Uznesenia september 2004

Uznesenia z 8. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 9. septembra 2004

Uznesenie číslo  249/0409 vo veci doplnenia uznesenia MsZ č. 247/0408 zo dňa 19. 08. 2004 k žiadosti spoločnosti MPM, s.r.o., Žilina o rozšírenie účelu využitia bilboardu.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s ch v a ľ u j e
doplnenie uznesenia MsZ č. 247/0408 zo dňa 19. 08. 2004 tak, že za text: „bezplatný prenájom pozemku parc. č. KN-C 610/2 – TTP v k. ú. Turčianske Teplice za účelom osadenia bilboardu, propagujúceho Termálne kúpalisko Katarína v Kremnici“ sa dopĺňa text: „počas letnej sezóny a využitie bilboardu mimo letnej sezóny na iné reklamné účely za nájomné vo výške 2.000,- Sk/ročne spoločnosti MPM, s.r.o., Žilina, na dobu neurčitú“
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať doplnenie nájomnej zmluvy dodatkom podľa bodu A/ uznesenia.
zodpovedná: Ing. Eva Ihringová
termín: 30. 09. 2004
10    10    0    0

Uznesenie číslo 250/0409 vo veci žiadosti Beáty Kurtíkovej o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – r u š í
uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 171/0405 zo dňa 13. mája 2004.
10     10    0    0

Uznesenie číslo 251/0409 vo veci plnenia rozpočtu Mesta Kremnica a organizácií zriadených mestom k 30.6. 2004.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e   n a    v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mesta Kremnica, Mestského bytového podniku, Technických služieb Kremnica, Základnej školy Angyalova, Základnej školy Križkova, Materskej školy Dolná, Materskej školy Langsfeldova, Materskej školy Križkova, Centra voľného času Cvrček a Základnej umeleckej školy Kremnica k 30.6. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 252/0409 vo veci riešenia stratového hospodárenia Technických služieb Kremnica, príspevkovej organizácie.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/  k o n š t a t u j e
že hospodárenie Technických služieb Kremnica vzhľadom na finančné možnosti mesta nie je možné udržať vyrovnané
B/ b e r i e   n a    v e d o m i e
že v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách 303/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 41a ods. 1, ods. 2 je zriaďovateľ povinný prijať opatrenia na odstránenie stratového hospodárenia príspevkovej organizácie
C/  p o v e r u j e
Ing. Zoltána Beczányiho, zástupcu primátora vypracovať analýzu činností Technických služieb Kremnica a návrh riešenia, ktoré zabezpečí vykonávanie činností, ktoré je mesto povinné vykonávať v zmysle platných právnych noriem.
zodpovedný: Ing. Beczányi
termín: 11. 10. 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 253/0409 vo veci plnenia rozpočtu Základnej školy Križkova.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/ s ch v a ľ u j e
zvýšenie príspevku na tovary a služby pre Základnú školu Križkova o 217.000,- Sk za účelom údržby strechy budovy školy
B/ u k l a d á
Mestskému úradu a riaditeľovi školy zapracovať uvedenú sumu do III. zmeny rozpočtu mesta  a II. zmeny rozpočtu školy.
zodpovední: Ing. Ihringová, Mgr. Weis
termín: v texte
10    10    0    0

Uznesenie číslo 254/0409 vo veci  I. zmeny rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2004.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
I. zmenu rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici  nasledovne :
príjmy:    HČ      3363 tis. Sk
s výdavkami    HČ    3600 tis. Sk
saldo    HČ     -237 tis. Sk
kapitálový príspevok od zriaďovateľa 700 tis. Sk.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 255/0409 vo veci správy Mestského bytového podniku a Technických služieb Kremnica o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta za 1. polrok 2004.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e   n a    v e d o m i e
správu Mestského bytového podniku a Technických služieb Kremnica o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta za 1. polrok 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 256/0409 vo veci zmeny zriaďovacej listiny Centra voľného času Cvrček.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –      A/s ch v a ľ u j e
zmenu zriaďovacej listiny Centra voľného času Cvrček nasledovne :
sídlo organizácie z Langsfeldovej ulice 695/7 sa mení od 01.08. 2004 na Angyalovu ulicu 413/19
B/ u k l a d á
riaditeľovi Centra voľného času Cvrček ohlásiť zmenu sídla v zmysle bodu „A“ Krajskej správe štatistického úradu SR v Banskej Bystrici.
termín : 17.9. 2004
10    10    0    0

