10 rokov občianskeho združenia SOS Kremnica

10 rokov občianskeho združenia SOS Kremnica

10 rokov existencie toho-ktorého subjektu, je vždy dôvodom k malému bilancovaniu. Urobme teda tak aj pri občianskom združení SOS Kremnica, ktoré je v Kremnici aktívne v oblasti výskumu a prezentácie dejín mesta a jeho pamiatok. Stanovy združenia boli zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 8. decembra roku 2000, ustanovujúce zhromaždenie združenia sa uskutočnilo 25. januára 2001. Skutočne už teda uplynulo 10 rokov od jeho založenia, čo sa nám, jeho členom, zdá vskutku neuveriteľné.


Občianske združenie SOS Kremnica je neziskovou organizáciou pracujúcou na báze dobrovoľníctva. K jeho hlavným cieľom patrí propagácia histórie Kremnice a ochrana pamiatok a pamätihodností v jej regióne. K naplneniu zámerov slúžia združeniu viaceré nástroje. Jednak je to publikačná, vydavateľská a výstavná činnosť, jednak záchrana pamiatok prostredníctvom drobných rekonštrukcií a budovanie depozitu historických architektonických, dekoračných, technických a úžitkových predmetov.
Hlavnou vydavateľskou aktivitou združenia je vydávanie časopisu Kremnický letopis (pôvodne Kremnický rumaj). Od roku 2002 do roku 2008 vyšlo celkovo 13 čísel tohto periodika a momentálne sa pripravujú čísla 14 až 16, ktoré vyjdú na prelome rokov 2010 a 2011. Na stránkach Letopisu bolo doteraz publikovaných niekoľko desiatok odborných i populárnych článkov z dejín Kremnice, ktoré obohatili poznanie o minulosti mesta. To, čo bolo konštatované pri zakladaní časopisu, teda že vydávanie špecializovaného historického periodika v takom malom meste ako je Kremnica je v slovenských pomeroch raritou, platí dodnes. Je potešiteľné, že Kremnický letopis si našiel stály okruh čitateľov a priaznivcov, a to nielen z regiónu mesta Kremnice, ale z celého Slovenska i zahraničia. Obľubu si získali verejné prezentácie časopisu, na ktoré si združenie prizýva atraktívnych prednášajúcich z oblasti historických vied.
V roku 2007 zaštítilo združenie vydanie zborníka Baníctvo ako požehnanie a prekliatie mesta Kremnice, v ktorom boli publikované príspevky z oblasti geológie, prírodných vied, ekológie, archeológie, pamiatkového výskumu a histórie. Všetci autori dospeli zhodne k názoru, že zahraničným investorom plánovaná povrchová ťažba zlata by mala na Kremnicu ako turistické centrum veľmi negatívny dopad. Pri príležitosti 250. výročia návštevy cisára Františka Lotrinského v Kremnici v roku 2001 pripravilo združenie pre záujemcov informatívnu skladačku s popisom návštevy a obrazovým materiálom vzťahujúcim sa k tejto udalosti. V rámci osláv 675. výročia založenia mesta Kremnice napísali členovia združenia pre Mestský úrad v Kremnici sériu článkov z dejín mesta, ktoré vychádzali počas roka 2003 v Kremnických novinách v osobitnej historickej rubrike. V roku 2006 vychádzali zas pravidelne v Kremnických novinách niektoré články z časopisu Kremnický rumaj.
Združenie SOS Kremnica pripravilo počas svojej existencie niekoľko výstav, ktoré boli zaštítené spoločným názvom Stará dobrá Kremnica alebo Kremnica ako si ju nepamätáme. Prvú z cyklu výstav zorganizovalo združenie za významnej spoluúčasti NBS-Múzea mincí a medailí na prelome rokov 2003 a 2004 v priestoroch múzejnej galérie. Usporiadatelia na nej predstavili pohľadnice, fotografie, maľby a grafiky starých zákutí Kremnice, ako i niekoľko historických architektonických predmetov. V septembri 2005 bola výstava Stará dobrá Kremnica (už bez spoluúčasti múzea) prezentovaná v Novom Jičíne v Českej republike a v máji 2006 v maďarskej Várpalote. V rozšírenej verzii s množstvom trojrozmerných predmetov bola výstava naposledy predstavená verejnosti v letných mesiacoch roku 2009, a to v spoločných výstavných priestoroch združenia so združením Cremnicium v Galérii Archív za budovou Mestského úradu.
