Uznesenia marec 2001

Uznesenia z 2. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 26. marca 2001

Uznesenie číslo 44/0103 vo veci žiadosti Jarmily Strakovej, bytom Bystrická 457/45, Kremnica o odkúpenie pozemku na výstavbu garáže.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 12/0102 zo dňa 19. 2. 2001
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 674/11 – ostatná plocha o výmere 21 m2 v k.ú. Kremnica, zameraného geometrickým plánom č. 34611771-19/2001 z pozemku parc. č. KN-C 674/1, Jarmile Strakovej, bytom Bystrická 457/45, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 200,- Sk/m2, t.j. kúpna cena celkom 4.200,- Sk.
C/ u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať predaj podľa bodu B/ tohto uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 4. 2001.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 45/0103 vo veci žiadosti spoločnosti BRIK, a.s., J. Horvátha 890/10, Kremnica o odkúpenie pozemku.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –     A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 14/0102 zo dňa 19. 2. 2001
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 2798/10 – zastavaná plocha o výmere 898 m2 v k.ú. Kremnica zameranú geometrickým plánom č. 34611771-17/2001 ako diel 1 z pozemku parc. č. KN-E 2691/2 spoločnosti BRIK, a.s., J. Horvátha 890/10, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 170,- Sk/m2, t.j. kúpna cena celkom 152.660,- Sk.
C/ u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať predaj podľa bodu B/ tohto uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 4. 2001.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 46/0103 vo veci ponuky mestu na odpredaj nehnuteľností v k.ú. Kremnica od Združenia PARADISO, Štefánikovo námestie 3/5, Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 15/0102 zo dňa 19. 2. 2001
B/ s c h v a ľ u j e
odkúpenie nehnuteľností v k.ú. Kremnica, zapísaných na LV č. 1642 pre k.ú. Kremnica a to pozemkov: parc. č. KN-C 1224/2 – zastavaná plocha o výmere 3588 m2 , parc. č. KN-C 1224/3 – zastavaná plocha o výmere 268 m2 , parc. č. KN-C 1224/4 –zastavaná plocha o výmere 268m2 , parc. č. KN-C 1224/5 – zastavaná plocha o výmere 218 m2 a súboru troch stavieb súp. č. 266 postavených na pozemkoch prac. č. KN-C 1224/3, 1224/4 a 1224/5, od Združenia PARADISO, Štefánikovo námestie 3/5, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 45.000,- Sk.
C/ u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať odkúpenie nehnuteľností podľa bodu B/ tohto uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 4. 2001.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 47/0103 vo veci odpredaja nehnuteľnosti súp. č. 224 v k.ú. Kremnica osobitným ponukovým konaním.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –     A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj nehnuteľnosti – budovy bývalého skladu, súp. č. 224 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1131 v k.ú. Kremnica Alžbete Brázdovej, bytom Štefánikovo námestie 34/42 Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 90.000,- Sk, ktorá je splatná najneskôr do 30 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy obidvomi zmluvnými stranami.
B/ u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať predaj podľa bodu B/ tohto uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 4. 2001.
14    13    0    1

Uznesenie číslo 48/0103 vo veci úhrady časti ceny za prevod obchodného podielu Mesta Kremnice v spoločnosti Limba – Skalka, spol. s r.o.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/ n e s c h v a ľ u j e
zmenu splátkového kalendára časti ceny za prevod obchodného podielu v zmysle návrhu spoločnosti TB TRADE, a.s. Bánovce nad Bebravou.
B/ r u š í
uznesenie MsZ č. 254/0012 zo dňa 11. 12. 2001 a uznesenie MsZ č. 42/0102 zo dňa 19. 2. 2001.
C/ s c h v a ľ u j e
odstúpenie od zmluvy o prevode obchodného podielu v spoločnosti Limba – Skalka, spol. s r.o. zo dňa 2. 10. 2000 uzavretej medzi Mestom Kremnica, ako prevádzajúcim  a TB TRADE a.s. Bánovce nad Bebravou, ako nadobúdateľom, v zmysle čl. III ods. 1 v prípade, ak nadobúdateľ nezaplatí do 1. 6. 2001 celý nesplatený zostatok ceny za prevod obchodného podielu, ktorý k dnešnému dňu predstavuje sumu 4 000.000,- Sk.
14    13    0    1

