Uznesenia apríl 2010

Uznesenia zo 4. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 22. apríla 2010

Uznesenie číslo 56/1004
Vo veci zmeny termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
zmenu termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici z 20.05.2010 na 19.05.2010.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 57/1004
vo veci zlúčenia škôl.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – n e s ú h l a s í
so zlúčením Špeciálnej základnej školy internátnej S. Chalupku 315/16 v Kremnici, Základnej školy pri zdravotníckom zariadení, ČSA 234/139 v Kremnici a Základnej školy pri zdravotníckom zariadení, Kremnické Bane 151.
11       8    0    3

Uznesenie číslo 58/1004
vo veci návrhu 1. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2010 – na zverejnenie.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1.zmenu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2010 – na zverejnenie podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    3 674 505 €
výdavky:    3 722 563 €
saldo:    –  48 058 €
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    4 054 152 €
výdavky:    4 486 915 €
saldo:    –  432 763 €
Finančné operácie:    príjmy:    1 627 852 €
výdavky:    1 206 275 €
saldo:    421 577 €
11    11    0    0

Uznesenie číslo 59/1004
vo veci schválenia návrhu 1. zmeny rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2010.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
1.zmenu rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2010
s príjmami:    hlavná činnosť:    139 412 €
s výdavkami:    hlavná činnosť:    139 412 €
so saldom:    hlavná činnosť:    0 €
11    11    0    0

Uznesenie číslo 60/1004
vo veci plnenia rozpočtu Mesta Kremnica za rok 2009 k 31.12.2009.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mesta Kremnica za rok 2009 k 31.12.2009 nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    3 699 668 €     t.j. 98,96 %
výdavky:    3 464 057 €    t.j. 96,85 %
saldo:    235 611 €
Kapitalový rozpočet:    príjmy:    310 653 €    t.j. 13,43 %
výdavky:    375 225 €    t.j. 14,45 %
saldo:    –  64 572 €
Finančné operácie:    príjmy:    374 189 €    t.j. 88,18 %
výdavky:    153 474 €    t.j. 98,10 %
saldo:    220 715 €
11    11    0    0

Uznesenie číslo 61/1004
vo veci správy o plnení rozpočtu k 31.12.2009 za Mestský bytový podnik Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu k 31.12.2009 za Mestský bytový podnik Kremnica.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 62/1004
vo veci správu o plnení rozpočtu k 31.12.2009 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu k 31.12.2009 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 63/1004
vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom Mesta Kremnica za rok 2009.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom Mesta Kremnica za rok 2009.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 64/1004
vo veci správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2009.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2009.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 65/1004
vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2009.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2009.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 66/1004
vo veci Záverečného účtu – výročnej správy Mesta Kremnica za rok 2009.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
správu audítora o overení ročnej účtovnej uzávierky Mesta Kremnica za rok 2009 a stanovisko hlavného kontrolóra mesta k Záverečnému účtu – výročnej správe Mesta Kremnica za rok 2009.