Ako bolo uvedené, združenie SOS Kremnica buduje už niekoľko rokov zbierku historických artefaktov tzv. depozit. Ide o predmety architektonickej, dekoračnej, technickej, úžitkovej i ilustratívnej povahy. Súbor má dokumentovať dejiny mesta Kremnice, ako aj reprezentovať niekdajšiu kvalitu tradičných remesiel. Údržbe, opravám a záchrane historických objektov sa združenie venovalo najmä v rokoch 2001 – 2003. V auguste roku 2002 členovia združenia obnovili malú prícestnú kaplnku v Lúčkach – vyspravili omietky a inštalovali novú striešku s krížom. Z ďalších záchranných aktívít spomeňme aspoň núdzové prekrytie prevalenej strechy domu č. 415 v areáli starého mestského pivovaru (2002 – 2003), parciálne vyspravenie fasády domu č. 504 na Zlatej ulici (2002) či rekonštrukčné zásahy na dome – pamiatke ľudovej architektúry v Bartošovej Lehôtke, ktoré zahŕňali opravy hlinených omietok a bielenie domu (2003).
Združenie SOS Kremnica sa ako spoluorganizátor podieľalo na príprave viacerých odborných a kultúrnych podujatí v meste. V roku 2004 spoluorganizovalo na pôde mesta z iniciatívy Sekcie archívnictva a pomocných vied historických Slovenskej historickej spoločnosti v Bratislave vedeckú konferenciu Falšovatelia a problém fálz v dejinách. V roku 2007 bolo spoluorganizátorom konferencie Baníctvo ako požehnanie a prekliatie mesta Kremnice. Pomerne intenzívne spolupracovalo združenie v minulosti s nadáciou Národný trust pre historické miesta a krajinu Slovenska z Bratislavy. Obe združenia pripravili spoločne niekoľko podujatí. V júli roku 2001 to bola prehliadka kremnických technických pamiatok odborníkmi na kultúrne dedičstvo z Nemecka, v apríli 2003 štvrté stretnutie platformy neziskových organizácií pre kultúrne dedičstvo Domovina, ktorého členom je aj občianske združenie SOS Kremnica.
V rokoch 2003 až 2008 sa v Kremnici uskutočnilo 6 ročníkov veľkej letnej spoločenskej akcie Dobýjanie kremnického hradu. Historický scenár k podujatiu vytvorili členovia združenia SOS Kremnica. Združenie pripravilo okrem toho pre akciu atrakciu Kremnický dávnohľad. V jej rámci vo svojom stánku propagovalo zábavnou formou históriu mesta Kremnice. Pri 675. a 678. výročí založenia mesta, ako i pri 250. výročí návštevy Kremnice Františkom Lotrinským pripravilo historické podklady k oslavám združenie SOS Kremnica.
V spolupráci s Okresnou knižnicou Jána Kollára zabezpečilo združenie tri besedy. V novembri 2002 to bola beseda so spisovateľom Petrom Glockom, v decembri 2001 prednáška a beseda o základných princípoch obnovy a údržby historických stavieb, v novembri 2003 beseda s historikom Pavlom Dvořákom. Osobitné postavenie v rámci činnosti združenia má divadelný festival Amfitheatrum spoluorganizovaný s Občianskym združením 1115 prevádzkujúcim kino Akropola v Kremnici. V rokoch 2008 – 2010 sa uskutočnili už tri ročníky tohto minifestivalu. Predstavili sa na ňom (v kine alebo Zechenterovej záhrade) divadelné súbory z Košíc, Nitry a Žiliny. Úlohou festivalu je obohatiť ponuku letných akcií pre verejnosť v meste.  Z osobitných aktivít spomeňme spoluúčasť združenia pri obnovení turisticko-náučného chodníka Zelená cesta (2009) zastrešeného Mestskými lesmi Kremnica.
Významným projektom združenia v súčasnosti je inštalácia sochy zakladateľa mesta kráľa Karola Róberta na kremnickom námestí. Projekt sa podarilo zrealizovať vďaka spolupráci a finančnej podpore Mincovne Kremnica, š. p.  Ubehlo teda 10 rokov, čo vzniklo občianske združenie SOS Kremnica. Združenie sa za tento čas realizovalo publikačne, výstavne, zberateľsky, v rámci opráv historických objektov a organizácie rôznorodých kultúrnych a s históriou mesta spojených podujatí. Združenie sa tak pokúsilo prispieť svojou troškou k ďalšiemu rozvoju kultúry a cestovného ruchu v Kremnici. A to je základný cieľ združenia aj do budúcnosti. Na záver už len informácia, že v súčasnosti sa pripravuje internetová stránka združenia. Tak ak budete mať chuť, kliknite si (od začiatku roku 2011) na stránku www.soskremnica.sk.

Mgr. Daniel Kianička, PhD.
predseda združenia

Zdieľať tento príspevok.