Uznesenie číslo 257/0409 vo veci návrhu na schválenie „Zásad ochrany pamiatkovej rezervácie Kremnica a pamiatkovej zóny – Územie banských diel v okolí Kremnice“ vypracované Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica v 06-11/2003.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s c h v a ľ u j e
„Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie Kremnica a pamiatkovej zóny – Územie banských diel v okolí Kremnica“.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 258/0409 vo veci zadania pre vypracovanie návrhu územného plánu Mesta Kremnica vypracovaného architektonickou kanceláriou ARKA, spol. s r.o., Košice 25.5. 2004.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/b e r i e  n a    v e d o m i e
správu o spracovaní a prerokovaní zadania pre ÚPN Mesta Kremnica
B/ s ú h l  a s í
1.    s postupom prerokovania  zadania pre ÚPN Mesta Kremnica,
2.    so spôsobom zohľadnenia a zapracovania pripomienok vznesených v rámci prerokovania zadania pre ÚPN Mesta Kremnica za podmienky zohľadnenia pripomienok Mesta Kremnica
C/ s ch v a ľ u j e
zadanie pre ÚPN Mesta Kremnica podľa § 20 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 259/0409 vo veci žiadosti Zuzany Antalovej, bytom Dolná 45/13, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 831/2 – záhrady o výmere cca 16 m² v  katastrálnom území Kremnica, Zuzane Antalovej, bytom Dolná 45/13, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m², za podmienky predloženia geometrického plánu
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľke.
zodpovedná: Ing. Eva Ihringová
termín: 30. 09. 2004
10    10    0    0

Uznesenie číslo 260/0409 vo veci žiadosti Márie Lakyovej, bytom ČSA 269/68, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ n e s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 1169/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 285 m² v  katastrálnom území Kremnica, Márii Lakyovej, Ul. ČSA 269/68, Kremnica
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľke.
zodpovedná: Ing. Eva Ihringová
termín: 15. 10. 2004
10    10    0    0

Uznesenie číslo 261/0409 vo veci žiadosti spoločnosti DREV.MONT., s. r. o., Horné Rakovce 1412/27, Turčianske Teplice, o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Dolná Štubňa.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemkov parc. č. KN-C 556/2 – zastavané plochy o výmere 1121 m² a časť par. č. KN-C 556/1 – zastavané plochy o výmere cca 3000 m² v katastrálnom území Dolná Štubňa spoločnosti DREV.MONT., s. r. o., Horné Rakovce 1412/27, Turčianske Teplice, za kúpnu cenu dohodou vo výške 50,- Sk/m², za podmienky predloženia geometrického plánu na pozemky
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť bod A/ uznesenia žiadateľovi.
zodpovedná: Ing. Eva Ihringová
termín: 15. 10. 2004
11    11    0    0

Uznesenie číslo  262/0409 vo veci žiadosti spoločnosti Aquaterm, spol. s r. o., Strečnianska 10, Bratislava o odkúpenie areálu bývalej materskej škôlky na Veterníku.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
zámer vybudovania penziónu pre seniorov v areáli bývalej materskej škôlky na Veterníku, ktorý predložila spoločnosť Aquaterm, spol. s r.o., Bratislava
B/ o d p o r ú č a
primátorovi mesta rokovať so spoločnosťou Aquaterm, spol. s r.o., Bratislava o zámere spoločnosti a upresnení výmery pozemkov tak, aby zámer nebol v rozpore s pripravovanou ÚPD
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi.
zodpovedná: Ing. Eva Ihringová
termín: 30. 09. 2004
11    11    0    0

Uznesenie číslo 263/0409 vo veci prenájmu areálu bývalej Materskej školy na Ul. P. Križku v Kremnici na základe ponukového konania.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
prenájom budovy súp. č. 386 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 801 a pozemku parc. č. KN-C 801 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1902 m² v katastrálnom území Kremnica – areál bývalej Materskej školy na Ul. P. Križku, Romanovi Bérešovi – Cyklo-Santé – šport, Zechenterova 347/2, Kremnica, na účel predaja, servisu
a požičovne športových potrieb, na dobu určitú 10 rokov, a to od 01. 10. 2004 do 30. 09. 2013, za ročné nájomné vo výške 100.000,- Sk, ktoré bude uhrádzané formou zveľaďovania areálu, a to nad rámec bežných prevádzkových nákladov, po dohode s prenajímateľom, s možnosťou predkupného práva nájomcu, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, ktorý nechá vyhotoviť nájomca na svoje náklady
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom areálu bývalej MŠ na Ul. P. Križku.
zodpovedná: Ing. Eva Ihringová
termín: 30. 9. 2004
11    9    1    1

Uznesenie číslo 264/0409 vo veci prevodu hnuteľného majetku z bývalej Materskej školy a školskej jedálne P. Križku do správy Materskej školy Dolná, Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/  s c h v a ľ u j e
prevod hnuteľného majetku z bývalej Materskej školy a školskej jedálne P. Križku 386/11, Kremnica v celkovej hodnote 133.116,93 Sk do správy Materskej školy, Dolná 57/37, Kremnica od 01. 07. 2004
B/  u k l a d á
Mestskému úradu realizovať prevod majetku do správy podľa bodu A/ uznesenia.
zodpovedná: Ing. Eva Ihringová
termín: 15. 10. 2004
11    11    0    0

