Uznesenia október 2004

Uznesenia z 10. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 14. októbra 2004

Uznesenie číslo 274/0410 vo veci vzdania sa poslaneckého mandátu.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e, že
1.    Peter Brhlík sa listom doručeným mestskému úradu dňa 11. 10. 2004 vzdal mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici
2.    podľa § 25 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov účinky vzdania sa mandátu nastali dňom 11. 10. 2004.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 275/0410 vo veci odvolania Petra Brhlíka z komisie ekonomickej, obchodu a cestovného ruchu.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –     A/o d v o l á v a
Petra Brhlíka z komisie ekonomickej, obchodu a cestovného ruchu.
B/ v o l í
Ing. Zoltána Beczányiho za člena komisie ekonomickej, obchodu a cestovného ruchu.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 276/0410 vo veci zastupovania Mesta Kremnica v orgánoch spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ o d v o l á v a
Petra Brhlíka ako zástupcu Mesta Kremnica vo Valnom zhromaždení spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie konateľovi Mestských lesov Kremnica, s.r.o.
zodpovedná: Ľ. Ďurčová
termín: 20. 10. 2004.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 277/0410 vo veci žiadosti spoločnosti DREV.MONT., s.r.o., Horné Rakovce 1412/27, Turčianske Teplice, o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Dolná Štubňa po predložení geometrického plánu.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 261/0409 zo dňa 09. 09. 2004
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov
– parc. č. KN-C 556/2 – zastavaná plocha o výmere 1250 m²
– parc. č. KN-C 556/31 –zastavaná plocha o výmere 2580 m²
t. j. spolu o výmere 3.830 m² v katastrálnom území Dolná Štubňa, zameraných geometrickým plánom č. 256/2004 zo dňa 01. 10. 2004 z parcely č. KN-E 697 spoločnosti DREV.MONT., s. r. o., Horné Rakovce 1412/27, Turčianske Teplice, za kúpnu cenu dohodou vo výške 50,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom 191.500,- Sk
C/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj pozemku žiadateľovi podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2004.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 278/0410 vo veci odpredaja kanalizačného zberača Skalka.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/  r u š í
uznesenie MsZ č. 198/0406 zo dňa 10. 06. 2004
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj inžinierskej stavby Kanalizačný zberač Skalka o dĺžke 1045,24 m spoločnosti COIMEX, Invest, a. s., Banská Bystrica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 820.000,- Sk v nasledovných splátkach:
1. splátka vo výške 400.000,- Sk do 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy,
2. splátka vo výške 420.000,- Sk do 27. 12. 2004,
za podmienok, že kupujúci dobuduje stavbu v zmysle územno-plánovacej dokumentácie do roku 2006, preberie záväzky mesta voči spoločnosti FRANKL, s.r.o., Nové Zámky (hotel Fortuna) vyplývajúce zo Zmluvy o preddavkovej platbe stočného na vypúšťanie odpadových vôd do kanalizačného zberača Skalka zo dňa 21. 05. 1999 a umožní investorovi pripojenie čističky odpadových vôd objektov na lyžiarskom štadióne
C/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj kanalizačného zberača Skalka podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 11. 2004.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 279/0410 vo veci doplnenia žiadosti spoločnosti Aquaterm, spol. s r. o., Strečnianska 10, Bratislava o odkúpenie areálu bývalej materskej škôlky na Veterníku.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti areálu bývalej materskej škôlky na Veterníku (po vypustení plochy na výstavbu komunikácie), t. j.