B/ s c h v a ľ u j e
Záverečný účet – výročnú správu Mesta Kremnica za rok 2009 bez výhrad.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 67/1004
vo veci tvorby a použitia rezervného fondu za rok 2009.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
1.    tvorbu Rezervného fondu za rok 2009 vo výške 68 768,83 € z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2009
2.    použitie Rezervného fondu za rok 2009 vo výške 153 474 € na splácanie istín úverov a istín lízingov.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 68/1004
vo veci vysporiadania zisku z podnikateľskej činnosti Mesta Kremnica za rok 2009.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
zaúčtovanie zisku z podnikateľskej činnosti Mesta Kremnica za rok 2009 po zdanení vo výške 4 803,45 € v prospech účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 69/1004
vo veci záverečného účtu Mestského bytového podniku v Kremnici za rok 2009.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1.    záverečný účet Mestského bytového podniku v Kremnici za rok 2009 v zmysle výroku audítora a stanoviska hlavného kontrolóra
2.    zdanený zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 452,01 € vysporiadať v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
3.    zisk z hlavnej činnosti vo výške 12 308,62 € vysporiadať v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 70/1004
vo veci záverečného účtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2009.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1.    predložený záverečný účet Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2009 v zmysle názoru audítora a stanoviska hlavného kontrolóra.
2.    zdanený zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 215,33 € vysporiadať v prospech účtu 421 – Zákonný rezervný fond
3.    výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti vo výške 4 872,99 vysporiadať v prospech účtu 421 – Zákonný rezervný fond.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 71/1004
vo veci volieb do orgánov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 12. júna 2010.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ b e r i e  n a  v e d o m i e, že
1.    predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojim rozhodnutím zo dňa 1. februára 2010 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky č. 36/2010 určil deň konania volieb na sobotu 12. júna 2010
2.    primátorka mesta vytvorila na odovzdávanie hlasovacích  lístkov a na sčítanie hlasov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 5 volebných okrskov a určila nasledovné volebné miestnosti:
Okrsok č.1:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Zámocké námestie, Zlatá ulica, Továrenská ulica, Langsfeldova ulica, Štúrova ulica, Rumunskej armády, Kutnohorská ulica, Banská cesta, Nová dolina, Ul. J. Horvátha (čísla domov 860, 861, 862, 863, 871,  872, 878, 887, 888, 892, 893, 894, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 912, 913, 916, 917, 918, 919, 920 a 922), Revolta
volebná miestnosť – Hasičská zbrojnica, zasadačka, Langsfeldova ulica č. 698/13
Okrsok č. 2:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Ul. Sama Chalupku, Ul. ČSA, Zechenterova ulica (čísla domov 327, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 335 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 349, 350, 352, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374 a 1179)
volebná miestnosť – Mestské kultúrne stredisko, prízemie vpravo, Ulica Pavla  Križku č. 391/6
Okrsok č. 3:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Štefánikovo námestie, Námestie SNP, Angyalova ulica, Bystrická ulica, Partizánska  dolina, Ul. P. Križku, Ul. J. Kollára, Mesto Kremnica (bez určenia ulice a čísla domu)
volebná miestnosť – Mestský úrad, radná sieň,  Štefánikovo námestie č. 1/1
Okrsok č. 4:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Matunákova ulica, Dolná ulica (čísla domov 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 1362, 47, 48, 49, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 a 96), Ul. J. Horvátha (čísla domov 902, 903, 904, 905, 924, 954, 955, 956 a 957)
volebná miestnosť – Mestské kultúrne stredisko, prízemie vľavo, Ulica Pavla Križku č. 391/6
Okrsok č. 5:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Veternícka ulica, Dolná ulica (čísla domov 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 65, 66, 100, 102 a 108), Zechenterova ulica (čísla domov 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 a 360) Ul. J. Horvátha (čísla domov 879, 881, 883, 884, 925, 926, 927, 928 a 929) Galandov majer
volebná miestnosť – budova Stavebného bytového družstva pri hoteli Veterník, Veternícka ulica č. 116/17
3.  voľby sa budú konať v sobotu od 7.00 h do 22.00 h.

B/ž i a d a
všetky orgány a subjekty zapojené do prípravy a priebehu volieb do Národnej rady Slovenskej republiky postupovať v súlade so zákonom č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 72/1004
veci VZN č. 3/2010 vyhradenie miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov počas volebnej kampane k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 12. júna 2010.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 3/2010 vyhradenie miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov počas volebnej kampane k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 12. júna 2010.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 73/1004
vo veci výberového konania na miesto riaditeľa Základnej školy na Angyalovej ulici 401/26 v Kremnici.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/o d v o l á v a
Mgr. Petra Plankenbuchlera z funkcie riaditeľa Základnej školy na Angyalovej ulici 401/26 v Kremnici dňom 30.06.2010.

