Uznesenia jún 2010

Uznesenia zo 7. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 17. júna 2010

Uznesenie číslo 112/1006
vo veci predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os 2 Energetika, Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1.    predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast podávanej v rámci výzvy KaHR – 22VS – 1001 na realizáciu projektu s názvom „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Kremnica“, ktorý je realizovaný pre žiadateľa Mesto Kremnica.
2.    zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok spolufinancovaním projektu vo výške 5% oprávnených nákladov, najviac vo výške 13 150 € (slovom trinásťtisícjedenstopäťdesiat) a prevádzkovaním verejného osvetlenia zo zdrojov mesta v období od ukončenia implementácie projektu do termínu podľa schválenej zmluvy o poskytnutí NFP.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 113/1006
vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31.05.2010 pre oblasť kultúra.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31.05.2010 pre oblasť kultúra vo výške 704,- € v nasledovnom členení:
1. Spolok Dychová hudba Minciar    73,- €
2. Spolok Dychová hudba Minciar    150,- €
3. Miestna organizácia Matica slovenská    16,- €
4. Miestna organizácia Matica slovenská    15,- €
5. TJ Kremnica – Volejbalový oddiel    300,- €
6. Občianske združenie Cremnicium    150,- €

B/ u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 10.07.2010.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 114/1006
vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31.05.2010 pre oblasť telesná kultúra.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e
1. pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31.05.2010 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 948,- € v nasledovnom členení:
a) z Fondu mládežníckeho športu vo výške 200 € pre TJ Kremnica – WOLVES, hokejbalový oddiel
b) z Fondu úhrady nákladov na energie vo výške 148 € pre TJ Kremnica – Kolkársky oddiel
c)z Fondu športových podujatí vo výške 600,- € nasledovne:
1. Športový klub futbalu     200 €
2- TJ Kremnica – Kolkársky oddiel    200 €
3. OZ Detí a mládeže so sluchovým postihnutím Permoník    200 €
2.zapracovať do 2. zmeny rozpočtu mesta na rok 2010 presun sumy 500,- € z položky 0.1.1.1.6  642002 4 do položky 0.1.1.1.6  642002 2
zodpovedná: Ing. Ihringová

B/u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 10.07.2010.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 115/1006
vo veci informácie o priebehu a výsledkoch výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy na Angyalovej ulici 401/26 v Kremnici.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e   n a  v e d o m i e
informáciu o priebehu a výsledkoch výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy na Angyalovej ulici 401/26 v Kremnici
9    8    0    1

Uznesenie číslo 116/1006
vo veci  žiadosti o nájom nebytových priestorov – Roman Ošus, Zechenterova 370/52, Kremnica  –  v objekte súp. č. 348/4 na Zechenterovej ulici v Kremnici.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
nájom nebytových priestorov v objekte súp. č. 348/4 na Zechenterovej ulici v Kremnici žiadateľovi – Romanovi Ošusovi, Zechenterova 370/52, Kremnica. Nájom je stanovený v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov. Pri stanovení preddavkov za služby spojené s nájmom sa bude vychádzať z predpokladu na rok 2010.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov v zmysle bodu A/ uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín:  30.06.2010.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 117/1006
vo veci žiadosti Petra Pischa s manželkou Danielou, Nová Dolina 766/63, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parcelného čísla KN-C 2142/1 – ostatné plochy s výmerou 10 m² v katastrálnom území Kremnica Petrovi Pischovi s manželkou Danielou, Nová Dolina 766/63, 967 01 Kremnica, za účelom uskladnenia palivového dreva, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 0,995 €/m²/ročne, t.j. celkové ročné nájomné je vo výške 9,95 €.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať prenájom pozemku
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.07.2010.
8    7    0    1

Uznesenie číslo 118/1006
vo veci žiadosti Kataríny Nosálovej, Zámocké námestie 583/26, 967 01 Kremnica o odpredaj pozemku zo dňa 05. 03. 2010 a žiadosti o prenájom pozemku zo dňa 08. 06. 2010.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj ani prenájom pozemku časť parcelného čísla KN-C 505/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 16 m² v katastrálnom území Kremnica Kataríne Nosálovej, Zámocké námestie 583/26, 967 01 Kremnica, za účelom parkovania osobného motorového vozidla alebo uskladnenia palivového dreva.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 06. 2010.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 119/1006
vo veci žiadosti Ing. Norberta Švandu s manželkou, Ulica M. Rázusa 2226/26, 960 01 Zvolen o zriadenie vecného bremena na pozemok v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 103/1005 zo dňa 19. mája 2010

