Uznesenia november 2003

Uznesenia z 11. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 6. novembra 2003

Uznesenie číslo 208/0311 vo veci odvolania riaditeľa Nemocnice s poliklinikou Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – o d v o l á v a
podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Ing. Ľudmilu Kapustovú z funkcie riaditeľa Nemocnice s poliklinikou Kremnica a to dňom 30. 11. 2003.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 209/0311 vo veci udelenia kľúča od mestskej brány.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
udelenie kľúča od mestskej brány prezidentovi Slovenskej republiky pri príležitosti 675. výročia udelenia mestských privilégií mestu Kremnica.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 210/0311 vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku a Technických služieb Kremnica k 30. 9. 2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku a Technických služieb Kremnica k 30. 9. 2003.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 211/0311 vo veci správy o plnení rozpočtu Mesta Kremnica k 30. 9. 2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mesta Kremnica k 30. 9. 2003.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 212/0311 vo veci návrhu na zakúpenie kopírovacieho stroja.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
nákup kopírovacieho stroja Minolta Di 2510 za cenu 178.008,- Sk.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 213/0311 vo veci 4. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –  s ch v a ľ u j e
4. zmenu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2003 nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    68 505 tis. Sk
výdavky:    68 268 tis. Sk
saldo:    237 tis. Sk
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    11 962 tis. Sk
výdavky:    11 433 tis. Sk
saldo:    529 tis. Sk
Finančné operácie:    príjmy:    1 336 tis. Sk
výdavky:    1 336 tis. Sk
saldo:    0
9    9    0    0

Uznesenie číslo 214/0311 vo veci 2. zmeny rozpočtu Technických služieb Kremnica pre rok 2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
2.zmenu rozpočtu Technických služieb Kremnica pre rok 2003
s príjmami v hlavnej činnosti    16.270 tis. Sk
vrátane príspevku zriaďovateľa vo výške 15.872 tis. Sk
s výdavkami v hlavnej činnosti    17.087 tis. Sk
saldo    – 817 tis. Sk
9    9    0    0

Uznesenie číslo 215/0311 vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku a Technických služieb Kremnica za 3. štvrťrok 2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestského bytového podniku a Technických služieb Kremnica za 3. štvrťrok 2003.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 216/0311 vo veci VZN č. 6/2003, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/1995 o používaní štandardných lyžiarskych bežeckých tratí v rámci areálu štadióna BS SNP v Kremnici – Skalke.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
VZN č. 6/2003, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/1995 o používaní štandardných lyžiarskych bežeckých tratí v rámci areálu štadióna BS SNP v Kremnici – Skalke.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 217/0311 vo veci  Doplnku k ÚPN SÚ Kremnica – Lokalita pri Sypárni a  VZN o záväzných častiach tohto doplnku.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o spracovaní Doplnku k ÚPN SÚ Kremnica – Lokalita pri Sypárni
B/s ch v a ľ u j e
podľa § 4 ods. 3 písm. ch) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov a § 26 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)
1.    Doplnok k ÚPN SÚ Kremnica – Lokalita pri Sypárni
2.    VZN č. 7/2003 o záväzných častiach Doplnku k ÚPN SÚ Kremnica – Lokalita pri Sypárni
C/s ú h l a s í
1.    so spôsobom vybavenia pripomienok a požiadaviek vznesených  v procese prerokovania návrhu
2.    so zohľadnením pripomienok Krajského úradu, odboru životného prostredia v Banskej Bystrici ako nadriadeného orgánu územného plánovania, v územných a stavebných konaniach.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 218/0311 vo veci žiadosti Obce Krahule o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Krahule.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –      A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemkov k majetkovoprávnemu usporiadaniu obecnej komunikácie v k. ú. Krahule, vytvorených geometrickým plánom č. 33326177-32/2003 ako diel 3 o výmere 126 m² z pozemku parc. č. KN-E 2, zapísaného na PKV 3, ktorý tvorí novú parcelu KN-C 67/5 a diel 22 o výmere 9 m² z pozemku prac. č. KN-E 2283, zapísaného na LV č. 139, ktorý tvorí novú parcelu KN-C 33/3, t.j. výmera celkom 135 m², za kúpnu cenu dohodou vo výške 20,- Sk/m², t.j. kúpna cena celkom 2.700,- Sk
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 12. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 219/0311 vo veci žiadostí Ľudmily Ohurniakovej, S. Chalupku 303/61, Kremnica o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1265/5 – záhrada o výmere 371 m² v k. ú. Kremnica Ľudmile Ohurniakovej, bytom S. Chalupku 303/61, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m², t.j. kúpna cena celkom 37.100,- Sk
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 12. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 220/0311 vo veci žiadosti Miroslava Trginu, bytom Dolná 56/35, Kremnica  o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –      A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1718 – zastavaná plocha o výmere 330 m² v k. ú. Kremnica Miroslavovi Trginovi, bytom Dolná 56/35, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m², t.j. kúpna cena celkom 33.000,- Sk
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 12. 2003.
10    8    0    2