B/v y h l a s u j e
výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy na Angyalovej ulici 401/26 v Kremnici podľa § 3, ods. 1 zákona SNR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
1.    Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie riaditeľa Základnej školy na Angyalovej ulici 401/26 v Kremnici
–    odborná a pedagogická spôsobilosť ustanovená podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 41/1996 Z.z.
–    najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
2.    Osobnostné a špeciálne predpoklady uchádzačov na výkon funkcie:
–    Bezúhonnosť
–    Organizačné a riadiace schopnosti
–    Práca s PC (práca s internetom, Excel, Word)
–    Osobnostné a morálne predpoklady
–    Komunikatívnosť
–    Záujem o uvedenú prácu
3.    Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
–    Profesijný životopis
–    Overená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
–    Doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
–    Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpis
Súčasťou prihlášky do výberového konania je i návrh koncepcie rozvoja Základnej školy na Angyalovej ulici 401/26 v Kremnici.
Termín podania: Prihlášku do výberového konania je potrebné predložiť najneskôr do 20. Mája 2010 na adresu: Mestský úrad Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica. Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia v podateľni Mestského úradu v Kremnici a požadované doklady je potrebné predložiť v zatvorenej obálke s označením: „Výberové konanie – riaditeľ Základnej školy na Angyalovej ulici 401/26 v Kremnici.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 74/1004
vo veci pričlenenia vojenských objektov k areálu Psychiatrickej nemocnice Prof. Matulaya, ČSA 234/139, Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
doručený list Psychiatrickej nemocnice Prof. Matulaya, ČSA 234/139, Kremnica, zo dňa 06.04.2010, poslancom MsZ Kremnica so žiadosťou o podporu pri začlenení vojenských objektov – bývalých kasární do sústavy zdravotníckeho zariadenia pre zlepšenie a rozšírenie zdravotnej starostlivosti v Kremnici.

B/d e k l a r u j e
1.    podporu zámeru využitia vojenských objektov – bývalých kasární pre účely Psychiatrickej nemocnice Prof. Matulaya, ČSA 234/139, Kremnica na vytvorenie chráneného bývania pre dôchodcov a duševne chorých s cieľom preklenúť chýbajúce kapacity pri prechode klientov, ktorí sa stali vynútene závislí na zdravotníckych zariadeniach pri ich postupnej integrácii do spoločnosti.
2.    podporu pričleneniu vojenských objektov –bývalých kasární k areálu Psychiatrickej nemocnice Prof. Matulaya, Kremnica aj s ohľadom na históriu, keď v minulosti tvorili jeden ucelený komplex.

C/d ô r a z ne  p o d p o r u j e
opakovanú snahu Psychiatrickej nemocnice Prof. Matulaya, Kremnica o získanie týchto objektov aj s ohľadom na nedostatok takýchto zariadení v Slovenskej republike voči ostatným štátom Európskej únie. Prvýkrát bol záujem prejavený už v roku 2007.

D/z d ô r a z ň u j e
strategický význam Psychiatrickej nemocnice Prof. Matulaya v Kremnici, ktorá je od roku 2004 určená ako objekt hospodárskej mobilizácie, kde má povinnosť rozšíriť lôžkový fond na kapacitu 400 lôžok pre obyvateľov.

E/p r e h l a s u j e,
že predložený zámer Psychiatrickej nemocnice Prof. Matulaya v Kremnici je v súlade s rozvojovým zámerom mesta Kremnica.

F/p o v e r u j e
prednostu MsÚ doručiť uznesenie mestského zastupiteľstva Psychiatrickej nemocnici Prof. Matulaya, ČSA 234/139, Kremnica
termín: ihneď.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 75/1004
vo veci žiadosti Stredoslovenskej energetiky, a. s., Ulica republiky 5, 010 47  Žilina, IČO: 36 403 008 o odpredaj pozemkov v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
1.    odpredaj
–    pozemku parc. č. KN-C 3282/35 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 14 m² v katastrálnom  území Kremnica, zameraného geometrickým plánom č. 35300060-7/2010 zo dňa 17.02.2010 z pozemku parc. č. KN-C 3282/29, za kúpnu cenu stanovenú na základe znaleckého posudku č. 14/2010 zo dňa 22.03.2010 vo výške 137,06 €
–    pozemku parc. č. KN-C 535/13 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 14 m² v katastrálnom území Krahule, zameraného geometrickým plánom č. 35300060-8/2010 zo dňa 17.02.2010 z pozemku parc. č. KN-C 535/1, za kúpnu cenu stanovenú na základe znaleckého posudku  č. 14/2010 zo dňa 22.03.2010 vo výške 32,48 €
spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., Ulica republiky 5, 010 47  Žilina, IČO: 36 403 008, za kúpnu cenu celkom 169,54 € za podmienky, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností
2.    zníženie prenajatej výmery pozemkov prenajatých podľa Zmluvy o nájme pozemku č. OEaPA  2004/00044/1 zo dňa 21.06.2004 v znení dodatkov č. 1, 2, 3 uzavretej so spoločnosťou  COIMEX Invest, a. s., Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO 31 562 949, t. j.  v článku 1. Predmet nájmu, bode 1.2 sa v písmene b) mení výmera prenajatých pozemkov nasledovne:
–    pozemok parc. č. KN-C 3282/29 – lesný pozemok s výmerou 21 583 m² v katastrálnom území Kremnica (zníženie výmery o 14 m²)
–    a pozemok parc. č. KN-C 535/1 – lesný pozemok s výmerou 70 521 m² v katastrálnom území Krahule(zníženie výmery o 14 m²)

