Uznesenia september 2003

Uznesenia zo 7. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 11. septembra 2003

Uznesenie číslo 154/0309 vo veci nastúpenia náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ b e r i e  n a  v e d o m i e,
že úmrtím poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici Ing. Štefana Rošku dňa 01. 07. 2003 zanikol podľa § 25 ods. 2 písm. k) zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov jeho mandát poslanca. Súčasne zanikli aj jeho funkcie člena mestskej rady, predsedu komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia, člena dotačnej komisie, člena komisie pre družobné vzťahy, predseda likvidačnej komisie a člena komisie pre posudzovanie žiadostí o zníženie poplatku za odpady
B/ v y h l a s u j e
podľa § 51 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nastúpenie PaedDr. Petra Klimeka ako náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktorý ako kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva získal po zvolených poslancoch najvyšší počet hlasov vo volebnom obvode č. 4, v ktorom sa uprázdnil mandát po poslancovi Ing. Štefanovi Roškovi
C/ k o n š t a t u j e,
že PaedDr. Peter Klimek zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici
D/ ž i a d a
primátora mesta, aby odovzdal PaedDr. Petrovi Klimekovi osvedčenie o tom, že sa stal poslancom.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 155/0309 vo veci voľby PaedDr. Petra Klimeka za člena komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  v o l í
PaedDr. Petra Klimeka za člena komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 156/0309 vo veci voľby predsedu komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – v o l í
Ing. Jána Malacha za predsedu komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.
10    9    0    1

Uznesenie číslo 157/0309 vo veci voľby člena dotačnej komisie.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – v o l í
Ing. Jána Malacha za člena dotačnej komisie.
10    9    0    1

Uznesenie číslo 158/0309 veci voľby člena komisie pre družobné vzťahy.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – v o l í
Ing. Jána Malach za člena komisie pre družobné vzťahy.
10    9    0    1

Uznesenie číslo 159/0309 vo veci voľby predsedu likvidačnej komisie.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – v o l í
Ing. Jána Malacha za predsedu likvidačnej komisie.
10    9    0    1

Uznesenie číslo 160/0309 vo veci voľby člena komisie pre posudzovanie žiadostí o zníženie poplatku za odpady.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – v o l í
Ing. Jána Malacha za člena komisie pre posudzovanie žiadostí o zníženie poplatku za odpady.
10    9    0    1

