Uznesenia november 2004

Uznesenia z 11. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 11. novembra 2004

Uznesenie číslo 309/0411 vo veci vyhlásenia náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ v y h l a s u j e
podľa § 51 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nastúpenie Ing. Beaty Kirkovej ako náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktorá ako kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva získala po zvolených poslancoch najvyšší počet hlasov vo volebnom obvode č. 3, v ktorom sa uprázdnil mandát po poslancovi Petrovi Brhlíkovi
B/ k o n š t a t u j e,
že Ing. Beata Kirková zložila zákonom predpísaný sľub poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici
C/ ž i a d a
primátora mesta, aby odovzdal Ing. Beate Kirkovej osvedčenie o tom, že sa stala poslancom Mestského zastupiteľstva v Kremnici.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 310/0411 vo veci zastupovania Mesta Kremnica v orgánoch spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o..
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
za zástupcu Mesta Kremnica vo Valnom zhromaždení spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Ing. Beatu Kirkovú, bytom Zechenterova 340/33, Kremnica
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť bod A/uznesenia konateľovi Mestských lesov Kremnica, s.r.o.
zodpovedná: Ľ. Ďurčová
termín: 25. 11. 2004.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 311/0411 vo veci žiadosti Zuzany Antalovej, bytom Dolná 45/13, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ r u š í
1.    uznesenie MsZ č. 259/0409 zo dňa 9. 9. 2004
2.    uznesenie MsZ č. 189/0406 zo dňa 10. 6. 2004
B/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 831/3 – záhrady o výmere 22 m2 v katastrálnom území Kremnica, vytvoreného geometrickým plánom č. 34611771-112/2004 zo dňa 20. 10. 2004 z pozemku parc. č. KN-C 831/2 Zuzane Antalovej, bytom Dolná 45/13, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m2, t.j. kúpna cena celkom je 2.200,- Sk
C/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj pozemku podľa bodu B/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 12. 2004.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 312/0411 vo veci uznesenia MsZ č. 218/0311 zo dňa 6. 11. 2003 o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Krahule Obci Krahule.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/r u š í
uznesenie MsZ č. 218/0311 zo dňa 6. 11. 2003
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie Obci Krahule
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 12. 2004.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 313/0411 vo veci doplnenia žiadosti spoločnosti Aquaterm, spol. s r.o., Strečnianska 10, Bratislava o odkúpenie areálu bývalej materskej škôlky na Veterníku.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/r u š í
uznesenie MsZ č. 279/0410 zo dňa 14. 10. 2004
B/ s ch v a ľ u j e
prenájom časti areálu bývalej materskej škôlky na Veterníku (po vypustení plochy na výstavbu komunikácie), t.j.
–    súbor 3 budov súp. č. 266 postavených na pozemkoch parc. č. KN-C 1224/3, 1224/4 a 1224/5
–    pozemok časť parc. č. KN-C 1224/2 – zastavaná plocha o výmere 3298 m2
–    pozemok parc. č. KN-C 1224/3 – zastavaná plocha o výmere 268 m2
–    pozemok parc. č. KN-C 1224/4 – zastavaná plocha o výmere 268 m2
–    pozemok časť parc. č. KN-C 1224/5 – zastavaná plocha o výmere 208 m2,
t.j. pozemky spolu o výmere 4 042 m2, v katastrálnom území Kremnica, spoločnosti Aquaterm, spol. s r.o., Strečnianska č. 10, Bratislava, na účel vybudovania penziónu pre seniorov, a to na dobu určitú, do doby začatia výstavby penziónu pre seniorov, za nájomné vo výške 3,- Sk/m2/ročne, t.j. ročné nájomné celkom 12.126,- Sk
C/s ú h l a s í,
aby v nájomnej zmluve boli zakotvené osobitné zmluvné dojednania:
1.    prenajímateľ a nájomca uzatvoria do 30 dní od začatia výstavby penziónu pre seniorov kúpnu zmluvu, ktorej predmetom budú nehnuteľnosti uvedené v bode B/uznesenia. Kúpna cena bude stanovená dohodou vo výške 100,- Sk/m2, cena za každú budovu bude 1,- Sk, spolu za tri budovy 3,- Sk
2.    právo prenajímateľa na odstúpenie od nájomnej zmluvy k 30. 6. 2006, ak nájomca do tohto termínu nezačne s výstavbou penziónu pre seniorov
3.    záväzok nájomcu, že na vlastné náklady odstráni budovu stojacu na pozemku parc. č. KN-C 1224/5 v lehote požadovanej prenajímateľom, v prípade, že by túto budovu v požadovanej lehote neodstránil, má prenajímateľ právo túto budovu odstrániť na náklady nájomcu
4.    záväzok nájomcu, že bude znášať všetky náklady súvisiace s prípravou výstavby
D/u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom nehnuteľností podľa bodu B/a C/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 12. 2004.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 314/0411 vo veci odpredaja prebytočného hnuteľného majetku v správe Technických služieb Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
odpredaj prebytočného hnuteľného majetku v správe Technických služieb Kremnica
1.    LIAZ 151.270k-j, EČV ZH615AJ firme Damit s.r.o. Terchová, za cenu podľa znaleckého posudku 128 340,- Sk, slovom stodvadsaťosemtisíctristoštyridsať slovenských korún.