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/1. žiadateľovi a realizovať odpredaj pozemkov a uznesenie podľa bodu A/2. spoločnosti  COIMEX Invest, a. s., a dodatkom k zmluve realizovať zníženie výmery prenajatých pozemkov
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.05.2010.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 76/1004
vo veci žiadosti Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006  o odpredaj pozemkov v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov v katastrálnom území Kremnica
1.    lokalita pri Červenej veži – pozemok parc. č. KN-C 526/2 –ostatná plocha s výmerou 126 m²,  zameraný GP č. 43894691-65/2009 zo dňa 15.12.2009 ako diel 1 z pozemku parc. č. KN-C 526, diel 2 z pozemku parc. č. KN-E 2598/1 a diel 3 z pozemku parc. č. KN-E 2598/6
2.    lokalita pri tenisových kurtoch – pozemok parc. č. KN-C 1635/3 – zastavaná plocha s výmerou 113 m², zameraný GP č. 43894691-67/2009 zo dňa 15.12.2009 ako diel 1 z pozemku parc. č. KN-E 624/1 a diel 2  z pozemku parc. č. KN-E 2646/2
spoločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006 za účelom výstavby objektov – odľahčovacích komôr

B/ s c h v a ľ u j e
zriadenie bezplatného vecného bremena na pozemky v katastrálnom území Kremnica
1.    lokalita pri Červenej veži – pozemok parc. č. KN-C 526/2 –ostatná plocha s výmerou 126 m², zameraný GP č. 43894691-65/2009 zo dňa 15.12.2009 ako diel 1 z pozemku parc. č. KN-C 526, diel 2 z pozemku parc. č. KN-E 2598/1 a diel 3 z pozemku parc. č. KN-E 2598/6
2.    lokalita pri tenisových kurtoch – pozemok parc. č. KN-C 1635/3 – zastavaná plocha s výmerou 113 m², zameraný GP č. 43894691-67/2009 zo dňa 15.12.2009 ako diel 1 z pozemku parc. č. KN-E 624/1 a diel 2  z pozemku parc. č. KN-E 2646/2
spočívajúceho v práve umiestnenia podzemného objektu – odľahčovacej komory na pozemku podľa podmienok stanovených Mestom Kremnica v záväznom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby  „Kremnica – kanalizácia a ČOV“ zo dňa 17.12.2007 v prospech spoločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006.