Uznesenie číslo 161/0309 vo veci odvolania sekretárky dotačnej komisie.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –  o d v o l á v a
Janu Lichtnerovú z funkcie sekretárky dotačnej komisie.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 162/0309 vo veci voľby sekretárky dotačnej komisie.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –  v o l í
Janu Zipserovú do funkcie sekretárky dotačnej komisie.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 163/0309 vo veci informácie o priebehu výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Centra voľného času CVRČEK v Kremnici a návrhu mestskej školskej rady.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o priebehu a výsledkoch výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Centra voľného času CVRČEK v Kremnici
B/ v y m e n ú v a
do funkcie riaditeľa Centra voľného času CVRČEK v Kremnici Mgr. Alfréda Hašku dňom 16. 9. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 164/0309 vo veci informácie o priebehu výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy Kremnica, Ul. P. Križku 392/8 a návrhu rady školy.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o priebehu a výsledkoch výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy Kremnica, Ul. P. Križku 392/8
B/ v y m e n ú v a
do funkcie riaditeľa Základnej školy Kremnica, Ul. P. Križku 392/8 Mgr. Petra Weisa dňom 1. 10. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 165/0309 vo veci zriadenia energetickej komisie Mestského zastupiteľstva v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ z r i a ď u j e
energetickú komisiu Mestského zastupiteľstva v Kremnici ako komisiu dočasnú, do doby sfunkčnenia systému kompletných odovzdávacích staníc
B/ v o l í
1.    predsedu: Ing. Zoltán Beczányi
2.    členov: Milan Slezák, Jaroslav Ludík, Miroslav Lichtner, Viera Prokeinová, Mgr. Tomáš Kuzmický, Ing. Veronika Králiková, Melánia Bohunická
3.    sekretárku: Ing. Vladimíra Sitarčíková.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 166/0309 vo veci spôsobu odpisovania majetku vo vlastníctve mesta.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  r u š í
uznesenie MsZ č. 144/0307 zo dňa 10. 7. 2003 v bode B/.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 167/0309 vo veci čerpania municipálneho úveru z Prvej komunálnej banky, a. s.,  Žilina.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
čerpanie municipálneho úveru
1.    na nákup žiarivkových svietidiel s úsporným svetelným zdrojom verejného osvetlenia v sume   984.358,80 Sk
2.    na dodávku a montáž 2 ks splyňovacích kotlov na drevo pre administratívnu budovu a garáže Technických služieb Kremnica v sume 510.662,- Sk
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať čerpanie úveru podľa bodu A/ bod 1. a 2. uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 10. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 168/0309 vo veci žiadosti Pavla Rajchmana s manželkou, J. Horvátha 903/36, Kremnica, o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 193/0109 zo dňa 10. 09. 2001
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov zameraných geometrickým plánom č. 34611771-85/2001 zo dňa 08. 12. 2001 ako diel 1 z parcely č. KN-E 721/2 o výmere 7 m²  a diel 2 z  parcely č. KN-E 1524/17 o výmere 1 m², ktoré sa stávajú súčasťou novovytvorenej parcely č. KN-C 3361/2 v katastrálnom území Kremnica, žiadateľovi Pavlovi Rajchmanovi s manželkou, J. Horvátha 903/36, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 200,- Sk/m²,
t. j. kúpna cena celkom je 1.600,- Sk
C/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj pozemku žiadateľom podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 10. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 169/0309 vo veci správy o plnení rozpočtu Mesta Kremnica k 30. 6. 2003.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mesta Kremnica k 30. 6. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 170/0309 vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku a Technických služieb Kremnica k 30. 6. 2003.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku a Technických služieb Kremnica k 30. 6. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 171/0309 vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku a Technických služieb Kremnica za 1. polrok 2003.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku a Technických služieb Kremnica za 1. polrok 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 172/0309 vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku a Technických služieb Kremnica za II. štvrťrok 2003.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správy o činnosti Mestského bytového podniku a Technických služieb Kremnica za II. štvrťrok 2003.
10    10    0    0
Uznesenie číslo 173/0309 vo veci pridelenia dotácií z rozpočtu mesta.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta v celkovej výške 85 000,- Sk pre:
1.  Slovenský zväz telesne postihnutých    3 000,- Sk
2.  Slovenský zväz telesne postihnutých    2 000,- Sk
3.  Slovenský zväz telesne postihnutých    5 000,- Sk
4.  Základná škola Kremnica, Ul. Angyalova 401/26    2 500,- Sk
5.  Oddiel HOREC – Pionier    2 000,- Sk
6.  Oddiel HOREC – Pionier    2 000,- Sk
7.  Oddiel HOREC – Pionier    2 200,- Sk
8.  Združenie Kalvária    5 000,- Sk
9.  Miestny odbor Matice slovenskej v Kremnici    1 000,- Sk
10.Miestny odbor Matice slovenskej v Kremnici    1 000,- Sk
11.Materská škola Kremnica, Dolná ulica 57/37    7 000,- Sk
12.Združenie na pomoc mentálne postihnutým športovcom    6 300,- Sk
13.Spolok Klub mladých Labyrint    30 000,- Sk
14.Klub mládeže so sluchovým postihnutím „KREMIENOK“    6 000,- Sk
15.Detské integračné centrum Kremnica    5 000,- Sk
16.Športový klub futbalu Kremnica    5 000,- Sk
B/ u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 09. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 174/0309 vo veci odpredaja bytov v bytovom dome súp. č. 208/51 na Ul. ČSA v Kremnici a zastavaného pozemku v zmysle zákona NR SR č. 182/93 Z.z., v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle VZN č. 16/95 Predaj bytov a nebytových priestorov.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
odpredaj bytov v bytovom dome súp. č. 208/51 na Ul. ČSA v Kremnici
–    list vlastníctva č. 1388,
–    parcela KN č. 1139, zastavaná plocha o výmere 251 m2, cena pozemku 25.100,- Sk,
–    parcela KN č. 1138, zastavaná plocha (drevárne) o výmere 69 m2, cena pozemku 6.900,- Sk,
–    počet bytov 8, cena bytov 80.475,- Sk.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 175/0309 vo veci žiadosti Jána Škamlu s manželkou, Turček č. 168, o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Horný Turček.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov časť parc. č. KN-C 107 – ostatná plocha o výmere cca 500 m2, parc. č. KN-C 108 – záhrada o výmere 53 m2, parc. č. KN-C 110 – záhrada o výmere 101 m2 a parc. č. KN-C 111 – záhrada o výmere 266 m2  v k. ú. Horný Turček žiadateľovi Jánovi Škamlovi s manželkou Ľubicou, Turček č. 168, za kúpnu cenu dohodou vo výške 5,- Sk/m2 a za podmienky dodania geometrického plánu
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť bod A/ uznesenia žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 09. 2003.
10    9    0    1

