Uznesenia marec 2003

Uznesenia z  2. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 6. marca 2003

Uznesenie číslo  33/0303 vo veci žiadosti Dr. Marcely Hermann, Štefánikovo námestie 23/20, Kremnica, o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 17/0301 zo dňa 23. 01. 2003
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 2689/8 – trvalý trávny porast o výmere 157 m² v katastrálnom území Kremnica, zameraného geometrickým plánom č. 34611771-16/2003 zo dňa 26. 02. 2003 z pozemku parc. č. KN-E 2732/3, žiadateľke Dr. Marcele Hermann, Štefánikovo námestie 23/20, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom je 15.700,- Sk
C/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj pozemku žiadateľke podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Eva Ihringová
termín: 15. 04. 2003.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 34/0303 vo veci použitia finančných prostriedkov zo Slovenského plynárenského  priemyslu.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e
1.    zmenu výšky objemu kapitálového výdavku v položkách:
č. 3) Kapitálový transfer pre Technické služby na nákup nadstavby
PRESKO 14    1 958 520,- Sk
č. 8) Na rekonštrukciu povrchov miestnej komunikácie
v Kremnici – Pešia zóna Ul. Dolná    1 760 701,01 Sk
2.    použitie zostatku prostriedkov na akciu:
Vypracovanie návrhovej etapy definitívneho znenia
ÚPD VÚC Kremnické vrchy    115 500,- Sk
B/ u k l a d á
mestskému úradu pripraviť materiál pre Prvú komunálnu banku, a.s. Žilina
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 3. 2003.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 35/0303 vo veci municipálneho úveru z Prvej komunálnej banky, a.s. Žilina.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e
1.    prijatie municipálneho úveru s úverovou istinou vo výške 2,000.000,- Sk na dobu desať rokov
2.    poskytnutie formy ručenia za municipálny úver formou bianko zmenky z Prvej komunálnej banky, a.s. Žilina
B/ u k l a d á
mestskému úradu konať vo veci prijatia municipálneho úveru z Prvej komunálnej banky, a.s. Žilina podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 10. 4. 2003.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 36/0303 vo veci záverečného účtu Mestského kultúrneho strediska v Kremnici za rok 2002.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e
1.    záverečný účet MsKS za rok 2002
2.    hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia za rok 2002 – stratu 202 000,- Sk
3.    vysporiadanie straty za rok 2002 nasledovne: 93 000,- Sk zaúčtovať voči fondu reprodukcie účet 916 a rozdiel 109 000,- Sk uhradiť zo strany zriaďovateľa.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 37/0303 vo veci správy o plnení rozpočtu mesta k 31. 12. 2002.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu mesta k 31. 12. 2002.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 38/0303 vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku, Mestského kultúrneho strediska a Technických služieb v Kremnici za IV. štvrťrok 2002.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správy o činnosti Mestského bytového podniku, Mestského kultúrneho strediska a Technických služieb v Kremnici za IV. štvrťrok 2002.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 39/0303 vo veci žiadosti Petra Hikla, S. Chalupku 276/1, Kremnica, o odkúpenie pozemku v k.ú. Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ t r v á
na uznesení MsZ č. 128/0207 zo dňa 15. 7. 2002, ktorým nebol schválený odpredaj pozemku časť parc. č. KN-E 2272/1 o výmere cca 50 m2 v k.ú. Kremnica žiadateľovi Petrovi Hiklovi, S. Chalupku 276/1, Kremnica
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť bod A/uznesenia žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 3. 2003.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 40/0303 vo veci žiadosti Športového klubu lyžiarov Banská spoločnosť, Dolná 44/11, Kremnica, o prevedenie objektu Rozhodcovskej veže s pozemkom na Skalke v k.ú. Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj stavby súp. č. 536 – Rozhodcovská veža, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 3275 a pozemku parc. č. KN-C 3275 – zastavaná plocha o výmere 77 m2 v k.ú. Kremnica, Športovému klubu lyžiarov Banská spoločnosť, Dolná 44/11, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške nákladov na odpredaj nehnuteľností a za podmienky zriadenia predkupného práva mesta na nehnuteľnosti za tú istú cenu
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj nehnuteľností podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 4. 2003.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 41/0303 vo veci Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e
Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Kremnici s účinnosťou od 1. 4. 2003.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 42/0303 vo veci Jednotného poriadku pre obeh účtovných dokladov.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e
Jednotný poriadok pre obeh účtovných dokladov.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 43/0303 vo veci Požiarneho poriadku Mesta Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ r u š í
VZN č. 12/95 Požiarny poriadok mesta Kremnica
B/ s ch v a ľ u j e
Požiarny poriadok Mesta Kremnica.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 44/0303 vo veci zvolania mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/s ch v a ľ u j e
zvolanie mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 13. 3. 2003 o 15.00 h s nasledovným programom:
1.    Otvorenie
2.    Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3.    Zriadenie neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou v Kremnici
4.    Záver
B/u k l a d á
mestskému úradu predložiť písomné materiály priamo na zasadnutie MsZ
9    9    0    0

Uznesenie číslo 45/0303 vo veci VZN č. 1/2003, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2000 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Kremnici v znení VZN 1/2002.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
VZN č. 1/2003, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2000 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Kremnici v znení VZN 1/2002.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 46/0303 vo veci VZN č. 2/2003 o použití Kremnického päťtoliara.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o
schvaľuje VZN č. 2/ 2003 o použití Kremnického päťtoliara.
