Uznesenia september 2001

Uznesenia z 8. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 10. septembra 2001

Uznesenie číslo 172/0109 vo veci  žiadosti Romana Jasenského, bytom Veternícka 119/2, Kremnica o odkúpenie pozemku.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –      A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 157/0107 zo dňa 16. 7. 2001
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 2279/2 – zastavaná plocha o výmere 34 m2 v k. ú. Kremnica, zameraného geometrickým plánom č. 34611771-60/2001 ako diel 1 z pozemku parc. č. KN-E 2664/1, Romanovi Jasenskému s manželkou, bytom Veternícka 119/2, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m2, t.j. kúpna cena celkom 3.400,- Sk.
C/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 10. 2001
11    11    0    0

Uznesenie číslo 173/0109 vo veci  žiadostí Ing. Borisa Bezáka, bytom Zlatá 624/59, Kremnica a Ladislava Štefana, bytom Zlatá 624/59, Kremnica o odkúpenie pozemku na výstavbu garáže.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –     A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 11/0102 zo dňa 19. 2. 2001
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov na výstavbu dvojgaráže
1.    pozemok  parc. č. KN-C 640/10 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v k. ú. Kremnica, zameraný geometrickým plánom č. 212-116/2001 z pozemku parc. č. KN-C 640/2 Ing. Borisovi Bezákovi, bytom Zlatá 624//59, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 200,- Sk/m2, t.j. kúpna cena celkom 4.800,- Sk
2.    pozemok parc. č. KN-C 640/11 – zastavaná plocha o výmere 25 m2, zameraný geometrickým plánom č. 212-116/2001 z pozemku parc. č. KN-C 640/2, Ladislavovi Štefanovi s manželkou, bytom Zlatá 624/59, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou 200,- Sk/m2, t. j. kúpna cena celkom 5.000,- Sk
C/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať predaj podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 10. 2001
13    13    0    0

Uznesenie číslo 174/0109 vo veci úhrady nedoplatku kúpnej ceny v sume 1.118.000,- Sk kupujúcim T.B.S. servis spol. s r.o. Kremnica na základe kúpnej zmluvy z 15. 12. 1997 o predaji objektu venciarne.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/ r u š í
uznesenie číslo 71/0104 zo dňa 30. 4. 2001
B/ s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia MsZ č. 72/0004 zo dňa 17. 4. 2000 vo veci  úhrady nedoplatku kúpnej ceny – T.B. S. servis spol. s r.o. Kremnica za objekt venciarne nasledovne: v bode 1 sa termín „15. 12. 2000“ mení na termín „5. 11. 2001 a v bodoch 2. a 3. sa termín „30. 11. 2000“ mení na termín
„5. 11. 2001“.
14    9    0    5

Uznesenie číslo 175/0109 vo veci  zmeny uznesenia MsZ č. 113/0105 zo dňa 28. 5. 2001.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
zmenu uznesenia MsZ č. 113/0105 zo dňa 28. 5. 2001 vo veci odstúpenia od zmluvy o prevode obchodného podielu v spoločnosti Limba – Skalka, spol. s r.o., kde termín „do 9. 9. 2001“ sa mení na termín „do 10. 12. 2001“.
15    15    0    0

Uznesenie číslo 176/0109 vo veci II. zmeny rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2001.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
II. zmenu rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2001 – fond rozvoja bývania:
príspevok od zriaďovateľa:    príjem FRB – 1600 tis. Sk
použitie FRB – 1482 tis. Sk
15    13    0    2

Uznesenie číslo 177/0109 vo veci II. zmeny rozpočtu Mestského kultúrneho strediska v Kremnici pre rok 2001.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
II. zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska v Kremnici pre rok 2001 nasledovne (hlavná činnosť):
príjmy:    2 504 tis. Sk
náklady    1 608 tis. Sk
saldo    +  896 tis. Sk
15    15    0    0

Uznesenie číslo 178/0109 vo veci II. zmeny rozpočtu Technických služieb Kremnica pre rok 2001.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
II. zmenu rozpočtu Technických služieb Kremnica pre rok 2001 (hlavná činnosť) nasledovne:
príjmy    8 695 tis. Sk    z toho príspevok od zriaďovateľa 6 500 tis.Sk
náklady    8 739 tis. Sk
saldo    –  44 tis. Sk
15    15    0    0