Uznesenie číslo 221/0311 vo veci žiadosti Jána Čuvaru s manželkou, bytom Nová dolina 784/36, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –      A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 2141/1- záhrada o výmere 1382 m² v k. ú. Kremnica Jánovi Čuvarovi s manželkou, Nová dolina 784/36, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 30,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom je 41.460,- Sk
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 12. 2003.
10    7    2    1

Uznesenie číslo 222/0311 vo veci žiadosti Viliama Budinského, bytom Ul. Kozačeka 20, Zvolen o odkúpenie pozemku pod stavbou garáže v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –      A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1561 – zastavaná plocha o výmere 21 m² v k. ú. Kremnica Viliamovi Budinskému, bytom Ul. Kozačeka 20, Zvolen, za kúpnu cenu dohodou vo výške 200,- Sk/m², t.j. kúpna cena celkom 4.200,- Sk.
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 12. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 223/0311 vo veci majetkovoprávneho usporiadania pozemkov v intraviláne obce Turček, ktoré sú vlastníctvom Mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemkov parc. č. KN-C 64 – záhrada o výmere 894 m², parc. č. KN-C 77 – záhrada o výmere 728 m², parc. č. KN-C 79 – zastavaná plocha o výmere 808 m², parc. č. KN-C 80 – ostatná plocha o výmere 572 m², parc. č. KN-C 81 – záhrada o výmere 244 m², parc. č. KN-C 86 – ostatná plocha o výmere 1914 m², parc. č. KN-C 108 – záhrada o výmere 53 m², parc. č. KN-C 110 – záhrada o výmere 101 m², parc. č. KN-C 111 – záhrada o výmere 266 m², parc. č. KN-E 240/1 o výmere 6 m², parc. č. KN-E 240/2 o výmere 3427 m², parc. č. KN-E 249/1 o výmere 47 m², parc. č. KN-E 249/2 o výmere 902 m², parc. č. KN-E 489/1 o výmere 204 m², parc. č. KN-E 489/21 o výmere 1 m², parc. č. KN-E 489/22 o výmere 114 m², parc. č. KN-E 494 o výmere 61 m², parc. č. KN-E 495 o výmere 373 m², parc. č. KN-E 822/2 o výmere 297 m², parc. č. KN-E 823 o výmere 136 m², parc. č. KN-E 1-1480/2 o výmere 476 m², parc. č. KN-E 1481 o výmere 5418 m², parc. č. KN-E 1-1481/1 o výmere 3191 m², parc. č. KN-E 1-1481/2 o výmere 72 m², parc. č. KN-E 1487 o výmere 1000 m², parc. č. KN-E 1505/11 o výmere 176 m², parc. č. KN-E 1505/21 o výmere 611 m², parc. č. KN-E 1505/122 o výmere 2415 m², parc. č. KN-E 1506/2 o výmere 5143 m², parc. č. KN-E 1506/11 o výmere 783 m², parc. č. KN-E 1513 o výmere 157 m², parc. č. KN-E 1514/1 o výmere 22662 m², parc. č. KN-E 1514/5 o výmere 16 m², parc. č. KN-E 1520/1 o výmere 1321 m², parc. č. KN-E 1520/2 o výmere 120 m², parc. č. KN-E 1542/1 o výmere 2714 m², parc. č. KN-E 1542/2 o výmere 637 m², parc. č. KN-E 1543 o výmere 458 m², parc. č. KN-E 1566/1 o výmere 33 m², parc. č. KN-E 1566/2 o výmere 905 m², parc. č. KN-E 1570 o výmere 473 m², parc. č. KN-E 1571 o výmere 257 m², parc. č. KN-E 1978/1 o výmere 344 m², parc. č. KN-E 1978/2 o výmere 823 m², parc. č. KN-E 2017/4 o výmere 898 m², parc. č. KN-E 2017/32 o výmere 230 m², parc. č. KN-E 2029/8 o výmere 1286 m², parc. č. KN-E 2043/1 o výmere 6819 m², parc. č. KN-E 2043/2 o výmere 140 m², parc. č. KN-E 2045/1 o výmere 3533 m², parc. č. KN-E 2045/2 o výmere 689 m², parc. č. KN-E 2060/2 o výmere 84 m², t.j. výmera pozemkov celkom 75032 m² v k. ú. Horný Turček, Obci Turček, za kúpnu cenu dohodou vo výške 1,- Sk
B/  u k l a d á
mestskému úradu rokovať so starostkou obce Turček a realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 3. 2004.
10    8    0    2