–    súbor 3 budov súp. č. 266 postavených na pozemkoch parc. č. KN-C 1224/3, 1224/4 a 1224/5
–    pozemok časť parc. č. KN-C 1224/2 – zastavaná plocha o výmere 3298 m²
–    pozemok parc. č. KN-C 1224/3 – zastavaná plocha o výmere 268 m²
–    pozemok parc. č. KN-C 1224/4 – zastavaná plocha o výmere 268 m²
–    pozemok časť parc. č. KN-C 1224/5 – zastavaná plocha o výmere 208 m²,
t. j. pozemky spolu o výmere 4 042 m², v katastrálnom území Kremnica, spoločnosti Aquaterm, spol. s r. o., Strečnianska č. 10, Bratislava, na účel vybudovania penziónu pre seniorov, na dobu určitú, do doby vydania stavebného povolenia, za nájomné vo výške 3,- Sk/m²/ročne, t. j. ročné nájomné celkom 12.126,- Sk, so zriadením predkupného práva na pozemky v prospech nájomcu za kúpnu cenu 100,-Sk/m². Mesto Kremnica si vyhradzuje právo na odstúpenie od nájomnej zmluvy k 30. 06. 2006, ak nájomca do tohto termínu nezačne s výstavbou penziónu pre seniorov. Všetky náklady spojené s vydaním stavebného povolenia a odstránením budovy stojacej na pozemku parc č. KN-C 1224/5 bude znášať nájomca.
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom nehnuteľností podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2004.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 280/0410 vo veci VZN č. 12/2004 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s ch v a ľ u j e
VZN č. 12/2004 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Kremnica.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 281/0410 vo veci zriadenia komisie mestského zastupiteľstva.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ z r i a ď u j e
komisiu mestského zastupiteľstva pre posudzovanie konfliktu záujmov
B/ v o l í
1.    predseda komisie: Tibor Blahyj
2.    členovia komisie: Mgr. Jana Sýkorová, Mgr. Stanislav Šumichrast, Ing. Ján Malach, Mgr. Tomáš Kuzmický.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 282/0410 vo veci 3.zmeny rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2004.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
3. zmenu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2004 nasledovne:
Bežný rozpočet:     príjmy:    68.670 tis. Sk
výdavky:    68.670 tis. Sk
saldo:    0 tis. Sk
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    21.600 tis. Sk
výdavky:    21.600 tis. Sk
saldo:    0 tis. Sk
9    9    0    0

Uznesenie číslo 283/0410 vo veci 2. zmeny rozpočtu Technických služieb Kremnica pre rok 2004.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
2.zmenu rozpočtu Technických služieb Kremnica pre rok 2004 nasledovne:
s príjmami v hlavnej činnosti    16.536 tis. Sk    vrátane príspevku zriaďovateľa
vo výške 16.300 tis. Sk
s výdavkami v hlavnej činnosti    16.648 tis. Sk
saldo    –  112 tis. Sk
9    9    0    0

Uznesenie číslo 284/0410 vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku a Technických služieb Kremnica za 3. štvrťrok 2004.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správy o činnosti Mestského bytového podniku a Technických služieb Kremnica za 3. štvrťrok 2004.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 285/0410 vo veci Operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií, chodníkov a schodíšť.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií, chodníkov a schodíšť.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 286/0410 vo veci riešenia stratového hospodárenia Technických služieb Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v  o –     A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
analýzu činností Technických služieb Kremnica a návrhy riešení, ktoré zabezpečia vykonávanie činností, ktoré je mesto povinné vykonávať v zmysle platných právnych noriem, ktoré predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora.
B/ k o n š t a t u j e,
že Mesto Kremnica nemá dostatok finančných prostriedkov na dofinancovanie stratového hospodárenia Technických služieb Kremnica, príspevkovej organizácie a preto je potrebné túto zrušiť k 31. 12. 2004 a činnosti, ktoré je mesto povinné vykonávať v zmysle platných právnych noriem vykonávať prostredníctvom oddelenia Mestského úradu v Kremnici.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 287/0410 vo veci zrušenia Technických služieb Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v  o – A/ r u š í
podľa § 4, ods. 3, písm. k a podľa § 11 ods. 4 písm. k zákona SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom 31. 12. 2004 Technické služby Kremnica, príspevkovú organizáciu .