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/, B/ žiadateľovi a realizovať uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena po ukončení výstavby objektov
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.05.2010.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 77/1004
vo veci žiadosti Petra Nováka, Ulica Československej armády 196/27, 967 01 Kremnica
o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parcelného čísla KN-C 1034/1 (právna parcela KN-E 2297/14) – ostatné plochy s výmerou 25 m² v katastrálnom území Kremnica Petrovi Novákovi, Ulica Československej armády 196/27,  967 01 Kremnica, na dobu neurčitú, z toho:
–    18 m² na záhradkárske účely za nájomné vo výške 0,016 € /m²/ročne, stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica, t. j. nájomné celkom 0,28 € /rok
–    7 m² za účelom uskladnenia palivového dreva, za nájomné vo výške 0,995 € /m²/ročne, stanovené   v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto   Kremnica v katastrálnom území Kremnica, t. j. nájomné celkom  6,97 € /rok,
spolu ročné nájomné za celú prenajatú výmeru činí  7,25 € /rok.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.05.2010.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 78/1004
vo veci žiadosti Mgr. Romana Brhlíka, Ulica Jurka Langsfelda 717/2, 967 01 Kremnica
o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parcelného čísla KN-C 117/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 m² v katastrálnom území Kremnica Mgr. Romanovi Brhlíkovi, Ulica Jurka Langsfelda 717/2, 967 01 Kremnica, za účelom uskladnenia palivového dreva, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 0,995 €/m²/ročne, t.j. nájomné celkom 14,93 € /rok.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.05.2010.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 79/1004
vo veci ponuky nevyužívaných nehnuteľností spoločnosti Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný  závod lesnej techniky, Mičinská 33, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 038 351.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –   A/ b e r i e    n a  v e d o m i e
ponuku spoločnosti Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod lesnej techniky, Mičinská 33,974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 038 351 zo dňa 31. 03. 2010 na odpredaj nevyužívaných  nehnuteľností v katastrálnom území Horný Turček

B/ s c h v a ľ u j e
odkúpenie nehnuteľností v katastrálnom území Horný Turček
– stavba mechanických dielní súp. č. 176, postavená na pozemku parc. č. KN-C 100/1
– pozemok parc. č. KN-C 100/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 401 m²
– stavba garáže bez súpisného čísla, postavená na pozemku parc. č. KN-C 100/2
– pozemok parc. č. KN-C 100/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 98 m²
Mestom Kremnica od spoločnosti Lesy Slovenskej republiky, š. p., Odštepný závod lesnej techniky, Mičinská 33, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 038 351, za kúpnu cenu stanovenú vo výške ceny pozemkov parc. č. KN-C 100/1 a KN-C 100/2 podľa znaleckého posudku. O odkúpenie hnuteľných vecí nemá Mesto Kremnica záujem.

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie spoločnosti Lesy Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica, IČO: 36 038 351
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.04.2010.
10    9    0    1

Uznesenie číslo  80/1004
vo veci  vyradenia neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého drobného hmotného a nehmotného majetku a hnuteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/  s ch v a ľ u j e
vyradenie
1.    neupotrebiteľného dlhodobého  hmotného majetku Mestského úradu – vnútorná správa podľa návrhu č. 4/2009 zo dňa 31. 10. 2009, t.j. 1 položka – stenová nábytková zostava bledá v obstarávacej cene 296,60 €, nevyužiteľného dlhodobého drobného nehmotného majetku podľa návrhu č. 5/2009 zo dňa 31. 10. 2009, t.j. 6 položiek – Windows 98, spolu v obstarávacej cene 1.348,15 €, neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu č. 2 a 3/2009 zo dňa 31. 10. 2009, t.j. 53 položiek – akumulačné pece a ostatné vykurovacie telesá z budovy MsÚ, záložné zdroje, monitory, kancelársky nábytok, otočná stolička, spolu v obstarávacej cene 6.704,41 €, neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu č. 4/2009 zo dňa 31. 10. 2009, t.j. 40 položiek
– vykurovacie telesá z budovy MsÚ mobilné telefóny, stoličky, skrine, stoly, lampy, tlačiareň, koberec, spolu v obstarávacej cene 462,23 €. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

2.    neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku Mestského úradu – Oddelenie technických služieb, podľa návrhu č. 1/2009 zo dňa 30. 10. 2009, t.j. 4 položky – autá AVIA a LIAZ, kontajnery, spolu v obstarávacej cene 42.320,24 €, neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu č. 2/2009 zo dňa 30. 10. 2009, t.j. 14 položiek – kovové sudy, telefónne prístroje, otočná stolička, svetlá pätice sadové, smetný kôš, kontajner, spolu
v obstarávacej cene 922,49 €, neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu č. 3/2009 zo dňa 30. 10. 2009 – MT Nokia 5500 v obstarávacej cene 0,03 €, neupotrebiteľných skladových zásob, podľa návrhu č. 4/2009 zo dňa 31. 10. 2009, t.j. 12 položiek – tesnenia dverí a okien, oválny svetlomet, sklíčko čističa, kryty obrysového svetla, hadice, fólie, pumpy, konvektor, náhon rýchlomeru, čerpadlo ostrekovača, spolu v obstarávacej cene 353,48 €. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu, automobil LIAZ odpredať žiadateľovi v zmysle predloženej žiadosti, funkčné súčiastky z motorových vozidiel využiť ako náhradné diely,