2.    fekálny voz Praga V3S firme Kremnická banská spoločnosť s.r.o., J Horvátha 889/8 Kremnica za cenu dohodou 35 000,- Sk, slovom tridsaťpäťtisíc slovenských korún.
B/u k l a d á
Technickým službám realizovať odpredaj podľa bodu A/uznesenia
zodpovedný: Ing. Beczányi
termín: 30.11.2004.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 315/0411 vo veci správy o plnení rozpočtu Mesta Kremnica k 30. 9. 2004.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mesta Kremnica k 30. 9. 2004.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 316/0411 vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku a Technických služieb k 30. 9. 2004.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku a Technických služieb k 30. 9. 2004.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 317/0411 vo veci návrhu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2005.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – o d p o r ú č a
primátorovi mesta zverejniť nasledovný návrh rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2005:
Bežný rozpočet:    príjmy    68.531 tis. Sk
výdavky    67.462 tis. Sk
saldo    1.069 tis. Sk
Kapitálový rozpočet:    príjmy    2.676 tis. Sk
výdavky    2.676 tis. Sk
saldo                             0.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 318/0411 vo veci zmeny člena Rady školy Základnej školy na Angyalovej ulici 401/26 v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ o d v o l á v a
Petra Brhlíka ako zástupcu zriaďovateľa a mesta z funkcie člena Rady školy Základnej školy na Angyalovej ulici 401/26 v Kremnici
B/ s ch v a ľ u j e
Vladimíra Gorbunova ako zástupcu zriaďovateľa a mesta do Rady školy Základnej školy na Angyalovej ulici 401/26 v Kremnici
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť predsedníčke Rady školy Základnej školy na Angyalovej ulici v Kremnici meno delegovaného zástupcu zriaďovateľa a mesta
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: do 18. 11. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 319/0411 vo veci racionalizačných opatrení v školstve.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –     A/s ch v a ľ u j e
racionalizačné opatrenia v Materskej škole, Dolná ulica, nasledovne:
1.    zníženie úväzku o 0,3, (celkove o 0,6) pre dve prevádzkové zamestnankyne
2.    zníženie stavu zamestnancov kuchyne o 1 úväzok
B/u k l a d á
riaditeľke Materskej školy, Dolná ulica realizovať opatrenia podľa bodu A/uznesenia
termín: 1.1. 2005
zodpovedná: J. Daubnerová
10    10    0    0

Uznesenie číslo 320/0411 vo veci racionalizačných opatrení v školstve.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
racionalizačné opatrenia v Základných školách v Kremnici nasledovne:
1.    zníženie stavu zamestnancov Školskej jedálne Základnej školy, Ul. P. Križku o 1 úväzok a zníženie úväzku vedúcej Školskej jedálne Základnej školy, Ul. P. Križku na 0,7
2.    zníženie stavu zamestnancov Školskej jedálne Základnej školy, Angyalova ulica o 2 úväzky a zníženie úväzku vedúcej Školskej jedálne Základnej školy, Angyalova ulica na 0,7
B/u k l a d á
riaditeľom Základných škôl v Kremnici realizovať opatrenia podľa bodu A/uznesenia
termín: 1.1. 2005