Uznesenie číslo  49/0103 vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom Mesta Kremnica za rok 2000.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –     A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom Mesta Kremnica za rok 2000.
B/ u k l a d á
mestskému úradu vysporiadať majetok – vnútorné vybavenie v objekte Modelového centra na
Ul. Angyalovej č. 417/31 v Kremnici.
zodpovední: RNDr. Chovanec, A. Šlajferčíková
termín: do 9. 4. 2001.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 50/0103 vo veci kalkulácie skutočných nákladov spojených s odchytom a starostlivosťou o psa.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/ s c h v a ľ u j e
prílohu k VZN 7/2000 o usmerňovaní a evidencii chovu hospodárskych zvierat a spoločenských zvierat na území mesta Kremnica – Kalkulácie skutočných nákladov spojených s odchytom a starostlivosťou o psa.
B/ ž i a d a
náčelníka mestskej polície aktualizovať cenník vždy do 31. 1. nasledujúceho roku.
15    11    0    4

Uznesenie číslo 51/0103 vo veci návrhu VZN 1/2001, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 4/95 o miestnych poplatkoch v znení VZN 3/96, 11/96, 14/97, 16/98, 6/99 a 9/2000.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN 1/2001, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 4/95 o miestnych poplatkoch v znení VZN 3/96, 11/96, 14/97, 16/98, 6/99 a 9/2000.
15    15    0    0

Uznesenie číslo 52/0103 vo veci návrhu VZN 2/2001, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 15/97 o systéme plateného parkovania v meste Kremnica v znení  VZN 3/99, 8/99 a 6/2000.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN 2/2001, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 15/97 o systéme plateného parkovania v meste Kremnica v znení  VZN 3/99, 8/99 a 6/2000.
15    15    0    0

Uznesenie číslo 53/0103 vo veci  žiadosti Jozefa Výberčího s manželkou, bytom J. Horvátha 957/102, Kremnica o odkúpenie pozemku.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 2335 – TTP o výmere 4040 m2 v k. ú. Kremnica, Jozefovi Výberčímu s manželkou, bytom J. Horvátha 957/102, Kremnica
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 4. 2001.
15    10    0    5

Uznesenie číslo 54/0103 vo veci  žiadosti Jozefa Holečku s manželkou, bytom Kremnické Bane č. 30 o predĺženie prenájmu pozemkov – poľnohospodárskej pôdy .
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/ s c h v a ľ u j e
predĺženie prenájmu pozemkov – poľnohospodárskej pôdy parc. č. KN-C 2335 – TTP o výmere 95504 m2, KN-C 2313 – TTP o výmere 16460 m2, KN-C 2442 – TTP o výmere 8782 m2, KN-C 2441 – TTP o výmere 97889 m2 a KN-C 2310/1 – TTP o výmere 185975 m2, t.j. výmere spolu 40,46 ha v k. ú. Kremnica Jozefovi Holečkovi s manželkou, bytom Kremnické Bane č. 30, na dobu 5 rokov od 1. 7. 2001, za nájomné vo výške 1.851,- Sk/ročne.
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať prenájom podľa tohto uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 4. 2001.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 55/0103 vo veci  žiadosti Artisa Kapenieksa s manželkou, bytom Osloboditeľov 86/17, Martin o odkúpenie pozemku.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 3054 – zastavaná plocha o výmere 38 m2 v k. ú. Kremnica, Artisovi Kapenieksovi s manželkou, bytom Osloboditeľov 86/17, Martin.
B/ u k l a d á
mestskému úradu OSMM oznámiť uznesenie žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 4. 2001.
15    14    0    1

Uznesenie číslo 56/0103 vo veci žiadosti spoločnosti AMI INOX DESIGN, s.r.o., Dolná 85/38, Kremnica o odkúpenie pozemku.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 2779/3 – ostatná plocha o výmere 4776 m2 zameraného GP č. 212-288/98 z pozemkov parc. č. KN-E 1767/5 diel 1 o výmere 220 m2, KN-E 2585/1 diel 2 o výmere 3129 m2, KN-E 2666/1 diel 3 o výmere 158 m2 a KN-E 547/4 o výmere 1269 m2, v k. ú. Kremnica, spoločnosti AMI INOX DESIGN, s.r.o., Dolná 85/38, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške celkom 600.000,- Sk.
B/ u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať predaj podľa bodu A/ tohto uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 4. 2001.
15    15    0    0

Uznesenie číslo 57/0103 vo veci schválenia žiadosti Ing. Milana Švrlu o súhlas na prevod nebytového priestoru – garáže, v dome 902/34 na Ul. J. Horvátha v Kremnici, darovacou zmluvou na rodinného príslušníka – dcéru Tatianu Ihringovú, rod. Švrlovú.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/ s c h v a ľ u j e
žiadosť Ing. Milana Švrlu o súhlas na prevod nebytového priestoru – garáže v dome 902/34 na Ul. J. Horvátha v Kremnici, darovacou zmluvou na rodinného príslušníka – dcéru Tatianu Ihringovú, rod. Švrlovú, vrátane vecného bremena uvedeného v článku XI, ods. 2, Zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru – garáže, odvkladovanej Okresným úradom, odborom katastrálnym v Žiari nad Hronom dňa 11. 8. 1999.
B/ u k l a d á
Mestskému bytovému podnikuvv Kremnici oznámiť uznesenie žiadateľovi
zodpovedná: Melánia Bohunická
termín: 6. 4. 2001.
15    15    0    0

