Uznesenia marec 2004

Uznesenia z 3. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 11. marca 2004

Uznesenie číslo 63/0403 vo veci opravy uznesenia MsZ č. 27/0401 zo dňa 22.1. 2004.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e
zmenu textu uznesenia MsZ č. 27/0401 zo dňa 22. 1. 2004 vo veci prenájmu bývalej lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou Kremnica pre občianske združenie Klub priateľov opustených detí nasledovne: pôvodný text: „na dobu určitú 50 rokov, od 9. 1. 2003 do 8. 1. 2054“ sa mení na text: „na dobu určitú 50 rokov, od 9. 1. 2004 do 8. 1. 2054“.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 64/0403 vo veci doplnenia uznesenia MsZ č. 18/0401 zo dňa 22. 01. 2004 o prenájme pozemku na výstavbu hotela na Skalke spoločnosti COIMEX Invest, a.s., Partizánska cesta 3, 974 01  Banská Bystrica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s ch v a ľ u j e
doplnenie uznesenia MsZ č. 18/0401zo dňa 22. 01. 2004 o prenájme pozemku na výstavbu hotela na Skalke spoločnosti COIMEX Invest, a.s., Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica nasledovne: text uznesenia „so zriadením predkupného práva v prospech nájomcu“ sa doplní takto: „so zriadením predkupného práva v prospech nájomcu za kúpnu cenu 100,- Sk/m²“
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom pozemku s doplnením podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 4. 2004.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 65/0403 vo veci zrušenia uznesenia MsR č. 214/0311 zo dňa 10. 11. 2003 o bezplatnom prenájme pozemku na účel vybudovania ľadovej plochy v zimnej sezóne 2003/2004.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ r u š í
uznesenie MsR č. 214/0311 zo dňa 10. 11. 2003 o bezplatnom prenájme pozemku na účel vybudovania ľadovej plochy v zimnej sezóne 2003/2004 pre Mariana Lietavu, Dolná 53/29, Kremnica
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ uznesenia Marianovi Lietavovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 3. 2004.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 66/0403 vo veci zmeny časti uznesenia MsZ č. 46/0402 zo dňa 12. 02. 2004 o odpredaji budovy súp. č. 44 (stará pošta) na Dolnej ulici v Kremnici a súvisiacich pozemkov.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s ch v a ľ u j e
zmenu časti uznesenia MsZ č. 46/0402 zo dňa 12. 02. 2004 o odpredaji budovy súp. č. 44 (stará pošta) na Dolnej ulici v Kremnici a súvisiacich pozemkov tak, že pôvodný text uznesenia: „kupujúcim Jánovi Domkovi, Ul. 1 mája 910/7, Turčianske Teplice a Milanovi Kaplánovi, Ul. Matičná 1098/35, Turčianske Teplice, každému spoluvlastnícky podiel ½ (jedna polovica)“ sa mení na text: „kupujúcim Jánovi Domkovi, Ul. 1 mája 910/7, Turčianske Teplice spoluvlastnícky podiel 3/10 (tri desatiny) a Milanovi Kaplánovi, Ul. Matičná 1098/35, Turčianske Teplice, spoluvlastnícky podiel 7/10(sedem desatín)“
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 3. 2004.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 67/0403 vo veci žiadosti Jozefa Holečku s manželkou, bytom Kremnické Bane č. 30 o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –    A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 267/0312 zo dňa 11. 12. 2003
B/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 2335/3 – trvalý trávny porast o výmere 1 0000 m² v katastrálnom území Kremnica zameraného geometrickým plánom č. 34611771 – 1/2004 zo dňa 22. 02. 2004 z pozemku parc. č. KN-C 2335/1 Jozefovi Holečkovi s manželkou, Kremnické Bane č. 30, za kúpnu cenu dohodou vo výške 3,- Sk/m²,
t. j. kúpna cena celkom 30.000,- Sk
C/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj pozemku podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 4. 2004.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 68/0403 vo veci správy o činnosti TS za 4. štvrťrok 2003, o riešení pohľadávok TS, o výmene svietidiel verejného osvetlenia a o prieskume trhu na nákup vozidiel.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e do m i e
1.    správu o činnosti Technických služieb Kremnica za 4. štvrťrok 2003.