Uznesenie číslo 176/0309vo veci žiadosti spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., Ulica Republiky 5, Žilina, o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov pod trafostanicami parc. č. KN-C 959 – zastavaná plocha o výmere 48 m² a pozemok parc. č. KN-C 513/10 – zastavaná plocha o výmere 44 m² v k. ú. Kremnica, žiadateľovi Stredoslovenská energetika, a. s., Žilina, z dôvodu, že pozemky sa nachádzajú v uzavretom areáli Základnej školy na Angyalovej ulici a vo dvore Mestského domu
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť bod A/ uznesenia žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.09.2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 177/0309 vo veci ukončenia nájmu pozemkov podľa Zmluvy o nájme pozemkov č. OSMM 2001/00600 a ponuky na odpredaj stavieb mestu.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
1.    ukončenie nájmu pozemkov podľa Zmluvy o nájme pozemkov č. OSMM 2001/00600 zo dňa 14. 09. 2001 uzavretej so združením YMCA na Slovensku, Šancová 13, Bratislava, dohodou k 12. 09. 2003
2.    odkúpenie štyroch stavieb ako hnuteľného majetku (stavby nie sú zapísané v katastri nehnuteľností), ktoré sú postavené na pozemkoch parc. č. KN-C 3137 a KN-C 3138 v k. ú. Kremnica od združenia YMCA na Slovensku, Šancová 13, Bratislava, za kúpnu cenu celkom 12.000,- Sk
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať bod A/ uznesenia a zapracovať do 3. zmeny rozpočtu
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 10. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 178/0309 vo veci žiadosti o prehodnotenie výpovede zo zmluvy o nájme nebytových priestorov č. OSMM 01/9710 uzavretej so Spolkom priateľov Kremnice.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  A/ p o t v r d z u j e
rozhodnutie Mestskej rady v Kremnici vyjadrené v uznesení č. 149/0207 zo dňa 01. 07. 2002, ktorým bola vypovedaná zmluva o nájme nebytových priestorov č. OSMM 01/9710 uzavretá so Spolkom priateľov Kremnice, Štefánikovo nám. 1/1, Kremnica
B/  u k l a d á   mestskému úradu oznámiť bod A/ uznesenia Spolku priateľov Kremnice
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 09. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 179/0309 vo veci ponuky Prof. Ing. Eduarda Štroffeka, Watsonova 3, Košice a  Ing. Magdalény Červeňanskej, Lipová 2346/19, Topoľčany na odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ n e a k c e p t u j e
ponuku Prof. Ing. Eduarda Štroffeka, Watsonova 3, Košice a Ing. Magdalény Červeňanskej, Lipová 2346/19, Topoľčany, na odpredaj pozemku parc. č. KN-E 1604 o výmere 2338 m² Mestu Kremnica za kúpnu cenu 100,- Sk/m²
B/  s c h v a ľ u j e
v prípade súhlasného stanoviska vlastníkov pozemku odkúpenie pozemku parc. č. KN-E 1604 o celkovej výmere 2338 m² Mestom Kremnica od Prof. Ing. Eduarda Štroffeka, Watsonova 3, Košice a Ing. Magdalény Červeňanskej, Lipová 2346/19, Topoľčany, za celkovú kúpnu cenu 27.610,- Sk s tým, že geometrický plán sa vyhotoví na náklady mesta
C/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť bod A/  a B/ uznesenia  žiadateľom
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 10. 2003
10    10    0    0

Uznesenie číslo 180/0309 vo veci odpredaja domovej nehnuteľnosti súp. č. 666 na Kutnohorskej ulici v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –      A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj domovej nehnuteľnosti súp. č. 666 na Kutnohorskej ulici v Kremnici, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 30 a pozemkov parc. č. KN-C 30- zastavaná plocha o výmere 324 m2 a parc. č. KN-C 31 – zastavaná plocha o výmere 241 m² v katastrálnom území Kremnica spoločnosti DAMIT, s.r.o., Terchová, za kúpnu cenu dohodou vo výške 2,000.000,- Sk
B/  u k l a d á                                                                                                                  mestskému úradu realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 10. 2003
10    10    0    0