zodpovední: Mgr. Rošková, Mgr. Weis
10    10    0    0

Uznesenie číslo 321/0411 vo veci návrhu zmeny Organizačného poriadku Mestského úradu v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
návrh Dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Kremnici
B/u k l a d á
1.    Technickým službám dopracovať návrh dodatku č. 2 spolu s prílohami a prerokovať tento návrh so odborovými organizáciami
zodpovedný: Ing. Beczányi
termín: 30. 11. 2004
2.    predložiť návrh Dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Kremnici na zasadnutie MsZ dňa 9. 12. 2004
zodpovedný: Ing. Beczányi
termín: 30. 11. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 322/0411 vo veci odpredaja domu súp. č. 676/1, Štúrova ulica v Kremnici a pozemku par. č. 115 o výmere 279 m2.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj domu súp. č. 676/1, Štúrova ulica v Kremnici a pozemku parc. č. 115 o výmere 279 m2, zapísaného na LV č. 1388, pre žiadateľku Evu Kiššovú, za cenu dohodou vo výške 150.000,- Sk a to za týchto platových podmienok:
1.    splátka 50.000,- Sk pri podpísaní kúpnej zmluvy
zostatok 100.000,- Sk do 5 rokov od podpísania kúpnej zmluvy v pravidelných mesačných splátkach
B/ u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku v Kremnici realizovať odpredaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 31. 12. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 323/0411 vo veci ukončenia prenájmu nebytového priestoru v objekte 49/21, Dolná ulica v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e
ukončenie prenájmu nebytového priestoru v objekte 49/21, Dolná ulica v Kremnici, s firmou ABILITY, s.r.o., Žiar nad Hronom, v zastúpení Ing. Milanom Ťahúnom, konateľom spoločnosti, dohodou s termínom k 31. 10. 2004
B/ u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku vypracovať dohodu o ukončení podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 15. 11. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 324/0411 vo veci prenájmu nebytového priestoru v objekte 49/21, Dolná ulica v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e
prenájom nebytového priestoru v objekte 49/21, Dolná ulica v Kremnici, pre Združenie Postihnuté deti, o výmere 10,68 m2, za cenu 500,- Sk/m2/rok, s termínom od 15. 11. 2004 na dobu neurčitú, za účelom prevádzkovania EEG-Biofeedbacku.
B/ u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku v Kremnici vypracovať zmluvu o nájme podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 30. 11. 2004.
10    10    0    0

 

Uznesenie číslo 325/0411 vo veci ukončenia prenájmu nebytového priestoru v objekte 49/21, Dolná ulica v Kremnici s Občianskym združením Permoník, Divadlo Kusy cukru.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e
ukončenie prenájmu nebytového priestoru v objekte 49/21, Dolná ulica v Kremnici dohodou, s Občianskym združením Permoník, Divadlo Kusy cukru, Sama Chalupku 286/21, Kremnica, v zastúpení Mgr. Stanislavom Šumichrastom, predsedom OZ Permoník s termínom k 31. 10. 2004.
B/u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku vypracovať dohodu o ukončení nájmu nebytového priestoru
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 15. 11. 2004.
