatka 4, Banská Štiavnica, s termínom od 1. 5. 2004
B/ u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku v Kremnici vypracovať dohodu o ukončení nájmu podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: M. Bohunická
termín: 20. 5. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 166/0405 vo veci zníženia výšky nájmu nebytového priestoru na Dolnej ulici 49/21, Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/ s ch v a ľ u j e
zníženie výšky nájmu nebytového priestoru na Dolnej ulici 49/21, Kremnica pre Janku Krajčovičovú – OČNÁ OPTIKA z 500,- Sk/m2/rok na 360,- Sk/m2/rok s termínom od 1. 1. 2004.
B/ u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku v Kremnici vypracovať zmluvu o nájme podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: M. Bohunická
termín: 20. 5. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 167/0405 vo veci nakladania s neupotrebiteľnými materiálovými zásobami po bývalej NsP v Kremnici v správe Mestského bytového podniku v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/s ch v a ľ u j e
odpredaj neupotrebiteľných materiálových zásob po bývalej NsP v Kremnici v správe Mestského bytového podniku v Kremnici za cenu dohodou – minimálne 10 % z nadobúdacej hodnoty.
B/ u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku zverejniť na webovej stránke mesta zoznam neupotrebiteľných materiálových zásob po bývalej NsP Kremnica
zodpovedná: M. Bohunická
termín: 20. 5. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 168/0405 vo veci žiadosti Soni Bagarovej, bytom Ul. J. Kollára 544/7, Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/ s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 4 – záhrada o výmere 300 m² v  katastrálnom území Kremnica Soni Bagarovej, Ul. J. Kollára 544/7, Kremnica, na dobu neurčitú, od 1. 6. 2004, za nájomné vo výške 0,50 Sk/m²/rok, t.j. ročné nájomné celkom 150,- Sk
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom pozemku podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 5. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 169/0405 vo veci žiadosti Miroslava Bielescha, bytom Ul. ČSA 205/45, Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/ n e s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 1152/1 – zastavaná plocha o výmere cca 10 m² v  katastrálnom území Kremnica, Miroslavovi Bieleschovi, Ul. ČSA 205/45, Kremnica, za účelom umiestnenia drobnej stavby
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 6. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 170/0405 vo veci žiadosti Ivana Frzona, bytom Nová dolina 736/3, Kremnica o odkúpenie objektu v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/ n e s ch v a ľ u j e
odpredaj objektu postaveného na pozemku parc. č. KN-C 150/1 v katastrálnom území Kremnica, Ivanovi Frzonovi, Nová dolina 736/3, Kremnica
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 6. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 171/0405 vo veci žiadosti Beáty Kurtíkovej, bytom Ul. ČSA 273/76, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/ s ch v a ľ u j e
do doby majetkovoprávneho usporiadania domu súp. č. 273 a pozemku pod domom prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 1204/1 – zastavaná plocha o výmere cca 200 m², Beáte Kurtíkovej, Ul. ČSA 273/76, Kremnica, za nájomné vo výške 0,50 Sk/m²/rok, t.j. ročné nájomné celkom 100,- Sk.
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom pozemku podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 6. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 172/0405 vo veci ponuky na prenájom a predaj mestských pozemkov pre dobudovanie Športovo rekreačného strediska Kremnica – Skalka.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ b e r i e   n a   v e d o m i e,
že vo vyhlásenom termíne ponuky na prenájom a predaj mestských pozemkov pre dobudovanie Športovo rekreačného strediska Kremnica – Skalka predložili žiadosti záujemcovia:
–    COIMEX, Invest, a. s., Banská Bystrica – žiadosť o prenájom, resp. kúpu pozemkov, stredisko Kremnica-Skalka
–    Peter Blaško, Martinengova 32, Bratislava – žiadosť o prenájom a odkúpenie pozemkov pod objekty
B/ k o n š t a t u j e,
že ponuka spoločnosti COIMEX Invest, a. s., Banská Bystrica je komplexnejšia a zohľadňuje záujmy mesta pri rozvoji športovo rekreačného areálu Skalka v rozsahu platnej Územno-plánovacej dokumentácie zóna Skalka
C/ o d p o r ú č a
primátorovi mesta rokovať so spoločnosťou COIMEX Invest, a. s., Banská Bystrica o realizácii výstavby   a obchodných podmienkach realizácie na základe týchto zásad:
1.    prenájom pozemkov pod stavby na dobu 15 rokov za cenu 3,- Sk/m²/rok, so schválením predkupného práva za cenu 100,- Sk/m² v prospech nájomcu po zrealizovaní výstavby
2.    prenájom pozemkov pod zjazdovky za cenu 8 % ročných tržieb z prevádzky sedačky, vlekov a zjazdoviek. Toto nájomné je splatné po sprevádzkovaní zariadení, dovtedy bude nájomca platiť 1,- Sk/m²/rok.