Uznesenie číslo 181/0309 vo veci odpredaja komplexu budov súp. č. 383 a 384 na Ul. P. Križku v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj domovej nehnuteľnosti súp. č. 383 na Ul. P. Križku v Kremnici, postavenej na pozemkoch parc. č. KN-C 823/2 a KN-C 823/3 a pozemkov parc. č. KN-C 823/2 – zastavaná plocha o výmere 31 m² a KN-C 823/3 – zastavaná plocha o výmere 68 m², domovej nehnuteľnosti súp. č. 384, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 822/2 a pozemku parc. č. KN-C 822/2 – zastavaná plocha o výmere 248 m², domovej nehnuteľnosti súp. č. 1135, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 823/1 a pozemku parc. č. KN-C 823/1 – zastavaná plocha o výmere 43 m², garáže súp. č. 1363 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 822/3 a pozemku parc. č. KN-C 822/3 – zastavaná plocha o výmere 82 m² a pozemku parc. č. KN-C 822/1 – zastavaná plocha o výmere 121 m² v katastrálnom území Kremnica, Dušanovi Sobekovi, Banská cesta 812/2, Kremnica  za kúpnu cenu dohodou vo výške 2,600.000,- Sk
B/  u k l a d á                                                                                                                  mestskému úradu realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 10. 2003.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 182/0309 vo veci zvolania mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ z vo l á v a
mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kremnici na deň 18. 9. 2003 o 15.00 h do veľkej sály MsKS s bodom programu „Návrh transformácie Nemocnice s poliklinikou v Kremnici“.
B/ p o v e r u j e
primátora mesta, zástupcu primátora a riaditeľku Nemocnice s poliklinikou Ing. Kapustovú rokovať s riaditeľom Nemocnice s poliklinikou v Žiari nad Hronom a zástupcami úradu Banskobystrického samosprávneho kraja o návrhu, ktorý predložil MUDr. Učník, riaditeľ Nemocnice s poliklinikou v Žiari nad Hronom.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 183/0309 vo veci správy o činnosti Mestskej polície v Kremnici za 1. polrok 2003.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestskej polície v Kremnici za 1. polrok 2003, ktorú predložil Mgr. Roman Brhlík, náčelník mestskej polície.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 184/0309 vo veci správy o činnosti hlavného kontrolóra mesta za 1. polrok 2003.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta za 1. polrok 2003, ktorý predložil Ing. Peter Roško, hlavný kontrolór.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 185/0309 vo veci správy o vybavovaní sťažností a petícií za 1. polrok 2003.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o vybavovaní sťažností a petícií za 1. polrok 2003, ktorú predložil Ing. Peter Roško, hlavný kontrolór.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 186/0309 vo veci správy o stave ochrany pred požiarmi v meste Kremnica za 1. polrok 2003.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o stave ochrany pred požiarmi v meste Kremnica za 1. polrok 2003, ktorú predložil Milan Benča, technik požiarnej ochrany.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 187/0309 vo veci správy o stave družobných vzťahov mesta Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o stave družobných vzťahov mesta Kremnica.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 188/0309 vo veci správy o príprave výstavby regionálnej skládky TKO v Žiari nad Hronom.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o príprave výstavby regionálnej skládky TKO v Žiari nad Hronom
B/ s p l n o m o c ň u j e
primátora mesta, zástupcu primátora mesta a riaditeľa Technických služieb Kremnica rokovať s Mestom Žiar nad Hronom o ďalšom postupe prípravy uvedenej akcie.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 189/0309 vo veci informácie o riešení oporných múrov a mostného objektu a o údržbe dopravných značiek na miestnych komunikáciách.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o riešení oporných múrov a mostného objektu a o údržbe dopravných značiek na miestnych komunikáciách.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 190/0309 vo veci správy o činnosti mestskej rady, mestského úradu a primátora mesta Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
1.    správu o činnosti Mestskej rady v Kremnici za obdobie od 17. 06. 2003 do 25. 08. 2003, ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora,
2.    správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za obdobie od 03. 07. 2003 do 03. 09. 2003, ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora,
3.    správu o činnosti primátora mesta za obdobie od 01. 07. 2003 do 30. 08. 2003, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta.
11    11    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
Ing. Jaroslav Valent, člen návrhovej komisie
Peter Brhlík, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.