B/ s ú h l a s í
so zriadením bezplatného vecného bremena na pozemok časť parcelného čísla KN-C 2240 (právna parcela KN-E 2731) – zastavané plochy a nádvoria  s výmerou cca 75 m² v katastrálnom území Kremnica Ing. Norbertovi Švandovi s manželkou Annou, M. Rázusa 2226/26, 960 01 Zvolen, za účelom zabezpečenia prístupu k rodinnému domu súp. č. 255 z ulice ČSA a vybudovania odstavnej plochy na parkovanie osobného auta, za podmienky predloženia geometrického plánu s tým, že žiadatelia uhradia všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena a návrhom na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností.

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ , B/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.06.2010.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 120/1006
vo veci ponuky prebytočného majetku Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, IČO: 31 755 194.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/ b e r i e   n a    v e d o m i e
ponuku Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, IČO: 31 755 194, na predaj prebytočného majetku štátu, nehnuteľností nachádzajúcich sa v meste Kremnica, zapísaných na liste vlastníctva č. 730, dom drevený – banícky postavený na parcele č. KN-C 471, parcela č. KN-C 471 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 406 m², parcela č. KN-C 472 – ostatné plochy s výmerou 1242 m², parcela č. KN-C 473 – ostatné plochy s výmerou 620 m², parcela č. KN-C 474 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 168 m² a parcela č. KN-C 475 – ostatné plochy s výmerou 318 m².

B/n e s c h v a ľ u j e
kúpu nehnuteľností podľa ponuky Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, IČO: 31 755 194 ako prebytočného majetku štátu, zapísaného na liste vlastníctva č. 730, pre katastrálne územie Kremnica: dom drevený – banícky postavený na parcele č. KN-C 471, parcela č. KN-C 471  – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 406 m², parcela č. KN-C 472 – ostatné plochy s výmerou 1242 m², parcela č. KN-C 473 – ostatné plochy s výmerou 620 m², parcela č. KN-C 474 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 168 m² a parcela č. KN-C 475 – ostatné plochy s výmerou 318 m²

C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/, B/ Pamiatkovému úradu SR
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.06.2010.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 121/1006
vo veci ponuky Národného lesníckeho centra, Ulica T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO 42 001 315 na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ b e r i e   n a   v e d o m i e
ponuku Národného lesníckeho centra, Ulica T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO 42 001 315 na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu v katastrálnom území Kremnica a to majetku:
1. – rodinný meštiansky dom súp. č. 78, postavený na pozemku parc. č. KN-C 1738
– pozemok parc. č. KN-C 1738 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 276 m²
– pozemok parc. č. KN-C 1740/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 208 m²
zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 632
2. – prefabrikovaná betónová garáž bez betónového základu – 2 ks, umiestnené na pozemku parc. č. KN-C 1740/1 nezapísané v katastri nehnuteľností za ponukovú kúpnu cenu celkom v sume 50 500,- EUR

B/ n e s c h v a ľ u j e
kúpu nehnuteľného majetku štátu v katastrálnom území Kremnica, a to majetku:
1. – rodinný meštiansky dom súp. č. 78, postavený na pozemku parc. č. KN-C 1738
– pozemok parc. č. KN-C 1738 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 276 m²
– pozemok parc. č. KN-C 1740/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 208 m²
zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 632
2. – prefabrikovaná betónová garáž bez betónového základu – 2 ks, umiestnené na pozemku parc. č. KN-C 1740/1 nezapísané v katastri nehnuteľností od Národného lesníckeho centra, Ulica T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO 42 001 315, za kúpnu
cenu vo výške 50 500,- EUR
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/a B/ Národnému lesníckemu centru
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.06.2010.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 122/1006
vo veci žiadosti Obce Dubové, v zastúpení Ing. Ľubomírom Lettrichom, starostom obce, 038 23 Dubové 50, IČO: 003 166 36 o odpredaj pozemkov v katastrálnom území Dubové.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov v katastrálnom území Dubové
– parcela č. KN-C 980/1 – zastavané plochy s výmerou 5 830 m²,
– parcela č. KN-C 980/2 – zastavané plochy s výmerou  2 590 m²,
– parcela č. KN-C 980/5 – zastavané plochy s výmerou 57 m²
t.j. výmera pozemkov spolu 8.477 m², Obci Dubové, v zastúpení Ing. Ľubomírom Lettrichom, starostom obce, 038 23 Dubové 50, IČO: 003 166 36, za kúpnu cenu stanovenú v zmysle znaleckého posudku vo výške  6.527,29 € za podmienky, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva pozemkov.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ uznesenia a realizovať uzavretie kúpnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.07.2010.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 123/1006
vo veci žiadosti Jána Čuvaru, Nová Dolina 784/36, 967 01 Kremnica o o prehodnotenie výmery prenájmu pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 99/1005 zo dňa 19. mája 2010.

