Uznesenia október 2001

Uznesenia z 9. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 8. októbra 2001

Uznesenie číslo 205/0110 vo veci  stiahnutia žiadosti Svetozára Ferianca , bytom Horná Ves 44/F, Kremnica, o odkúpenie pozemku pod garážou.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –      A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 124/0105 zo dňa 28. mája 2001
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM oznámiť uznesenie žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 10. 2001.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 206/0110 vo veci žiadosti Štefana Vallašeka, Tr. Hradca Králové 34, Banská Bystrica o odkúpenie pozemku v k. ú. Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –      A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 192/0109 zo dňa 10. septembra 2001
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 2218/2 – zastavaná plocha o výmere 50 m2 v k. ú. Kremnica, vytvoreného GP č. 34611771-53/2001 ako diel 1 z pozemku parc. č. KN-E 2598/1 a diel 2 z pozemku parc. č. KN-E 2598/11, Štefanovi Vallašekovi s manželkou, bytom Tr. Hradca Králové 34, Banská Bystrica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 300,- Sk/m2, t.j. kúpna cena celkom
15.000,-Sk.
C/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať predaj podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 10. 2001.
14    13    0    1

Uznesenie číslo 207/0110 vo veci zrušenia uznesenia MsZ č. 19/0102 zo dňa 19. 2. 2001.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  r u š í
uznesenie MsZ č. 19/0102 zo dňa 19. 2. 2001 vo veci určenia cien za poskytovanie priestorov telocvične TJ v Kremnici.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 208/0110 vo veci správy o plnení Programu odpadového hospodárstva mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t vo – b e r i e  n a v e d o m i e
správu o plnení Programu odpadového hospodárstva mesta Kremnica.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 209/0110 vo veci informácie o uvoľnenom nebytovom priestore na Ul. ČSA súp. č. 265/60 v Kremnici – zubná ambulancia ELBA a.s. Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t vo –     A/ b e r i e  n a v e d o m i e
informáciu o uvoľnenom nebytovom priestore na Ul. ČSA súp. č. 265/60 v Kremnici o výmere 124,26 m2 – zubná ambulancia ELBA a.s. Kremnica
B/ s ch v a ľ u j e
zmenu účelu využitia nebytového priestoru na Ul. ČSA súp. č. 265/60 v Kremnici o výmere
124,26 m2 – na bytové účely
zodpovedná: M. Bohunická
termín: do 30. 10. 2001 predložiť finančný rozpočet spolu s nákresom prestavby nebytového priestoru na dve bytové jednotky.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 210/0110 vo veci návrhu na schválenie odpredaja bytov v bytovom dome súp. č. 211/57 na Ul. ČSA v Kremnici a zastavaného pozemku, v zmysle zákona NR SR č. 182/93 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle VZN 16/95 – Predaj bytov a nebytových priestorov.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t vo – s ch v a ľ u j e
odpredaj bytov v bytovom dome súp. č. 211/57 na Ul. ČSA v Kremnici
–    list vlastníctva č. 1388,
–    parcela KN č. 1161/1, zastavaná plocha o výmere 161/m2, cena pozemku 16.100,- Sk,
–    počet bytov 6, cena bytov 53.774,- Sk.
14    13    0    0