2.    informáciu o riešení pohľadávok Technických služieb Kremnica.
3.    informáciu o výmene svietidiel verejného osvetlenia.
4.    informáciu o prieskume trhu na nákup vozidiel pre Technické služby Kremnica.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 69/0403 vo veci informácie o financovaní škôl v roku 2004.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ b e r i e  n a  v e do m i e
informáciu o financovaní škôl v roku 2004, ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora
B/ u k l a d á
mestskému úradu
1.    zabezpečiť vypracovanie statického posudku strechy Materskej školy, Ul. P. Križku
zodpovedný: Ing. Křivánek
termín: 31. 3. 2004
2.    zabezpečiť vypracovanie hygienických posudkov všetkých budov materských škôl
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: 31. 3. 2004
3.    zabezpečiť vypracovanie posúdenia stavebno-technického stavu budov materských škôl a vhodnosti prostredia pre výchovno- vzdelávací proces detí
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: 31. 3. 2004.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 70/0403 vo veci schválenia poplatkov žiakov základných škôl v zariadeniach školského stravovania.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e
poplatky za stravovanie žiakov základných škôl a gymnázia v zariadeniach školského stravovania od 1. apríla 2004 podľa prílohy č. 1
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť školám  výšku poplatkov za stravovanie detí základných škôl a gymnázia v zariadeniach školského stravovania
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: 15. 3. 2004.
10    9    0    1

Uznesenie číslo 71/0403 vo veci zriadenia Mestskej školskej rady v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  z r i a ď u j e
Mestskú školskú radu v Kremnici v zložení:
–    zástupca riaditeľov škôl a školských zariadení: 4
Mgr. Iveta Rošková, Jana Daubnerová, Mgr. Peter Weis, Mgr. Alfréd Haško
–    zástupca za rodičov: 2
Ing. Mariana Donovalová, Mgr. Mária Slašťanová
–    zástupca predsedov rád škôl a školských zariadení: 3
Mgr. Jana Elešová, Mgr. Zuzana Brhlíková, Eva Burianová
–    delegovaný zástupca mesta: 2
Mgr. Margita Fodorová, Vladimír Gorbunov.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 72/0403 vo veci  zrušenia VZN č. 7/97 o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t vo – r u š í
VZN č.7/97 o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 73/0403 vo veci vybavovania sťažností a petícií.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t vo –  p o v e r u j  e
hlavného kontrolóra vybavovaním sťažností v zmysle zákona č. 152/98 Z.z. o sťažnostiach a vybavovaním petícií v zmysle zákona č. 85/90 Zb. o petičnom práve.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 74/0403 vo veci zmeny všeobecne záväzných nariadení Mesta Kremnica v súvislosti so zrušením mestskej rady.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/ r u š í
1.    VZN č.12/98 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
2.    VZN č.13/98 Trhový poriadok Mesta Kremnica
B/ s ch v a ľ u j e
1. VZN č. 4/2004 O predaji výrobkov a poskytovaní služieb na  trhových miestach
2. VZN č. 5/2004 Trhový poriadok Mesta Kremnica.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 75/0403 vo veci VZN č. 6/2004, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2000 o mestských symboloch a verejných uznaniach mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t vo – s ch v a ľ u j e
VZN č. 6/2004, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2000 o mestských symboloch a verejných uznaniach mesta Kremnica.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 76/0403 vo veci  zrušenia VZN č. 3/2001, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  č. 2/1996 o zbierke VZN.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t vo – r u š í
VZN č. 3/2001, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/1996 o zbierke VZN.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 77/0403 vo veci zmeny a doplnenia VZN č. 17/95 o sprievodcovskej činnosti v meste Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e
VZN č. 7/2004, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 17/95 o sprievodcovskej činnosti v meste Kremnica.