3.    začiatok výstavby objektov (Ski centrum L/S 60/60, sedačka – Pekná vyhliadka so zjazdovými traťami a zasnežovaním) do konca roku 2006. Ostatné objekty (penzión šatňa, sauna, regenerácia L/S 15/15, ihriská  a hospodársky objekt pre hypoturistiku) do konca trvania nájomnej zmluvy
4.    odlesnenie plôch a drevná hmota na dotknutých plochách je vlastníctvom spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., ktorá je oprávnená na jej vyťaženie
5.    prenájom objektov (bazén, telocvičňa, trafostanice, ČOV, tribúna a parkovisko verejné) podmieniť odkladom do konca roku 2006 z dôvodu možnosti mesta uchádzať sa o fondy zo sektorového operačného programu Priemysel a služby. Dofinancovanie (5%) z celkovej sumy zabezpečí spoločnosť COIMEX Invest, a. s., Banská Bystrica neskôr dohodnutým spôsobom, čím si zabezpečí predkupné právo po 15-tich rokoch v zmysle podmienok sektorového operačného programu, za cenu 100,- Sk/m² zastavanej plochy, objekty a technológie za 1,- Sk. Spoločnosť COIMEX Invest, a. s., Banská Bystrica zabezpečí projektovú dokumentáciu potrebnú k vydaniu stavebného povolenia a bude sa podieľať na vypracovaní žiadosti o grant.
6.    kanalizačný zberač sa prevedie na spoločnosť COIMEX Invest, a. s., Banská Bystrica za 1,- Sk s tým, že spoločnosť dobuduje stavbu v zmysle územno-plánovacej dokumentácie do roku 2006, preberie záväzky mesta voči hotelu Fortuna (predplatné za vypúšťanie odpadových vôd) a umožní napojenie ČOV.
D/u k l a d á
mestskému úradu predložiť návrhy zmlúv na rokovanie MsZ dňa 10. 6. 2004
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: v texte.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 173/0405 vo veci žiadosti spoločnosti GES SLOVAKIA, s.r.o., v zastúpení – Václav Patejdl, Tupého 15, Bratislava o prenájom miesta na stožiari a v ihlane na lyžiarskom štadióne na Skalke.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  A/ s ch v a ľ u j e
podnájom miesta na stožiari a v objekte ihlanu na lyžiarskom štadióne na Skalke, ktoré sú v nájme Športového klubu lyžiarov – Kremnická banská spoločnosť Kremnica, pre spoločnosť GES SLOVAKIA, s.r.o., v zastúpení: Václav Patejdl, Tupého 15, Bratislava, za účelom umiestnenia 2 antén a príslušného technologického zariadenia pre zabezpečenie vysielania pôvodného rádia Hviezda novým majiteľom, na dobu 6 mesiacov s možnosťou ďalšieho predĺženia
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ Športovému klubu lyžiarov – Kremnická banská spoločnosť Kremnica a spoločnosti GES SLOVAKIA, s.r.o., v zastúpení: Václav Patejdl, Tupého 15, Bratislava
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 5. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 174/0405 vo veci Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Kremnica do roku 2010.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
prepracovanie Stratégie trvaloudržateľného rozvoja mesta Kremnica na Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Kremnica do roku 2010
B/ s ch v a ľ u j e
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Kremnica do roku 2010.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 175/0405 vo veci Akčného plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Kremnica pre rok 2004.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/ s ch v a ľ u j e
Akčný plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Kremnica pre rok 2004 ako súčasť Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Kremnica do roku 2010.
B/ u k l a d á
mestskému úradu a organizáciám zriadených mestom realizovať úlohy vyplývajúce z Akčného plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Kremnica pre rok 2004.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 176/0405 vo veci výzvy na predkladanie projektov pre opatrenie číslo 2.1.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o výzve na predkladanie projektov pre opatrenie číslo 2.1. Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať prípravu dokumentácie v zmysle Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Kremnica do roku 2010 a podmienok výzvy v pravidelných intervaloch informovať MsZ o príprave projektovej žiadosti
termín: 6. 9. 2004.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 177/0405 vo veci informácií.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   – b e r i e  n a  v e d o m i e
1.    informáciu o morovom stĺpe,
2.    informáciu o územnom pláne mesta,
3.    informáciu o príprave opravy mosta na Továrenskej ulici,
4.    ústnu informáciu o činnosti primátora mesta.
9    9    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
Ing. Jaroslav Valent, člen návrhovej komisie
Peter Brhlík, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.