Uznesenie číslo 211/0110 vo veci žiadosti vlastníkov bytov domu súp. č. 96 na Dolnej ulici v Kremnici o odkúpenie pozemku.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –      A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1675- zastavaná plocha o výmere 719 m2 v k. ú. Kremnica pod domom súp. č. 96 na Dolnej ulici v Kremnici Márii Muráňovej, Viliamovi Lempešbacherovi s manželkou, Petre Žufkovej, Otílii Dvončovej, Zorovi Uhríkovi, Alžbete Makovníkovej, Ružene Kapustovej, Otílii Százovej, Anne Mazúrekovej, Jozefovi Rafaelisovi s manželkou, Márii Neuschlovej, Anne Vozárovej, Marianovi Weissovi, Helene Tokárovej, Alfrédovi Ulbrichtovi s manželkou, všetci bytom Dolná 96/64, Kremnica, Štefanovi Pokornému s manželkou, PaedDr. Tiborovi Ferenčíkovi, Alene Micheleovej, Jánovi Michalkovi s manželkou, Júliusovi Pračkovi s manželkou, Jaroslavovi Sáčekovi, Júliusovi Hraškovi a Erike Hraškovej, Ivanovi Dankovi, Máriovi Gajdošovi s manželkou, Františkovi Peterkovi s manželkou, Tiborovi  Orsághovi s manželkou, Ignácovi Neuschlovi s manželkou, Petrovi Murgačovi s manželkou, Márii Mališovej, Miroslavovi Sáčekovi, všetci bytom Dolná 96/62, Kremnica, Andrei Ulbrichtovej, Petrovi Drozdovi, Ide Holosovej, Anne Sabolovej, Mariánovi Mócikovi, Titusovi Mócikovi, Jánovi Macekovi, Jánovi Štrbovi s manželkou, Vojtechovi Schmidtovi s manželkou, Ing. Júliusovi Pittnerovi s manželkou, Zuzane Kunštárovej, Vladimírovi Beňovi, Helene Bajnokovej, Michaele Moravčíkovej, Jaroslavovi Stankovičovi s manželkou, všetci bytom Dolná 96/60, Kremnica, za kúpnu cenu stanovenú podľa § 17, ods. 1, písm. d), Vyhl. č. 465/1991 Zb. v sume 3,- Sk/m2, t.j. kúpna cena celkom 2.157,- Sk
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2001.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 212/0110 vo veci žiadosti Štefana Drozda, Dolná 43/9, Kremnica o odkúpenie pozemku.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –      A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1765/4 – zastavaná plocha o výmere 1028 m2 v k. ú. Kremnica, Štefanovi Drozdovi s manželkou, bytom Dolná 43/9, Kremnica
B/u k l a d á
mestskému úradu OSMM oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 10. 2001.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 213/0110 vo veci žiadosti Mgr. Štefana Dobáka, Turecká č. 322 o odkúpenie pozemku.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –      A/ s ú h l a s í
s odpredajom pozemku časť parc. č. KN-C 3271 – les o výmere cca 2800 m2 v k. ú. Kremnica, Mgr. Štefanovi Dobákovi, bytom Turecká č. 322, za kúpnu cenu dohodou spolu vo výške 100.000,- Sk, za podmienky predloženia geometrického plánu, znaleckého posudku a uhradenia nákladov spojených s vyňatím pozemku z LPF za účelom výstavby rekreačných objektov
B/  u k l a d á
1.    mestskému úradu OSMM oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 10. 2001
2.    mestskému úradu vypracovať doplnok ÚPD VÚC Kremnické vrchy ÚPN – Z strediska rekreácie a CR Skalka
zodpovedný: RNDr. Chovanec
14    14    0    0