10    10    0    0
Uznesenie číslo 78/0403 vo veci zrušenia Zásad pre prideľovanie a odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Kremnica do vlastníctva občanov na výstavbu garáží.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  r u š í
Zásady pre prideľovanie a odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Kremnica do vlastníctva občanov na výstavbu garáží.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 79/0403 vo veci prenájmu nebytového priestoru – drevárne súp. č. 1337 na Kutnohorskej ulici v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e
prenájom nebytového priestoru – drevárne súp. č. 1337 na Kutnohorskej ulici v Kremnici o výmere 14 m2 pre Petru Mazúrovú, Zámocké námestie 580/14, Kremnica, za cenu 250,- Sk/m2/rok
B/ u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku vypracovať nájomnú zmluvu
zodpovedná: M. Bohunická
termín: 31. 3. 2004.
10    9    0    1

Uznesenie číslo 80/0403 vo veci zrušenia podnájmu časti nebytového priestoru – GARDÉNIA, na Štefánikovom námestí 33/40 v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ r u š í
podnájom časti nebytového priestoru – GARDÉNIA, na Štefánikovom námestí 33/40 v Kremnici s CK Luther Tour – Stanislav Luther, Dolná 53/29, Kremnica s výmerou 28,90 m2 s termínom od 1. 1. 2004
B/ u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku vypracovať dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov – nájomca GARDÉNIA – Miroslava Bačová
zodpovedná: M. Bohunická
termín: 31. 3. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 81/0403 vo veci odpredaja rodinného domu súp. č. 45/13 na Dolnej ulici v Kremnici a pozemku pod domom.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 200/0310 zo dňa 9. 10. 2003
B/ s ch v a ľ u j e
odpredaj rodinného domu súp. č. 45/13 na Dolnej ulici v Kremnici a pozemku pod domom parcela č. 830/1, zapísaného na LV 1388, pre žiadateľov Zuzana Antalovú s manželom Petrom vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4/9 a pre Martu Venderlovú vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 5/9, ktorí sú súčasne nájomcami domu za cenu dohodou vo výške 80.000,- Sk a to za týchto platobných podmienok:
–    1.splátka 40.000,- Sk pri podpísaní kúpnej zmluvy,
–    zostatok 40.000,- Sk do jedného roka od podpísania kúpnej zmluvy,
–    pozemok parc. č. 830/1, výmera 293 m2 za cenu 29.300,- Sk pri podpísaní kúpnej zmluvy
C/ z r i a ď u j e
vecné bremeno doživotného bezplatného vstupu cez vstupnú bránu nachádzajúcu sa na pozemku parc. č. 830/3.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 82/0403 vo veci odpredaja rodinného domu súp. č. 274/78 na Ul. ČSA v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 182/0209 zo dňa 9. 9. 2002
B/ s ch v a ľ u j e
odpredaj budovy, ktorá má charakter rodinného domu s dvomi bytmi, súp. č. 274/78 na Ul. ČSA v Kremnici, zapísaného na LV 1388, pre žiadateľov Ladislava Šarköziho s manželkou Zdenou vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 5/8 a pre Danielu Šarköziovú vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3/8, ktorí sú súčasne nájomcami domu za cenu dohodou vo výške 68.724,- Sk a to za týchto platobných podmienok:
–    1.splátka 10.000,- Sk pri podpísaní kúpnej zmluvy,
–    zostatok 58.724,- Sk do 18 mesiacov roka od podpísania kúpnej zmluvy v pravidelných mesačných splátkach
C/ u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku vypracovať kúpnu zmluvu podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: M. Bohunická
termín: 31. 3. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 83/0403 vo veci prenájmu nebytového priestoru v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici (budova polikliniky).