3.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Mestského úradu – Hasičská zbrojnica, podľa návrhu č. 1/2009 zo dňa 31. 10. 2009, t.j. 4 položky – káble, plášť pánsky, hadice, spolu v obstarávacej cene 271,93 €. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

4.    neupotrebiteľného  majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii Mestského úradu – Mestská telocvičňa, podľa návrhu č. 1/2009 zo dňa 31. 10. 2009, t.j. 5 položiek – drevená stolička, kovová skriňa, 5-miestna sedačka, sprcha s batériami, žalúzie, spolu v obstarávacej cene 0,- €.  Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

5.    neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii Mestského úradu – Budova MsKs, podľa návrhu č. 1/2009 zo dňa 31. 10. 2009,  t.j. 8 položiek – rádio Sextet + reproduktory, záložný zdroj, party stan, kovové stoličky, rádio Forte, záhradné stany, telefón Panasonic, spolu v obstarávacej cene 109,28 €.  Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

6.    neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii Mestského úradu – Klub dôchodcov, podľa návrhu č. 1/2009 zo dňa 31. 10. 2009, t.j. dvojplatnička v obstarávacej cene 20,58 €, neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii – materiál podľa návrhu č. 2/2009 zo dňa 31. 10. 2009, t.j. 3 položky –  obrusy, poháre, svietnik, spolu v obstarávacej cene 11,17 €.  Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

7.    neupotrebiteľného  dlhodobého drobného hmotného majetku Mestského úradu – Vývarovňa klubu dôchodcov, podľa návrhu č. 1/2009 zo dňa 30. 10. 2009, t.j. 6 položiek – konferenčné stolíky, nábytková zostava, čalúnené kreslá, fúrik, spolu v obstarávacej cene 0,- €. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

8.    neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku Mestského úradu – Mestská polícia, podľa návrhu č. 1/2009 zo dňa 31. 10. 2009 – pult centrálnej ochrany v hodnote 8.196,44 €, neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu č. 2/2009 zo dňa 31.10.2009, t.j. 9 položiek – multifunkčné zariadenie, PC zostava, rádio vysielač, vysielač, svietidlo, akustická súprava, spolu v obstarávacej cene 4.778,51 €, neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii, podľa návrhu č. 3/2009 zo dňa 31. 10. 2009
– koberec kovral v hodnote 0,00 €. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

9.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku  Mestského úradu – Hala viacúčelovej pohybovej rekreácie na Skalke, podľa návrhu č. 1/2009 zo dňa 31.10.2009, t.j. 5 položiek – bowlingová guľa, rakety, spolu v obstarávacej cene 346,91 €, neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu č. 2/2009 zo dňa 31. 10. 2009, t.j. 9 položiek – rýchlovarná kanvica, košíky na bedminton, plastový stôl, pisoárové vložky, spolu v obstarávacej cene 119,68 €. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

10.    neupotrebiteľného materiálu na sklade Mestského bytového podniku Kremnica podľa návrhu č. 1/2009 zo dňa 31. 10. 2009, t.j. 12 položiek – ružica 5/4 – ¼, trubka, panc. poistky, dotyky, konektor, káble, koleno, žiarovky, spolu v obstarávacej cene 122,39 €, neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu č. 2/2009 zo dňa 31. 10. 2009,  t.j. 2 položky – ohňovzdorná skriňa, kancelársky stôl, spolu v obstarávacej cene 101,37 €, neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu č. 3/2008 zo dňa 31. 10. 2008, t.j. 2 položky –stolička, hasiaci prístroj, spolu v obstarávacej cene 55,90 €. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