Uznesenie číslo 265/0409  vo veci prevodu hnuteľného majetku z bývalej Materskej školy a školskej jedálne P. Križku do správy Materskej školy a školskej jedálne Langsfeldova, Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/  s c h v a ľ u j e
prevod hnuteľného majetku z bývalej Materskej školy a školskej jedálne P. Križku 386/11, Kremnica v celkovej hodnote 243.798,74 Sk do správy Materskej školy a školskej jedálne, Langsfeldova 695/7, Kremnica od 01. 07. 2004
B/  u k l a d á
Mestskému úradu realizovať prevod majetku do správy podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Eva Ihringová
termín: 15. 10. 2004
11    11    0    0

Uznesenie číslo 266/0409 vo veci prehodnotenia hospodárenia spoločnosti KREMPOS, spol. s r.o., Kremnica na prenajatej poľnohospodárskej pôde v katastrálnom území Kremnica v zmysle uznesenia MsZ č. 201/0310 zo dňa 09. 10. 2003.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –      A/ s ch v a ľ u j e
ukončenie nájmu podľa zmluvy o nájme pozemkov č. OSMM 169/0107 zo dňa 23. 1. 2001 v znení dodatkov, uzavretej so spoločnosťou KREMPOS, spol. s r.o., Kremnica, výpoveďou k 30. 9. 2004 s jednoročnou výpovednou lehotou
B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať bod A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Eva Ihringová
termín: 30. 09. 2004
11    11    0    0

Uznesenie číslo 267/0409 vo veci ponuky spoločnosti GOLD CAPITAL, s.r.o., Rudohorská 5, Banská Bystrica o zastupovanie Mesta Kremnica vo veciach poistenia.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/ s c h v a ľ u j e
Bezplatné zastupovanie Mesta Kremnica maklérskou spoločnosťou GOLD CAPITAL, s.r.o., Banská Bystrica vo veciach poistenia  v zmysle poistných zmlúv uzatvorených s poisťovňami
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Eva Ihringová
termín: 30. 09. 2004
11    11    0    0

Uznesenie číslo 268/0409 vo veci návrhu na schválenie odpredaja bytov v bytovom dome súp. Č. 46/15 na Dolnej ulici v Kremnici a zastavaného pozemku, v zmysle zákona NR SR č. 182/93 Z.z., v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle VZN mesta Kremnica č. 16/95 – Predaj bytov a nebytových priestorov.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –      A/s ch v a ľ u j e
odpredaj bytov v bytovom dome súp. č. 46/15 na Dolnej ulici v Kremnici
–    list vlastníctva č. 1388,
–    parcela KN č. 836/1, zastavaná plocha o výmere 376 m2, cena pozemku 37.600,- Sk,
–    parcela KN č. 836/2, zastavaná plocha (drevárne) o výmere 79 m2, cena pozemku 7.900,- Sk,
–    počet bytov 5, cena bytov 129.580,- Sk
B/ u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku v Kremnici realizovať odpredaj v zmysle bodu A/ uznesenia.
zodpovedná : Ing. Vladimíra Sitarčíková
termín : 31.10. 2004
10    10    0    0

Uznesenie číslo 269/0409 vo veci  návrhu na zníženie výšky nájomného v dome 711/39 na Langsfeldovej ulici v Kremnici – užívateľka Zdenka Goralová.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –     A/ n e s ch v a ľ u j e
zníženie výšky nájomného v dome 711/39 na Langsfeldovej ulici v Kremnici – užívateľka Zdenka Goralová
B/ u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku oznámiť uznesenie žiadateľke.
zodpovedná : Ing. Vladimíra Sitarčíková
termín: 15.9. 2004
11    9    0    2

Uznesenie číslo 270/0409 vo veci správy o činnosti Mestskej polície, hlavného kontrolóra a o vybavovaní sťažností a petícií za 1. polrok 2004.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e   n a      v e d o m i e
1. správu o činnosti Mestskej polície za 1. polrok 2004,
2. správu o činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2004,
3. správu o vybavovaní sťažností a petícií za 1. polrok 2004.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 271/0409 vo veci správy o činnosti primátora mesta.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a v e d o m i e
Správu o činnosti primátora mesta za obdobie od 2.7. 2004 do 31.8.2004, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 272/0409 vo veci informácií o skládke TKO Kremnické Bane  – Ovčín, o realizácii opráv oporných múrov a použití cestnej dane a o počte a výške poplatkov za malé zdroje znečisťovania ovzdušia.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  b e r i e   n a   v e d o m i e
1. informáciu o skládke TKO Kremnické Bane  – Ovčín,
2. informáciu o realizácii opráv oporných múrov a použití cestnej dane,
3. informáciu o počte a výške poplatkov za malé zdroje znečisťovania ovzdušia.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 273/0409 vo veci informácií o organizačných zmenách v Technických službách Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e   n a    v e d o m i e
Informáciu o organizačných zmenách v Technických službách, ktorú predložil PhDr. Peter Nemec, riaditeľ Technických služieb Kremnica.
10    10    0    0

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
Ing. Veronika Králiková, člen návrhovej komisie
Ing. Jaroslav Valent, člen návrhovej komisie

Zapísala: Lucia Luptáková

Zdieľať tento príspevok.