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e
prenájom nebytového priestoru v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici (budova polikliniky), pre Martinu Horváthovú, Ul. J. Horvátha  904/38, Kremnica, na III. poschodí, o výmere 20,10 m2, za účelom poskytovania služieb, pedikúra, manikúra a nechtový dizajn, za cenu 360,- Sk/m2/rok, s termínom od 1. 4. 2004, na dobu neurčitú
B/ u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku vypracovať zmluvu podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: M. Bohunická
termín: 31. 3. 2004.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 84/0403 vo veci prenájmu nebytového priestoru v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici (budova polikliniky).
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e
prenájom nebytového priestoru v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici (budova polikliniky), pre Detské integračné centrum, zastúpené Margitou Schmidtovou PhD., na II. poschodí, o výmere 124,30 m2, za cenu 250,- Sk/m2/rok, s termínom od 1. 4. 2004, na dobu neurčitú
B/ u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku vypracovať zmluvu podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: M. Bohunická
termín: 31. 3. 2004.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 85/0403 vo veci zmeny prenájmu nebytového priestoru v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici (budova polikliniky).
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e
zmenu prenájmu nebytového priestoru v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici (budova polikliniky), pre Tibora Blahyja, Ul. J. Horvátha 956/100, Kremnica, z výmery 36,60 m2 – 2 kancelárie na výmeru 21,12 m2 – 1 kancelária, za cenu 900,- Sk/m2/rok, s termínom od 1. 2. 2004, na dobu neurčitú
B/ u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku vypracovať zmluvu podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: M. Bohunická
termín: 31. 3. 2004.
9    8    0    1

Uznesenie číslo 86/0403 vo veci prenájmu nebytového priestoru v objekte č. 95/98 na Dolnej ulici v Kremnici pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Križkova 4, Banská Štiavnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e
prenájom nebytového priestoru v objekte č. 95/98 na Dolnej ulici v Kremnici pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici, na prízemí, o výmere 43,36 m2, za cenu 250,- Sk/m2/rok,  s termínom od 1. 4. 2004, na dobu neurčitú
B/ u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: M. Bohunická
termín: 31. 3. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 87/0403 vo veci ukončenia prenájmu nebytového priestoru s občianskym združením SPOLU, Kremnica v objekte 95/58 na Dolnej ulici v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e
ukončenie prenájmu nebytového priestoru dohodou v objekte 95/58 na Dolnej ulici v Kremnici, o výmere 43,36 m2, s občianskym združením SPOLU, s termínom od 1. 4. 2004
B/ u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku vypracovať dohodu o ukončení nájmu podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: M. Bohunická
termín: 31. 3. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 88/0403 vo veci prenájmu nebytového priestoru v objekte 391/6 na Ul. P. Križku v Kremnici (budova MsKS).
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e
prenájom nebytového priestoru v objekte 391/6 na Ul. P. Križku v Kremnici (budova MsKS), pre občianske združenie SPOLU, na I. poschodí, o výmere 52,47 m2, za cenu 250,- Sk/m2/rok, s termínom od 1. 4. 2004, na dobu neurčitú
B/ u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: M. Bohunická
termín: 31. 3. 2004.
10    9    0    1

Uznesenie číslo 89/0403 vo veci zmeny uznesenia MsZ č. 22/0401 zo dňa 22. 1. 2004.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 22/0401 zo dňa 22. 1. 2004 vo veci odpredaja pozemku v k. ú. Kremnica spoločenstvu vlastníkov bytov „LONDÝN“, Dolná 51/25,Kremnica.
B/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 862/7 – zastavaná plocha o výmere 9 m² v katastrálnom území Kremnica, zameraného geometrickým plánom č. 34611771-9/2004 zo dňa 1. 2. 2004 ako diel 1 z pozemku parc. č. KN-E 611 Ing. Miroslavovi Chmurovi, Dolná 51/25, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 2.000,- Sk s tým, že kupujúci znáša náklady na vyhotovenie geometrického plánu.