B/ o d v o l á v a
PhDr. Petra Nemca z funkcie riaditeľa Technických služieb Kremnica dňom 14. 10. 2004
C/ p o v e r u j e
Ing. Zoltána Beczányiho, zástupcu primátora vedením Technických služieb Kremnica od 15. 10. 2004 do 31. 12. 2004 s tým, že menovaný je oprávnený konať vo všetkých veciach v mene Technických služieb Kremnica, vrátane vykonávania všetkých právnych úkonov v pracovno-právnych vzťahoch Technických služieb Kremnica ako zamestnávateľ.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 288/0410 vo veci prípravy organizačnej štruktúry Mestského úradu v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v  o – u k l a d á
Ing. Zoltánovi Beczányimu pripraviť návrh zmeny organizačnej štruktúry Mestského úradu v Kremnici tak, aby činnosti, ktoré je mesto povinné vykonávať v zmysle platných právnych predpisov ostali zachované
zodpovedný: v texte
termín: 11. 11. 2004.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 289/0410 vo veci odpredaja prebytočného hnuteľného majetku v správe Technických služieb Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v  o – p o v e r u j e
Ing. Zoltána Beczányiho rokovaním o odpredaji nasledovného majetku:
1. Karosa/cisterna    ZH 012 AO
2. LIAZ 151/KN modrý    ZH 615 AE
3. ADK 70/ IFA autožeriav    ZH 003 AO
4. ŠKODA ST 180/pluh    ZH 21-10
5. ŠKODA Felícia/osobné vozidlo    ZH 569 AB
6. DH 112 rýpadlo
7. BOBR 12.1    ZH 015 AO
8. Malotraktor
s prípadnými záujemcami za ceny podľa znaleckých posudkov.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 290/0410 vo veci presťahovania Technických služieb Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v  o –  A/ s ch v a ľ u j e
a) presťahovanie do nasledovných objektov:
1.    Hasičská zbrojnica,
2.    garáže v „Štreke“
3.    časť garáží MsBP po bývalej NsP Kremnica,
b)  ukončenie nájomných zmlúv výpoveďou k 31. 10. 2004 s týmito nájomcami:
1.    Slovak Telecom, a.s. Bratislava, zmluva o nájme nebytových priestorov č. PR 1005/96 zo dňa 7. 8. 1996, na prenájom garáže o výmere 44 m2,
2.    Ing. Miloslav Krška, J. Horvátha 900/39, Kremnica, zmluva o nájme nebytových priestorov č. OSMM 2002/01040 zo dňa 1. 10. 2002, na prenájom skladových priestorov o výmere 50 m2
3.    Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Žiar nad Hronom, zmluva o nájme nebytových priestorov č. OSMM 2001/00974  zo dňa 14. 12. 2001, na prenájom dvoch garáží, spolu o výmere 112 m2
B/ u k l a d á
mestskému úradu a Mestskému bytovému podniku v Kremnici pripraviť návrh na ukončenie nájomných zmlúv
zodpovední: Ing. Ihringová, Ing. Sitarčíková
T: 23. 10. 2004.
10    9    0    1

Uznesenie číslo 291/0410 vo veci odpredaja domu súp. č. 737 v Novej doline v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ n e s ch v a ľ u j e
odpredaj domu súp. č. 737 v Novej doline v Kremnici, zapísaného na LV č. 1388, pre Miloša Murgača.
B/ u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku v Kremnici oznámiť uvedené žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 31. 10. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 292/0410 vo veci prenájmu nebytového priestoru v objekte č. 49/21, Dolná ulica v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e
prenájom nebytového priestoru v objekte č. 49/21, Dolná ulica v Kremnici (priestory bývalého OKB), pre MUDr. Vladimíra Kratochvíľu, o výmere 38 m2, za cenu 500,- Sk/m2/rok, s termínom od 1. 12. 2004 na dobu neurčitú, za účelom zriadenia ambulancie praktického lekára
B/ u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku v Kremnici vypracovať zmluvu o nájme podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 30. 11. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 293/0410 vo veci žiadosti Petra Pischa, Nová Dolina 766/63, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 2142/1 – ostatné plochy o výmere 24 m² v  katastrálnom území Kremnica, Petrovi Pischovi, Nová Dolina 766/63, Kremnica, za účelom výstavby garáže, za kúpnu cenu dohodou vo výške 200,- Sk/m², za podmienky dodania geometrického plánu
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 11. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 294/0410 vo veci žiadosti Ivana Šopoňa, Matunákova 379/6, Kremnica a Evy Šopoňovej, Dolná 66/55, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemkov diel 2 – ostatná plocha o výmere 3 m2 vytvorený z pozemku parc. č.