Uznesenie číslo 224/0311 vo veci protinávrhu kúpnej ceny na odpredaj pozemkov mestu v k. ú. Kremnica od Prof. Ing. Eduarda Štroffeka, Watsonova 3, Košice a  Ing. Magdalény Červeňanskej, Lipová 2346/19, Topoľčany.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –      A/ s ch v a ľ u j e
odkúpenie pozemku časť parc. č. KN-E 1604 o výmere cca 300 m² Mestom Kremnica od Prof. Ing. Eduarda Štroffeka, Watsonova 3, Košice a Ing. Magdalény Červeňanskej, Lipová 2346/19, Topoľčany, za kúpnu cenu dohodou, vo výške 100,- Sk/m² s tým, že náklady na vyhotovenie geometrického plánu uhradia predávajúci a kupujúci v polovici
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ navrhovateľom
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 225/0311 vo veci odpredaja domu súp. č. 874 na Ul. J. Horvátha v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –      A/ s ch v a ľ u j e
1.    odpredaj domu súp. č. 874 na Ul. J. Horvátha v Kremnici – (sídlo mestskej polície) za ponukovú cenu 2,000.000,- Sk
2.    termín predloženia žiadosti do 30. 12. 2003
3.    žiadosť musí obsahovať zámer využitia domu
B/ u k l a d á
mestskému úradu zverejniť ponuku na tabuli mesta, vo vývesných skrinkách, v mestskom rozhlase, v týždenníku My Žiara a v dvojtýždenníku Slovensko a reality
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 12. 11. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 226/0311 vo veci schválenia dodatku k vyhodnoteniu realizovaných prác a nákupov v areáli termálneho kúpaliska Katarína a Caravan campu v roku 2002.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
Dodatok k vyhodnoteniu realizovaných prác a nákupov v areáli termálneho kúpaliska Katarína a Caravan campu v roku 2002.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 227/0311 vo veci vyradenia prebytočného a neupotrebiteľného hmotného investičného majetku mesta vedeného v evidencii Dobrovoľného hasičského zboru v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/ s ch v a ľ u j e
vyradenie hmotného investičného majetku mesta z evidencie Dobrovoľného hasičského zboru v Kremnici – motorového vozidla TATRA 138 CAS 32, evidenčné číslo ZH 14 – 34
B/ u k l a d á
mestskému úradu vykonať jeho vyradenie z evidencie majetku mesta a odhlásenie z dopravného inšpektorátu
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: do 31. 12. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 228/0311 vo veci cenníka za poskytovanie služieb a prác v budove MsKS Ul. P. Križku č. 391/6.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
cenník za poskytovanie služieb a prác v budove MsKS Ul. P. Križku č. 391/6 podľa prílohy s platnosťou od 01. 12. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 229/0311 vo veci informácie o pripravenosti Technických služieb Kremnica na zimnú údržbu.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o pripravenosti Technických služieb Kremnica na zimnú údržbu miestnych komunikácii v meste.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 230/0311 vo veci prehľadu o financovaní Kremnických novín.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –      A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
prehľad o financovaní Kremnických novín za obdobie január – október 2003 a prehľade o vydávaní a počte článkov v Kremnických novinách za obdobie 1992 – 2003.
B/ u k l a d á
mestskému úradu zverejniť prehľad o financovaní Kremnických novín v januárovom čísle 2004
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: januárové číslo Kremnických novín.
10    10    0    0

 

Uznesenie číslo 231/0311 vo veci správy o vyhodnotení letnej sezóny 2003 v Informačnom centre Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o vyhodnotení letnej sezóny 2003 v Informačnom centre Kremnica, ktorú predložila Ing. Tileschová, vedúca IC.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 232/0311 vo veci správy o riešení čiernych skládok na území mesta Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o riešení čiernych skládok, vrakoch a záberoch verejného priestranstva riešených Mestskou políciou Kremnica od začiatku roku 2003, ktorú predložil Mgr. Brhlík, náčelník MsPO.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 233/0311 vo veci správy o činnosti mestskej rady, mestského úradu a primátora mesta.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
1.    správu o činnosti Mestskej rady v Kremnici za obdobie od 23. 9. 2003 do 20. 10. 2003, ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora mesta,
2.    správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za obdobie od 02. 10. 2003 do 29. 10. 2003, ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora mesta,
3.    správu o činnosti primátora mesta za obdobie od 01. 10. 2003 do 29. 10. 2003, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 234/0311 vo veci informácie primátora mesta Kremnica o podanom majetkovom priznaní vedúceho zamestnanca.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –  b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu primátora mesta Kremnica Ing. Miroslava Nárožného o posúdení a výsledkoch prehodnotenia majetkového priznania Mgr. Petra Weisa, vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho zástupcu Základnej školy Kremnica, Ul. P. Križku 392/8- organizácie, ktorej zriaďovateľom je Mesto Kremnica v zmysle § 10 ods. 3 zákona NR SR č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov.
10    10    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
Mgr. Stanislav Šumichrast, člen návrhovej komisie
Ing. Ján Malach, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.