C/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj pozemku podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 4. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 90/0403 vo veci žiadosti Ľubomíra Bialeka, Ul. ČSA 218/71, Kremnica, o prevzatie Mestskej telocvične s príslušenstvom do ekonomického prenájmu.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
žiadosť Ľubomíra Bialeka o ekonomický prenájom mestskej telocvične s príslušenstvom
B/ u k l a d á
mestskému úradu
1.    nechať vypracovať statický posudok budovy mestskej telocvične
zodpovedný: Ing. Křivánek
termín: 15. 4. 2004
2.    v prípade, že statický stav budovy bude v poriadku, zverejniť ponuku na ekonomický prenájom mestskej telocvične
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: do 30 dní od získania statického posudku budovy.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 91/0403 vo veci žiadosti Martina Varhaňovského, Štefánikovo nám. 34/42, Kremnica o prenájom objektu Čierna veža a dohody o údržbe priľahlých hradobných múrov.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s c h v a ľ u j e
prenájom objektu Čierna veža Martinovi Varhaňovskému, Štefánikovo nám. 34/42, Kremnica na účel rozšírenia vínotéky, od 01. 04. 2004 na dobu 10 rokov, za nájomné 1,- Sk/ročne. Podmienkou prenájmu je vykonanie prác na objekte Čierna veža a priľahlých hradobných múroch, ktoré z južnej a východnej strany ohraničujú pozemok parc. č. KN-C 1795. Súpis vypracoval OVaŽP MsÚ dňa 01. 03. 2004 s celkovou predpokladanou výškou 175.000,- Sk.
Všetky práce podľa súpisu, ktoré zabezpečia Čiernu vežu a hradobné múry proti chátraniu je potrebné vykonať do doby 2 rokov od začiatku nájmu.
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom Čiernej veže podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 4. 2004.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 92/0403 vo veci prenájmu pozemku za bytovými domami na ulici ČSA v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č. KN-E 2297/20 – zastavaná plocha o výmere 368 m² v katastrálnom území Kremnica Arnoštovi Oravcovi st. s manželkou, ČSA 207/49, Kremnica, na účel záhradky na dobu určitú od 1. 4. 2004 do 30. 9. 2004, za nájomné vo výške 0,50 Sk/m²/ročne, t. j. celkové ročné nájomné vo výške 184,- Sk
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom  pozemku podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 4. 2004.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 93/0403 vo veci žiadosti Ondreja Kormaňáka, Bystrická 460/51, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 689 – ostatná plocha o výmere cca 650 m² v katastrálnom území Kremnica Ondrejovi Kormaňákovi, Bystrická 460/51, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 20,- Sk/m² za podmienky dodania geometrického plánu
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 3. 2004.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 94/0403 vo veci žiadosti Ing. Júliusa Zöldyho, Zlatá 596/3, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ p o n ú k a
1.    na odpredaj pozemok časť parc. č. KN-C 689 – ostatná plocha o výmere cca 1771 m² v katastrálnom území Kremnica za ponukovú cenu vo výške 20,- Sk/m², za podmienky predloženia geometrického plánu
2.    termín predloženia žiadostí do 15. 4. 2004
B/  u k l a d á
mestskému úradu zverejniť ponuku na tabuli mesta, vo vývesných skrinkách
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 20. 3. 2004.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 95/0403 vo veci odpredaja nedostavaného vodovodu na Skalke.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj nedostavaného vodovodu na Skalke spoločnosti COIMEX Invest, a.s., Partizánska cesta 3, Banská Bystrica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 1,500.000,- Sk  s termínom dokončenia vodovodu do konca roku 2005. Kupujúci preberá záväzok mesta vyplývajúci zo Zmluvy o preddavkovej platbe vodného na účely dostavby vodovodu a vodojemu Kremnica – Skalka č. 3/2002 zo dňa 10. 10. 2002 uzavretej so Slovenským lyžiarskym zväzom.
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 4. 2004.