10    9    0    1

Uznesenie číslo 326/0411 vo veci žiadosti Jozefa Daxnera – TEMPO, Kopernica č. 23 o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ n e s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1129 – zastavané plochy o výmere 257 m² v  katastrálnom území Kremnica, Jozefovi Daxnerovi – TEMPO, Kopernica č. 23, do doby schválenia nového územného plánu mesta Kremnica
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 12. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 327/0411 vo veci žiadosti spoločnosti North MP, s.r.o., Kacvinského 15, Bardejov o prenájom nebytových priestorov v areáli Technických služieb Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov v areáli Technických služieb Kremnica – garáže o výmere 282 m², administratívnu budovu, spoločnosti North MP, s.r.o., Kacvinského 15, Bardejov, na účel zriadenia prevádzky – výroba eurookien a dverí, na dobu určitú 5 rokov, za nájomné stanovené dohodou vo výške 150.000,- Sk/rok, za podmienky, že spoločnosť počas doby nájmu zabezpečí vykurovanie, resp. prevádzkovanie administratívnej budovy
B/s ú h l a s í
s tým, aby nájomca North MP, s.r.o., Kacvinského 15, Bardejov počas doby nájmu dával do podnájmu voľné nebytové priestory  v administratívnej budove v areáli Technických služieb Kremnica v Hornej Vsi za účelom zabezpečenia nevyhnutných finančných prostriedkov na prevádzku budovy. Vyúčtovanie nákladov a výnosov z prevádzky administratívnej  budovy medzi prenajímateľom a nájomcom – spoločnosťou North MP, s.r.o., Bardejov, sa vykoná dvakrát ročne v termíne  – marec, september. Prevyšujúce výnosy prevedie nájomca na prenajímateľa ako zvýšené nájomné
C/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom nebytových priestorov podľa bodu A/a B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 12. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 328/0411 vo veci prenájmu areálu Technických služieb Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov – garáží v areáli Technických služieb Kremnica v Hornej Vsi
1.    o výmere 118 m2, Ing. Miloslavovi Krškovi, J. Horvátha 900/30, Kremnica, na účel – skladovacie priestory na dobu určitú 5 rokov, za nájomné vo výške 500,- Sk/m2/rok, t.j. celkové ročné nájomné 59.000,- Sk
2.    o výmere 300 m2, Mariánovi Weissovi – MAJOTRANS, ČSA 206/47, Kremnica, na účel parkovania dvoch kamiónov, na dobu neurčitú, za celkové nájomné vo výške 21.000,- Sk
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 12. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 329/0411 vo veci návrhu dohody o urovnaní medzi Mestom Kremnica a Spolkom priateľov Kremnice, ktorý predložila advokátska kancelária, HAVLÁT & PARTNERS Rudnayovo nám. 1, Bratislava.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  A/ t r v á
na platnosti výpovede nájmu zo dňa 02. 07. 2002, na základe ktorej nájom nebytových priestorov podľa zmluvy o nájme nebytových priestorov č. OSMM 01/9710 z 05. 12. 1997 skončil dňa 31. 01. 2003
B/ s ú h l a s í
s doterajším postupom výkonných orgánov mesta nasledujúcich po skončení nájmu v záujme uvoľnenia priestorov blokovaných bývalým nájomcom.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 330/0411 vo veci žiadosti Psychiatrickej nemocnice prof. Matulaya, Ul. ČSA 234/139, Kremnica o bezplatný prevod prístrojov z biochemického laboratória bývalej Nemocnice s poliklinikou Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
1.    predaj dlhodobého drobného hmotného majetku biochemického laboratória bývalej Nemocnice s poliklinikou Kremnica, t.j. dvadsať položiek podľa prílohy, Psychiatrickej nemocnici prof. Matulaya, Ul. ČSA 234/139, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 1,- Sk
2.    bezplatný prenájom dlhodobého hmotného investičného majetku biochemického laboratória bývalej Nemocnice s poliklinikou Kremnica, t.j. troch lekárskych prístrojov – Kolorimeter Spekol 11, Fotometer plameňový, Automatický hematologický analyzátor, Psychiatrickej nemocnici prof. Matulaya, Ul. ČSA 234/139, Kremnica, na dobu neurčitú
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať predaj dlhodobého drobného hmotného majetku podľa bodu A/1.uznesenia a prenájom dlhodobého hmotného investičného majetku podľa bodu A/2.uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 12. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 331/0411 vo veci vyradenia prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku vedeného v operatívnej evidencii Technických služieb Kremnica, Termálneho kúpaliska Katarína a Caravan Campu.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/  s ch v a ľ u j e