B/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parcelného čísla KN-C 2142/1 – ostatné plochy s výmerou 21 m² v katastrálnom území Kremnica Jánovi Čuvarovi, Nová Dolina 784/36, 967 01 Kremnica, za účelom uskladnenia palivového dreva, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 0,995 €/m²/ročne, t.j. celkové ročné nájomné je vo výške 20,90 €.
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu B/ žiadateľovi a realizovať prenájom pozemku
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.07.2010.
10    9    0    1

Uznesenie číslo 124/1006
vo veci predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 4: Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ: 4:1 podpora aktivít v oblasti separovaného zberu.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1.    predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritnej osi 4: Odpadové hospodárstvo, Operačného cieľa: 4.1 podpora aktivít v oblasti separovaného zberu na realizáciu projektu „Aktivity podporujúce separovaný zber v Kremnici“
2.    výšku celkových výdavkov na projekt 2 241 816,08 €
3.    výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt 2 241 816,08 €
4.    spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, t.j. v minimálnej výške 112 100 €
5.    spôsob financovania projektu z vlastných zdrojov.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 125/1006
vo veci informácie o stave mestskej kroniky.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e  n a v e d o m i e
rozhodnutie Kataríny Schmidtovej vzdať sa funkcie mestskej kronikárky.

B/p o v e r u j e
mestský úrad nájsť nového pracovníka do uvoľnenej funkcie mestskej kronikárky s tým, že dočasne bude viesť mestskú kroniku Svetlana Šverhová
zodpovedná: Mgr. Zlatošová
termín: 30.08.2010.
12    10    0    2

Uznesenie číslo 126/1006
vo veci správy o činnosti primátorky mesta.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 10.05.2010 do 04.06.2010, ktorú predložila primátorka mesta RNDr. Zuzana Balážová.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 127/1006
vo veci informácie o osadení informačnej tabuľky na kostol na Kalvárii.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o osadení informačnej tabuľky na kostol na Kalvárii.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 128/1006
vo veci informácie o priebehu stavebných prác na objektoch Základnej školy na Angyalovej ulici v Kremnici a objektoch Materskej školy v Kremnici.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o priebehu stavebných prác na objektoch Základnej školy na Angyalovej ulici v Kremnici a objektoch Materskej školy v Kremnici.

B/s ú h l a s í
s realizáciu stavebných prác na objektoch Základnej školy na Angyalovej ulici v Kremnici a objektoch Materskej školy v Kremnici uvedených v dôvodovej správe.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 129/1006
vo veci použitia rezervného fondu za rok 2009 v rozpočtovom roku 2010.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s c h v a ľ u j e
použitie finančných prostriedkov rezervného fondu za rok 2009 vo výške 407 200,- € na financovanie kapitálových výdavkov a výdavkovej časti finančných operácií pre rozpočtový rok 2010.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 130/1006
vo veci verejnej zbierky na operáciu Alexandry Wagnerovej.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
1.    príspevok Mesta Kremnica do verejnej zbierky na operáciu Alexandry Wagnerovej v sume 2.000,- €
2.    vyhlásenie Mesta Kremnica vo veci verejnej zbierky na operáciu Alexandry Wagnerovej.
12    12    0    0

RNDr. Zuzana Balážová    Mgr. Igor Kríž
primátorka  mesta       prednosta úradu

Ing. Ján Hero                            Michal Romanovský
člen návrhovej komisie        člen návrhovej komisie

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.