Uznesenia november 2001

Uznesenia z 10.  riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 5. novembra 2001

Uznesenie číslo 223/0111 vo veci zmeny uznesenia MsZ č. 198/0109 písm. C/, bod 1, 2 zo dňa 10. 9. 2001 – majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov s Jánom Štroffekom, Sputnikova 2 Bratislava.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
zmenu textu uznesenia nasledovne: pôvodný text „termín: 31. 10. 2001“ sa mení na text: „termín“ 30. 11. 2001“.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 224/0111 vo veci zrušenia uznesenia MsZ č. 213/0110 zo dňa 8. 10. 2001.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – r u š í
uznesenie MsZ č. 213/0110 zo dňa 8. 10. 2001 vo veci odpredaja lesného pozemku Mgr. Štefanovi Dobákovi.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 225/0111 vo veci žiadosti Mgr. Štefana Dobáka, Turecká č. 322 o odkúpenie pozemku.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –     A/ s ch v a ľ u j  e
výnimku z uznesenia MsZ č. 152/0009 zo dňa 4. 9. 2000, ktorým sú vyňaté z predaja lesné pozemky vo vlastníctve mesta v k.ú. Kremnica, ohľadne časti pozemku parc. č. KN-C 3271 – les o výmere cca 2800 m2 za účelom výstavby rekreačných objektov
B/ s ú h l a s í
s odpredajom pozemku časť parc. č. KN-C 3271 – les o výmere 2800 m2 v k.ú. Kremnica, Mgr. Štefanovi Dobákovi, bytom Turecká č. 322, za kúpnu cenu dohodou spolu vo výške 100.000,- Sk, za podmienky predloženia geometrického plánu, znaleckého posudku a uhradenia nákladov spojených s vyňatím pozemku z LPF za účelom výstavby rekreačných objektov
C/ u k l a d á
1.    mestskému úradu OSMM oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín:20. 11. 2001.
2.    mestskému úradu vypracovať doplnok ÚPD VÚC Kremnické vrchy ÚPN – Z strediska rekreácie a CR Skalka
zodpovedný: RNDr. Chovanec
13    13    0    0

Uznesenie číslo 226/0111 vo veci zrušenia bodu 2. uznesenia MsZ č. 58/0103 zo dňa 26. 3. 2001.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –     A/ r u š í
bod 2. uznesenia MsZ č. 58/0103 zo dňa 26. 3. 2001 vo veci prenájmu mestskej telocvične a ľahkoatletického ihriska
B/ s ch v a ľ u j e
1.    bezplatný prenájom mestskej telocvične pre Mestské kultúrne stredisko v Kremnici
2.    bezplatný prenájom ľahkoatletického areálu pre Telovýchovnú jednotu v Kremnici
zodpovedná: M. Bohunická
termín: 30. 11. 2001.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 227/0111 vo veci plnenia rozpočtu Mesta Kremnica k 30. 9. 2001.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mesta Kremnica k 30. 9. 2001.
13    13    0    0

 

Uznesenie číslo 228/0111 vo veci správ o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku, Mestského kultúrneho strediska a Technických služieb Kremnica  k 30. 9. 2001.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku, Mestského kultúrneho strediska a Technických služieb Kremnica  k 30. 9. 2001.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 229/0111 vo veci správ o činnosti Mestského bytového podniku, Mestského kultúrneho strediska a Technických služieb Kremnica  za III. štvrťrok 2001.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správy o činnosti  Mestského bytového podniku, Mestského kultúrneho strediska a Technických služieb Kremnica  za III. štvrťrok  2001.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 230/0111 vo veci správy  o realizácii investičnej výstavby od 01/2001 do 09/2001 s výhľadom do konca kalendárneho roka.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o realizácii investičnej výstavby od 01/2001 do 09/2001 s výhľadom do konca kalendárneho roka.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 231/0111 vo veci správy o stave poskytovania cintorínskych a pohrebných služieb v meste Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e    n a    v e d o m i e
správu o stave poskytovania cintorínskych a pohrebných služieb v meste Kremnica.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 232/0111 vo veci žiadosti Ing. Jaroslava Ferianca s manželkou, Miletičova 64, Bratislava a Ing. Miroslava Ferianca s manželkou,  Sadmelijská 5, Bratislava o odkúpenie pozemku.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –      A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-E 2599/1 – ostatná plocha o výmere cca 50 m2 v k. ú. Kremnica, Ing. Jaroslavovi Feriancovi s manželkou, Miletičova 64, Bratislava a Ing. Miroslavovi Feriancovi s manželkou, Sadmelijská 5, Bratislava, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m2 a za podmienky predloženia geometrického plánu
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2001.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 233/0111 vo veci žiadosti Jozefa Šimkoviča, Zlatá 618/47, Kremnica o odkúpenie pozemku.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –      A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 357/1 – zastavaná plocha o výmere cca 120 m2 v k. ú. Kremnica, Jozefovi Šimkovičovi s manželkou, bytom Zlatá 618/47, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m2 a za podmienky predloženia geometrického plánu
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2001.
13    13    0    0

 

Uznesenie číslo 234/0111 vo veci žiadosti Jozefa Juriša, J. Kráľa 1568/17, Zvolen a Petra Pischa, Nová dolina 766/63, Kremnica o odkúpenie pozemku.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –     A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 2145 – TTP o výmere cca 5972 m2 v k.ú. Kremnica, Jozefovi Jurišovi s manželkou, J. Kráľa 1568/17, Zvolen a Petrovi Pischovi s manželkou Nová dolina 766/63, Kremnica, každému kupujúcemu v polovici, za kúpnu cenu dohodou vo výške 2,68 Sk/m2 a za podmienky predloženia geometrického plánu.
B/ u k l a d á
mestskému úradu OSMM oznámiť uznesenie MsZ žiadateľom
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2001.
13    8    5    0