1.    vyradenie majetku podľa súpisu zo dňa 25. 10. 2004 vedeného v operatívnej evidencii Technických služieb Kremnica. Materiálové zásoby – stoštyridsaťšesť položiek v celkovej hodnote 52.469,17 Sk  zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
2.    vyradenie majetku podľa návrhu zo dňa 31. 10. 2003 vedeného v operatívnej evidencii Termálneho kúpaliska Katarína a Caravan Campu. Predmetný hnuteľný majetok, t. j. osemdesiatšesť položiek bez hodnoty, zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
B/  u k l a d á
1.    Technickým službám vykonať vyradenie neupotrebiteľného majetku podľa bodu A/ 1.uznesenia k termínu 31. 10. 2004 a zlikvidovať uvedený majetok v termíne do 31. 12. 2004
zodpovedný: Ing. Beczányi
termín: podľa textu
2.    mestskému úradu vyradiť prebytočný a neupotrebiteľný majetok podľa bodu A/2. uznesenia k termínu 31. 10. 2004 a zlikvidovať uvedený majetok v termíne do 31. 12. 2004
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: podľa textu.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 332/0411 vo veci škodového prípadu spôsobené krádežou v Základnej škole Ul. Angyalova v Kremnici a odpísania škodovej čiastky z účtovnej evidencie.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
odpísanie potravín z inventúrneho súpisu Základnej školy Ul. Angyalova v Kremnici, v škodovej čiastke 15.207,- Sk. Škodu spôsobil 2. 9. 2004 neznámy páchateľ krádežou s násilným vniknutím do priestorov školskej jedálne.
B/b e r i e  n a  v e d o m i e
škodu vo výške 5.000,- Sk spôsobenú neznámym páchateľom na majetku v správe Základnej školy Angyalova v Kremnici – poškodenie dverí pri násilnom vniknutí do priestorov školskej jedálne dňa 2. 9. 2004
C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť Základnej škole Ul. Angyalova uznesenie podľa bodu A/ a B/
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 22. 11. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 333/0411 vo veci prenájmu nebytového priestoru  v objekte 391, Ul. P. Križku (MsKS).
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
prenájom  nebytového priestoru – miestnosti č. 4 a 5 v objekte 391, Ul. P. Križku v Kremnici (MsKS), pre Šachový oddiel Mestské lesy Kremnica, v termínoch: 24.10.2004, 21.11.2004, 19.12.2004, 23.1.2005, 20.2.2005, 20.3.2005 a miestnosť č. 5 na každý piatok v týždni, s termínom od 10. 10. 2004 vrátane do 31. 3. 2005, v čase od 17.00 h do 21.00 h za cenu 1,- Sk
B/u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku v Kremnici vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 15. 11. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 334/0411 vo veci informácie o pripravenosti Technických služieb Kremnica na zimnú údržbu 2004/2005.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o pripravenosti Technických služieb Kremnica na zimnú údržbu 2004/2005.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 335/0411 vo veci informácie o riešení pohľadávok Technických služieb Kremnica k 25. 10. 2004.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o riešení pohľadávok Technických služieb Kremnica k 25. 10. 2004
B/s ch v a ľ u j e
podľa čl. 10 ods. 5 VZN č. 11/2003 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky Jozef Horváth, Elektrifik Žiar nad Hronom vo výške 6.566,- Sk z dôvodu uplatnenia premlčania zo strany dlžníka
C/u k l a d á
Technickým službám Kremnica odpísať pohľadávku z účtovnej evidencie Technických služieb Kremnica podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Beczányi
termín: 30. 11. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 336/0411 vo veci trvalého upustenia pohľadávok Mestského bytového podniku v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e
podľa čl. 10 ods. 5 VZN č. 11/2003 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok Mestského bytového podniku v Kremnici v celkovej sume 26.815,- Sk
B/u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku v Kremnici odpísať nevymožiteľné pohľadávky z účtovnej evidencie Mestského bytového podniku v Kremnici k 30. 11. 2004
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 30. 11. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 337/0411 vo veci správy o činnosti primátora mesta Kremnica za obdobie od 7. 10. 2004 do 2. 11. 2004.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátora mesta Kremnica za obdobie od 7. 10. 2004 do 2. 11. 2004, ktorú predložil Ing. Nárožný, primátor mesta.
10    10    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
Mgr. Margita Fodorová, člen návrhovej komisie
Ing. Veronika Králiková, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.