10    9    0    1

Uznesenie číslo 47/0303 vo veci VZN č. 3/2003 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ r u š í
VZN č. 10/2000 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a VZN č. 3/2002, ktorým sa dopĺňa VZN č. 10/2000
B/ s ch v a ľ u j e
VZN č. 3/2003 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 48/0303 vo veci VZN č. 4/2003, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e
VZN č. 4/2003, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 49/0303 vo veci protestu prokurátora proti článku 29i ods. 1, 2 VZN č. 13/2002.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ v y h o v u j e
protestu prokurátora proti článku 29i ods. 1, 2 VZN č. 13/2002
B/  r u š í
článok 29i, ods. 1, 2 VZN č. 13/2002.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 50/0303 vo veci VZN č. 5/2003, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/95 o pravidlách a dopravnom režime v pešej zóne v meste Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e
VZN č. 5/2003, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/95 o pravidlách a dopravnom režime v pešej zóne v meste Kremnica.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 51/0303 vo veci návrhu na rekonštrukciu povrchu miestnej komunikácie v Kremnici – Pešia zóna, Dolná ulica, II. časť.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
návrh na rekonštrukciu povrchu miestnej komunikácie v Kremnici – Pešia zóna, Dolná ulica, II. časť
B/ u k l a d á
mestskému úradu pokračovať v príprave akcie
zodpovedný: Ing. Křivánek
termín: priebežne.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 52/0303 vo veci návrhu na určenie spôsobu rozpracovania Strategického zámeru rozvoja mesta do roku 2010.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e
pracovný tím pre rozpracovanie Strategického zámeru rozvoja mesta Kremnica do roku 2010 v členení do pracovných skupín nasledovne :
1.    Pracovná skupina č. 1 – oblasť životného prostredia a bezpečnosť
Peter Nemec – predseda skupiny
Jana Sýkorová, Miriam Rajchmanová, Miroslav Mešťan
2.    Pracovná skupina č. 2 – oblasť ekonomického potenciálu mesta
Zoltán Beczányi – predseda skupiny
Zuzana Tileschová, Vladimír Chovanec, Tibor Pavla, Dana Bezáková, Alfréd Haško, Štefan Dobák, Alena Šlajferčíková, Jozef Slašťan, Ľudovít Leitner
3.    Pracovná skupina č. 3 – oblasť športu, kultúry a vzdelávania
Igor Kríž – predseda skupiny
Štefan Roško, Nora Alaxová, Miroslav Mešťan, Milan Rybársky, Jozef Slašťan, Ružena Utešená, Stanislav Šumichrast, Ľudmila Kapustová, Margita Fodorová, Marián Vojtko, Jidřich Cupák, Mgr. Peter Neuschl
4.    Pracovná skupina č. 4 – oblasť komunikácie
Miroslav Nárožný – predseda skupiny
Peter Klimek, Vladimíra Sitarčíková, Lujza Pračková, Katarína Schmidtová, Marek Berko
B/ p o v e r u j e
uvedené skupiny rozpracovať schválený Strategický zámer rozvoja mesta Kremnica do roku 2010 do členenia na ciele a úlohy, s určením jednotlivých nositeľov úloh, termínov plnenia a vyčíslením finančnej náročnosti
C/ s ch v a ľ u j e
harmonogram rozpracovania schváleného Strategického zámeru rozvoja mesta Kremnica do roku 2010 nasledovne :
–    do 30. 4. 2003 v rámci jednotlivých pracovných skupín rozpracovať materiál do členenia na ciele a úlohy, s určením jednotlivých nositeľov úloh, termínov plnenia a vyčíslením náročnosti
–    do 15. 5. 2003 spracovať komplexný návrh materiálu
–    do 31. 5. 2003 materiál prerokovať na spoločnom zasadnutí pracovného tímu
–    materiál predložiť na zasadnutie Mestskej rady dňa 16. 6. 2003
–    následne materiál predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v mesiaci jún 2003
10    10    0    0

Uznesenie číslo 53/0303 vo veci osláv 675. výročia udelenia mestských privilégií.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
prehľad podujatí jednotlivých subjektov v našom meste
B/ u r č u j e
na základe odporučenia komisie rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu zaradenie vybratých podujatí k 675. výročiu mesta
C/ u k l a d á
mestskému úradu zapracovať finančné prostriedky do 1. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2003