Uznesenie číslo 235/0111 vo veci prenájmu nebytových priestorov za účelom zriadenia lyžiarskeho múzea.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
bezplatný prenájom nebytových priestorov v budove súp. č. 35/44 podlahová plocha cca 90 m2 a v budove súp. č. 2/3 podlahová plocha 31,6 m2 pre Slovenský zväz telesnej kultúry, Junácka 6, Bratislava – Múzeum telesnej kultúry, za účelom zriadenia detašovaného pracoviska Múzea telesnej kultúry – múzeum lyžovania v Kremnici
zodpovedná: M. Bohunická
termín: 31. 12. 2001.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 236/0111 vo veci odpredaja rodinného domu súpisné číslo 275/80 na Ul. ČSA v Kremnici pre Jozefa Goliana s manželkou Máriou.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –     A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj rodinného domu súpisné číslo 275/80 na Ul. ČSA v Kremnici, zapísaného na LV 1388, pre Jozefa Goliana a manželku Máriu, ktorí sú súčasne nájomcami domu za cenu podľa znaleckého posudku vo výške 75 160,- Sk a to za týchto platobných podmienok:
I.splátka 15.000,- Sk pri podpísaní kúpnej zmluvy,
zostatok 60.160,- Sk do troch rokov od podpísania zmluvy
B/ u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku v Kremnici uzavrieť kúpnu zmluvu
zodpovedná: M. Bohunická
termín: 30. 11. 2001.
13    12    0    1

Uznesenie číslo 237/0111 vo veci návrhu rozpisu zasadnutí MsZ pre rok 2002.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s ch v a ľ u j e
rozpis zasadnutí MsZ pre rok 2002 nasledovne:    18. 02. 2002
25. 03. 2002
29. 04. 2002
27. 05. 2002
15. 07. 2002
09. 09. 2002
07. 10. 2002
04. 11. 2002
09. 12. 2002.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 238/0111 vo veci predloženej správy o činnosti mestskej rady, mestského úradu  a primátora mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e    n a    v e d o m i e
1.    správu o činnosti Mestskej rady v Kremnici za obdobie od 26. 9. 2001 do 23. 10. 2001, ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora.
2.    správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici od posledného zasadnutia, ktorú predložil
RNDr. Vladimír Chovanec, prednosta MsÚ.
3.    správu o činnosti primátora mesta Kremnica za obdobie od 1. 10. 2001 do 31. 10. 2001, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta Kremnica.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 239/0111 vo veci zapísania stavieb na Kalvárii v Kremnici do Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ú h l a s í
s návrhom občianskeho Združenia Kalvária v Kremnici na zapísanie stavieb Krížová cesta a Kalvársky kostol na Kalvárii v k.ú. Kremnica do Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 240/0111 vo veci zaplatenia nedoplatku kúpnej ceny za odpredaj areálu venciarne na základe kúpnej zmluvy č. OSMM 1652/97.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –     A/ k o n š t a t u j e,
že z dojednanej kúpnej ceny za predaj súboru hnuteľností a nehnuteľností tvoriacich areál venciarne na základe kúpnej zmluvy č. OSMM 1652/97 v celkovej sume 2,068.000,- Sk bolo ku dňu 5. 11. 2001 uhradené 1,842.263,90 Sk. K úhrade ešte ostáva suma 225.736,10 Sk.
B/ s ú h l a s í,
aby bol podaný návrh na vklad vlastníckeho práva na Okresný úrad v Žiari nad Hronom, katastrálny odbor, na základe kúpnej zmluvy č. OSMM 1652/97 pred zaplatením celej kúpnej ceny s tým, že kupujúci preberie osobitný písomný záväzok, že zostatok kúpnej ceny v sume 225.736,10 Sk zaplatí v lehote do 30 dní od vkladu vlastníckeho práva a v prípade, že tak neurobí, bude povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania
C/ u k l a d á
mestskému úradu OSMM podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2001.
14    13    0    1

Uznesenie číslo 241/0111 vo veci výzvy Vláde SR od Združenia miest a obcí Slovenska, región Jaslovské Bohunice.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – p o d p o r u j e
výzvu v tej časti, ktorá sa týka vrátenia finančných prostriedkov vynaložených obcami a mestami na zhodnotenie majetku Rozvodných energetických podnikov a vybudovanie plynovodov a to najneskôr do konca roku 2004.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 242/0111
Pozmeňujúci návrh poslanca PaedDr. Petra Klimeka, ktorým navrhuje stiahnuť žiadosť Mestského kultúrneho strediska o navýšenie príspevku z programu dnešného rokovania MsZ a navrhuje tento bod prejednať na mimoriadnom zasadnutí MsZ dňa 12. 11. 2001 o 15.00 h.
13    12    1    0

Uznesenie číslo 243/0111 vo veci vymenovania dočasnej komisie.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – m e n u j e
dočasnú komisiu v zložení: predseda – zástupca primátora, členovia – vedúca ekonomického oddelenia, riaditeľ MsKS, riaditeľ TS, riaditeľka MsBP, riaditeľ Mestských lesov Kremnica s.r.o., ekonómka MsKS, hlavný kontrolór a predseda ekonomickej komisie na analýzu doterajšieho stavu MsKS, analýzu tržieb a nákladov MsKS do konca kalendárneho roka, analýzu súčasného schodku vo výške 604 tis. Sk a prijatie riešení z pohľadu celkového rozpočtu mesta.
14    14    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor  mesta
RNDr. Vladimír Chovanec, prednosta MsÚ
Mgr. Margita Fodorová, člen návrhovej komisie
Milan Bazelides, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.