KN-E 1770/10 a diel 8 – ostatná plocha o výmere 2 m2 vytvorený z pozemku parc. č. KN-E 2667 v  katastrálnom území Kremnica podľa geometrického plánu č. 34611771-43/2003 zo dňa 02. 09. 2003, Ivanovi Šopoňovi, Matunákova 379/6, Kremnica a Eve Šopoňovej, Dolná 66/55, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 1.000,- Sk
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj pozemkov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 295/0410 vo veci žiadosti spoločnosti Inzert Média, s. r. o., Lazovná 69, 974 01  Banská Bystrica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 842/3 – zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Kremnica spoločnosti Inzert Média, s. r. o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, za účelom umiestnenia inzertno-propagačnej vitríny, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 3.000,- Sk/ročne
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom pozemku podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 11. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 296/0410 vo veci prenájmu pozemkov za bytovým domom na ulici ČSA v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s c h v a ľ u j e
1.    rozšírenie prenájmu pozemku dodatkom k zmluve o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/3 zo dňa 14. 09. 2000 o ďalšiu časť pozemku parc. č. KN-E 2297/20 – zastavaná plocha o výmere 218 m² v katastrálnom území Kremnica Mariánovi Hanákovi, Ul. ČSA 205/45 Kremnica, na účel záhradky na dobu neurčitú , za nájomné vo výške 0,50 Sk/m²/ročne, t. j. ročné nájomné za rozšírenie prenájmu činí  109,- Sk
2.    prenájom pozemku časť parc. č. KN-E 2297/20 – zastavaná plocha o výmere 150 m² v katastrálnom území Kremnica Arnoštovi Oravcovi st. s manželkou, Ul. ČSA 207/49, Kremnica na účel záhradky na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,50 Sk/m²/ročne, t. j. ročné nájomné celkom činí 75,- Sk
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom  pozemkov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 11. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 297/0410 vo veci žiadosti Viliama Škorvagu, Čremošné 49, o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Čremošné.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 349/3 – trvalé trávne porasty o výmere 35 m² v  katastrálnom území Čremošné, vysporiadaného geometrickým plánom č. 114/2004 zo dňa 01. 06. 2004, Viliamovi Škorvagovi, Čremošné 49, za kúpnu cenu dohodou vo výške 50,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom 1.750,- Sk
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 298/0410 vo veci žiadosti o majetkovoprávne usporiadanie pozemku a ponuky Jaroslavy Vojtovej s manželom, Ul. Slobody 322/3, Turčianske Teplice na odpredaj stavby včelína v katastrálnom území Dubové Mestu Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –   A/ n e s ch v a ľ u j e
1.    odpredaj pozemku parc. č. KN-C 902/2 o výmere 52 m2 v katastrálnom území Dubové, na ktorom je postavená stavba včelína súp. č. 291 žiadateľom Jaroslave Vojtovej s manželom, Ul. Slobody 322/3, Turčianske Teplice
2.    odkúpenie stavby včelína súp. č. 291 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 902/2 v katastrálnom území Dubové Mestom Kremnica od Jaroslavy Vojtovej s manželom, Ul. Slobody 322/3, Turčianske Teplice
3.    dlhodobý prenájom pozemku parc. č. KN-C 902/2 – zastavaná plocha o výmere 52 m2 v katastrálnom území Dubové vlastníkovi stavby súp. č. 291 postavenej na tomto pozemku
B/  s ú h l a s í
s predĺžením nájmu pozemku parc. č. KN-C 902/2 – zastavaná plocha o výmere 52 m2 v katastrálnom území Dubové pre prípadného nového vlastníka stavby súp. č. 291 na dobu troch rokov
C/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ a B/ žiadateľom
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 11. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 299/0410 vo veci prenájmu zubárskeho kresla.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