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 10. 4. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 54/0303 vo veci správy o žiadostiach o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o žiadostiach o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 55/0303 vo veci správy o realizácii investičnej výstavby za IV. štvrťrok 2002.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o realizácii investičnej výstavby za IV. štvrťrok 2002.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 56/0303 vo veci správy o činnosti Mestskej polície v Kremnici za II. polrok 2002.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestskej polície v Kremnici za II. polrok 2002, ktorý predložil Mgr. Roman Brhlík, náčelník mestskej polície.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 57/0303 vo veci správy o stave ochrany pred požiarmi v meste Kremnica za II. polrok 2002.
M e s t s k é   z a s t u pi t e ľ s t v o – b e r i e  n a v e d o m i e
správu o stave ochrany pred požiarmi v meste Kremnica za II. polrok 2002, ktorú predložil Milan Benča, technik požiarnej ochrany.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 58/0303 vo veci správy o činnosti hlavného kontrolóra mesta Kremnica za II. polrok 2002.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta Kremnica za II. polrok 2002, ktorú predložil Ing. Peter Roško, hlavný kontrolór.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 59/0303 vo veci správy o vybavovaní sťažností a petícií za II. polrok 2002.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o vybavovaní sťažností a petícií za II. polrok 2002, ktorú predložil Ing. Peter Roško, hlavný kontrolór.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 60/0303 vo veci správy o realizácii Komunikačnej stratégie za rok 2002.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o realizácii Komunikačnej stratégie za rok 2002 a ukladá mestskému úradu realizovať kroky v roku 2003 podľa predloženého návrhu
B/ u k l a d á
mestskému úradu
1.    realizovať umiestnenie informačných tabúľ na Ul. S. Chalupku (oproti obchodu p. Daxnera) a na Kollárovej ulici (zelená plocha oproti obchodu NIKA)
zodpovedný: vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu
termín: 31. 5. 2003
2.    zabezpečiť vypracovanie návrhu na technické riešenie a umiestnenie vývesnej plochy na Námestí SNP (pri Barbakane)
zodpovedný: vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu
termín: 30. 4. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 61/0303 vo veci správy o vybavovaní žiadostí podľa zákona č. 211/2001 o slobodnom prístupe k informáciám.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o vybavovaní žiadostí podľa zákona č. 211/2001 o slobodnom prístupe k informáciám za rok 2002.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 62/0303 vo veci správy o činnosti mestskej rady, mestského úradu a primátora mesta.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
1.    správu o činnosti Mestskej rady v Kremnici za obdobie od 14. 1. 2003 do 24. 2. 2003, ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora,
2.    správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za obdobie od 24. 1. 2003 do 26. 2. 2003, ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora,
3.    správu o činnosti primátora mesta Kremnica za obdobie od 16. 1. 2003 do 26. 2. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 63/0303 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta v celkovej výške 85.000,- Sk nasledovne:
1. Združenie Útočište    10.000,- Sk
2. Základná škola pri psychiatrickej nemocnici    2.400,- Sk
3. Združenie Kalvária – Kostol sv. Kríža    4.000,- Sk
4. Športový klub futbalu    7.000,- Sk
5. Knižnica Jána Kollára    10.000,- Sk
6. Občianske združenie Bašta Musica    10.000,- Sk
7. Občianske združenie SOS Kremnica    7.000,- Sk
8. Dychová hudba Minciar Kremnica    10.000,- Sk
9. Spoločenstvo evanjelickej mládeže    2.800,- Sk
10.DO Fénix Kremnica    3.000,- Sk
11.DO Fénix Kremnica    2.000,- Sk
12.Oddiel Horec – Pionier, tábor    2.000,- Sk
13.Oddiel Horec – Pionier, súťaž    1.000,- Sk
