Uznesenia október 2003

Uznesenia z 9. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 9. októbra 2003

Uznesenie číslo 192/0310 vo veci žiadosti Ferdinanda Hrúzu, Horná Ves 44/E, Kremnica o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 96/0205 zo dňa 27. 5. 2002
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov zameraných geometrickým plánom č. 34611771-38/2003 zo dňa 22. 8. 2003  ako diel 11 o výmere 62 m² z parcely č. KN-E 1770/10, ktorý sa stáva súčasťou parcely č. KN-C  2944 a diel 12 o výmere 3 m² z parcely č. KN-E 1770/10, ktorý sa stáva súčasťou novovytvorenej  parcely č. KN-C 2941/3 v katastrálnom území Kremnica, žiadateľovi Ferdinandovi Hrúzovi, Horná Ves 44/E, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 30,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom je 1.950,- Sk
C/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj pozemku žiadateľovi podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2003.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 193/0310 vo veci žiadosti spoločnosti Grotto, s. r. o., Sokolská 1/b, Bratislava o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 242/0211 zo dňa 18. 11. 2002
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov zameraných geometrickým plánom č. 34611771-98/2002 zo dňa 5. 2. 2003 ako
–    diel 3 o výmere 11 m² z pozemku parc. č. KN-E 346, ktorý sa stáva súčasťou novovytvorenej parcely č. KN-C 770/2,
–    diel 4 o výmere 59 m² z pozemku parc. č. KN-E 346, ktorý sa stáva súčasťou novovytvorenej parcely č. KN-C 770/6,
–    diel 5 o výmere 14 m² z pozemku parc. č. KN-E 347/4, ktorý sa stáva súčasťou novovytvorenej parcely č. KN-C 770/6,
–    diel 6 o výmere 19 m² z pozemku parc. č. KN-E 347/5, ktorý sa stáva súčasťou novovytvorenej parcely č. KN-C 770/2,
–    diel 7 o výmere 2 m² z pozemku parc. č. KN-E 347/5, ktorý sa stáva súčasťou novovytvorenej parcely č. KN-C 770/6,
–    diel 8 o výmere 141 m² z pozemku parc. č. KN-E 347/5, ktorý sa stáva súčasťou novovytvorenej parcely č. KN-C 770/4,
–    diel 14 o výmere 4 m² z pozemku parc. č. KN-E 2598/1, ktorý sa stáva súčasťou novovytvorenej parcely č. KN-C 770/6,
–    diel 15 o výmere 22 m² z pozemku parc. č. KN-E 2598/3, ktorý sa stáva súčasťou novovytvorenej parcely č. KN-C 770/4,
t.j. výmera spolu 272 m², v katastrálnom území Kremnica, spoločnosti Grotto, s. r. o., Sokolská 1/b, Bratislava, za kúpnu cenu dohodou vo výške 300,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom je 81.600,- Sk
C/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj pozemku žiadateľovi podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2003.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 194/0310 vo veci žiadosti spoločnosti NovaMed, spol. s r.o. Bernolákova 10, 12 Banská Bystrica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/b e r i e   n a   v e d o m i e,
že od 1. 10. 2003 prevzala celú zdravotnícku dopravu z Nemocnice s poliklinikou Žiar nad Hronom spoločnosť NovaMed, spol. s r.o. Bernolákova 10, 12 Banská Bystrica
B/ s ch v a ľ u j e
pre spoločnosť NovaMed, spol. s r.o. Bernolákova 10, 12 Banská Bystrica, počnúc dňom 1. 10. 2003 na dobu neurčitú
1.    prenájom priestorov, ktoré budú slúžiť pre dopravnú zdravotnú službu za cenu 360,- Sk/m2/rok s tým, že nájomca bude znášať prevádzkové náklady za tieto priestory a náklady spojené s poskytovaním služieb
2.    prenájom hmotného investičného majetku pre potreby dopravnej zdravotnej služby
3.    prenájom sanitného vozidla Toyota Hiace, EČV ZH – 158 – AH, za cenu 120.000,- Sk/rok s možnosťou podnájmu pre Nemocnicu s poliklinikou Žiar nad Hronom na dobu určitú do 31. 12. 2003
4.    prenájom sanitného vozidla TAZ EČV ZH – 192 – AF za cenu 34.700,- Sk/rok
C/ u k l a d á
riaditeľke Nemocnice s poliklinikou Kremnica pripraviť návrhy nájomných zmlúv v zmysle bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Kapustová
termín: 15. 10. 2003.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 195/0310 vo veci majetkovoprávneho vysporiadania spoluvlastníckych podielov budovy súp. č. 348 a pozemkov na Zechenterovej ulici v Kremnici  na Mesto Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/ s c h v a ľ u j e
odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 1/36 na nehnuteľnostiach v k. ú. Kremnica, zapísaných na LV č. 1041, a to:
–    budovy súp. č. 348 stojacej na pozemku parc. č. KN-C 927
–    pozemku parc. č. KN-C 927 – zastavané plochy o výmere 541 m²
–    pozemku parc. č.  KN-C 928 – záhrady o výmere 760 m²
od spoluvlastníka MUDr. Petra Ilgu, bytom Rovníkova 7, Košice za kúpnu cenu dohodou vo výške 26.465,- Sk
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať odkúpenie nehnuteľností podľa bodu A/ tohto uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2003.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 196/0310 vo veci návrhu 3. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
3. zmenu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2003 nasledovne:
1. Bežný rozpočet:
rozpočtové príjmy vo výške    68 785 tis. Sk
rozpočtové výdavky vo výške    68 468 tis. Sk
saldo    317 tis. Sk
2. Kapitálový rozpočet:
rozpočtové príjmy vo výške    11 962 tis. Sk
rozpočtové výdavky vo výške    10 763 tis. Sk
saldo    1 199 tis. Sk
3. Finančné operácie:
príjmy    1 336 tis. Sk
výdavky    1 336 tis. Sk
saldo    0
13    13    0    0

Uznesenie číslo 197/0310 vo veci prípravy návrhu 2. zmeny rozpočtu Technických služieb Kremnica pre rok 2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – u k l a d á
riaditeľovi Technických služieb Kremnica pripraviť návrh 2. zmeny rozpočtu Technických služieb Kremnica pre rok 2003
zodpovedný: PhDr. Nemec
termín: 20. 10. 2003.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 198/0310 vo veci žiadosti Centra voľného času Cvrček o schválenie prechodu na právnu subjektivitu.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –  A/ s ch v a ľ u j e
prechod Centra voľného času Cvrček, Langsfeldova 695/7, 967 01  Kremnica, na právnu subjektivitu od 10. októbra 2003
B/ u k l a d á
mestskému úradu vypracovať zriaďovaciu listinu Centra voľného času Cvrček zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: 10. 10. 2003.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 199/0310 vo veci schválenia nových členov do Rád škôl.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/ s ch v a ľ u j e
Ing. Jána Malacha do Rady školy v Materskej škole, Ul. P. Križku 386/11 Kremnica a PaedDr. Petra Klimeka do Rady školy Gymnázia, Ul. P. Križku 390/4 Kremnica.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť  bod A/ uznesenia riaditeľom škôl
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: 15. 10. 2003.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 200/0310 vo veci odpredaja rodinného domu súp. č. 45/13 na Dolnej ulici v Kremnici a pozemku pod domom parcela č. 830/1, zapísaného na LV 1388.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –      A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj rodinného domu súp. č. 45/13 na Dolnej ulici v Kremnici a pozemku pod domom parcela č. 830/1, zapísaného na LV 1388, pre žiadateľov Zuzanu Antalovú s manželom Petrom a pre Martu Venderlovú, ktorí sú súčasne nájomcami domu za cenu dohodou vo výške 80 000,-Sk a to za týchto platobných podmienok:
–    1.splátka 40 000,- Sk pri podpísaní kúpnej zmluvy,
–    zostatok 40 000,- Sk do jedného roka od podpísania kúpnej zmluvy,
–    pozemok parc. č. 830/1, výmera 293 m2 za cenu 29 300,- Sk pri podpísaní kúpnej zmluvy
B/ u k l a d á
Mestskému bytovému podniku v Kremnici realizovať odpredaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: M. Bohunická
termín: 31. 10. 2003.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 201/0310 vo veci žiadosti Viery Balážovej s manželom, bytom Nevoľné č. 146 o prenájom poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –      A/ n e s ch v a ľ u j e
prenájom pozemkov – poľnohospodárskej pôdy parc. č. KN-E 1524/17 – trvalé trávne porasty o výmere 71,8159 ha a parc. č. KN-E 1243/1 – trvalé trávne porasty o výmere 41,9889 ha, t. j. spolu o výmere 113,8048 ha v k. ú. Kremnica Viere Balážovej s manželom, bytom Nevoľné č. 146 na dobu určitú 5 rokov, za nájomné celkom vo výške 10,437,- Sk/ročne, t. j. 1 % z ocenenia pozemkov z dôvodu, že tieto pozemky sú prenajaté
B/  u k l a d á