Uznesenie číslo 58/0103 vo veci zmeny prevádzkovateľa mestskej telocvične a ľahkoatletického ihriska v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1.    ukončenie zmluvy o prenájme mestskej telocvične a ľahkoatletického ihriska s Telovýchovnou jednotou v Kremnici k 30. 6. 2001
zodpovedná: riaditeľka MsBP
termín: v texte
2.    prenájom mestskej telocvične a ľahkoatletického ihriska pre Mestské kultúrne stredisko v Kremnici od 1. 7. 2001.
15    15    0    0

Uznesenie číslo 59/0103 vo veci cenníka vstupného na termálne kúpalisko Katarína pre letnú turistickú sezónu 2001.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
cenník vstupného na termálne kúpalisko Katarína pre letnú turistickú sezónu 2001 podľa prílohy spracovanej Mestským kultúrnym strediskom v Kremnici.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 60/0103 vo veci cenníka Caravan campu pre letnú turistickú sezónu 2001.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
cenník Caravan campu pre letnú turistickú sezónu 2001 podľa prílohy spracovanej Mestským kultúrnym strediskom v Kremnici.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 61/0103 vo veci harmonogramu rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov na území mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a  v e d o m i e
harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov na území mesta Kremnica za účelom jarnej údržby.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 62/0103 vo veci projektovej pripravenosti na jednotlivé akcie v rámci investičnej výstavby v roku 2001.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a   v e d o m i e
informáciu o projektovej pripravenosti na jednotlivé akcie v rámci investičnej výstavby v roku 2001.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 63/0103 vo veci návrhu sčítacích obvodov v meste Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –  b e r i e  n a  v e d o m i e
1.    vypracovaný návrh sčítacích obvodov v meste Kremnica
2.    realizáciu úloh potrebných pre vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 64/0103 vo veci  prevzatia majetkového podielu v Stredoslovenskej obecnej vodárenskej akciovej spoločnosti.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
prevzatie majetkového podielu (akcií akciovej spoločnosti) v Stredoslovenskej obecnej vodárenskej akciovej spoločnosti, ktorý podľa Zásad transformácie vodární a kanalizácií schválených vládou SR dňa 17. januára 2001, bude Fondom národného majetku odovzdaný mestu.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 65/0103 vo veci predloženej správy o činnosti Mestskej rady v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e    n a    v e d o m i e
správu o činnosti Mestskej rady v Kremnici za obdobie od 9. 2. do 13. 3. 2001, ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 66/0103 vo veci predloženej správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e    n a    v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici od posledného zasadnutia, ktorú predložil
RNDr. Vladimír Chovanec, prednosta MsÚ.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 67/0103 vo veci predloženej správy o činnosti primátora mesta Kremnica za obdobie od 1. 2. 2001 do 28. 2. 2001.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a   v e d o m i e
správu o činnosti primátora mesta Kremnica za obdobie od 1. 2. 2001 do 28. 2. 2001, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta Kremnica.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 68/0103 vo veci schválenia platieb za kukanádoby a kontajnery pre rok 2000.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
platby za kukanádoby a kontajnery pre rok 2001 nasledovne:
110 l nádoba – týždňový zvoz
– rodinné domy                            separuje    600,- Sk/ročne
neseparuje    800,- Sk/ročne
– dva rodinné domy max. 2 osoby v jednom rodinnom dome    separuje    600,- Sk/ročne
neseparuje    800,- Sk/ročne
– spoločenstvá, bytové domy                                800,- Sk/ročne
– organizácie a podnikatelia                                920,- Sk/ročne
1100 l nádoby – týždňový zvoz
– spoločenstvá, bytové domy                                      8.000,- Sk/ročne
– organizácie a podnikatelia                                      9.200,- Sk/ročne
110 l nádoba – dvojtýždňový zvoz
–    rodinné domy s max. počtom obyvateľov 2 (dôchodcovia)
a s jednou 110 l nádobou za podmienky separácie                400,- Sk/ročne
–    chalupári – za podmienky separácie                        400,- Sk/ročne.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 69/0103 vo veci predloženej informácie miestneho združenia YMCA Kremnica o usporiadaní Československého TenSingového festivalu v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a   v e d o m i e
informáciu o usporiadaní Československého TenSingového festivalu v dňoch 19. až 22. apríla 2001 v Kremnici.
14    14    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor  mesta
RNDr. Vladimír Chovanec,  prednosta MsÚ
Mgr. Peter Weis, člen návrhovej komisie
Mgr. Tomáš Kuzmický, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.