14.Oddiel Horec – Pionier, turnaj    1.300,- Sk
15.MO Matice slovenskej    1.000,- Sk
16.ZŠI pre sluchovo postihnutých, kino    10.000,- Sk
17.OZ rodičov a priateľov pri 2. ZŠ    1.500,- Sk
B/ u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 3. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 64/0303 vo veci správy zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti Skalky, s.r.o.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu z Valného zhromaždenia spoločnosti Skalky s.r.o. zo dňa 20. 12. 2002, ktorú predložil Ing. Jaroslav Valent, zástupca Mesta Kremnica vo valnom zhromaždení spoločnosti.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 65/0303 vo veci správy z mimoriadneho Valného zhromaždenia Mestských lesov Kremnica, s.r.o
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu z mimoriadneho Valného zhromaždenia Mestských lesov Kremnica, s.r.o., zo dňa 29. 11. 2002, ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora mesta.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 66/0303 vo veci výberového konania pre obsadenie funkcie vedúceho oddelenia školstva, kultúry a športu Mestského úradu v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o priebehu a výsledku výberového konania pre obsadenie funkcie vedúceho oddelenia školstva, kultúry a športu Mestského úradu v Kremnici, ktorú predložil Ing. Štefan Roško, predseda výberovej komisie.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 67/0303 vo veci deklarovania majetkových pomerov vedúcich zamestnancov, ktorí vykonávajú funkciu štatutárnych zástupcov organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto Kremnica, v zmysle § 10 ods. 3 zákona NR SR č. 313/2001 z.z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  p o v e r u j e
primátora mesta Kremnica Ing. Miroslava Nárožného prevziať priznania vedúcich zamestnancov, ktorí vykonávajú funkciu štatutárneho zástupcu organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto Kremnica, posúdiť ich a o výsledku ich prehodnotenia písomne informovať mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 10. 4. 2003 a ďalej priebežne.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 68/0303 vo veci konania referenda v dňoch 16. a 17. mája 2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/b e r i e  n a  v e d o m i e,
že na území mesta Kremnica vytvára primátor mesta 3 okrsky na konanie referenda a určuje územie okrskov a miestnosti na hlasovanie nasledovne:
Okrsok č.1:
–    územie okrsku: Zámocké námestie, Ul. Zlatá, Ul. Továrenská, Ul. Langsfeldova, Ul. Štúrova, Ul. Rumunskej armády, Ul. Kutnohorská, Banská cesta, Nová dolina, J. Horvátha (861, 862, 863, 878, 887, 892, 893, 894, 896, 897, 899, 900, 901, 912, 913, 916, 917, 918, 919, 922) Revolta, Ul. J. Kollára
–    miestnosť na hlasovanie – zasadačka Hasičskej zbrojnice, Ul. Langsfeldova č. 698/13
Počet voličov – cca 970
Okrsok č. 2:
–    územie okrsku: Ul. Veternícka, Ul. S. Chalupku, Ul. ČSA, Ul. P. Križku, Ul. Angyalova, Ul. Bystrická, Ul. Partizánska, Ul. Zechenterova, Štefánikovo námestie, Námestie SNP
–    miestnosť na hlasovanie – kancelária poslancov, prízemie vpravo, Mestské kultúrne stredisko, Ul. P. Križku 391/6
Počet voličov – cca 1942
Okrsok č. 3:
–    územie okrsku: Ul. Matunákova, Ul. Dolná, Galandov majer, Ul. J. Horvátha (879, 881, 883, 884, 902, 903, 904, 905, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 954, 955, 956, 957)
–    miestnosť na hlasovanie – učebňa, prízemie vľavo, Mestské kultúrne stredisko, Ul. P. Križku 391/6
Počet voličov – cca 1706
B/ u r č u j e
čas a miesto konania referenda v meste Kremnica tak, že toto sa uskutoční dňa 16. mája 2003 v čase od 14.00 – 22.00 h a dňa 17. mája 2003 v čase od 7.00 – 14.00 h v určených miestnostiach
C / p o v e r u j e
primátora mesta Ing. Miroslava Nárožného v zmysle platných zákonov vykonať všetko pre riadny a nerušený priebeh referenda.
10    10    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor  mesta
Ing. Veronika Králiková, člen návrhovej komisie
Mgr. Margita Fodorová, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.