Uznesenie číslo 215/0110 vo veci majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pre stavbu št. cesty I/65 v k. ú. Kremnica pre Slovenskú republiku – Slovenskú správu ciest Bratislava.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –      A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov spolu o výmere 12 148 m2 v katastrálnom území Kremnica zameraných GP
č. 34134298-025/00 zo dňa 29. 9. 2000, uvedených v Čl. I. kúpnej zmluvy č. 118/Geo/78/2001 zo dňa 24. 8. 2001 za kúpnu cenu dohodou stanovenú podľa vyhl. č. 465/91 Zb. vo výške 100,- Sk/m2, t.j. kúpna cena celkom 1,214.800,- Sk
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 12. 2001.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 216/0110 vo veci konania volieb do orgánov samosprávnych krajov dňa 1. 12. 2001.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t vo – b e r i e  n a v e d o m i e
určenie volebných okrskov a volebných miestností, ktoré v zmysle zákona určil primátor mesta nasledovne:
–    na území mesta je 5 volebných okrskov,
–    voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia dňa 1.12. 2001 od 7.00 h do 22.00 h,
–    miesta konania volieb v meste Kremnica sú:
Okrsok č. 1:
miestnosť na Ul. Langsfeldovej č. 698/13 (zasadačka Požiarnej zbrojnice) pre voličov bývajúcich v uliciach:
Zámocké námestie
Zlatá ulica
Továrenská ulica
Langsfeldova ulica
Štúrova ulica
Rumunskej armády
Kutnohorská ulica
Banská cesta
Nová dolina
J. Horvátha (čísla domov: 861, 862, 863, 878, 887, 892, 893, 894, 896, 897, 899,
900, 901, 912, 913, 916, 917, 918, 919 a 922)
Revolta
Okrsok č. 2:
miestnosť na Ul. Križkova č. 391/6 (Mestské kultúrne stredisko, veľká zasadačka) pre voličov bývajúcich v uliciach:
Veternícka ulica
Sama Chalupku
ČSA
Okrsok č. 3:
miestnosť na Štefánikovom námestí č. 1/1 (Mestský úrad, radná sieň) pre voličov bývajúcich v uliciach:
Štefánikovo námestie
Námestie SNP
Angyalova ulica
Bystrická ulica
Partizánska dolina
P. Križku
J. Kollára
Zechenterova ulica
Okrsok č. 4:
miestnosť na Ul. Križkova č. 391/6 (Mestské kultúrne stredisko, malá sála) pre voličov bývajúcich v uliciach:
Matunákova ulica
Dolná ulica
Okrsok č. 5:
miestnosť na Ul. J. Horvátha  č. 182/57 (zasadačka TJ v telocvični) pre voličov bývajúcich v uliciach:
Galandov majer
J. Horvátha (čísla domov 879, 881, 883, 884, 902, 903, 904, 905, 924,
925, 926, 927, 928, 929, 954, 955, 956 a 957
14    14    0    0

Uznesenie číslo 217/0110 vo veci vývesného miesta pre volebnú kampaň v rámci volieb do orgánov samosprávnych krajov dňa 1. 12. 2001.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   – s ch v a ľ u j e
plochu na vylepovanie predvolebných plagátov na námestí SNP – zábradlie pri Dolnej bráne v Kremnici v rámci volieb do orgánov samosprávnych krajov dňa 1. 12. 2001.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 218/0110 vo veci pozvania na oslavy Dní Várpaloty.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   – s ch v a ľ u j e
primátorovi mesta služobnú cestu na oslavy Dní Várpaloty spolu so štvorčlennou delegáciou dňa 12. októbra 2001.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 219/0110 o veci prípravy verejného vypočutia dňa 18. 10. 2001.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t vo –  s ch v a ľ u j e
postup verejného vypočutia dňa 18. 10. 2001 k riešeniu otázky sociálne neprispôsobivých občanov mesta Kremnica.
14    14    0    0

Uznesenie číslo 221/0110 o veci žiadosti Spolku Klub mladých Labyrint o odpustenie nájomného pre rok 2001.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –      / s ch v a ľ u j e
odpustenie nájomného za podmienky pokosenia areálu autocamping v Bystrickej doline v termíne do 14. 10. 2001. V prípade nedodržania termínu je Spolok Klub mladých Labyrint povinný uhradiť dlžnú sumu na účet mesta.
B/ u k l a d á
mestskému úradu ekonomickému oddeleniu oznámiť uznesenie podľa bodu A/
zodpovedná: A. Šlajferčíková
termín: do 9. 10. 2001.
14    12    0    2

Uznesenie číslo 222/0110 o veci zasadnutia Rady Združenia historických miest a obcí SR.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   – s ch v a ľ u j e
primátorovi mesta Kremnica služobnú cestu do Nového Jičína, v dňoch 24. a 25. 10. 2001, kde sa uskutoční spoločné zasadnutie Rady Združenia historických miest a obcí SR a Rady Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka.
14    14    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor  mesta
RNDr. Vladimír Chovanec, prednosta MsÚ
Norbert Boldiš, člen návrhovej komisie
PaedDr. Peter Klimek, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.