Uznesenie číslo 179/0109 vo veci použitia finančných prostriedkov získaných usporiadaním Kremnického jarmoku.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
použitie finančných prostriedkov (čistého zisku) získaných usporiadaním Kremnického jarmoku na technické zabezpečenie Kremnických jarmokov, rozvoj cestovného ruchu a zabezpečenie kultúrneho rozvoja (technické zabezpečenie).
16    13    1    2

Uznesenie číslo 180/0109 vo veci III. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2001.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
III. zmenu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2001
s rozpočtovými príjmami    47 349 tis. Sk
s rozpočtovými výdavkami    47 953 tis. Sk
hospodársky výsledok    –  604 tis. Sk
so zablokovanými výdavkovými položkami v sume 574 tis. Sk.
16    16    0    0

 

Uznesenie číslo 181/0109 vo veci správy  o plnení rozpočtu Mesta Kremnica k 30. 6. 2001.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mesta Kremnica k 30. 6. 2001.
16    16    0    0

Uznesenie číslo 182/0109 vo veci správ o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku, Mestského kultúrneho strediska a Technických služieb v Kremnici k 30. 6. 2001.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku, Mestského kultúrneho strediska a Technických služieb v Kremnici k 30. 6. 2001.
16    16    0    0

Uznesenie číslo 183/0109 vo veci správ o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku, Mestského kultúrneho strediska a Technických služieb v Kremnici za 1. polrok 2001.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku, Mestského kultúrneho strediska a Technických služieb v Kremnici za 1. polrok 2001.
16    16    0    0

Uznesenie číslo 184/0109 vo veci správ o činnosti Mestského bytového podniku, Mestského kultúrneho strediska a Technických služieb v Kremnici za II. štvrťrok 2001.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   – b e r i e  n a  v e d o m i e
správy o činnosti Mestského bytového podniku, Mestského kultúrneho strediska a Technických služieb v Kremnici za II. štvrťrok 2001.
16    16    0    0

Uznesenie číslo 185/0109 vo veci správy o činnosti Mestskej polície v Kremnici za 1. polrok 2001.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestskej polície v Kremnici za 1. polrok 2001, ktorú predložil Mgr. Roman Brhlík, náčelník mestskej polície.
16    16    0    0

Uznesenie číslo 186/0109 vo veci správy o činnosti hlavného kontrolóra mesta Kremnica za 1. polrok 2001.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta Kremnica za 1. polrok 2001.
16    16    0    0

Uznesenie číslo 187/0109 vo veci správy o vybavovaní sťažností a petícií za 1. polrok 2001.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o vybavovaní sťažností a petícií za 1. polrok 2001.
16    16    0    0

Uznesenie číslo 188/0109 vo veci správy o požiarnej ochrane v meste Kremnica za 1. polrok 2001.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o požiarnej ochrane v meste Kremnica za 1. polrok 2001, ktorú predložil Milan Benča, technik požiarnej ochrany.
16    16    0    0

Uznesenie číslo 189/0109 vo veci Zásad pre určovanie cien za služby poskytované mestom Kremnica a príspevkovými organizáciami zriadenými mestom.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
Zásady pre určovanie cien za služby poskytované mestom Kremnica a príspevkovými organizáciami zriadenými mestom v zmysle prílohy.
16    16    0    0

Uznesenie číslo 190/0109 vo veci žiadosti obyvateľov domu súp. č. 137 na Veterníckej ulici v Kremnici o odkúpenie pozemku.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –      A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku pod domom súp. č. 137 na Veterníckej ulici v Kremnici parc. č. KN-C 861 – zastavaná plocha o výmere 365 m2 v k. ú. Kremnica, Ing. Ľudmile Nemčokovej, Imrichovi Fodorovi s manželkou, Drahomírovi Hejtmánkovi s manželkou, Igorovi Nemečkayovi, Stanislavovi Krížovi s manželkou, Jozefovi Trangošovi s manželkou, Ivanovi Nemečkayovi s manželkou, Etele Krškovej, Antonovi Rónaiovi s manželkou, Silvestrovi Heribanovi s manželkou, Jánovi Jasenskému s manželkou, Ing. Gejzovi Chlapovičovi s manželkou, Valérii Trginovej a Božene Mauritzovej, všetci bytom Veternícka 137/2, Kremnica, za kúpnu cenu stanovenú podľa § 17, ods. 1, písm. d), Vyhl. č. 465/1991 Zb. v sume 3,- Sk/m2, t.j. kúpna cena celkom 1.095,- Sk.
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 10. 2001
17    16    0    1