11.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného majetku Materskej školy, Dolná ulica 57/37, Kremnica  podľa návrhu č. 3/2009 zo dňa 18. 12. 2009 – počítačová zostava v obstarávacej cene 995,49 € a podľa návrhu č. 4/2009 zo dňa 12. 11. 2009, t.j. 29 položiek – skrinky a skrine, detské stolíky a stoličky, kalkulačka, behúň, hračky, pracovná obuv a odevy, robot a pracovné pomôcky zo školskej jedálne, spolu v obstarávacej cene 1.205,35 €, neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu č. 5/2009 zo dňa 12. 11. 2009, t.j. 16 položiek – MG kazety, hračky, stoličky, posteľná bielizeň, stoličky, spolu v obstarávacej cene 381,- €. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

12.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Materskej školy, Dolná ulica 57/37, Kremnica (alokované pracovisko Ul. J. Langsfelda) podľa návrhu č. 1/2009 zo dňa 20. 10. 2009, t.j. 59 položiek – televízor, rádio, žehlička, monitor, mixér, nábytok, posteľná bielizeň, vybavenie školskej jedálne, hračky, spolu v obstarávacej cene 2.048,42 €, neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu č. 2/2009 zo dňa 20. 10. 2009, t.j. 7 položiek – pracovné oblečenie a obuv, rajnica, technická páska, spolu v obstarávacej cene 437,89 €. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

13.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Základnej školy, Ul. P. Križku 392/8, Kremnica podľa návrhu č. 5/2009 zo dňa 19. 10. 2009, t.j. 3 položky – vysávače, spolu v obstarávacej cene 235,02 €, podľa návrhu č. 6/2009 zo dňa 19. 10. 2009, t.j. 8 položiek – hasiace prístroje, spolu v obstarávacej cene 700,43 €,  neupotrebiteľných učebných pomôcok zo školských kabinetov a kníh zo školských knižníc podľa návrhu č. 7/2009 zo dňa 6.11.2009 spolu v obstarávacej cene 915,45 €, neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku školskej jedálne podľa návrhu č. 8/2009 zo dňa 31. 12. 2009 – elektrický ohrievací pult v obstarávacej cene 130,75 €. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

14.    neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku Základnej školy, Angyalova ulica 401/26, Kremnica podľa návrhu č. 1/2009 zo dňa 31. 10. 2009, – počítačová zostava v počte 6 ks v obstarávacej cene 2.138,- €, a dlhodobého hmotného majetku zo školskej jedálne podľa návrhu č. 2/2009 zo dňa 2. 10. 2009, t.j. 4 položky  – chladnička Calex 270l, ohrievací pult, umývací stroj, chladiaca skriňa v obstarávacej cene 1.177,88,- €, neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku zo školskej jedálne podľa návrhu č. 3/2009 zo dňa 2. 10. 2009
– chladnička v obstarávacej cene 331,94 € a neupotrebiteľných učebných pomôcok zo školských kabinetov a kníh zo žiackej a učiteľskej knižnice podľa návrhu č. 4/2009 zo dňa 31. 10. 2009 spolu v obstarávacej cene 1.613,05 €. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

15.     neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Základnej umeleckej školy J. L. Bellu, Angyalova ulica 419/35, Kremnica podľa návrhu č. 1/2009 zo dňa 31. 10. 2009, t.j. 22 položiek – konferenčný stolík, skrinka, taburetka, kalkulačka, lehátka, hudobné nástroje, lopata, zrkadlo, vešiaková stena stolík pod písací stroj, lampa, konvektor, počítač veža, rádiomagnetofón, notový stojan, spolu v obstarávacej cene 806,92 €, neupotrebiteľných učebných pomôcok – zbierok podľa návrhu č. 2/2009 zo dňa 31. 10. 2009 spolu v obstarávacej cene 3,29 €. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu ,

16.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Materskej školy, Dolná ulica 57/37, Kremnica  podľa návrhu č. 1/2010 zo dňa 08. 02. 2010 – hasiace prístroje spolu v obstarávacej cene 171,27 €. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

17.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Materskej školy, Dolná ulica 57/37, Kremnica (alokované pracovisko Ul. J. Langsfelda) podľa návrhu č. 2/2010 zo dňa 17. 02. 2010, t.j. 9 položiek – hasiace prístroje a garniže, spolu v obstarávacej cene 412,79 €. Uvedený majetok zlikvidovať  odovzdaním do nebezpečného odpadu.