1.    mestskému úradu oznámiť bod A/ uznesenia žiadateľom
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 10. 2003
2.    mestskému úradu predložiť MsZ správu o hospodárení na predmetných pozemkoch
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 6. 2004.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 202/0310 vo veci žiadosti Slovenskej správy ciest, investorský útvar, Kragujevská 11, Žilina o vysporiadanie pozemkov pod cestou I/65 a obchvatom v katastrálnom území Horná Štubňa.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –      A/ s ch v a ľ u j e
1.    prenájom pozemku dočasného záberu časť parc. č. KN-E 4676 – TTP o výmere 233 m² v celosti a časť parc. č. KN-E 4675/1 – TTP o výmere 135 m² v podiele1/3, v k. ú. Horná Štubňa, SR – Slovenskej správe ciest, Miletičova 19, Bratislava, na dobu 1 rok, za nájomné vo výške 1,- Sk/m²/rok
2.    prenájom pozemku dočasného záberu časť parc. č. KN-E 4676 – TTP o výmere 716 m² v celosti, v k. ú. Horná Štubňa, SR – Slovenskej správe ciest, Miletičova 19, Bratislava, na dobu 3 roky, za nájomné vo výške 1,- Sk/m²/rok, t. j. nájomné celkom 716,- Sk/rok
3.    prenájom pozemku trvalého záberu časť parc. č. KN-E 4676 – TTP o výmere 1739 m² v celosti a časť parc. č. KN-E 4675/1 – TTP o výmere 341 m² v podiele 1/3, v k. ú. Horná Štubňa, SR – Slovenskej správe ciest, Miletičova 19, Bratislava, na dobu do definitívneho majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, za nájomné vo výške 1,- Sk/m²/rok
4.    uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj pozemkov časť parc. č. KN-E 4676 – TTP o výmere 1739 m² v celosti a časť parc. č. KN-E 4675/1 – TTP o výmere 341 m² v podiele 1/3, v k. ú. Horná Štubňa, SR – Slovenskej správe ciest, Miletičova 19, Bratislava, za kúpnu cenu stanovenú vo výške podľa platných predpisov v dobe uzatvorenia kúpnej zmluvy, na kultúru zastavaná plocha, minimálne 20,- Sk/m²
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom a predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2003.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 203/0310 vo veci žiadosti Antona Vojta s manželkou, Ul. Slobody 322/3, Turčianske Teplice o predĺženie prenájmu pozemku v katastrálnom území Dubové.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –      A/ s ch v a ľ u j e
predĺženie prenájmu pozemku podľa zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 182/2000 zo dňa 26. 9. 2002 Antonovi Vojtovi s manželkou, bytom Ul. Slobody 322/3, Turčianske Teplice, na dobu 3 rokov, t. j. do 30. 07. 2006
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať predĺženie prenájmu podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2003.
12    11    0    1

Uznesenie číslo 204/0310 vo veci udelenia ocenení mesta pre rok 2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
udelenie 3 cien mesta pre rok 2003 nasledovne:
1.    Ing. Ján Horák – in memoriam
2.    Mincovňa š.p. Kremnica
3.    Základná škola internátna pre nepočujúcich
B/ s ch v a ľ u j e
udelenie čestného občianstva – Štefan Čertezni.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 205/0310 vo veci informácie o naložení so starými svietidlami verejného osvetlenia.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e   n a   v e d o m i e
informáciu o naložení so starými svietidlami verejného osvetlenia.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 206/0310 vo veci správy o činnosti mestskej rady, mestského úradu a primátora mesta.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e   n a   v e d o m i e
1.    správu o činnosti Mestskej rady v Kremnici za obdobie od 26. 8. 2003 do 22. 9. 2003, ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora,
2.    správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za obdobie od 04. 09. 2003 do 01. 10. 2003, ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora,
3.    správu o činnosti primátora mesta Kremnica za obdobie od 01. 09. 2003 do 30. 09. 2003, ktorú  predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta.
12    12    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
PaedDr. Peter Klimek, člen návrhovej komisie
Tibor Blahyj, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.