Uznesenie číslo 191/0109 vo veci žiadosti firmy TEMPO – Jozef Daxner, obchodná a dopravná firma, Ul. ČSA 234, Kremnica o odkúpenie pozemku.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –      A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 1666/17 – zastavaná plocha o výmere cca 250 m2 v k. ú. Kremnica, firme TEMPO – Jozef Daxner, obchodná a dopravná firma, Ul. ČSA 234, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 300,- Sk/m2 a za podmienky predloženia geometrického plánu
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 10. 2001
17    15    0    2

Uznesenie číslo 192/0109 vo veci žiadosti Štefana Vallašeka, Tr. Hradca Králové 34, Banská Bystrica o odkúpenie pozemku.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –      A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 2218/2 – zastavaná plocha o výmere 50 m2 v k. ú. Kremnica, vytvoreného GP č. 34611771-53/2001 ako diel 1 z pozemku parc. č. KN-E 2598/1 a diel 2 z pozemku parc. č. KN-E 2598/11, Štefanovi Vallašekovi s manželkou, bytom Tr. Hradca Králové 34, Banská Bystrica v podiele 1/2 a Jozefovi Vallašekovi, Sládkovičova 564/59, Zvolen v podiele 1/2, za kúpnu cenu dohodou vo výške 300,- Sk/m2, t.j. kúpna cena celkom 15.000,- Sk.
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 10. 2001.
17    17    0    0

Uznesenie číslo 193/0109 vo veci žiadosti Pavla Rajchmana, J. Horvátha 903/36, Kremnica o odkúpenie pozemku na výstavbu garáže.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –      A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 3361 – zastavaná plocha a časť parc. č. KN-C 2294 – zastavaná plocha spolu o výmere cca 27 m2 v k. ú. Kremnica, Pavlovi Rajchmanovi s manželkou, bytom J. Horvátha 903/36, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 200,- Sk/m2 a za podmienky predloženia geometrického plánu
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 10. 2001.
17    17    0    0

Uznesenie číslo 194/0109 vo veci žiadosti Lyžiarskeho klubu Horná Štubňa o odkúpenie pozemku na výstavbu prevádzkového objektu k lyžiarskemu vleku v k. ú. Horná Štubňa.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –      A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN- E 4107, resp. časť parc. č. KN-E 4108 o výmere cca 200 m2 v k. ú. Horná Štubňa Lyžiarskemu klubu Horná Štubňa.
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 10. 2001.

17    16    1    0

Uznesenie číslo 195/0109 vo veci žiadosti kresťanského združenia mladých ľudí YMCA na Slovensku, Karpatská 2, Bratislava o dlhodobý prenájom pozemku.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –      A/ s c h v a ľ u j e
bezplatný prenájom pozemkov parc. č. KN-C 3385, 3138, a časť 3137 – TTP spolu o výmere
4650 m2 v k. ú. Kremnica, kresťanskému združeniu mladých ľudí YMCA na Slovensku, Karpatská 2, Bratislava, na dobu neurčitú od 16. 9. 2001, za podmienok predloženia projektu využitia a jeho finančného krytia do 31. 12. 2001 s možnosťou vypovedania nájomnej zmluvy k 31. 3. 2002, ak uvedené podmienky nebudú splnené.
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať prenájom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 9. 2001.
17    17    0    0