12    11    0    1

Uznesenie číslo 96/0403 vo veci ponuky na prenájom a predaj mestských pozemkov pre dobudovanie Športovo rekreačného strediska Kremnica – Skalka.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ p o n ú k a
investorom na prenájom a predaj mestské pozemky v katastrálnom území Kremnica na vybudovanie nasledovných objektov podľa územno plánovacej dokumentácie v Športovo rekreačnom stredisku Kremnica – Skalka:
–    č. 9   – Objekt občerstvenia pri snowbord parku
–    č. 15 – Ski centrum L/S – 60/60
–    č. 16 – Stanica sedačky / vyhliadková veža
–    č. 19 – Tribúna, šatne, sociálne zariadenie, garáže pre snežnú techniku
–    č. 20 – Penzión, posilovňa, sauna, regenerácia L/S – 15/15
–    č. 21 – Telocvičňa
–    č. 22 – Krytý plavecký bazén
–    č. 24 – Informačné centrum, pokladne, vstupná brána
–    č. 25 – Nástupný priestor, autobusová zastávka
–    č. 26 – Športové kluby pre ihriská basketbalu a tenisu
–    č. 27 – Športové kluby pre ihriská tenisu, volejbalu a hádzanej
–    č. 30 – Hospodársky objekt pre hypoturistiku
–    č.      – Sedačka
–    č.      – Vleky – paralelne so sedačkou – Pekná vyhliadka
–    Ski centrum
–    č.      – Podiel na infraštruktúre (trafostanice, ČOV, parkoviská)
–    č.      – Zjazdové trate
–    č.      – Turistická sánkarská dráha (stará cesta na Skalku)
Podmienky prenájmu a predaja budú stanovené podľa Zásad výberu investorov pre dobudovanie Športovo rekreačného strediska Kremnica – Skalka. Termín predloženia žiadostí v I. kole: do 3. 5. 2004.
B/  u k l a d á
mestskému úradu zverejniť ponuku mesta podľa bodu A/ uznesenia – na tabuli mesta, vo vývesných skrinkách, na webovej stránke mesta, v Kremnických novinách, v týždenníku My Žiara, v dvojtýždenníku Slovensko a reality
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 3. 2004.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 97/0403 vo veci stanovenia podmienok prenájmu a predaja mestských pozemkov pre dobudovanie Športovo rekreačného strediska Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
Zásady výberu investorov pre dobudovanie Športovo rekreačného strediska Kremnica – Skalka podľa predloženého návrhu vrátane zoznamu objektov podľa odhadovanej návratnosti investícií.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 98/0403 vo veci návrhu na schválenie „Súpisu a zoznamu pamätihodnosti mesta Kremnica“.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
„Súpis a zoznam pamätihodností mesta Kremnica“.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 99/0403 vo veci správy o stave ochrany pred požiarmi v meste Kremnica za 2. polrok 2003.
M e s t s k é   z a s t u pi t e ľ s t v o – b e r i e  n a v e d o m i e
správu o stave ochrany pred požiarmi v meste Kremnica za 2. polrok 2003, ktorú predložil Milan Benča, technik požiarnej ochrany.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 100/0403 vo veci správy o činnosti primátora mesta Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   – b e r i e  n a v e d o m i e
správu o činnosti primátora mesta Kremnica za obdobie od 9. 2. 2004 do 4. 3. 2004, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 101/0403 vo veci rozšírenia likvidačnej komisie.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      v o l í
za členov likvidačnej komisie: Ing. Zoltán Beczányi
Ing. Eva Ihringová.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 102/0403 vo veci odvolania sekretárky likvidačnej komisie.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      o d v o l á v a
Janu Lichtnerovú z funkcie sekretárky likvidačnej komisie.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 103/0403 vo veci voľby sekretárky likvidačnej komisie.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –  v o l í
Michaelu Píriovú za sekretárku likvidačnej komisie.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 104/0403 vo veci nakladania s hnuteľným majetkom bývalej Nemocnice s poliklinikou Kremnica – zariadenie kancelárií.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/  s ch v a ľ u j e