18.neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Základnej školy, Angyalova ulica 401/26, Kremnica, podľa návrhu č. 1/2010 zo dňa 05. 03. 2010, t.j. 2 položky – dve kuchynky Zora a elektrické zásobníky vody, spolu v obstarávacej cene 352,92 €. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

19.  neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii Mestského úradu – Mestská telocvičňa, podľa návrhu č. 1/2010 zo dňa 05. 03. 2010, t.j. 2 položky – cvičebné kladiny a drevené cvičebné rebríky, spolu v obstarávacej cene 0,00 €. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

20.  neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Mestského úradu
– Mestská polícia, podľa návrhu č. 1/2010, t.j. alkoholtester v obstarávacej  cene 87,60 €. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

21.  neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii – materiál Mestského úradu – Klub dôchodcov v Kremnici, podľa návrhu č. 1/2010, t.j. 3 položky – pohár na čaj, poháre obrusované a podnos veľký, spolu v obstarávacej cene 3,16 €. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

B/  u k l a d á
Mestskému úradu – útvarom: Vnútorná správa, Odd. technických služieb, Hasičská zbrojnica, Mestská telocvičňa, Budova MsKs, Klub dôchodcov, Vývarovňa klubu dôchodcov, Mestská polícia, Hala viacúčelovej pohybovej rekreácie na Skalke, Mestskému bytovému podniku Kremnica, Materskej škole na Dolnej ulici v Kremnici (vrátane alokovaného pracoviska), Základnej škole na ulici P. Križku v Kremnici, Základnej škole na Angyalovej ulici v Kremnici a Základnej umeleckej škole J.L.Bellu na Angyalovej ulici v Kremnici vyradiť z evidencie neupotrebiteľný hnuteľný majetok podľa bodu A/ 1. – 21. uznesenia do termínu 30.06.2010 a v  spolupráci s likvidačnou komisiou zlikvidovať uvedený majetok v termíne do 31.07.2010.
zodpovedná: Ing. Ihringová a podľa textu
termín: podľa textu.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 81/1004
vo veci VZN č. 4/2010, ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2010.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 4/2010, ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2010.
10    7    0    3

Uznesenie číslo 82/1004
vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 1. štvrťrok 2010.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správy o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 1. štvrťrok 2010.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 83/1004
vo veci správy o činnosti Kultúrneho a informačného centra v Kremnici  za 1. štvrťrok 2010.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Kultúrneho a informačného centra v Kremnici za 1 štvrťrok 2010.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 84/1004
vo veci informácie o podaných oznámeniach údajov prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v k.ú. Kremnica k 15.02.2010.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o podaných oznámeniach údajov prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v k.ú. Kremnica k 15.02.2010.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 85/1004
vo veci správy o činnosti primátora mesta.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátora mesta Kremnica za obdobie od 15.03.2010 do 09.04.2010, ktorú predložila primátorka mesta RNDr. Zuzana Balážová.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 86/1004
vo veci správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 1. štvrťrok 2010, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 87/1004
vo veci doplnenia cenníka za služby poskytované v mestskej telocvični.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
doplnenie cenníka za služby poskytované v mestskej telocvični od 01.05.2010 o ponuku bedmintonu.
Mestská telocvičňa
Bedmintonové ihrisko    3,30 € / hod.
10    9    0    1

Uznesenie číslo 88/1004
vo veci informácie o byte v Materskej školy na Langsfeldovej ulici 695/7 v Kremnici.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
informácie o byte v Materskej škole na Langsfeldovej ulici 695/7 v Kremnici.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 89/1004
vo veci informácie o priebehu stavebných prác na objektoch Základnej školy na Angyalovej ulici v Kremnici a objektoch Materskej školy v Kremnici.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o priebehu stavebných prác na objektoch Základnej školy na Angyalovej ulici v Kremnici a objektoch Materskej školy v Kremnici.
10    10    0    0

RNDr. Zuzana Balážová    Mgr. Igor Kríž
primátorka  mesta       prednosta úradu

Mgr. Margita Fodorová                        Ing. Beata Kirková
člen návrhovej komisie    člen návrhovej komisie

Zapísala: Bc. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.