Uznesenie číslo 196/0109 vo veci žiadosti spoločnosti FLOREN, a.s., Hotel Golfer, J. Horvátha 910/50, Kremnica o odkúpenie, resp. dlhodobý prenájom pozemku.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –      A/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č. KN-E 1664 – TTP o výmere 650 m2 spoločnosti FLOREN, a.s., Hotel Golfer, J. Horvátha 910/50, Kremnica, na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 2 mesiace, za nájomné stanovené dohodou vo výške 1,- Sk/ročne
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM realizovať prenájom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 10. 2001.
17    17    0    0

Uznesenie číslo 197/0109 vo veci stanovenia nájomného na rok 2002 za prenájom poľnohospodárskej pôdy podľa zmluvy o nájme pozemkov č. OSMM 1239/98.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –      A/ s c h v a ľ u j e
nájomné na rok 2002 za prenájom poľnohospodárskej pôdy prenajatej podľa zmluvy č. OSMM 1239/98 spoločnosti AGROTRADE GROUP AT GEMER, spol. s r.o. Rožňava vo výške 700.000,- Sk.
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM informovať nájomcu o výške nájomného
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 10. 2001.
17    17    0    0

Uznesenie číslo 198/0109 vo veci majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod stavbou súp. č. 98 v k. ú. Kremnica odkúpením pozemku Mestom Kremnica od Jána Štroffeka, Sputnikova 2, Bratislava.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –      A/ s c h v a ľ u j e
odkúpenie pozemku časť parc. č. KN-E 1696/2 , zameranú GP č. 243-254-372/88 ako diel „c“ parc. č. KN-C 1555 – zastavaná plocha o výmere 390 m2 v k. ú. Kremnica, od Jána Štroffeka, bytom Sputnikova 2, Bratislava, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m2, t.j. kúpna cena celkom 39.000,- Sk
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM
1.    realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 10. 2001
2.    rokovať o odkúpení pozemku časť parc. č. KN-E 1696/2 o výmere 80 m2  s Jánom Štroffekom
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 10. 2001.
17    15    0    2

Uznesenie číslo 199/0109 vo veci režimu zatvárania cintorína.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –      A/ s ch v a ľ u j e
režim zatvárania cintorína podľa predloženého návrhu od 1. 10. 2001
B/  u k l a d á
mestskému úradu OSMM dohodnúť s nájomcom cintorína, spoločnosťou T.B.S. servis, s.r.o., Kremnica realizáciu zatvárania cintorína
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 10. 2001.
17    17    0    0

Uznesenie číslo 200/0109 vo veci Koncepcie rozvoja bývania do r. 2005 s výhľadom do r. 2010.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e
predloženú Koncepciu rozvoja bývania do roku 2005 s výhľadom do r. 2010 podľa prílohy.
17    17    0    0

Uznesenie číslo 201/0109 vo veci rozmiestnenia informačných tabúľ v meste Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/ s c h v a ľ u j e
rozmiestnenie informačných tabúľ v meste podľa predloženého návrhu
B/ u k l a d á
mestskému úradu správnemu oddeleniu realizovať rozmiestnenie informačných tabúľ v meste a finančné prostriedky potrebné na realizáciu zapracovať do IV. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2001
zodpovedný: M. Marko
termín: 30. 11. 2001.
17    17    0    0

Uznesenie číslo 203/0109 vo veci predložených správ o činnosti mestskej rady, mestského úradu a primátora mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e    n a    v e d o m i e
1.    správu o činnosti Mestskej rady v Kremnici za obdobie od 4. 7. do 28. 8. 2001, ktorú predložil
Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora.
2.    správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici od posledného zasadnutia, ktorú predložil
RNDr. Vladimír Chovanec, prednosta MsÚ.
3.    správu o činnosti primátora mesta Kremnica za obdobie od 1. 7. 2001 do 31. 8. 2001, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta Kremnica.
17    17    0    0

Uznesenie číslo 204/0109 vo veci správy zo zasadnutí valného zhromaždenia Mestských lesov Kremnica, s.r.o.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t vo  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu zo zasadnutí valného zhromaždenia Mestských lesov Kremnica s.r.o., ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora mesta.
16    16    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor  mesta
RNDr. Vladimír Chovanec, prednosta MsÚ
Mgr. Jana Sýkorová, člen návrhovej komisie
Mgr. Peter Weis, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.