1.    že hnuteľný majetok bývalej Nemocnice s poliklinikou Kremnica – zariadenie kancelárií podľa súpisu z inventúry k 31. 10. 2003 je prebytočný a neupotrebiteľný pre Mesto Kremnica
2.    odpredaj majetku podľa bodu 1. uznesenia za cenu 10 % z obstarávacej hodnoty
B/  u k l a d á
Mestskému bytovému podniku realizovať odpredaj majetku podľa bodu A/ 1., 2. uznesenia a neodpredaný majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu
zodpovedná: M. Bohunická
termín: 30. 4. 2004.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 105/0403 vo veci vyradenia prebytočného a neupotrebiteľného drobného dlhodobého hmotného majetku a majetku vedeného v operatívnej evidencii mesta, škôl, školských zariadení a organizácii zriadených mestom.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/  s ch v a ľ u j e
vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku
1.    Základnej umeleckej školy podľa návrhu č. 1 a 2 zo dňa 21. 10. 2003. Uvedený majetok – štyri položky v celkovej hodnote 2.625,- Sk zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
2.    Centra voľného času Cvrček podľa návrhu zo dňa 03. 11. 2003. Hnuteľný majetok – dvanásť položiek v celkovej hodnote 9.686,76 Sk zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
3.    Materskej školy a školskej jedálne P. Križku podľa návrhov zo dňa 30. 10. 2003 a 31. 10. 2003. Uvedený majetok – tridsaťosem položiek v celkovej hodnote 16.992,40 Sk zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
4.    Materskej školy Dolná podľa návrhov č. 1 – 5 zo dňa 31. 10. 2003 a č. 1 zo dňa 01. 11. 2003. Uvedený majetok – tridsaťsedem položiek v celkovej hodnote 13.770,18 Sk zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
5.    Materskej školy a školskej jedálne Langsfeldova podľa návrhov zo dňa 21. 10. 2003 a zo dňa 22. 10. 2003. Uvedený majetok – osemdesiatosem položiek v celkovej hodnote 30.835,55 Sk zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
6.    Základnej školy P. Križku podľa návrhov zo dňa 13. 10. 2003, 14. 10. 2003, 31. 10. 2003 a 01. 12. 2003, t. j. počet položiek dvestoosem v celkovej hodnote 74.673,50 Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
B/  u k l a d á
mestskému úradu vyradiť prebytočný a neupotrebiteľný majetok podľa bodu A/ 1. – 6. uznesenia do termínu 22. 4. 2004 a v spolupráci s likvidačnou komisiou a jednotlivými subjektami zlikvidovať uvedený majetok v termíne do 31. 5. 2004
zodpovedná: Ing. Ihringová a podľa textu
termín: podľa textu.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 106/0403 vo veci vyradenia prebytočného a neupotrebiteľného drobného dlhodobého hmotného majetku Technických služieb Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/  s ch v a ľ u j e
vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku Technických služieb Kremnica podľa návrhu č. 1/2004 zo dňa 29. 01. 2004 – Motorová píla Husqvarna 50 R v hodnote 8.500,- Sk a likvidáciu majetku ponechaním na súčiastky pre potreby Technických služieb
B/  u k l a d á
Technickým službám vykonať vyradenie majetku podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedný: PhDr. Nemec
termín: 15. 4. 2004.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 107/0403 vo veci nakladania s hnuteľným majetkom bývalej Nemocnice s poliklinikou Kremnica – zariadenie bývalej lôžkovej časti.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/  s ch v a ľ u j e
odpredaj hnuteľného majetku Nemocnice s poliklinikou Kremnica – zariadenie bývalej lôžkovej časti podľa súpisu z inventúry k 31. 10. 2003 pre občianske združenie Klub priateľov opustených detí, Ul. S. Chalupku 315/16, 967 01  Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 1,- Sk
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj majetku podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 4. 2004.
12    12    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
Marián Vojtko, člen návrhovej komisie
Tibor Blahyj, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.