prenájom zubárskeho kresla, výrobné číslo 498, MUDr. Sergejovi Rusenkovi, Jesenského 717, Zvolen, na dobu určitú od 1. 12. 2003 do 30. 11. 2004, za nájomné stanovené dohodou vo výške 10 % z obstarávacej ceny predmetu nájmu za rok, t.j. ročné nájomné činí 1.689,- Sk.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 300/0410 vo veci vyradenia prebytočného a neupotrebiteľného dlhodobého hmotného investičného majetku, dlhodobého drobného hmotného majetku a majetku vedeného v operatívnej evidencii základnej školy a organizácií zriadených mestom.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/  s ch v a ľ u j e
vyradenie
1.    dlhodobého drobného hmotného majetku a majetku vedeného v operatívnej evidencii Základnej školy P. Križku podľa návrhov zo dňa 07. 10. 2004, t. j. športové potreby z kabinetu telesnej výchovy – dvadsaťosem položiek v celkovej hodnote 42.678,80 Sk. Uvedený majetok  zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
2.    dlhodobého drobného hmotného majetku Mestskej polície Kremnica podľa návrhu č. 2/04 zo dňa 13. 07. 2004, t. j. drevené skrine a stoly v celkovej hodnote 40.370,70 Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
3.    dlhodobého drobného hmotného majetku Mestského bytového podniku podľa návrhu č. 1/2001 zo dňa 27. 11. 2001 – položku č. 4, t. j. práčku ROMO v hodnote 5.549,25 Sk. Uvedenú položku zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
4.    dlhodobého hmotného investičného majetku Technických služieb Kremnica podľa návrhov č. 2/2004, č. 3/2004, č. 4/2004, č. 5/2004, č. 6/2004, č. 7/2004 a č. 9/2004 zo dňa 24. 09. 2004 v celkovej hodnote 2,154.592,- Sk. Nasledovný majetok likvidovať odpredaním za cenu podľa znaleckých posudkov, t. j.
–    splachovací automobil (cisterna) za 126.786,- Sk
–    LIAZ – kontajnerový nosič za 128.340,- Sk
–    autožeriav ADL 70 za 147.238,- Sk
–    osobný automobil Škoda Felícia za 79.673,- Sk
–    hydraulické rýpadlo DH 112 za 145.700,- Sk.
Traktor kolesový ŠT 180 (pluh) za cenu 142.477,- Sk a malotraktor za cenu 40.013,- Sk podľa znaleckých posudkov ponúknuť na odpredaj Mestským lesom Kremnica, s. r. o..
B/  u k l a d á
1.    mestskému úradu vyradiť prebytočný a neupotrebiteľný majetok podľa bodu A/ 1. – 3. uznesenia do termínu 30. 10. 2004 a v spolupráci s likvidačnou komisiou a jednotlivými subjektami zlikvidovať uvedený majetok v termíne do 15. 12. 2004
zodpovedná: Ing. Ihringová a podľa textu
termín: podľa textu
2.    Technickým službám vykonať vyradenie prebytočného majetku podľa bodu A/ 4. uznesenia do termínu 30. 10. 2004 a zlikvidovať resp. odpredať uvedený majetok v termíne do 31. 12. 2004
zodpovedný: Ing. Beczányi
termín: podľa textu
10    10    0    0

Uznesenie číslo 301/0410 vo veci škodových prípadov spôsobených krádežou Základnej škole Ul. Angyalova v Kremnici a odpísania škodovej čiastky z účtovnej evidencie.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –      A/ s ch v a ľ u j e
odpísanie hnuteľného majetku z inventúrneho súpisu Základnej školy Ul. Angyalova v Kremnici, v škodovej čiastke 3.598,- Sk. Ide o odcudzenie mixéru značky SOLAC model B402 a mikrovlnky značky HOMEFRIEND model WP700AL17-K4. Škodu spôsobil 30. 06. 2004 neznámy páchateľ krádežou s násilným vniknutím do priestorov školskej jedálne.
B/ b e r i e  n a  v e d o m i e
1.    škodu vo výške 3.615,- Sk spôsobenú neznámym páchateľom na majetku v správe Základnej školy Angyalova v Kremnici – poškodenie dverí pri násilnom vniknutí do priestorov školskej jedálne dňa 21. 06. 2004
2.    škodu vo výške 500,- Sk spôsobenú neznámym páchateľom na majetku v správe Základnej školy Angyalova v Kremnici – poškodenie dverí pri násilnom vniknutí do priestorov školskej jedálne dňa 30. 06. 2004
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ a B/ Základnej škole Ul. Angyalova
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 11. 2004.
10    10    0    0

 

Uznesenie číslo 302/0410 vo veci žiadosti Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica – kancelária Kremnica, Kollárova 25/553, Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov na prízemí domu súp. č. 2/3 na Štefánikovom námestí v Kremnici o výmere spolu 69 m2 pozostávajúcich z nasledovných miestností:
miestnosť č. 1 – 18,18 m2,
miestnosť č. 2 – 12,04 m2,
miestnosť č. 3 – 11,55 m2,
miestnosť č. 4 –   3,34 m2,
kúpeľňa s WC a chodba,
Krajskému pamiatkovému úradu Banská Bystrica – kancelária Kremnica, na účel zriadenia administratívnych priestorov, na dobu neurčitú po uvoľnení priestorov súčasným nájomcom (cca k 01. 02. 2005), za nájomné vo výške 900,- Sk/m2/ročne, t. j. ročné nájomné celkom 40.599,- Sk (výmera kancelárskych priestorov 45,11 m2 x 900,- Sk) s tým, že si nájomca bude sám hradiť náklady za spotrebu energií a vody
B/ u k l a d á
Mestskému bytovému podniku v Kremnici zrealizovať prenájom priestorov po uvoľnení priestorov súčasným nájomcom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: január 2005.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 303/0410 vo veci prenájmu nebytového priestoru v objekte č. 49/21, Dolná ulica v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e
1.    ukončenie prenájmu nebytového priestoru v objekte č. 49/21, Dolná ulica v Kremnici (priestory po bývalej vrátnici), o výmere 17,20 m2, s Vladimírom Králikom – EMR, s termínom k 14. 10. 2004
2.    prenájom nebytového priestoru v objekte č. 49/21, Dolná ulica v Kremnici (priestory po Ing. Chmúrovi), pre Vladimíra Králika – EMR, o výmere 23,36 m2, za cenu 500,- Sk/m2/rok, s termínom od 15. 10. 2004 na dobu neurčitú, za účelom zabezpečovania dopravnej zdravotnej služby pre spádovú oblasť Kremnica
B/ u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku vypracovať dohodu o ukončení nájmu a zmluvu o nájme podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 20. 10. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 304/0410 vo veci prevodu dlhodobého drobného hmotného majetku z bývalej Materskej školy P. Križku do správy Materskej školy Dolná, Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/  s c h v a ľ u j e
prevod dlhodobého drobného hmotného majetku z bývalej Materskej školy, P. Križku 386/11, Kremnica, t. j. dve položky (elektrický kuchynský robot a pianíno Scholze 110) v celkovej hodnote 29.574,- Sk, do správy Materskej školy, Dolná 57/37, Kremnica od 01. 07. 2004
B/  u k l a d á
Mestskému úradu realizovať prevod majetku do správy podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 11. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 305/0410 vo veci prevodu dlhodobého drobného hmotného majetku z bývalej Materskej školy P. Križku do správy Materskej školy Langsfeldova, Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/  s c h v a ľ u j e
prevod dlhodobého drobného hmotného majetku z bývalej Materskej školy, P. Križku 386/11, Kremnica, t. j. dve položky (elektrický sporák a televízor color 439) v celkovej hodnote 72.250,- Sk, do správy Materskej školy, Langsfeldova 695/7, Kremnica od 01. 07. 2004
B/  u k l a d á
Mestskému úradu realizovať prevod majetku do správy podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 11. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 306/0410 vo veci správy o stave ochrany pred požiarmi v meste Kremnica a v mestských podnikoch a organizáciách za 1. polrok 2004.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o stave ochrany pred požiarmi v meste Kremnica a v mestských podnikoch a organizáciách za 1. polrok 2004, ktorú predložil Milan Benča, technik požiarnej ochrany.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 307/0410 vo veci správy o stavebných akciách prebiehajúcich v meste Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o stavebných akciách prebiehajúcich v meste Kremnica.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 308/0410 vo veci správy o činnosti primátora mesta a mestského úradu.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
1.    správu o činnosti primátora mesta Kremnica za obdobie od 2. 9. 2004 do 6. 10. 2004, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta.
2.    správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 3. štvrťrok 2004, ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora.
10    10    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
Mgr. Jana Sýkorová, člen návrhovej komisie
Mgr. Stanislav Šumichrast, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.